Çift anadal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümlerine göre ve Antalya Bilim Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi çerçevesinde yapılır.  

Çift Anadal Programına Başvuru Koşulları

1- Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

2- Öğrencinin çift anadal programına başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı bulunduğu programın öğretim programında yer alan tüm derslerini almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ancak, üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz.

3- Birimlerin önerileri ile senato tarafından belirlenen aşağıdaki alanlara ait programlar arasında, GANO’ları; 

                                                               Fakülte / Yüksekokul İçi                Fakülte / Yüksekokul Dışı

Lisans Programları                                          3,00                                                      3,25

Önlisans Programları                                      3,00                                                      3,25

4- Lisans programlarında kayıtlı öğrenciler önlisans programlar ile de çift anadal / Yandal yapabilirler ancak önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler lisans programları ile çift anadal / yandal yapamazlar.

5- Kısmen ya da tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlara, çift anadal başvurularında, anadal programının eğitim dilinin başvurulan programın eğitim dilinden farklı olması durumunda veya kısmen yabancı dille eğitim veren programlardan tamamen yabancı dille eğitim veren programlara başvurulması halinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmak ya da eşdeğerliği Senato tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından asgari yeterlik puanını başvuru sırasında belgelemek şarttır

6- Çift anadal programlarına başvurular eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

7- En fazla üç “çift anadal programına” başvuru yapılabilir. Başvuru formunda tercih sırası belirtilir.

Çift Anadal Başarı ve Mezuniyet

1- Çift anadal/yandal programları için ders kaydı işlemleri akademik takvimde belirtilen ders kaydı döneminde yapılır.

2- Çift anadal/yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal/yandal programından kaydı silinir.

3- Çift anadal/yandal programının ders yükü, öğrencinin anadal programından mezuniyeti için gereken ders yükünün tamamlanmasında dikkate alınmaz.

4- Öğrencinin çift anadal programına devam edebilmesi için, her yarıyıl sonunda, anadal programındaki GANO’sunun en az 2.75, çift anadal programındaki GANO'sunun en az 2,00 olması gerekir.

5- Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için, her yarıyıl sonunda, anadal programındaki GANO’sunun en az 2.50 yandal programındaki GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

6- Çift anadal/ yandal programma kayıtlı bir öğrencinin bu maddede belirtilen GANO şartlarını sağlamaması halinde çift anadal/yandal programından kaydı silinir. Ancak ikinci programında aldığı dersler ikinci program transkriptinde belirtilir.

7- Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin Öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. (2) Öğrencinin çift anadal/yandal programından kaydının silindiğine ilişkin birim yönetim kurulu karan, ikinci programının bağlı olduğu birim tarafından öğrenciye ve anadal programının bağlı olduğu birime yazılı olarak bildirilir.

8- Anadal program süresi sonunda çift anadal/yandal programında mezun olamamış öğrenciler , anadal ve ikinci programa devam ettiği ilk 2 yarıyıl için ilgili programlara ait aldıkları derslerden sadece Anadal programından aldıkları derslerin öğrenim ücretini AKTS değerleri üzerinden öder. Anadal program süresine eklenen 2 yarıyıl sonunda da mezun olamayan öğrenciler, anadal ve ikinci programa devam ettiği her yarıyıl için ilgili programlara ait takip eden dönemlerde aldıkları derslerin öğrenim ücretlerini AKTS değerleri üzerinden öder.

9-Öğrenci Anadal'dan mezun olursa Çift Anadal Programından ilişiği kesilir.  ÇAP'a devam edebilmesi için Anadal'da dönem uzatmalıdır.

 

Fakülte/MYO bölüm/programlar arası ÇAP/YANDAL kontenjan ve başvuru kabul listelerine ilgili Fakülte/MYO’ların web sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 

Çift Anadal ve Yan Dal Başvuruları

Pazartesi-Cuma

15.01.2024

30.01.2024

Çift Anadal ve Yan Dal Başvurularının Değerlendirilmesi

Pazartesi-Cuma

31.01.2024

01.02.2024

Çift Anadal ve Yan Dal Sonuçlarının İlan Edilmesi

Salı

02.02.2024

02.02.2024

Çift Anadal ve Yan Dal Kesin Kayıtları

Çarşamba - Cuma

05.02.2024

09.02.2024

 

Bölüm GSMF Çift Ana Dal Programına Katılan
Mimarlık İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İnşaat Mühendisliği              
Mimarlık - 4 4              
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 7 - -              

 

Öğrencinin Anadal Programı  Kontenjan SHMYO Çift Anadal Yapabileceği Programlar
Ağız ve Diş Sağlığı Ameliyathane Anestezi Diyaliz Fizyoterapi İlk ve Acil Yardım Optisyenlik Tıbbi Görüntüleme Tıbbi Laboratuvar
Programı Hizmetleri Programı Programı Programı Programı  Programı Teknikleri Programı Teknikleri Programı
  Programı              
Ağız ve Diş Sağlığı Programı 6   X X X X X X X X
Ameliyathane Hizmetleri Programı 6 X   X X X X X X X
Anestezi Programı 6 X X   X X X X X X
Diyaliz Programı 6 X X X   X X X X X
Fizyoterapi Programı 6 X X X X   X X X X
İlk ve Acil Yardım Programı 6 X X X X X   X X X
Optisyenlik Programı 6 X X X X X X   X X
Tıbbi GörüntülemeTeknikleri Programı 6 X X X X X X X   X
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 6 X X X X X X X X  
Turizm İşletmeciliği
Kontenjan Çift Ana Dal Yan Dal            
Gastronomi ve Mutfak Sanatları İşletme Gastronomi ve Mutfak Sanatları İşletme            
2 1 2 1            
                     
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Kontenjan Çift Ana Dal Yan Dal                
Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği                
5 5                
                     
BÖLÜMLER YANDAL KONTENJAN ÇİFT ANADAL KONTENJAN                
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3 3                
İşletme 5 5                
Ekonomi 5 5                
Psikoloji X X                

 

Bölüm Çift Ana Dal Programı
  Bilgisayar Mühendisliği Elektrik- Endüstri Mühendisliği Inşaat Makine Mimarlık Ekonomi İşletme Mühendislik Harici Diğer Tüm Bölümler  
Elektronik Mühendisliği Mühendisliği Mühendisliği  
Bilgisayar Mühendisliği   8 8 8 8          
 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4   4 4 4          
 
Endustrı 6 5   5 5   3 3    
Mühendisliği  
Inşaat 4 4 4   4 4        
Mühendisliği  
Makine 3 3 3 3            
Mühendisliği  

 

Başvurusu Kabul Edilecek Anadal Başvuru Yapılacak Çift Anadal (ÇAP) Programı Kontenjan   Kontenjan
Başvuru Yapılacak
Yan Dal Programı
 
Beslenme ve Diyetetik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 - -
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Beslenme ve Diyetetik 4 Hemşirelik 6
Hemşirelik 6
Hemşirelik - -    
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4
   
Psikoloji - - Hemşirelik 6

 

 

Bölüm Çift Ana Dal Programına Katılan Yan Dal Programına Katılan
İİSBF Tüm Bölümler
Hukuk 6 15