MATH 101 - Matematik I
Trigonometrik fonksiyonlar ve temel özellikleri. Ters trigonometrik fonksiyonlar. Logaritmik ve üstel fonksiyonlar. Limit ve tek değişkenli fonksiyonlar, süreklilik. Türev. Fonksiyon çizimi. Türevin uygulamaları, optimizasyon problemleri. Belirli ve belirsiz (Riemann) integrali, bir eğri altında kalan alan. Kalkülüsün temel teoremi, integral alma teknikleri, alan, yüzey, hacim. Improper integraller.
Önkoşul: İki yıl lise cebiri, bir yıl lise geometrisi
Kredi : 4         
AKTS : 6

MATH 102 - Matematik II
Diziler, seriler, yakınsaklık testleri. Üç boyutlu koordinat sistemi, vektörler, nokta ve çapraz carpimlar, doğrular ve konikler. Vektör fonksiyonlar ve uzay eğrileri. Vektör fonksiyonların türev ve integralleri. Çok değişkenli fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Kısmi türev. Yönlü türevler ve gradyan vektörü, yerel ve küresel uç değerleri bulma ve sınıflandırma, Lagrange çarpanları yöntemi. İki katlı integraller, üç katlı integraller ve uygulamaları. Vektör alanları. Green ve Stokes Teoremi. Curl ve sapma. Yüzey integralleri. Divergence teoremi.
Önkoşul: MATH 101 
Kredi  : 4         
AKTS : 6

PHYS 101 – Fizik I
Newton mekaniği: vektörler, kinematik (yer değiştirme, hız, ivme), dinamik (kuvvet dengesi, kuvvet-ivme ilişkisi), enerji (potansiyel ve kinetik enerji), momentum, dönel kinematik (açısal yer değiştirme, açısal hız, açısal ivme), dönel dinamik (tork – açısal ivme), periyodik hareket.
Yankoşul: MATH 101
Kredi  : 4         
AKTS : 6

PHYS 102 – Fizik II
Elektrik alan, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, kapasitörler ve dielektrik malzemeler, Akım direnç, elektomotor kuvvet, doğrusal akım devreleri, manyetik alan, manyetik kuvvet, manyetik alan kaynakları, elektromanyetik indükleme, indüktörler, alternatif akım devreleri, Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar.
Önkoşul: PHYS 101 ve MATH 101
Yankoşul: MATH 102
Kredi  : 4         
AKTS : 6

CS 101 - Programlamaya Giriş I (Python) 
Bu ders bilgisayar programlamanın temel kavramlarını Python dili ile anlatacaktır. İşlenecek konular arasında değişkenler, veri türleri, döngü yapıları, fonksiyonlar, liste ve sözlük yapıları, dosya okuma ve yazma bulunmaktadır. Herhangi bir programlama bilgisi gerekmemektedir.
Kredi  : 4         
AKTS : 7

CS 111 - Programlamaya Giriş I (C) 
Bu ders bilgisayar programlamanın temel kavramlarını C dili ile anlatacaktır. C programlama diline giriş niteliğindedir. Dersin işleyeceği konular arasında programlamanın temel bileşenleri (bilgisayarlar, geliştirme ortamları, editörler, derleyiciler vs.),  değişkenler, veri türleri, kontrol ve döngü yapıları,  en temel veri yapıları ve fonksiyonlar yer almaktadır. Herhangi bir programlama bilgisi gerekmemektedir.
Kredi  : 4         
AKTS : 7

CS 102 - Programlamaya Giriş II (Java) 
Bu ders JAVA programlama dili kullanarak nesne tabanlı programlamaya giriş niteliğindedir. Ön şart olarak en temel seviyede programlama bilgisi gereklidir. Dersin işleyeceği konular: değişkenler, veri türleri, kontrol yapıları, liste ve fonksiyonlar, sınıf ve nesne kavramları, başlangıç seviyesinde kalıtım.
Önkoşul: CS 101 veya CS 111
Kredi  : 4         
AKTS : 7

SCI 103 – Doğa Bilimleri I
Bu ders temel kimya bilgilerini ve kimya biliminin mühendislik alanlarındaki uygulamalarını kapsamaktadır. Kimya mühendislik alanlarında önemli yerleri olan madde ve enerji kavramlarını çalışan bilim alanıdır. Temel kimya bilgileri kapsamında dersin konuları: periyodik tablo, madde, atomun yapısı, atomic bağlar, iyonlar, moleküler yapılar, asit ve bazlar, çözeltiler, termodinamik, kimyasal tepkimeler, ve elektrokimya. 
Kredi  : 2  
AKTS: 3

