Akademik Başarı Bursları 

(1) Öğrencinin Akademik Başarı Bursuna başvuruda bulunabilmesi için; 

a)  Öğrencinin Üniversitede Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olması, 

b)  Öğretim planlarında ilgili yarıyıllara ilişkin gösterilmiş olan tüm dersleri almış olması, 

c)  Öğrenci Üniversitede lisans eğitimine bahar yarıyılında başlamış ise ilgili mevzuata göre ilgili yarıyıla ilişkin alması gereken tüm dersleri almış olması, 

d)  Öğrenim gördüğü en son yarıyılın sonunda hesaplanan GNO’sunun 3.30’a eşit veya büyük olması, 

 (2) Öğrencilere GNO’suna göre öğrencinin öğrenim ücretinden aşağıda belirtilen oranda indirim uygulanır.

GENEL NOT ORTALAMASI (GNO)

Alt Sınır Üst Sınır      Burs Oranı

3,30       3,44                 25%

3,45       3,59                 50%

3,60       3,74                 75%

3,75       4,00                100%

NOT: Öğrenciye Akademik Başarı Bursu verilebilmesi için halihazırdaki bursuna denk gelen not ortalamasından daha yüksek bir not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. (Örn. Mevcut bursu %50 ise,  GANO’sunun 3,60 ve üzeri olması gerekmektir.)

Şehit ve Gazi Çocukları Bursu

(1) Şehit ve Gazi çocukları bursu, her yıl ÖSYM merkezi yerleştirme puanına göre kayıt yaptıracak olan programın bağlı olduğu puan türünde en üst sırada bulunan Şehit ve Gazi çocuğu olan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, sıralamada ilk 10’a giren şehit ve gazilerin eş ve çocuklarına verilecek burstur.

(2) Destek, öğrenim ücretinin tamamını kapsamakta olup eğitim-öğretim süresince (hazırlık sınıfı dâhil toplam 5 yıl) devam eder. 

(3) Şehit ve Gazi çocukları bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin kayıt için akademik takvimde ilan edilen sürede başvuru için gerekli evraklar ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne ön başvuru yapmaları gerekir.

Engelli Öğrenci Bursu

MADDE 19 – (1) Engelli öğrenciler raporlarını ibraz etmek kaydı ile 1/07/05 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca  %60 ve üzerinde engel oranına sahip  öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden  ücretli programlarda %25, %25 Öğrenim burslu programlarda %50 ve %50 Öğrenim  burslu programlarda % 75 oranında indirim sağlanır. Engelli öğrenciler için sağlanacak ilave destekler Komisyon tarafından değerlendirilir ve Mütevelli heyeti onayı ile karara bağlanır.

(2) Bursun süresi hazırlık sınıfı dâhil toplam 5 ( beş) yıldır.