Çift anadal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümlerine göre ve Antalya Bilim Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi çerçevesinde yapılır.  

Çift Anadal Programına Başvuru Koşulları

1- Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

2- Öğrencinin çift anadal programına başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı bulunduğu programın öğretim programında yer alan tüm derslerini almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ancak, üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz.

3- Birimlerin önerileri ile senato tarafından belirlenen aşağıdaki alanlara ait programlar arasında, GANO’ları; 

                                                               Fakülte / Yüksekokul İçi                Fakülte / Yüksekokul Dışı

Lisans Programları                                          3,00                                                      3,25

Önlisans Programları                                      3,00                                                      3,25

4- Lisans programlarında kayıtlı öğrenciler önlisans programlar ile de çift anadal / Yandal yapabilirler ancak önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler lisans programları ile çift anadal / yandal yapamazlar.

5- Kısmen ya da tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlara, çift anadal başvurularında, anadal programının eğitim dilinin başvurulan programın eğitim dilinden farklı olması durumunda veya kısmen yabancı dille eğitim veren programlardan tamamen yabancı dille eğitim veren programlara başvurulması halinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmak ya da eşdeğerliği Senato tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından asgari yeterlik puanını başvuru sırasında belgelemek şarttır

6- Çift anadal programlarına başvurular eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

7- En fazla üç “çift anadal programına” başvuru yapılabilir. Başvuru formunda tercih sırası belirtilir.

Çift Anadal Başarı ve Mezuniyet

1- Çift anadal/yandal programları için ders kaydı işlemleri akademik takvimde belirtilen ders kaydı döneminde yapılır.

2- Çift anadal/yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal/yandal programından kaydı silinir.

3- Çift anadal/yandal programının ders yükü, öğrencinin anadal programından mezuniyeti için gereken ders yükünün tamamlanmasında dikkate alınmaz.

4- Öğrencinin çift anadal programına devam edebilmesi için, her yarıyıl sonunda, anadal programındaki GANO’sunun en az 2.75, çift anadal programındaki GANO'sunun en az 2,00 olması gerekir.

5- Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için, her yarıyıl sonunda, anadal programındaki GANO’sunun en az 2.50 yandal programındaki GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

6- Çift anadal/ yandal programma kayıtlı bir öğrencinin bu maddede belirtilen GANO şartlarını sağlamaması halinde çift anadal/yandal programından kaydı silinir. Ancak ikinci programında aldığı dersler ikinci program transkriptinde belirtilir.

7- Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin Öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. (2) Öğrencinin çift anadal/yandal programından kaydının silindiğine ilişkin birim yönetim kurulu karan, ikinci programının bağlı olduğu birim tarafından öğrenciye ve anadal programının bağlı olduğu birime yazılı olarak bildirilir.

8-Anadal program süresi sonunda çift anadal/yandal programından mezun olamamış öğrenciler, anadal ve ikinci programa devam ettiği her yarıyıl için ilgili programlara ait takip eden dönemlerde aldıkları derslerin ücretlerinin AKTS değerleri üzerinden öğrenim ücretini öder.

9-Öğrenci Anadal'dan mezun olursa Çift Anadal Programından ilişiği kesilir.  ÇAP'a devam edebilmesi için Anadal'da dönem uzatmalıdır.

 

Fakülte/MYO bölüm/programlar arası ÇAP/YANDAL kontenjan ve başvuru kabul listelerine ilgili Fakülte/MYO’ların web sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 

Çift Anadal ve Yan Dal Başvuruları

Pazartesi-Cuma

16.01.2023

20.01.2023

Çift Anadal ve Yan Dal Başvurularının Değerlendirilmesi

Pazartesi-Cuma

23.01.2023

27.01.2023

Çift Anadal ve Yan Dal Sonuçlarının İlan Edilmesi

Pazartesi

30.01.2023

30.01.2023

Çift Anadal ve Yan Dal Kesin Kayıtları

Salı - Cuma

31.01.2023

3.02.2023

 

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

Yandal Programı

 İngilizce

İşletme

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

5

Ekonomi 

3

Psikoloji

X

   
   

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

ÇAP Programı

 İngilizce

İşletme

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

5

Ekonomi 

3

Psikoloji

X

 

 

Turizm Fakültesi

Öğrencinin Anadal Programı 

Yandal Programı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

 

Turizm İşletmeciliği 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

x

5

Turizm İşletmeciliği 

3

x

 

 

Turizm Fakültesi

Öğrencinin Anadal Programı 

Çift Anadal programı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Turizm İşletmeciliği 

 

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

x

5

Turizm İşletmeciliği 

3

x