SCI 104 - Doğa Bilimleri II
Bu ders temel moleküler biyoloji bilgilerini ve biyoloji biliminin mühendislik alanlarındaki uygulamalarını kapsamaktadır. Temel biyoloji bilgileri kapsamında dersin konuları: genetik, enerji üretimi, protein ve enzimler, hücre organelleri, moleküler biyolojinin merkezi dogması, ve temel hastalık bilgileri. 
Kredi  : 2  
AKTS: 3

MATH 201 – Doğrusal Cebir         
Lineer cebir ile ilgili temel kavramlar. Lineer denklem sistemlerinin çözümleri. Vektörler ve matrisler, alt uzaylar, lineer bağımsızlık ve bazlar, determinantlar, özdeğerler ve özvektörler.  
Önkoşul: MATH 101
Kredi  : 4  
AKTS: 6

MATH 202 – Diferansiyel Denklemler   
Teoremleri ve lineer cebir yöntemlerini kullanarak sıradan lineer diferansiyel denklemlerin çözümü. Lineer diferansiyel denklemlerin genel teorisi, Sabit katsayılı denklemler, Laplace dönüşümü, kuvvet serisi çözümleri, Bessel denklemi, sınır değer problemleri. Fourier serileri. 
Önkoşul:  MATH 101      
Kredi  : 4  
AKTS: 6

CS 201 - Nesne Tabanlı Yazılım Geliştirme (Java) 
Bu ders CS 102 dersinin devamı niteliğindedir. Dersin en temel amacı büyük çaplı yazılımların nesne tabanlı bir yaklaşım ile tasarlanması, ve geliştirilmesinin öğretilmesidir. Derste işlenecek konular arasında: İleri seviyede kalıtım, polimorfizm, arayüz, soyut sınıflar, istisnalar, grafiksel kullanıcı arayüzü tasarımı, UML diyagramlarına giriş
Önkoşul: CS 102
Kredi  : 4         
AKTS : 6

CS 210 - Veri Yapıları 
Algoritma analizi ve O notasyonuna giriş, Java Collections API, özyineleme, sıralama algoritmaları (insertion sort, mergesort, quicksort), bağlantılı listeler, yığıtlar, kuyruklar, ağaçlar, ikili arama ağaçları, AVL ağaçları, çırpı tabloları, ikili heap, çizgelere giriş, yayılmalı arama, derin arama, minimum tarayan ağaçlar, Dijkstra’nın algoritması.
Önkoşul: CS 102
Kredi  : 3         
AKTS : 6

MATH 213 - Ayrık Matematik
Saymanın temel prensipleri, permütasyonlar, kombinasyonlar, mantığın temelleri, tamsayıların özellikleri ve matematiksel tümevarım, asal sayılar, en büyük ortak bölen, Kartezyen çarpımlar ve bağıntılar, fonksiyonlar, güvercin yuvası ilkesi, kısmi sıralama bağıntıları, denklik bağıntıları, içerme-dışarma ilkesi, birinci ve ikinci derece indirgeme bağıntıları, jeneratör fonksiyonlar ve indirgeme bağıntılarını çözmede kullanımı, çizge kuramına giriş, Euler turları, düğüm dereceleri, Hamilton çevrimleri, düzlemsel çizgeler, ağaçlar.
Kredi  : 3         
AKTS : 5

CS 221 - Sayısal Sistemler
Sayı sistemleri. Boole Cebri, mantık ağları ve sadeleştirilmesi, kanonik formlar. Tümleşik, ardışıl devreler. Mantık Kapıları. Toplama, kod çözme, kodlama, çoğullayıcı, sayıcı, flip-flop devreleri. Bellek ve programlanabilir mantık. Sayısal mantık tasarımı uygulamaları. 
Kredi  : 4         
AKTS : 6

CS 222 -  Bilgisayar Organizasyonu ve Tasarımı
Bilgisayar mimarisine giriş, bilgisayarların tarihçesi, bilgisayar fonksiyonunun üst seviye görünümü, dijital dizayn, sayı sistemleri, bilgisayar aritmetiği, komut setleri, MIPS komut seti, adresleme modları, tek çevrimli işlemci veriyolu ve kontrolü, çok çevrimli işlemci veriyolu ve kontrolü, borulama, borulama hataları, süperskaler işlemci, hafıza performansı ve hiyerarşisi, cache, sanal hafıza, depolama birimleri.
Önkoşul: CS 221
Kredi  : 3         
AKTS : 6

