ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ WEB KAPSAMI

 

 

Ders İçerikleri

I.yıl- (I.Yarıyıl) Güz Dönemi 

Zorunlu Dersler

EBE101 Ebelik Esasları (5-4-0-2) (AKTS:6)

Bu ders; Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu, bir meslek olarak ebelik, ebeliğin kültürel ve sosyal rolleri, fonksiyonları, sorumlulukları, temel insan gereksinimleri, yaşam süreci, homeostazis, stres, sağlık, hastalık, holistik, hümanistik yaklaşım, birey ve hastane ortamı, hastanın hastaneye kabulü ve taburculuk, enfeksiyon kontrolü, hareket gereksinimi, sağlıklı bireyin hijyen gereksinimi, yaşam bulguları, sıcak-soğuk uygulamalar, ilaçların uygulanması, parenteral ilaç uygulamaları- 1 lokal ilaç uygulamaları, ağrı ve acıyla baş etme konularını kapsamaktadır.

EBE103 Ebelik Felsefesi ve Temel Kavramlar (2-2-0-0) (AKTS:3)

Bu ders, Dünya’da ve Türkiye’de ebelik tarihi ve ebelik mesleğinin felsefesi, Dünyadaki - ülkemizdeki ebelik tarihinin tartışılması, Ebelik ve ebelik mesleğinin felsefesi, profesyonelleşme sürecinde ebelik mesleği,  sağlık ekibi ve ebenin rolleri , dünyadaki ve ülkemizdeki ebelik eğitiminin tartışılması , ebelerin mesleki rol ve sorumlulukları, ebelikte örgütlenme ve önemi, ulusal mesleki örgütlenme - uluslararası ebelik örgütleri, ebelikle ilgili temel kavramlar: insan, kadın, sağlık, hastalık ve doğum kavramları toplum, çevre ve kültür kavramları bilim, sanat, felsefe, ebelik kavramları aile ve ebeveynlik kavramı, rol ve adaptasyon, destek sistemleri, beden imajı, anksiyete, korku, kriz, stres-baş etme kavramları, ağrı, empati kayıp, yas, ölüm kavramları konularını içermektedir.

EBE105 Anatomi (3-2-0-1) (AKTS:4)

Bu ders; genel terminoloji, hareket sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, üreme sistemi, sinir sistemi, duyu organları konularını içermektedir.

EBE107 Fizyoloji (2-2-0-0) (AKTS:3)

Bu ders; fizyolojiye giriş, hücre fizyolojisi, kan hücreleri ve işlevleri, kas sistemi fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, immün ve solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, santral sinir sistemi fizyolojisi periferik sinir sistemi ve refleks, duyu sistemi fizyolojisi konularını içermektedir.

EBE109 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji (3-2-0-1) AKTS:3)

Bu ders; mikrobiyolojıye giriş ve kısa tarihçesi, mikroorganizmaların genel özellikleri, mikroorganizmaların kimyasal yapısı, metabolizması ve genetiği, mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi, mikrop-organizma ilişkileri, infeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan klinik materyaller, infeksiyon hastalıklarında tanı yöntemleri, kemoterapötik maddeler ve bunlara karşı oluşan direnç mekanizmaları,  dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri, immunolojiye giriş ve genel bilgiler, tıbbi önemi olan bakteriyel, viral, fungal ve paraziter etkenlere ilişkin konuları kapsar.

EBE111 İş Sağlığı ve Güvenliği (2-2-0-0) (AKTS:2)

Bu ders; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar, iş sağlığı ve güvenliği kanunu, risk yönetimi ve değerlendirmesi, iş kazaları, iş kazalarından korunma ve kaza analizi, iş yeri ebeliği görev yetki ve sorumlulukları, iş yeri hekimliği ve iş yeri uzmanları görev yetki ve sorumlulukları, meslek hastalıkları, meslek kazaları, önlenmesi ve korunması, acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi konularını içermektedir.

