ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ WEB KAPSAMI

Ders İçerikleri

 

1yıl- (I.Yarıyıl) Güz Dönemi

Zorunlu Dersler

 

EBE101 Ebelik Esasları (5-4-0-2) (AKTS:6)

 

Bu ders; Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu, bir meslek olarak ebelik, ebeliğin kültürel ve sosyal rolleri, fonksiyonları, sorumlulukları, temel insan gereksinimleri, yaşam süreci, homeostazis, stres, sağlık, hastalık, holistik, hümanistik yaklaşım, birey ve hastane ortamı, hastanın hastaneye kabulü ve taburculuk, enfeksiyon kontrolü, hareket gereksinimi, sağlıklı bireyin hijyen gereksinimi, yaşam bulguları, sıcak-soğuk uygulamalar, ilaçların uygulanması, parenteral ilaç uygulamaları- 1 lokal ilaç uygulamaları, ağrı ve acıyla baş etme konularını kapsamaktadır.

EBE103 Ebelik Felsefesi ve Temel Kavramlar (2-2-0-0) (AKTS:3)

 

Bu ders, Dünya’da ve Türkiye’de ebelik tarihi ve ebelik mesleğinin felsefesi, Dünyadaki - ülkemizdeki ebelik tarihinin tartışılması, Ebelik ve ebelik mesleğinin felsefesi, profesyonelleşme sürecinde ebelik mesleği, sağlık ekibi ve ebenin rolleri , dünyadaki ve ülkemizdeki ebelik eğitiminin tartışılması , ebelerin mesleki rol ve sorumlulukları, ebelikte örgütlenme ve önemi, ulusal mesleki örgütlenme - uluslararası ebelik örgütleri, ebelikle ilgili temel kavramlar: insan, kadın, sağlık, hastalık ve doğum kavramları toplum, çevre ve kültür kavramları bilim, sanat, felsefe, ebelik kavramları aile ve ebeveynlik kavramı, rol ve adaptasyon, destek sistemleri, beden imajı, anksiyete, korku, kriz, stres-baş etme kavramları, ağrı, empati kayıp, yas, ölüm kavramları konularını içermektedir.

EBE105 Anatomi (3-2-0-1) (AKTS:4)

 

Bu ders; genel terminoloji, hareket sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, üreme sistemi, sinir sistemi, duyu organları konularını içermektedir.

EBE107 Fizyoloji (2-2-0-0) (AKTS:3)

 

Bu ders; fizyolojiye giriş, hücre fizyolojisi, kan hücreleri ve işlevleri, kas sistemi fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, immün ve solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, santral sinir sistemi fizyolojisi periferik sinir sistemi ve refleks, duyu sistemi fizyolojisi konularını içermektedir.

EBE109 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji (3-2-0-1) AKTS:3)

 

Bu ders; mikrobiyolojıye giriş ve kısa tarihçesi, mikroorganizmaların genel özellikleri, mikroorganizmaların kimyasal yapısı, metabolizması ve genetiği, mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi, mikrop-organizma ilişkileri, infeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan klinik materyaller, infeksiyon hastalıklarında tanı yöntemleri, kemoterapötik maddeler ve bunlara karşı oluşan direnç mekanizmaları, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri, immunolojiye giriş ve genel bilgiler, tıbbi önemi olan bakteriyel, viral, fungal ve paraziter etkenlere ilişkin konuları kapsar.

EBE111 İş Sağlığı ve Güvenliği (2-2-0-0) (AKTS:2)

 

Bu ders; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar, iş sağlığı ve güvenliği kanunu, risk yönetimi ve değerlendirmesi, iş kazaları, iş kazalarından korunma ve kaza analizi, iş yeri ebeliği görev yetki ve sorumlulukları, ış yeri hekimliği ve iş yeri uzmanları görev yetki ve sorumlulukları, meslek hastalıkları, meslek kazaları, önlenmesi ve korunması, acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi konularını içermektedir.

TURK101 Türk Dili- I (2-2-0-0) (AKTS:2)

 

Bu ders; noktalama işaretleri ve yazım kuralları, dilin doğuşu ve dilin önemi, dünyadaki diller: dil aileleri, yapı ve köken bakımından dünya dilleri, türk dilinin tarihi dönemleri: eski türkçe ve orta türkçe dönemleri, türk dilinin tarihi dönemleri: yeni türkçe; kuzey kıpçak türkçesi, doğu türkçesi ve batı türkçesi dönemleri, çağdaş türk lehçeleri, dil bilgisi ve bölümleri: türkçenin sesleri ve sınıflandırılması, ses değişmeleri, ses olayları, türkçeye sözcük kazandırma yolları ve tarihçesi: yapısı bakımından kelimeler, kökler ve ekler, yapım ekleri: fiilden fiil, fiilden isim, isimden isim, isimden fiil, çekim ekleri: hal ekleri, anlam bakımından kelimeler, fiilimsiler, sıfatlar, zamirler konularını içermektedir.

HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2-2-0-0) (AKTS:2)

 

Bu ders; kavramlar ve osmanlı-türk modernleşmesi, devrimler çağı: Fransız devrimi ve sanayi devrimi, modern devletin oluşumu doğrultusunda ilk adımlar 1789-1839, tanzimat dönemi 1839-1876, I. Meşrutiyet’in ilanı ve II. Abdülhamit dönemi 1876-1908, 19. yüzyılda osmanlı ekonomisi, jön türkler 1908 – 1914, jön türkler ve I. Dünya savaşı 1914 – 1918, milli mücadele dönemi 1918-1923 – I, milli mücadele dönemi 1918-1923 – II, Lozan konferansı ve Lozan barış antlaşmasının değerlendirilmesi, cumhuriyetin ilk yılları 1923-1930 konularını içermektedir.

EBE.YD101 Yabancı Dil- I (2-2-0-0) (AKTS:2)

 

Bu ders; oryantasyon, ingilizce kendini tanıtma, meslekleri tanıma, olmak (to be) fiili, sayıları tanıma, İngilizce telefon numarası ve yaş sorma, cins isimlerde çoğul eki, özne durumundaki çoğul zamirler, there is/ there are (var) kalıbı, ingilizce zamanı (saat, gün, ay, mevsim) sorma, zaman edatları, şimdiki zaman, genel tekrar, ülkeler ve milliyetler, have got/ has got kalıbı, ingilizce kıyafet isimleri, yer edatları, iyelik sıfatları ve hava durumu, ‘ve, fakat, ama’ bağlaçları, ‘this, that, these, those’ kalıpları, isimlerde tanımlık durumu, çoğul öznelerle geniş zaman, tekil öznelerle geniş zaman, sıklık zarfları, geniş zaman ve şimdiki zaman ayrımı konularını içermektedir.

Alan Seçmeli Dersler

 

EBE113 Toplumsal Sorumluluk (2-2-0-0) (AKTS:3)

 

Bu ders; toplum ve topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin temel kavramlar, topluma hizmet uygulamalarının ve sosyal sorumluluk projelerinin önemi, hedef kitle problemini belirleme, belirlenen problemlere yönelik çözüm önerileri üretme ve günümüzde topluma hizmet uygulamaları, toplumun çözüm gerektiren sorunlarına karşı duyarlılık gösterebilme, toplumsal duyarlılıkla göstererek toplumun sorunlarını çözüm arama, yaşlı çevre çocuk aile içi şiddet konularında proje önerilerinin tartışılması, engelli bireylere yönelik hizmetler konularında proje önerilerinin tartışılması, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri kentimizdeki topluma hizmet uygulamaları, sosyal sorumluluk projelerine karar verilmesi ve ekiplerin oluşturulması, sosyal sorumluluk projelerini araştırma panel, konferans, bilgilendirme seminerleri düzenleme, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almak konularını içermektedir.

EBE115 Bakım Teknolojisi (2-0-0-2) (AKTS:3)

 

Bu ders; teknolojinin önemi, teknolojinin sağlık bakım uygulamalarında yeri, sağlık bakım uygulamalarında teknolojinin tarihi, hasta bakım uygulamalarında teknolojik gelişmelerin yansımaları, sağlık bakım uygulamalarında teknolojik gelişmeler: bilgi teknolojisi sistemleri, telesağlık, infüzyon sistemleri, sağlık bakım uygulamalarında teknolojik gelişmeler: yara bakım teknolojisi, sağlık bakım uygulamalarında teknolojik gelişmeler: cerrahi tekniklerde kullanılan araçlar, bakım kalitesi ve teknoloji, teknolojik gelişmelerin ebelik mesleğine yansımaları ve katkıları, teknolojik gelişmelerin ebelik eğitiminde yeri, bilgisayar teknolojisi ve ebelik dokümantasyonu, teknolojik gelişmelerin ebelik araştırmalarında yeri, teknolojik gelişmelerin getirdiği etik tartışmalar konularını içermektedir.

