Çift anadal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümlerine göre ve UAÜ Çift Anadal ve Yandal Yönergesi çerçevesinde yapılır.  

Başvuru Esasları
•    Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılının başında başvurabilir.
•    Öğrencinin çift anadal diploma programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal diploma programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
•    Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.80 olmalıdır.
•    Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 de bulunmalıdır.
Başvuruların Değerlendirilmesi
•    Çift anadal eğitim-öğretimine kabul, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans bölüm başkanlarının, bölüm başkanı yoksa fakülte dekanlarının görüşleri üzerine, başvurduğu bölümün bağlı bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla yapılır.
•    Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı transkript düzenlenir
•    Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1.      Başvuru Formu 
2.       Transkript ve ders içerikleri
3.     Anadal diploma programının ilgili sınıfındaki başarı sıralaması itibariyle yüzdelik dilimini gösteren belge
4.       T.C. uyruklu öğrencinin, sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
 

Başvuru Şekli ve İletişim
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 21 Ocak 2019 / 25 Ocak 2019  tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta ile de ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.
Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulvarı No:290 07190 Döşemealtı- Antalya
E-posta Adresi: gulseren kilinc@antalya.edu.tr

Başvuru Ve Değerlendirme Takvimi               

BAŞVURU TARİHİ

DEĞERLENDİRME TARİHİ

SONUÇLARIN İLÂN TARİHİ

KESİN KAYIT TARİHİ

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

21.01.2019

25.01.2019

28.01.2019

01.02.2019

04.02.2019

05.02.2019

08.02.2019

Başarı ve Mezuniyet

•    Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal diploma programındaki GANO'su bir defaya mahsus olmak üzere 2.60'a kadar düşebilir. GANO'su ikinci kez 2.60'ın altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
•    Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
•    Öğrenci, çift anadal lisans eğitim-öğretimini kendi isteği ile bırakabilir.
•    Çift anadal lisans eğitim-öğretimini her bir anadal için en az 2.80 genel not ortalaması ile tamamlayan ve her iki anadaldan da mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye kendi anadalında ve ikinci anadalda lisans eğitim-öğretimi diploması verilir. Çift anadal lisans eğitim-öğretimini tamamlayan öğrenci, her iki anadal alanında lisans ve önlisans diploması ile verilen haklardan yararlanır.
•    İkinci anadalın derslerini başarıyla tamamlamakla beraber, anadalına ilişkin yükümlülüklerini tamamlamamış olan son sınıf öğrencisi niteliğindeki çift anadal öğrencisi, anadalını tamamladığında ikinci anadal diplomasını almaya hak kazanır. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
•    İkinci anadal hakkını kaybetmiş öğrenciler; anadaldan mezuniyet tarihine kadar olan sürede koşulları yerine getirmek kaydıyla, yandal koşullarını sağlıyorlarsa, yandal öğrenimi yapmış sayılırlar.
•    Birinci anadal programından ilişiği kesilen öğrencinin, ikinci anadal programından da ilişiği kesilir.
•    Çift anadal öğrenimi gören ve birinci anadal programından mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri, ikinci anadal programına bağlı olarak devam eder.
•    Sonuçların İlanı ve İntibak Programı
•    Çift anadal değerlendirme sonuçları, 4 Şubat 2019  tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
•    İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında, daha sonra alınanlar ise alındıkları (dönem) yarıyıl içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrencinin her iki programda ortak dersinin bulunması halinde söz konusu ders anadal programından alınır. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki (dönem) yarıyıl kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir. Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür.
•    İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.