TURK101 Türk Dili- I (2-2-0-0) (AKTS:2)

Bu ders; noktalama işaretleri ve yazım kuralları, dilin doğuşu ve dilin önemi, dünyadaki diller: dil aileleri, yapı ve köken bakımından dünya dilleri, türk dilinin tarihi dönemleri: eski türkçe ve orta türkçe dönemleri, türk dilinin tarihi dönemleri: yeni türkçe; kuzey kıpçak türkçesi, doğu türkçesi ve batı türkçesi dönemleri, çağdaş türk lehçeleri, dil bilgisi ve bölümleri: türkçenin sesleri ve sınıflandırılması, ses değişmeleri, ses olayları, türkçeye sözcük kazandırma yolları ve tarihçesi: yapısı bakımından kelimeler, kökler ve ekler, yapım ekleri: fiilden fiil, fiilden isim, isimden isim, isimden fiil, çekim ekleri: hal ekleri, anlam bakımından kelimeler, fiilimsiler, sıfatlar, zamirler konularını içermektedir

HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2-2-0-0) (AKTS:2)

Bu ders; kavramlar ve osmanlı-türk modernleşmesi, devrimler çağı: Fransız devrimi ve sanayi devrimi, modern devletin oluşumu doğrultusunda ilk adımlar 1789-1839, tanzimat dönemi 1839-1876, I. Meşrutiyet’in ilanı ve II. Abdülhamit dönemi 1876-1908, 19. yüzyılda osmanlı ekonomisi, jön türkler 1908 – 1914, jön türkler ve I. Dünya savaşı 1914 – 1918, milli mücadele dönemi 1918-1923 – I, milli mücadele dönemi 1918-1923 – II, Lozan konferansı ve Lozan barış antlaşmasının değerlendirilmesi, cumhuriyetin ilk yılları 1923-1930 konularını içermektedir.

EBE.YD101 Yabancı Dil- I (2-2-0-0) (AKTS:2)

Bu ders; oryantasyon, ingilizce kendini tanıtma, meslekleri tanıma, olmak (to be) fiili, sayıları tanıma, İngilizce telefon numarası ve yaş sorma, cins isimlerde çoğul eki, özne durumundaki çoğul zamirler, there is/ there are (var) kalıbı, ingilizce zamanı (saat, gün, ay, mevsim) sorma, zaman edatları, şimdiki zaman, genel tekrar, ülkeler ve milliyetler, have got/ has got kalıbı, ingilizce kıyafet isimleri, yer edatları, iyelik sıfatları ve hava durumu, ‘ve, fakat, ama’ bağlaçları, ‘this, that, these, those’ kalıpları, isimlerde tanımlık durumu, çoğul öznelerle geniş zaman, tekil öznelerle geniş zaman, sıklık zarfları, geniş zaman ve şimdiki zaman ayrımı konularını içermektedir.

Alan Seçmeli Dersler

EBE113 Toplumsal Sorumluluk (2-2-0-0) (AKTS:3)

Bu ders; toplum ve topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin temel kavramlar, topluma hizmet uygulamalarının ve sosyal sorumluluk projelerinin önemi, hedef kitle problemini belirleme, belirlenen problemlere yönelik çözüm önerileri üretme ve günümüzde topluma hizmet uygulamaları, toplumun çözüm gerektiren sorunlarına karşı duyarlılık gösterebilme, toplumsal duyarlılıkla göstererek toplumun sorunlarını çözüm arama, yaşlı çevre çocuk aile içi şiddet konularında proje önerilerinin  tartışılması, engelli bireylere yönelik hizmetler konularında proje önerilerinin tartışılması, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri kentimizdeki topluma hizmet uygulamaları, sosyal sorumluluk projelerine karar verilmesi ve ekiplerin oluşturulması, sosyal sorumluluk projelerini araştırma panel, konferans, bilgilendirme seminerleri düzenleme, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almak konularını içermektedir.