 

1.yıl- (II.Yarıyıl) Bahar Dönemi

 

EBE102 Ebelik Esasları II (6-4-0-4) (AKTS:7)

 

Bu ders; ebelik süreci, doku bütünlüğünün sağlanması, yara bakımı, basınç ülseri, parenteral ilaç uygulamaları 2, kan alma, periferik venöz kateter uygulaması, sıvı elektrolit

dengesinin sürdürülmesi, transfüzyonlar ve ebelik bakımı, dolaşım sistemi ve ebelik bakım uygulamaları, solunum sistemi ve ebelik bakım uygulamaları, sindirim sistemi ve ebelik bakım uygulamaları, boşaltım sistemi ve ebelik bakım uygulamaları, vaka tartışması konularını ve uygulamalarını içermektedir.

EBE104 Ebelik Esasları Uygulaması (2-0-4-0) (AKTS:4)

 

Bu dersin amacı öğrencinin teorik bilgisini uygulamaya aktarması, klinik beceri, klinik karar verme, kritik düşünme ve araştırma becerisinin artırılması ve bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanlarda becerilerini arttırarak bağımsız çalışma yeteneğinin geliştirilmesidir. Ders Ebelik Esasları-II dersi kapsamında verilen tüm konuların hastane uygulamalarını içerir.

EBE106 Anatomi-II (3-2-0-1) (AKTS:3)

 

Bu ders; Solunum Sistemi, Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Ürogenital Sistem, Nöroendokrin Sistem, Duyu Organları konularını ve uygulamalarını içermektedir.

EBE108 Fizyoloji-II (2-2-0-0) (AKTS:3)

 

Bu ders; kardiyovasküler sistem fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, gastrointestinal sistem fizyolojisi, üriner sistem fizyolojisi, üreme sistemi fizyolojisi konularını içermektedir.

 

EBE106 Ebelikte Kişilerarası iletişim (2-2-0-0) (AKTS:2)

 

Bu ders; iletişim kavramının açıklanması, iletişim sürecinin açıklanması, sözel iletişim, konuşma becerileri, dinleme becerileri, sözsüz iletişim/ işaretler ve anlamlar, stres ve stres yönetimi, grup ve grup dinamikleri, grupta değişim ve etkilenme, küçük grupta iletişim, ikna edici konuşma, beden dili, empatik iletişim, öfke ve kızgınlık ifadesi, doğru anlayabilme ve anlatabilme konularını içerir.

 

EBE112 Histoloji ve Embriyoloji (2-2-0-0) (AKTS:2)

 

Bu ders; İnsan Doğum Defektleri,baş ve boyun embriyolojisi,Histopatoloji (Hücre hasarı Doku Onarımı-Hemodinamik bozukluklar),integümenter sistem histolojisi,sinir sistemi histolojisi, özelleşmiş duyuların histolojisi, kardiyovasküler sistem histolojisi,kan histolojisi,hematopoezis,lenfoid sistem histolojisi, solunum sistemi histolojisi, sindirim sistemi histolojisi,sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalı,sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler (tükrük bezleri, pankreas),sindirim sistemi histolojisi: sindirim kanalına bağlı bezler (karaciğer, safra kesesi),endokrin sistem histoloji, dişi genital sistem histolojisi,erkek genital sistem histolojisi, üriner sistem histolojisi; konularını içermektedir.

 

EBE.YD102 Yabancı Dil II (2-2-0-0) (AKTS:2)

 

Bu ders; oryantasyon, iyelik eki(-s), yapabilme kalıbı (can), ‘de – da’ yapıları (too, either), sıfatlar, vücudumuzun kısımları, hastalıklar, duygularımız, zarflar, geçmiş zamanda olmak (to be) fiili, zorunluluk kalıbı (must), geçmiş zamanda ve geniş zamanda olmak (to be) fiili ayrımı, genel tekrar, gelecek zaman (be going to), nesne konumundaki zamirler, kelime çalışması (ofis araçları), nesne konumundaki ve özne konumundaki zamir ayrımı, düzenli fiillerle geçmiş zaman, düzensiz fiillerle geçmiş zaman, geçmiş zaman zarfları, zaman kalıpları tekrarı, soru kalıpları ( which, what), soru kalıpları (where, how many, when), soru kalıpları ( whose, who), soru kalıpları ( why, how) konularını içermektedir.

TURK102 Türk Dili II (2-2-0-0) (AKTS:2)

 

Bu ders; noktalama işaretleri (nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, ünlem ...), noktalama işaretleri (tırnak işareti, ayraç,...),yazım kuralları (deyimlerin, ikilemelerin, alıntı kelimelerin ve yabancı özel adların yazılışı), kompozisyon yazmada yöntemler (yardımcı ve ana düşüncenin oluşturulması, plan yapma), kompozisyon yazmada yöntemler (paragraf oluşturma, paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemleri), anlatım biçimleri (ödevlerin toplanması), anlatım türleri (sözlü anlatım) konularını içermektedir.