IE 232 – Mühendislik Ekonomisi (Engineering Economics)
Bu ders mühendislik öğrencilerinin özellikle sermaye yatırım alanında finansal analiz yapabilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneklerinin geliştirmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Ders mühendislik ekonomisinin esas kavramları, mühendislik ekonomisi faktörlerini ve değişik metotları kullanarak alternatiflerin değerlendirilmesi, duyarlılık analizin, enflasyon, yıpranma payı ve/veya vergi etkilerinin hesaplanmasını içerir. 
Kredi : 3      
AKTS: 5

MATH 311 – Olasılık Kuramına Giriş ve Rassal Sistem Analizi
Olasılık modeli, ayrık ve sürekli rassal değişkenler. Dönüşüm teknikleri ve rassal değişkenlerin toplamı. Bernoulli ve Poisson rassal süreçler. Ayrık-zamanlı Markov zincirleri. Markov and Chebyshev eşitsizlikleri ve limit teoremleri. En büyük olabilirlik (ML) kestirimi, en büyük sonsal (MAP) kestirimi ve Bayes istatiksel hipotez testleri.
Önkoşul: MATH 102 ve MATH 201
Kredi  : 3         
AKTS : 5

CS 303 - Programlama Dillerinin Temelleri
Bu ders değişik türdeki birçok programlama dilinin sözdizim ve semantik gibi özelliklerini inceleyecektir. İşlenen konular arasında işlevsel, mantıksal ve eşzamanlı programlama dilleri, sözlüksel ve sözdizimsel çözümleme araçları, lambda analizi, tip sistemleri ve soyut veri tipleri yer almaktadır.
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 306 - Yazılım Mühendisliği
Bu ders yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili süreçlerde kullanılan yöntemleri konu edinir. İşlenen konular arasında isterlerin belirlenmesi, yazılım tasarım süreç modelleri, yazılımın doğrulanması, hataların ayıklanması, kalite kontrol ve yazılımının güvenirliği yer alır.
Önkoşul: CS 102
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 310 - Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi
Sonlu otomata, düzenli ifadeler, düzenli diller ve özellikleri, düzenli diller için pumping lemma, bağlamdan bağımsız gramerler ve diller, normal formlar, pushdown otomata, bağlamdan bağımsız diller için pumping lemma, Turing makineleri ve özellikleri, Church-Turing tezi, karar verilebilirlik ve karar verilemez diller, karmaşıklık kuramı, P, NP, NP-complete problemler.
Önkoşul: MATH 213
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 311 – Algoritmalar 
Algoritma analizi ve asimptotik notasyon, indirgeme bağıntıları (yerine koyma, Master yöntemi), böl-ve-fethet paradigması, sıralama algoritmaları (mergesort, quicksort, randomized quick sort, heapsort, lineer zamanda sıralama), dinamik programlama, açgözlü algoritmalar, çizge algoritmalarına giriş (derinlikli arama, yayılmalı arama, minimum tarayan ağaç algoritmaları, topolojik sıralama, en kısa yol algoritmaları), ağ akışları, iki parçalı eşleme.
Önkoşul: CS 210
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 330 - Veritabanı Sistemlerine Giriş
Bu dersin amacı veri tabanları ve veri tabanlarının yönetimi ile ilgili bir temel oluşturmaktadır. İşlenecek konular arasında ilişkisel veri modeli, birim / ilişki diyagramları, SQL ile sorgulama, sorgu optimizayonu, bütünlük kısıtlamaları, normalizasyon, işlem yönetimi, aynı anda kullanımın kontrolü ve geri kazanma sistemleri yer almaktadır.
Önkoşul: CS 210
Kredi  : 4         
AKTS : 6

CS 361 - İşletim Sistemleri
Bu ders işletim sistemlerinin temellerini konu edinir. İşlenecek konulardan bazıları: işlemler, iş parçacıkları, işlemler arası iletişim, senkronizasyon (kritik bölge, semafor vs), zamanlama, hafıza yönetimi, giriş/çıkış yönetimi, dosya sistemleri
Önkoşul: CS 210,CS 222
Kredi  : 4         
AKTS : 6

CS 363 - Sistem Programlama
Bu ders öğrencilere Unix ve C programlama altında programlamanın temellerini tanıtır. Öğrenciler Unix bash shell, Unix dosya sistemi, C yapısı ve temel C kütüphane rutinleri gibi konularla karşılaşmaktadır.

