AÇIKLAMALAR

  1. Araştırmanın / Tezin genel tanımı:

1.a. Konuyla uyumlu ve açıklayıcı olmalı, uzun olmamasına özen gösterilmeli. Etik Kurul onay belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacağı için çalışmanın adının her iki dilde belirtilmesi gerekmektedir.

1.b,c. Araştırmalar için: Çalışmaya katkıda bulunacakların adları, ünvanları, özgeçmişleri (konu ile ilgili yayınları belirtilecek) , Anabilim Dalları ve imzaları, araştırma bir bildiri ya da yayın olduğunda yazılacak isim sıralamasına uygun biçimde yazılmalıdır. Araştırmadan birinci derecede sorumlu olan kişi ayrıca belirtilmelidir.

Tezler için: Çalışma bir bildiri ya da yayın olduğunda, Tez sahibi ve Tez danışmanı ilk iki isim olmak üzere, yazılacak isim sıralaması ile katkıda bulunacakların adları, ünvanları, özgeçmişler ( konu ile ilgili yayınları belirtilecek), Anabilim Dalları ve imzaları bulunmalıdır.

1.d. Çalışmanın niteliğine uygun şık işaretlenmelidir

1.e. Araştırmanın statüsü belirtilmeli

1fe. Çalışma tek merkezli ise belirtilmeli, çok merkezli ise katılacak diğer merkezlerdeki Etik Kurul onayları, çalışmanın sponsoru ve yöneticisi gibi bilgi ve belgeler eklenmelidir.

2.Araştırma / Tez ile ilgili teknik bilgiler:

2.a. Araştırmanın amacı ve çalışmadan beklenen yakın ve uzak gelecekteki sonuç ve katkılar belirtilmelidir.

2.b. Çalışma ile ilgili bu bilgiler ayrıntılı olarak sunulmalıdır. Bu konuda bilinenler, araştırılması gerekli görülen konularla ilgili bilgiler; yapılmışsa ön çalışmaların verileri ve araştırmanın yapılmasını haklı kılacak verilerin sunumu. Tüm bu konularla ilgili literatür ekte sunulmalıdır.

2.c. Araştırmanın niteliği, yürütüleceği yer, izin gereken durumlar için izin belgeleriyle ilgili bilgi ve belgeler sunulmalıdır.

2.d. Çalışmanın yöntemi çok ayrıntılı bir biçimde verilmelidir. Çalışma süresince karşılaşılabilecek tüm muhtemel sonuçlar belirtilmeli ve tüm bu durumlarda izlenecek yollar ayrıntılı bir biçimde anlatılmalıdır. Ayrıca çalışmanın tipi, öngörülen çalışma süresi, çalışmanın yapılacağı klinik ve/veya laboratuvar ve kullanılacak istatiksel yöntemler ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Örneklem hesaplanmasının istatistiksel bir yöntemle yapıldığına ilişkin yapan imzalı çıktının başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

2.e. Araştırmanın yapılacağı klinik laboratuvarların olanakları, kullanılacak malzemenin sağlanması ile ilgili bilgiler sunulmalıdır. Alınması gerekli olan malzeme ve yapılacak laboratuvar testleri varsa, neler olduğu belirtilmeli ve finanse eden kurum veya kuruluşlar yazılmalıdır (ayrıntılı bütçe formu). Arşiv çalışmaları için gerekli değildir. Diğer çalışmalarda doldurulmalıdır.

3. Onay

Çalışmaya katılacak tüm araştırmacılar tarafından ıslak imza ile imzalanmış olmalıdır.
 

4. Formlar

SF-FR-0013 ABU ÇOCUK HASTA ONAM FORMU

SF-FR-0014 ABU EBEVEYN ONAM FORMU

SF-FR-0015 ABU Etik-kontrol listesi

SF-FR-0016 ABU MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR ONAY FORMU

SF-FR-0017 ABU ÖZGEÇMİŞ

SF-FR-0018 ABU SAĞLIKLI ÇOCUK ONAM FORMU

SF-FR-0019 Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu

SF-FR-0020 Biyolojik materyal transfer formu

SF-FR-0021 COVİD-GENELGESİ-TAAHHÜTNAMESİ

SF-FR-0022 DEĞERLENDİRME FORMU

SF-FR-0023 ETİK KURUL BAŞVURU FORMU

SF-FR-0024 SORUMLU ARAŞTIRMACI DİLEKÇESİ

SF-FR-0025 TAAHHÜTNAME