Yandal öğrenimine ilişkin usul ve esaslar YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümlerine göre ve Antalya Bilim Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi çerçevesinde yapılır.
 

Yandal Programına Başvuru Koşulları

 1- Öğrencinin anadal programının en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılının başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılının başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılının başında olması gerekir.

2- Öğrencinin yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı bulunduğu programın öğretim programında yer alan tüm derslerini almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ancak, üst yarıyıllardan alınmış derslerde başarı şartı aranmaz.

3- Öğrencinin GANO’sunun en az 2,75 olması gerekir.

4- Kısmen ya da tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlara, yandal başvurularında, anadal programının eğitim dilinin başvurulan programın eğitim dilinden farklı olması durumunda ve kısmen yabancı dille eğitim veren programlardan tamamen yabancı dille eğitim veren programlara başvurulması halinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmak ya da eşdeğerliği Senato tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından asgari yeterlik puanını başvuru sırasında belgelemek şarttır.

5- Yandal programlarına başvurular eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

6- En fazla üç “yandal programına” başvuru yapılabilir. Başvuru formunda tercih sırası belirtilir.

 

Yandal Başarı ve Mezuniyet

1- Çift anadal/yandal programları için ders kaydı işlemleri akademik takvimde belirtilen ders kaydı döneminde yapılır.

2- Çift anadal/yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal/yandal programından kaydı silinir.

3- Çift anadal/yandal programının ders yükü, öğrencinin anadal programından mezuniyeti için gereken ders yükünün tamamlanmasında dikkate alınmaz.

4- Öğrencinin çift anadal programına devam edebilmesi için, her yarıyıl sonunda, anadal programındaki GANO’sunun en az 2.75, çift anadal programındaki GANO'sunun en az 2,00 olması gerekir.

5- Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için, her yarıyıl sonunda, anadal programındaki GANO’sunun en az 2.50 yandal programındaki GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

6- Çift anadal/ yandal programma kayıtlı bir öğrencinin bu maddede belirtilen GANO şartlarını sağlamaması halinde çift anadal/yandal programından kaydı silinir. Ancak ikinci programında aldığı dersler ikinci program transkriptinde belirtilir.

7- Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin Öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. (2) Öğrencinin çift anadal/yandal programından kaydının silindiğine ilişkin birim yönetim kurulu karan, ikinci programının bağlı olduğu birim tarafından öğrenciye ve anadal programının bağlı olduğu birime yazılı olarak bildirilir.

Turizm İşletmeciliği

Kontenjan

Çift Ana Dal

Yan Dal

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İşletme

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İşletme

2

1

2

1

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Kontenjan

Çift Ana Dal

Yan Dal

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

5

5

 

Bölüm

Yan Dal Programına Katılan

Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İnşaat Mühendisliği

Mimarlık

-

4

4

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

7

-

-

 

BÖLÜMLER

YANDAL KONTENJAN

ÇİFT ANADAL KONTENJAN

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

3

3

İşletme

5

5

Ekonomi

5

5

Psikoloji

X

X

 

Bölüm

Yandal Programı

 

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Inşaat

Mühendisliği

Makine

Mühendisliği

Mimarlık

Ekonomi

İşletme

Mühendislik Harici Diğer Tüm Bölümler

Bilgisayar

Mühendisliği

 

8

8

8

 

 

 

 

Elektrik-

Elektronik Mühendisliği

4

 

4

4

4

 

 

 

 

Endıistrı

Mühendisliği

5

4

 

4

4

 

3

3

 

Inşaat

Mühendisliiii

4

4

4

 

4

4

 

 

 

Makine

Mühendisliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvurusu Kabul Edilecek Anadal

Başvuru Yapılacak Çift Anadal (ÇAP) Programı

Kontenjan

 

Başvuru Yapılacak

Yan Dal Programı

 

Kontenjan

Beslenme ve Diyetetik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

4

-

-

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 Beslenme ve Diyetetik

4

Hemşirelik

6

Hemşirelik

6

Hemşirelik

-

-

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

 

4

 

Psikoloji

-

-

Hemşirelik

6

 

Bölüm

Çift Ana Dal Programına Katılan

Yan Dal Programına Katılan

İİSBF

Tüm Bölümler

Hukuk

6

15