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

CS 322 - Mikroişlemciler
Mikroişlemcilere giriş, temel mikroişlemci yapıları ve işlemleri. Veri yolu organizasyonu, adresleme çeşitleri, komut seti, zamanlama analizi, kesme programlaması, seri ve paralel haberleşme, bellek. Assembly dili programlaması 
Önkoşul: CS 221
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 402 - Derleyici Tasarımı
Bu ders derleyicilerin mantıksal tasarımını konu edinir. İşlenecek konular arasında: sözlüksel çözümleme, kelimelerin ayrıştırılması (yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya), anlamsal çözümleme, bir alt seviye kod oluşturma ve eniyileme.
Önkoşul: CS 210
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 403 - Mobil Aletler için Yazılım Geliştirme
Mobil bilgi sistemleri ve uygulamaları. Kablosuz bilgi sistemlerinin yapıları ve özel gerek-sinimleri. Mobil uygulama protokolleri. Mobil uygulama geliştirme (WML, VXML, Java, J2ME, J2EE, .NETCF, C#) ve örnek çalışmalar. 
Önkoşul: CS 102
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 404 - Dağıtık Hesaplama
Bu derste dağıtık sistemlerle ilgili temel kavramlar anlatılacaktır. İşlenen konular arasında dağıtık sistem mimarileri ve modelleri, süreçler arası iletişim, eş-zamanlama, özkaynak paylaşımı, uzaktan erişim, arızalara dayanım ve sistem performansı vardır.
Önkoşul: CS 210
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 405 - Web Programlama
Temel web teknolojileri. Etkileşimli içeriğe sahip web sayfalarının programlanması. Bir sunucu üzerindeki veri tabanına dinamik olarak erişime gerek duyan web sayfalarının tasarımı. Dinamik verilere (arama sonuçları, görüntüler, videolar, haritalar vb.) ulaşabilen web sayfalarının yapılması.
Önkoşul: CS 102
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 407 - Paralel Programlama
Temel web teknolojileri. Etkileşimli içeriğe sahip web sayfalarının programlanması. Bir sunucu üzerindeki veri tabanına dinamik olarak erişime gerek duyan web sayfalarının tasarımı. Dinamik verilere (arama sonuçları, görüntüler, videolar, haritalar vb.) ulaşabilen web sayfalarının yapılması. 
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 411 – Çizge Kuramı 
Çizge teorisinin temel kavramları: yollar, çevrimler, dereceler vs., eşleme, kaplama ve paketleme, bağlantılılık, düzlemsel çizgeler, boyama, ekstremal çizge kuramı, Turan teoremi, çizgeler için Ramsey kuramı, Hamilton çevrimleri, rastgele çizgeler.
Önkoşul: MATH 213 
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 412 – Kombinatoryal Optimizasyon 
Doğrusal programlama, simplex algoritması, dualite, primal-dual algoritması, maksimum-akış ve en kısa yol problemleri, eşleme, tarayan ağaçlar ve matroidler, tamsayı doğrusal programlama, Tam-NP kavramı, yaklaştırma algoritmalarına giriş, branch and bound, yerel arama.
Önkoşul: CS 102
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 413 – Yaklaştırma Algoritmaları 
Algoritmalar ve karmaşıklığa giriş, açgözlü yaklaştırma algoritmaları, küme kaplama, k-merkez Steiner ağacı, metrik gezgin satıcı problemi, geri beslemeli düğüm kümesi, polinomyal zaman yaklaştırma şemaları, kutu paketleme, çuval problemi, lineer programlama, yuvarlama, rastgele yuvarlama, primal-dual yöntemi, Lagrangian gevşetme yöntemi, ötelemeli yuvarlama, ötelemeli rastgele yuvarlama, kesmeler ve metrikler, SDP tabanlı yaklaştırma algoritmalarına giriş.
Önkoşul: CS 311 
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 414 – Hesapsal Karmaşıklık 
Turing makineleri, P, NP ve tam-NP problemler, Cook-Levin teoremi, indirgemeler, coNP, EXP, NEXP, köşegenleştirme, hiyerarşi teoremleri, kahinler, görelileştirme, yer karmaşıklığı, tam-PSPACE problemleri Savitch’in teoremi, tam-NL problemler, Immerman-Szelepcsenyi teoremi, polinomyal hiyerarşi, Boolean devreler, rastgele karmaşıklık sınıfları, RP, coRP, ZPP, BPP, etkileşimli ispatlar, IP, AM, MA, IP = PSPACE, PCPlere giriş.
Önkoşul: CS 310
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 415 - Uyarlamalı Optimizasyon
Bu dersin amacı öğrencilerin doğrusal, doğrusal olmayan ve karışık tamsayı programlama problemlerini çözmek için ileri adaptif arama yöntemleri tasarlama ve uygulama becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, öğrenciler meta-buluşsal optimizasyon yöntemlerinin detaylı analizini ve bu teknikler nasıl ve ne zaman çalıştıklarını, birbirlerine ve geleneksel yaklaşımlara göre nispi avantajları nelerdir öğrenecekler. Kapsanan konular arasında uyarlamalı aramaya giriş, benzetimli tavlama, genetik algoritma, tabu arama, karınca koloni yöntemi, parçacık sürüsü optimizasyonu, kısıtlama çözme konusuna giriş.