 

HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-2-0-0) (AKTS:2)

 

Bu ders; 20. yüzyıl dünya tarihine kısa bir bakış, türkiye tarihi 1923 - 1939: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasî partiler, iktidar-muhalefet ilişkileri, partiler, cumhuriyet halk partisi, terakkiperver cumhuriyet fırkası, serbest fırka; siyasî ve toplumsal hayatın demokratikleşmesi, Türkiye tarihi 1939-1945: ikinci dünya savaşı ve Türkiye, Türkiye tarihi 1945-1950: Türkiye’de çok partili hayata ve demokrasiye geçiş, demokrat parti dönemi 1950- 1960, 1960'lar Türkiyesi: istikrarsız koalisyonlar, ekonomik gelişmeler ve toplumsal dönüşüm–I, 1960'lar Türkiye’si:,istikrarsız koalisyonlar, ekonomik gelişmeler ve toplumsal dönüşüm–II, 1970'lerde Türkiye: muhtıradan darbeye –I, 1970'lerde Türkiye: muhtıradan darbeye–II, 12 Eylül darbesi sonrasında Türkiye, 90’lı yıllarda Türkiye, 2000’li yıllarda Türkiye konularını içermektedir.


Alan Seçmeli Dersler-II

 

EBE114 Bilimsel Okuryazarlık (2-2-0-0) (AKTS:3)

 

Bu ders; bilimsel okuryazarlığın tanımı, bilgiye erişmede yeni yaklaşımlar, bilimin doğası ve önemi, bilgi kaynaklarının özellikleri, kütüphane, bilgiye erişim araçları, bilgisayarla bilgi tarama, web of science kullanılması, uygun bilginin bulunması, değerlendirilmesi ve iletilmesi, bilimsel okuryazar uygulamaları, bilimsel okuryazar olmanın faydaları, bilim dünyasına katkı sağlamanın yolları, bilimsel okuryazar ve akademisyen ilişkisi konularını içermektedir.

EBE106 Girişimcilik (2-2-0-0) (AKTS:3)

Bu ders; girişimciliğe giriş: temel kavramlar, yaratıcılık ve yenilikçilik, hemşirelikte yenilik, ürün geliştirme, patent alma, faydalı model, bir ürün fikri geliştirme ve sunma konularını içermektedir.

 

2. yıl- (I.Yarıyıl) Güz Dönemi

 

Zorunlu Dersler

EBE 201 Normal Gebelik (5-10-10-0) (AKTS:10)

Bu ders; doğurganlık ve kadın sağlığı; üreme sistemi anatomisi; üreme sistemi fizyolojisi; gametogenezis; gebeliğin oluşumu; embriyonel dönem-fetal dönem; fetal membranlar ve plasenta; gebelikte fizyolojik, sosyo-psikolojik değişiklikler; gebeliği tanılama; perinatal dönemde ebenin rolü konularını içermektedir.

EBE 203 Dâhili ve Cerrahi Hastalıklar (3-3-0-0) (AKTS:3)

Gebelikte, sistemlerde görülen hastalıklar ve ebelik bakımı, ameliyat öncesi ve sonrası bakım, ağrı yönetimi, gebelikte görülen cerrahi hastalıklar ve ürojinekolojik cerrahiyi içermektedir.

EBE 205 Patoloji (2-2-0-0) (AKTS:3)

Hastalıkların nedenlerini, hastalıkların oluş mekanizmalarını anlayabilme yetisi, hastalıkların organ ve dokularda oluşturduğu fonksiyon bozukluklarını kavrayabilme yetisi, hastalıklar sonucu doku ve organlarda çıplak gözle görülen değişiklikler hakkında gerekli bilgiye sahip olmasını, hastalıklar sonucu oluşan hücrelerdeki morfolojik bulgular hakkında gerekli bilgiye sahip olmasını sağlamaktır.

EBE 207 Beslenme İlkeleri (2-2-0-0) (AKTS:2)

Beslenmeye Giriş, Sağlıklı beslenme, Karbonhidratların Tanımı, Yapısı ve Özellikleri, Proteinlerin Tanımı, Yapısı ve Özellikleri, Lipidlerin Tanımı, Yapısı ve Özellikleri, Vitaminlerin tanımı, yapısı ve özellikleri (yağda eriyen vitaminler, suda eriyen vitaminler), Su ve Mineraller, Besin Grupları, Satın alırken ve Saklarken Dikkat Edilecek Noktalar, Gebe Ve Lohusalarda Beslenme, Çocuklarda Beslenme konularını içermektedir.

