Antalya Bilim Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi ABÜ Senatosu’nun 05.04.2022 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan karar ile kabul edilmiş olup üyelerin 08.04.2022 tarihi itibarı ile atanmaları sonrasında çalışmalarına başlamıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan 13/04/2014 tarih ve 28617 sayılı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (Klinik İlaç Araştırmaları, Tıbbi Cihaz Araştırmaları vb.) kapsamı dışında kalan Yönetmelik Dışı Klinik Araştırmalar ABÜ Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulunda değerlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR

  1. Araştırmanın / Tezin genel tanımı:

1.a. Konuyla uyumlu ve açıklayıcı olmalı, uzun olmamasına özen gösterilmeli. Etik Kurul onay belgeleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacağı için çalışmanın adının her iki dilde belirtilmesi gerekmektedir.

1.b. Araştırmalar için: Çalışmaya katkıda bulunacakların adları, ünvanları, özgeçmişleri (konu ile ilgili yayınları belirtilecek) , Anabilim Dalları ve imzaları, araştırma bir bildiri ya da yayın olduğunda yazılacak isim sıralamasına uygun biçimde yazılmalıdır. Araştırmadan birinci derecede sorumlu olan kişi ayrıca belirtilmelidir.

1.c. Tezler için: Çalışma bir bildiri ya da yayın olduğunda, Tez sahibi ve Tez danışmanı ilk iki isim olmak üzere, yazılacak isim sıralaması ile katkıda bulunacakların adları, ünvanları, özgeçmişler ( konu ile ilgili yayınları belirtilecek), Anabilim Dalları ve imzaları bulunmalıdır.

1.d. Çalışmanın niteliğine uygun şık işaretlenmelidir

1.e. Araştırmanın statüsü belirtilmeli

1f. Çalışma tek merkezli ise belirtilmeli, çok merkezli ise katılacak diğer merkezlerdeki Etik Kurul onayları, çalışmanın sponsoru ve yöneticisi gibi bilgi ve belgeler eklenmelidir.

2.Araştırma / Tez ile ilgili teknik bilgiler:

2.a. Araştırmanın amacı ve çalışmadan beklenen yakın ve uzak gelecekteki sonuç ve katkılar belirtilmelidir.

2.b. Çalışma ile ilgili bu bilgiler ayrıntılı olarak sunulmalıdır. Bu konuda bilinenler, araştırılması gerekli görülen konularla ilgili bilgiler; yapılmışsa ön çalışmaların verileri ve araştırmanın yapılmasını haklı kılacak verilerin sunumu. Tüm bu konularla ilgili literatür ekte sunulmalıdır.

2.c. Araştırmanın niteliği, yürütüleceği yer, izin gereken durumlar için izin belgeleriyle ilgili bilgi ve belgeler sunulmalıdır.

2.d. Çalışmanın yöntemi çok ayrıntılı bir biçimde verilmelidir. Çalışma süresince karşılaşılabilecek tüm muhtemel sonuçlar belirtilmeli ve tüm bu durumlarda izlenecek yollar ayrıntılı bir biçimde anlatılmalıdır. Ayrıca çalışmanın tipi, öngörülen çalışma süresi, çalışmanın yapılacağı klinik ve/veya laboratuvar ve kullanılacak istatiksel yöntemler ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Örneklem hesaplamasının istatistiksel bir yöntemle yapıldığına ilişkin imzalı çıktının başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

2.e. Araştırmanın yapılacağı klinik laboratuvarların olanakları, kullanılacak malzemenin sağlanması ile ilgili bilgiler sunulmalıdır. Alınması gerekli olan malzeme ve yapılacak laboratuvar testleri varsa, neler olduğu belirtilmeli ve finanse eden kurum veya kuruluşlar yazılmalıdır (ayrıntılı bütçe formu). Arşiv çalışmaları için gerekli değildir. Diğer çalışmalarda doldurulmalıdır.

3. Onay

Çalışmaya katılacak tüm araştırmacılar tarafından ıslak imza ile imzalanmış olmalıdır.
 

4. Formlar

ÜY-FR-1083 Araştırma Projesi Değişiklik Bildirim Formu

ÜY-FR-1084 Bilgilendirilmiş, Gönüllü Görüntü ve Ses Kayıtları Kullanımı İzin Formu

 

ÜY-FR-1077 Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu

ÜY-FR-1078 Biyolojik Materyal Transfer Formu

ÜY-FR-1079 Covid-Genelgesi-Taahhütnamesi

ÜY-FR-1070 Çoçuk Hasta Onam Formu

ÜY-FR-1080 Değerlendirme Formu

ÜY-FR-1071 Ebeveyn Onam Formu

ÜY-FR-1081 Etik Kurul Başvuru Formu

ÜY-FR-1072 Kontrol Listesi Güncelleme

ÜY-FR-1085 İlgili ABD Bilgilendirme Beyanı

ÜY-FR-1073 Multidisipliner Araştırmalar Onay Formu

ÜY-FR-1075 Özgeçmiş

ÜY-FR-1074 Taahhütname

ÜY-FR-1076 Sağlıklı Çocuk Onam Formu

ÜY-FR-1082 Sorumlu Araştırmacı Dilekçesi