CS 421 - Robotiğe Giriş
Robot tasarımı, yapımı ve programlamasına giriş. Algılayıcılar, etkileyiciler, temel kontrol kuramı, kontrol mimarileri, yol planlama, hareket, yer tayin etme, öğrenme.
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 424 – Gömülü Sistemler
Gömülü sistemlere giriş ve uygulamaları, mikroişlemci tabanlı gömülü sistemlerin tasarımı, VHDL’e giriş, VHDL tasarımı, FPGA’lar ve programlanabilir mantık.
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 431 / 432 - Bilgisayar Mühendisliğinde Bağımsız Çalışma
Bu dersin temel amacı, öğrencilere bilgisayar bilimleri konusunda özel bir konuda derinlemesine bağımsız bir araştırma yapma fırsatı sağlamaktır. Bu ders şu anda Bilgisayar Mühendisliği lisans müfredatının bir parçası olmayan çalışma alanlarını takip etmek için bir fırsat sunmaktadır. Tüm uygun öğrencilerin (3.0 veya daha yüksek not ortalaması olan öğrenciler), bilgisayar bilimlerinin özel alanlarındaki bilgilerinin kapsamını genişletmek için bağımsız bir çalışmaya katılmayı düşünmeleri teşvik edilir.

CS 441 - Yapay Zeka
Bilgi gösterimi. Arama algoritmaları ve buluşsal programlama. Mantık ve mantık programlama. Problem çözme, oyunlar, bulmacalar, uzman sistemler, görme, makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve sinir ağları.
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 442 - Yapay Sinir Ağları 
Yapay sinir ağlarına giriş. Biyolojik bilgi işleme. Temel yapay sinir ağı yöntemlerinin analizi: perseptronlar, geriye yayılım algoritması, Hopfield ve Boltzmann ağları, öz-örgütlemeli ağlar, uyarlanabilir rezonans kuramı, ve takviyeli öğrenme.
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 443 - Sayısal Görüntü İşleme 
Sayısal görüntü işlemenin temel kuralları ve yöntemleri. Görüntü elde edilmesi, gösterimi, iyileştirilmesi, örneklenmesi. Fourier dönüşümü. Görüntü onarımı, morfolojik işlevler, doğrusal ve doğrusal olmayan filtreler, ayrıt bulunması, görüntü bölütlenmesi, ve sayısal video işlemenin temelleri.  
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 444 - Veri Madenciliği
Büyük veri kümelerinden bilgi çıkarımı. Verinin önişlemi, problem tanımı ve öznitelik çıkarımı / seçimi. Bağlaşım kuralı madenciliği. Sınıflandırma, kestirim, öbekleme. Değerlendirme, doğrulama ve ölçeklenebilirlik. Uzamsal ve dizi madenciliği. Veri madenciliği uygulamaları. 
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 446 - Örüntü Tanıma
Bayes karar kuramı. Parametrik ve parametrik olmayan yöntemler, öznitelik çıkarımı, karar ağaçları, eğitmensiz öğrenme ve öbekleme, karar destek makineleri, yapay sinir ağları, saklı Markov modelleri, ve takviyeli öğrenme.
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 447 - Veri Bilimine Giriş
Bu dersin amacı, istatistiksel öğrenme yöntemlerini kullanarak veri bilimi ve veri analizine giriş yapmaktır. Klasik istatistiksel yöntemleri, hesaplama ve makine öğrenmedeki yöntemler bılgisayar bilimindeki son gelişmelerle harmanlanacaktır. Ders kapsamında veri analizi alanındaki analitik yöntemlerin örnek veri kümeleri üzerinde uygulanmasıyla öğrencilerin veri analizi yöntemlerini kullanma konusunda deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