EBE 209 Farmakoloji (2-2-0-0) (AKTS:3)

Bu ders; farmakolojinin tanımı ve temel farmakoloji bilgilerinin öğretilmesi. Tıpta ilaçların kullanımının öğretilmesi. Dersin içeriği ise şöyledir: Temel farmakoloji (İlaçların elde edildiği kaynaklar, farmakokinetik, farmakodinami, toksikoloji). Tıpta kullanılan ilaçların terapötik etkileri ve etki mekanizmaları, yan etki ve toksik etkileri konularını içermektedir.

EBE 211 Biyokimya (2-2-0-0) (AKTS:3)

Biyokimyaya giriş, DNA, karbonhidrat, protein, lipit, hemoglobin biyokimyası, gikoliz, glukoneogenez, glikojenoliz, lipid sentezi ve oksidasyonu, metabolik bozuklukların biyokimyası, vücut sıvıları, Su metabolizması, vitaminler  ve hormonlar.
 

Alan Seçmeli Dersler-I

 

EBE 213 Psikoloji (2-2-0-0) (AKTS:3)

 

Bu ders insan zihni ve davranışını konu alan psikoloji bilimine dair bir giriş niteliğindedir. Ders, psikolojideki temel teoriler, bilimsel yöntemler, ve temel kavramları içermektedir. Ders kapsamında davranış, duyum, algı, öğrenme, kişilik, stress gibi psikolojinin çeşitli alt alanlarından temel konularını içermektedir.

 

EBE 215 Prekonsepsiyonel Danışmanlık (2-2-0-0) (AKTS:3)

 

Bu ders; prekonsepsiyonel bakım kapsamı, yararları, danışmanlık hizmeti, hizmet modelleri ve sağlık personelinin sorumluluğunu içermektedir.
 

2.yıl- (II.Yarıyıl) Bahar Dönemi Zorunlu Dersler
 

EBE 202 Riskli Gebelikler (5-10-10-0) (AKTS:10)

Bu ders; gebelikle ilgili terminoloji ve sağlık ölçütleri; doğum öncesi bakımın önemi ve amacı; doğum öncesi izlem; doğum öncesi hizmetlerde ebenin rolü; gebelikte risk faktörleri; önceden var olan riskli durumlar; fetal sağlığın değerlendirilmesinde kullanılan testler; birinci trimester kanamaları; üçüncü trimester kanamaları; gebeliğin neden olduğu hipertansiyon; hiperemezis gravidarum; çoğul gebelik; erken doğum tehdidi; miyad geçmesi; polihidroamniyoz - oligohidroamniyoz; gebeliğin neden olduğu üriner enfeksiyonlar; korioamnionitis; erken membran rüptürü; gebelikte sık görülen yakınmalar ve alınması gereken önlemler; gebelikte anne ve fetüs sağlığının yükseltilmesi; gebelikte beslenme konularını içermektedir.

EBE 204 Aile Planlaması (2-4-4-0) (AKTS:4)

Nu ders; Aile planlamasına giriş; aile planlamasının yararları; aile planlamasında danışmanlık- iletişim; başvuranın değerlendirilmesi; rahim içi araçlar; hormonal kontrasepsiyon yöntemleri; bariyer yöntemler; doğal aile planlaması yöntemleri; laktasyonel amenore metodu; gönüllü cerrahi sterilizasyon; doğum sonrası - düşük sonrası – acil kontrasepsiyon; infertilite konularını  içermektedir .

EBE 206 Kadın Ruh Sağlığı (2-2-0-0) (AKTS:3)

Bu ders; belik bölümü öğrencilerine psikolojinin ilkeleri hakkında bilgi vererek, gebelerin psikolojik sorunlarını değerlendirebilmeyi sağlamayı içermektedir.

EBE 208 Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar (2-2-0-0) (AKTS:2)

Bu ders; Epidemiyoloji; hem klinik hem de toplum bilimlerinde hastalıkların ve sağlık sorunlarının dağılımı, nedenleri ile bunların teşhis, tedavi ve önlenmesi için uygun yöntemleri belirlemeye yarayan araştırma tekniklerinin öğretilmesi konularını içermektedir.

 

EBE 212 Ebelikte Klinik Uygulamalar I (1-5-8-0) (AKTS:5)

EBE 201 ve EBE 202 dersleri bu dersin ön koşuludur.
 

Alan Seçmeli Dersler-II

 

EBE 214 Acil Bakım ve İlk Yardım (2-2-0-0) (AKTS:3)

 

Bu derste hasta ya da yaralının sağlık yardımı alana kadar, yaşamını kurtarmak, sürdürmek ve yaralının güvenli şekilde korunmasını temel alan ilk yardım bilgi ve becerileri konularını içerir.