EBE115 Bakım Teknolojisi (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders; teknolojinin önemi, teknolojinin sağlık bakım uygulamalarında yeri, sağlık bakım uygulamalarında teknolojinin tarihi, hasta bakım uygulamalarında teknolojik gelişmelerin yansımaları, sağlık bakım uygulamalarında teknolojik gelişmeler: bilgi teknolojisi sistemleri, telesağlık, infüzyon sistemleri, sağlık bakım uygulamalarında teknolojik gelişmeler: yara bakım teknolojisi, sağlık bakım uygulamalarında teknolojik gelişmeler: cerrahi tekniklerde kullanılan araçlar, bakım kalitesi ve teknoloji, teknolojik gelişmelerin ebelik mesleğine yansımaları ve katkıları, teknolojik gelişmelerin ebelik eğitiminde yeri, bilgisayar teknolojisi ve ebelik dokümantasyonu, teknolojik gelişmelerin ebelik araştırmalarında yeri, teknolojik gelişmelerin getirdiği etik tartışmalar konularını içermektedir.

 

I.yıl- (II.Yarıyıl) Bahar Dönemi 

EBE102 Ebelik Esasları II (6-4-0-4) (AKTS:7)

Bu ders; ebelik süreci, doku bütünlüğünün sağlanması, yara bakımı, basınç ülseri, parenteral ilaç uygulamaları 2, kan alma, periferik venöz kateter uygulaması, sıvı elektrolit dengesinin sürdürülmesi, transfüzyonlar ve ebelik bakımı, dolaşım sistemi ve ebelik bakım uygulamaları, solunum sistemi ve ebelik bakım uygulamaları, sindirim sistemi ve ebelik bakım uygulamaları, boşaltım sistemi ve ebelik bakım uygulamaları, vaka tartışması konularını ve uygulamalarını içermektedir.

EBE104 Ebelik Esasları Uygulaması (2-0-4-0) (AKTS:4)

Bu dersin amacı öğrencinin teorik bilgisini uygulamaya aktarması, klinik beceri, klinik karar verme, kritik düşünme ve araştırma becerisinin artırılması ve bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanlarda becerilerini arttırarak bağımsız çalışma yeteneğinin geliştirilmesidir. Ders Ebelik Esasları-II dersi kapsamında verilen tüm konuların hastane uygulamalarını içerir.

EBE106 Anatomi-II (3-2-0-1) (AKTS:3)

Bu ders; Solunum Sistemi, Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Ürogenital Sistem, Nöroendokrin Sistem, Duyu Organları konularını ve uygulamalarını içermektedir.

EBE108 Fizyoloji-II (2-2-0-0) (AKTS:3)

Bu ders; kardiyovasküler sistem fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi

fizyolojisi, gastrointestinal sistem fizyolojisi, üriner sistem fizyolojisi, üreme sistemi fizyolojisi konularını içermektedir.

EBE106 Ebelikte Kişilerarası iletişim (2-2-0-0) (AKTS:2)

Bu ders; iletişim kavramının açıklanması, iletişim sürecinin açıklanması, sözel iletişim, konuşma becerileri, dinleme becerileri, sözsüz iletişim/ işaretler ve anlamlar, stres ve stres yönetimi, grup ve grup dinamikleri, grupta değişim ve etkilenme, küçük grupta iletişim, ikna edici konuşma, beden dili, empatik iletişim, öfke ve kızgınlık ifadesi, doğru anlayabilme ve anlatabilme konularını içerir.

EBE112 Histoloji ve Embriyoloji  (2-2-0-0) (AKTS:2)

Bu ders; İnsan Doğum Defektleri,baş ve boyun embriyolojisi,Histopatoloji (Hücre hasarı Doku Onarımı-Hemodinamik bozukluklar),integümenter sistem histolojisi,sinir sistemi histolojisi, özelleşmiş duyuların histolojisi, kardiyovasküler sistem histolojisi,kan histolojisi,hematopoezis,lenfoid sistem histolojisi, solunum sistemi histolojisi, sindirim sistemi histolojisi, sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalı,sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler (tükrük bezleri, pankreas),sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler (karaciğer, safra kesesi),endokrin sistem histoloji, dişi genital sistem histolojisi,erkek genital sistem histolojisi, üriner sistem histolojisi; konularını içermektedir.

