KALİTE POLİTİKASI

 • Tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,

 • Teknolojiyi her alanda etkili kullanmak,

 • Çalışanların niteliklerini artırıcı çalışmalar gerçekleştirmek,

 • Eğitim öğretim kalitesini artırmak,

 • Araştırma konusundaki çalışmalara hız vermek,

 • Mevzuat ve standartları sürdürülebilir şekilde uygulamak,

 • Uygulanabilir gereklilikleri yerine getirmek ve tüm süreçlerini sürekli iyileştiren bir kurum olabilmektir.

 

ŞİKAYET POLİTİKASI

 • Tüm paydaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek,

 • Şikayetlerin kök nedenlerini bulmak ve gidermek,

 • Şikayetçileri cevaplayarak çözümlerinden olan memnuniyeti ölçümlemek,

 • Her şikayette tarafsız, şeffaf, objektif, hesap verebilir ve erişilebilir olmak politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Eğitim Öğretim Politikası:

Öğrencilerimizin üniversitemizde eğitimlerini tamamladıktan sonra, gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta toplumun değerlerini sahiplenen, sorumluluk sahibi, özgün ve bilimsel düşünebilen , mesleğini dünyanın her yerinde icra edebilecek yeterlilikte  bireyler olabilmeleri için, her öğrenciye temas eden, öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen ve bu bağlamda akademik, sosyal ve sektörel eğitimler sağlayan bir üniversite olmayı hedefler.  Antalya Bilim Üniversite öğrencilerinin alanlarında akademik yetkinliğe sahip, özgüveni yüksek, ait olduğu topluma karşı saygılı ve sorumlu bireyler olarak yetişmesi için çaba gösterir.

Araştırma Politikası:

Ülkemizin teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimine katkı sağlayan, uluslararası platformlarda nitelikli ve özgün çalışmalarla ön sıralarda yer alan, diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler, sanayi  ve kamu işbirliği ile beşeri ve fiziki kaynaklarını zenginleştirerek araştırmacıların hizmetine sunan bir üniversite olmayı hedefler. Antalya Bilim Üniversitesi ulusal, bölgesel ve yerel ihtiyaçları gözeterek toplumsal faydayı amaçlayan temel ve uygulamalı araştırmalar yapar. Yaptığı araştırmalarda evrensel bilimsel değerler, etik ilkeler, düşünce ve ifade özgürlüğünü benimser.

Toplumsal Katkı Politikası:

Bilgi birikimini ve tecrübelerini dış paydaşlarına aktararak toplumun bilimsel, ekonomik, kültürel, sosyal seviyesini arttıran,  ulusal /uluslararası bilimsel, kültürel etkinlikler düzenleyerek bulunduğu bölgeye katma değer sağlayan ve sorunlarına çözüm üreten, sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlayan bir üniversite olmayı hedefler. Antalya Bilim Üniversitesi eğitim ve araştırma faaliyetlerinin toplumsal katkı temelli olmasını benimser.

İnsan Kaynakları Politikası

Tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini hızlı ve adil bir şekilde karşılayan, mevzuat ve standartları sürdürülebilir şekilde uygulayan, çalışanların niteliklerini arttırıcı eğitim ve organizasyonlar yapan bir üniversite olmayı hedefler. Antalya Bilim Üniversitesi kurum kültürünü benimseyen, kişi haklarına saygılı ve değişen şartlara hızlı adaptasyon sağlayan personel yapısını benimser.

 Uzaktan Eğitim Politikamız:

Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak,  zaman ve mekan sınırlılığından bağımsız olarak öğrencilerimizin eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak. Bilişim teknolojileriyle örgün eğitimi desteklemek suretiyle öğrencilerimizin farklı ve çeşitli bilgi kaynaklarına erişmelerine imkan sağlamak. Fırsat eşitliğini güçlendirmek yoluyla  üniversitemizin bilgi birikiminden daha geniş kitleleri faydalandırmak.

Açık Erişim Politikamız:

Açık Erişim Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.

Sürdürülebilir Çevre ve Kalkınma Politikamız:

Sürdürülebilir Çevre ve Kalkınma Politikamız için tıklayınız.

Kurumsal Gelişim Politikamız:

 • Kurumsal Gelişim Politikası Kurumsal yapının güçlendirilmesi adına süreçlerin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve paydaş görüşlerine her alanda yer vermek,

 • Akademik ve idari faaliyetlere yönelik değerlendirmeler yapılmasını sağlamak, sürekli iyileştirme adımları ile süreçlerin gelişim faaliyetlerini izlemek, farklı ve iyi uygulamalar oluşturmaları için süreçleri teşvik etmek,

 • Risklerin kontrol altında tutulmasını sağlamak, güncelliğini izlemek,

 • Fırsatların keşfedilmesi için birimlerin farkındalığını arttırmak,

 • Kurumsal yapıyı oluşturan paydaşlar ile ilişkileri geliştirmeye yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesini sağlamak,

 • Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin kurumsal gelişim stratejisine uygun ve sürdürülebilir olmasına özen göstermek,