 

EBE 216 Doğum Ağrısı ve Yönetimi (2-2-0-0) (AKTS:3)

 

Bu ders derse giriş, dersin tanımı, doğumun tarihçesi, doğum için kadın bedeni, doğum ağrısının fizyolojisi ve hormonlar, doğum ağrısının yönetimi (ağrı teorileri) ve ağrının değerlendirilmesi, doğum ağrısının kontrolünde farmakolojik yöntemler, doğumu destekleyen yaklaşımlar, doğuma hazırlık sınıfları, doğuma hazırlık metotları (Dick-Read, Lamaze, Bradly, odaklanma ve solunum teknikler), doğumun akışını sınırlayan uygulamalar, beslenme ve egzersiz, dokunma ve masaj, sıcak ve soğuk uygulamalar, hidroterapi (suda doğum), homeopati, deri altı elektrik sinir uyarımı (TENS), akupressure, akupunktur, refleksoloji, fitoterapi, aromaterapi, hipnoz ile doğum, ev/hastane (doğum merkezinin) seçimi, doğumda kullanılan pozisyonlar, postpartum dönem ve ebelik bakımını içermektedir.

 

EBE 218 Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (2-2-0-0) (AKTS:3)

Dünya’da ve Türkiye’de kadın sağlığı/cinsel sağlık sorunları, önemi, göstergeleri, birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde kadın sağlığı/üreme sağlığı hizmetlerinin yeri konularını içermektedir.

 

EBE 222 Transkültürel Ebelik (2-2-0-0) (AKTS:3)

 

Kültür kavramı ve tanımları, kültürel unsurlar(gelenek ve görenekler, kültürel yapılar, tutumlar, önyargılar ve ayrımcılıklar),kültürün sağlıktaki yeri ve önemi, , sağlık ve hastalık kavramı ve kültürle ilişkisi, sağlığı etkileyen sosyo kültürel faktörler, kültürlerarası (transkültür) kavramı, kültürlerarası iletişim (değerler, inançlar),kültürlerarası sağlık yaklaşımları, kültürlerarası bakımda modellerin kullanımı ve kültürü temel alan sağlık bakım modelleri,küresel sağlık sorunları, göç ve göçün kültürel etkisi kadın sağlığını etkileyen kültürel uygulamalar ve ebelik yaklaşımları,Türk kültürü ve Türk kültüründe ebelik ve kadın ilişkisi; doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve çocuk bakımında kültürel uygulamalar ders içeriğini oluşturmaktadır.

 

3. Sınıf- (5.Yarıyıl) Güz Dönemi 

Zorunlu Dersler

EBE 301 Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönem (5-10-10) 10 AKTS

Bu dersin amacı öğrencinin normal doğumla ilgili temel konuları kavraması ve doğum yaptırma becerisinin kazanılmasıdır. Bu ders; Normal Doğum Eylemi, Doğum yolu, doğum objesi, Doğum eyleminin fizyolojisi, Doğum Eyleminde anne ve fetüsün değerlendirilmesi, Evrelere göre Travayda Anne ve Fetüsün bakım ve izlemi, Perinenin  Korunması ve doğum pozisyonları, Doğumda ağrı ile baş etme yöntemleri, Lohusalık Fizyolojisi, Anne ve bebek etkileşiminin başlatılması ve sürdürülmesi, Laktasyon fizyolojisi ve emzirme, Genital ve ekstragenital  organlardaki değişiklikler, Doğum sonu döneme uyum ve bakım, Doğum sonu dönemdeki anne ve fetüsün evde bakım ve izlemi konularını içermektedir.

EBE 303 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları (3-4-5) 5 AKTS

Bu dersin amacı öğrencinin sağlıklı ve riskli yenidoğan bakımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak, uygulamalarını güçlendirmektir. Yenidoğanın özellikleri  sınıflandırılması:   normal yenidoğan  doğumhande ve anne yanında bakımı, özel bakım gerektiren yenidoğan, yüksek riskli yenidoğan bakımı, konjenital defektli yenidoğan, preterm, postterm, yenidoğanların dahili sorunları, yenidoğanların cerrahi sorunları, vücut sistemlerine özgü yenidoğan bakımı, noenatal resüsitasyon, yenidoğanın izlem ve değerlendirilmesi,  fiziksel ölçümler, materyal toplama, vital belirtilerin ölçümü, ilaç uygulama konularını içermektedir.

