Yandal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümlerine göre ve ABÜ Çift Anadal ve Yandal Yönergesi çerçevesinde yapılır.
 

Başvuru Esasları

•    Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal diploma programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir.
•    Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal diploma programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
•    Çekildiği ders (W notu) olan öğrenciler başvurduğu yarıyıla kadar o dersi başarmış olmalıdır.
•    Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.60 olmalıdır.
•    Herhangi bir disiplin cezası olmamalıdır.
 

Başvuruların Değerlendirilmesi

•    Yandal eğitim-öğretimine kabul, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans bölüm başkanlarının, bölüm başkanı yoksa fakülte dekanlarının görüşleri üzerine, başvurduğu bölümün bağlı bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla yapılır.
•    Yandal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı transkript düzenlenir
•    Aynı anda birden fazla yandal diploma programına kayıt yapılamaz.
 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.       Başvuru Formu 
2.       Transkript ve ders içerikleri
3.       T.C. uyruklu öğrencinin, sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
 

Başvuru Şekli ve İletişim

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 21 Ocak / 25 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta ile de ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.

Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Çıplaklı Mah. Akdeniz Bulv. No:290 07190 Döşemealtı- Antalya
E-Posta Adresi:gulseren.kilinc@antalya.edu.tr

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

BAŞVURU TARİHİ

 

DEĞERLENDİRME TARİHİ

 

SONUÇLARIN İLÂN TARİHİ

 

KESİN KAYIT TARİHİ

 

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

21.01.2019

25.01.2019

28.01.2019

01.02.2019

04.02.2019

05.02.2019

08.02.2019

Başarı ve Mezuniyet


•    Yandal öğrencisi iken, herhangi bir yarıyıl sonunda anadal programı GANO’su 2.50’nin altında olanlar, yandal öğrencisi statüsünü yitirir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
•    Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal diploma programından kaydı silinir.
•    Yandal eğitim-öğretiminde ders aldığı iki dönem üst üste yandal GANO’su 2.50’nin altında kalan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
•    Öğrenci, yandal eğitim-öğretimini kendi isteği ile bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
•    Öğrenci, yandal eğitim-öğretiminden ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini, anadal ile ortak olanlar hariç, tekrarlamak zorunda değildir. Bu durumdaki öğrencinin başarılı olduğu dersler, öğrencinin başvurusu durumunda, bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararıyla kayıtlı olduğu lisans programındaki uygun derslere eşdeğer sayılabilir.
•    Anadal programından ilişiği kesilen öğrencinin, yandal programından da ilişiği kesilir.
•    Anadal programında izinli sayılan öğrenci, yandal programında da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün bağlı olduğu ilgili fakültenin yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.
•    Öğrencinin, yandal öğrenimini tamamlayabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Anadaldan mezuniyet hakkını kazanmış olmak,
b) Yandal programında, anadal programının dersleri arasında yer almayan, diğer dersleri başarıyla tamamlamak,
c) Anadal GANO’su en az 2.60 olmak.
•    Yandal programını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda yandal sertifikası düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez.
•    Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl süre tanınır.
•    Çift Anadal Programından ayrılan bir öğrenci, bir yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal Sertifikası almaya hak kazanır.
Sonuçların İlanı
•    Yandal değerlendirme sonuçları, 4 Şubat 2019 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.
•    Yatay geçiş yoluyla bölüm/program değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde yandal başvurusu yapamaz.