EBE.YD102 Yabancı Dil II (2-2-0-0) (AKTS:2)

Bu ders; oryantasyon, iyelik eki(-s), yapabilme kalıbı (can), ‘de – da’ yapıları (too, either), sıfatlar, vücudumuzun kısımları, hastalıklar, duygularımız, zarflar, geçmiş zamanda olmak (to be) fiili, zorunluluk kalıbı (must), geçmiş zamanda ve geniş zamanda olmak (to be) fiili ayrımı, genel tekrar, gelecek zaman (be going to), nesne konumundaki zamirler, kelime çalışması (ofis araçları), nesne konumundaki ve özne konumundaki zamir ayrımı, düzenli fiillerle geçmiş zaman, düzensiz fiillerle geçmiş zaman, geçmiş zaman zarfları, zaman kalıpları tekrarı, soru kalıpları ( which, what), soru kalıpları (where, how many, when), soru kalıpları ( whose, who), soru kalıpları ( why, how) konularını içermektedir.

TURK102 Türk Dili II (2-2-0-0) (AKTS:2)

Bu ders; noktalama işaretleri (nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, ünlem ...), noktalama işaretleri (tırnak işareti, ayraç,...), yazım kuralları (büyük harflerin yazılışı, sayıların yazılışı, birleşik kelimelerin yazılışı), yazım kuralları (deyimlerin, ikilemelerin, alıntı kelimelerin ve yabancı özel adların yazılışı), yazım kuralları (kısaltmaların ve bazı eklerin yazılışları), kompozisyon (tanımı, amacı, kompozisyonda başarılı olmanın yöntemleri), kompozisyon yazmada yöntemler (yardımcı ve ana düşüncenin oluşturulması, plan yapma), kompozisyon yazmada yöntemler (paragraf oluşturma, paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemleri), anlatım özellikleri, anlatım bozuklukları, anlatım biçimleri (ödevlerin toplanması), anlatım türleri (sözlü anlatım) konularını içermektedir.

HIST102 Atatürk  İlkeleri ve İnkılap Tarihi  II (2-2-0-0) (AKTS:2)

Bu ders; 20. yüzyıl dünya tarihine kısa bir bakış, türkiye tarihi 1923 - 1939: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasî partiler, iktidar-muhalefet ilişkileri, partiler, cumhuriyet halk partisi, terakkiperver cumhuriyet fırkası, serbest fırka; siyasî ve toplumsal hayatın demokratikleşmesi, Türkiye tarihi 1939-1945: ikinci dünya savaşı ve Türkiye, Türkiye tarihi 1945-1950: Türkiye’de çok partili hayata ve demokrasiye geçiş, demokrat parti dönemi 1950-1960, 1960'lar Türkiyesi: istikrarsız koalisyonlar, ekonomik gelişmeler ve toplumsal dönüşüm–I, 1960'lar Türkiye’si:,istikrarsız koalisyonlar, ekonomik gelişmeler ve toplumsal dönüşüm–II, 1970'lerde Türkiye: muhtıradan darbeye –I, 1970'lerde Türkiye: muhtıradan darbeye–II, 12 Eylül darbesi sonrasında Türkiye, 90’lı yıllarda Türkiye, 2000’li yıllarda Türkiye konularını içermektedir

Alan Seçmeli Dersler-II

EBE114 Bilimsel Okuryazarlık (2-2-0-0) (AKTS:3)

Bu ders; bilimsel okuryazarlığın tanımı, bilgiye erişmede yeni yaklaşımlar, bilimin doğası ve önemi, bilgi kaynaklarının özellikleri, kütüphane, bilgiye erişim araçları, bilgisayarla bilgi tarama, web of science kullanılması, uygun bilginin bulunması, değerlendirilmesi ve iletilmesi, bilimsel okuryazar uygulamaları, bilimsel okuryazar olmanın faydaları, bilim dünyasına katkı sağlamanın yolları, bilimsel okuryazar ve akademisyen ilişkisi konularını içermektedir.

EBE106 Girişimcilik (2-2-0-0) (AKTS:3)

Bu ders; girişimciliğe giriş: temel kavramlar, yaratıcılık ve yenilikçilik, hemşirelikte

yenilik, ürün geliştirme, patent alma, faydalı model, bir ürün fikri geliştirme ve sunma

konularını içermektedir.