EBE 305 Ebelikte Mesleki Değerler ve Etik (2-0-2) 3 AKTS

Bu dersin amacı; ebelik mesleğinin geçmişten günümüze kadar geçirdiği aşamaların öğrenilmesi,  deontolojinin temel ilkeleri ve ebelerin mesleki özellikleri, görev yetki ve sorumlulukları doğrultusunda, mesleki kimlik oluşturulması ve meslek ahlakının benimsetilmesidir. Bu ders; Deontoloji Biliminin Tarihsel Temelleri ve Genel Kavramlar, İnsan Kavramı ve Ahlaklı Olgun İnsanın Özellikleri, Meslek Ahlakı, Uluslarararası Ebelik Felsefesi ve Ebelik Etik Kodları, Dünyada ve Ülkemizde Ebelik Tarihi, Ebeliğin Mesleki Özellikleri, Sağlık Ekibi ve Ebenin Rolleri, Ebelik ve Yasal Düzenlemeler, Ebelikte Yasal Yükümlülüğün Bozulduğu Durumlar, İnsan / Hasta / Gebe / Fetüs / Yenidoğan Hakları, Etik Karar Verme Süreci ve Etik, Anne ve Çocuğun İhmal ve İstismarı, Jinekoloji ve Obstetri ile İlgili Çağdaş Girişimler ve Etik, Ulusal ve Uluslar arası Ebelik Organizasyonları, Ebeliğin Geleceğini Şekillendirmek konularını içermektedir.

EHP 201 Sağlık Profesyonelleri İçin İngilizce I (3-0-2) 3 AKTS

Bu ders bir dil öğretim ya da gramer dersi olmayıp, İngilizce gramer bilgisine sahip öğrencilerin, Ebelik ile ilgili metinleri okuyarak, kelime dağarcıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem; ebeliğin çeşitli alt dalları üzerine İngilizce olarak yazılmış makale ya da kitap bölümlerinin sınıf içerisinde çevirisi temeline dayalıdır.

Alan Seçmeli Dersleri

EBE 307 Araştırma Yöntemleri (2-0-2) 3 AKTS

Bu derste; öğrencilere bilimsel araştırma sürecini öğreterek, yayın tarama, araştırma planlama konusunda beceri kazandırmayı amaçlanmaktadır. Bu ders; bilim ve bilimsel yaklaşım, bilimsel araştırma süreci, eleştirel kaynak incelemesi, hipotez ve strateji geliştirme, bilimsel araştırmada veri elde etme yöntemleri, araştırmalarda ölçme kavramı ve ölçekler, araştırma evreni ve örnekleme, ölçme hataları ve veri hazırlama süreci, farklılıkları incelemeye yönelik analiz teknikleri, ilişkileri incelemeye yönelik analiz teknikleri, nitel araştırma yöntemleri, nitel analiz teknikleri, araştırma raporunun yazılması konularını içermektedir.

EBE 309 Doğuma Hazırlık Eğitimi (2-0-2) 3 AKTS

Dersin amacı, doğuma hazırlık yaklaşımlarının anlaşılması ve doğuam hazırlık sınıflarının yapı ve işleyişi konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu derste; doğuma hazırlık sınıflarının tarihçesi, yapısı, doğuma hazırlık yöntemleri, Lamaze tekniği, nefes ve gevşeme teknikleri, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde yapılması gereken egzersizler, ağrıyla baş etmede ilaçsız yöntemler ve gebe ve ailesinin doğuma hazırlık konusunda eğitilmesi konuları yer almaktadır

EBE 313 Sağlık Sosyolojisi (2-0-2) 3 AKTS

Bu dersin amacı, sağlık sosyolojisinin temel kavramlarını öğretmek, bireyin sağlıkla ilgili tutum ve davranışlarını belirleyen sosyolojik etkenlerin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu ders; sağlık sosyolojisinin doğuşu, gelişimi, ilgi alanları, sağlık ve hastalık kavramlarının tanımı, sağlık ve hastalığa ilişkin toplumsal etkenler, Türkiye ve dünyada sağlık sistemini içerir.

EBE 311 Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı (2-0-2) 3 AKTS

Dersin amacı öğrenciye emzirme danışmanlığı yapabilme becerisi kazandırmaktır. Dersin konuları; ülkemizde anne sütü ile beslenme ve emzirmenin durumu, anne sütünün yararları, doğum son u anne bebek etkleşimini başlatmanın önemi, doğru emzirme, bebeğe pozisyon verme, emzirmenin değerlendirilmesi, meme sorunları, Anne sütünü artırmak ve emzirmeyi yeniden başlatmak, Düşük doğum tartılı ve hasta bebekler, Emzirmeyi sürdürmek, emziren annenin beslenmesi, dinleme becerisinin güçlendirilmesi, özgüven kazandırma ve destek verme becerisidir.