CS 448 - Doğal Dil İşleme
Bu ders otomatik dil öğrenmenin konuşma tanıma, bilgi erişimi, otomatik dil çevirme gibi uygulamalarına bir giriş niteliğindedir. Bu uygulamalarda kullanılan söz türlerinin sınıflandırılması, içerikten bağımsız gramer, entropi, saklı markov modeller ve yazı tür analizi gibi teknikler anlatılacaktır.
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 451 - Bilgisayar Grafiği 
Bu ders bilgisayar grafiğindeki temel kavram ve tekniklere giriş niteliğindedir. İşlenen konular arasında örüntü işleme, pikselleştirme, ilgin dönüşüm, animasyon sistemleri, eğri ve yüzeylerin geometrik modellemesi, doku kaplama ve ışın izleme vardır.
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 452 - İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Bu ders kullanıcı arayüzlerinin tasarımı, prototiplenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde kullanılan yöntemleri işler. Değinilecek konular arasında kullanıcı arayüzü tasarım kuralları, etkileşim tasarımı, hızlı prototipleme teknikleri, değerlendirme yöntemleri ve çok doruklu arayüzler yer alır. 
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 461 - Bilgisayar Ağları
Bu ders bilgisayar ağları ile ilgili temel bilgileri içerir. OSI ve TCP/IP mimarileri, Uygulama katmanı  (HTTP, SMTP, FTP, DNS vs), Taşıma Katmanı (TCP, UDP), Akış ve Tıkanıklık Kontrolü, (Kayan Pencere Protokolleri), Ağ Katmanı (IPv4, IPv6, IP fragmentasyonu, Link state ve Distance Vektör yönlendirme Algoritmaları, OSPF, RIP, BGP), Veri Bağı Katmanı (Ortama erişim protokolleri ALOHA, TDMA, FDMA, CSMA/CD, vs.., hata düzeltme) 
Kredi  : 3         
AKTS : 7

CS 462 - Kablosuz Ağlar
Bu derste işlenecek konulardan bazıları: kablosuz anlık ve altyapılı ağlarına giriş, MAC katmanı (gizli terminal, açığa çıkmış terminal problemleri, IEEE 802.11) Kablosuz Anlık ağlarda yönlendirme, Kablosuz algılayıcı ağlarına giriş, Kablosuz algılayıcı ağlarında MAC ve yönlendirme protokolleri, topoloji kontrolü, servis kalitesi.
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 463 - Sosyal Ağlar 
Çizge teorisi ve sosyal ağlar. Oyun kuramı. Market ve ağlar üzerindeki stratejik etkileşimler. Bilgi ağları ve internet (www). Ağ dinamikleri: populasyon modelleri, yapısal modeller.
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 464 - Bulut Bilişim
Bu ders bulut programlamaya giriş niteliğindedir. İşlenen konular arasında bulut ve veri merkezlerinin dosya sistemleri, sanallaştırma, güvenlik ve gizlilik, MapReduce ve Amazon Web servisleri ve interaktif web tabanlı uygulamalar yer alır. 
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 471 - Bilgisayar Güvenliği
Bu derste işlenecek konular: şifrelemenin temel kavramları, erişim kontrolü, yazılım güvenliği ve kötü niyetli kodlar, güvenilir sistemler, ağ ve kablosuz güvenliği 
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 472 - Kriptografi
Bu derste işlenecek konular: blok şifreleyiciler, akım şifreleyiciler (RC4 vs.), MD5 ve SHA fonksiyonları, asimetrik şifreleme, dijital imzalar, anahtar dağıtımı ve yönetimi, güvenlikli giriş sistemleri, şifre protokolleri, Internet güvenliği IPsec, SSL/TLS, güvenlik duvarları
Kredi  : 3         
AKTS : 6

CS 481 - Hesaplamalı Biyolojiye Giriş
Bu derste işlemsel biyolojiye giriş yapılacaktır. İşlenen konular arasında DNA dizi derlenmesi, dizilerin hizalanması, RNA ve proteinlerin katlanması, motif buluşu, hidden markov modellerin uygulamaları, gen ifade analizi ve soy agaçları yer almaktadır.
Önkoşul: CS 311
Kredi  : 3         
AKTS : 6