3. Sınıf- (6.Yarıyıl) Bahar Dönemi 

Zorunlu Dersler

EBE 302 Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Dönem (5-10-10) 10 AKTS

Bu dersin hedefi, Öğrencilere, doğum sürecindeki riskli durumları, anne ve bebek açısından tehlikeleri, annenin doğuma hazırlanması, uygun girişimde bulunma, preterm ve postterm eylemin postnatal dönemdeki riskleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu ders; Distosiler, Prezantasyon ve pozisyon anomalileri, Uterus rüptürü, Çoğul gebelik, Umblikal kord anomalileri, Plasenta anomalileri, Amniyotik Mayi Anomalileri (Polihidroamniyos, Oligohidroamniyos), Erken Membran Rüptürü, Mekonyumlu amniyotik bebek, Amniyotik mayi embolisi, Doğum eylemine ilişkin girişimler, Preterm ve Postterm Eylem, Doğum eyleminde analjezi ve anestezi kullanılması, Uterotonik ajanların uygulanması ve izlemi, Sistemik hastalıklar ve doğum eylemi, Doğum Sonu Kanamalar, Doğumda Oluşan Travmalar, Yaralanmalar ve Etkileri, Doğum Sonu Enfeksiyonlar, Meme Sorunları ve Bakımı, Üriner Sistem Sorunları ve Tromboembolik  hastalıklar, Doğum Sonu dönemde Sosyal destek  konularını içermektedir.

EBE 304 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları (3-0-3) 4 AKTS

Bu ders; Dünyada ve Ülkemizde Kadın Sağlığının Durumu ve Etkileyen Faktörler, Kadın hayatının devreleri, Cinsellik ve Üreme Sağlığı, Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri ve Ebenin Rolü, Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve CYBH, Üreme Siklusu Anomalileri (Menstrüel Düzensizlikler, Premenstrüel Sendrom), Disfonksiyonel Uterin  Kanamalar), Pelvik Destek Yapı Bozuklukları, Bening Jinekolojik Hastalıklar (Endometriozis, Bening Pelvik  Tümörler), Jinekolojik Kanserler (Karsinogenez, Vulva, vagina kanserleri), Jinekolojik Kanserler ( Serviks, Endometrium, Over Kanserleri, Gebelik ve Kanser ), Meme Hastalıkları konularını içermektedir.

KPL 101 Kariyer Planlama (1-0-1) 2 AKTS

Dersinin amacı, iş dünyasının hızla değişen ekonomik, sosyal, kültürel, etik ve yasal koşullarında gerçek hayat problemleri ile uyumlu çağdaş kariyer planlama yöntemlerini tanıtmak ve öğrencilerin kendi yaşamlarına uyarlama becerisi kazandırmaktır. Kariyer Planlama, çalışanların değerleri ve ihtiyaçları ile iş deneyimleri ve fırsatları arasında en uygun ilişkiyi kurmayı amaçlayan bir sorun çözme ve karar alma sürecidir. Çalışanların daha mutlu ve işlerinde daha verimli olmalarını sağlar. Geleceğini tahmin edebilen, kendisini neyin beklediğini bilen, amacını ona göre belirleyen, yüksek motivasyona sahip, kendini işine adayan çalışanlar yaratır. Bireysel uygulama yapılacak bir derstir. Kariyer planlama ve iş araştırmalarına stratejik bir yaklaşım sağlar.

EHP 202 Sağlık Profesyonelleri İçin İngilizce II (3-0-2) 3 AKTS

Bu ders bir dil öğretim ya da gramer dersi olmayıp, İngilizce gramer bilgisine sahip öğrencilerin, Ebelik ile ilgili metinleri okuyarak, kelime dağarcıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem; Hemşireliğin çeşitli alt dalları üzerine İngilizce olarak yazılmış makale ya da kitap bölümlerinin sınıf içerisinde çevirisi temeline dayalıdır.

EBE 306 Ebelikte Klinik Uygulamalar II (1-8-5) 5 AKTS

Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Dönem dersi kapsamında haftada 1 gün 8 saat olarak staj komisyonun uygun gördüğü, hastanelerin kadın doğum ve doğumhane  kliniklerinde yapılacaktır.

Alan Seçmeli Dersleri

EBE 308 Biyoistatistik (2-0-2) 3 AKTS

Bu derste, temel istatistiksel kavramlar ve yöntemler, sağlık alanına özel örnek ve uygulamalarla öğrencinin kavraması amaçlanmaktadır. Bu ders; temel istatistik kavramları, dağılımları tanımlayıcı ölçüler, kuramsal dağılışlar, örneklem dağılışları, temel araştırma yöntemleri, temel örnekleme yöntemleri, hipotez testleri konularını içermektedir.

EBE 312 Ebelikte Kanıt Temelli Uygulamalar (2-0-2) 3 AKTS

Nitelikli bir bakım, eldeki en iyi kanıtlara dayanır. Bu ders, bakımın bilimselleşmesini, araştırmaları eleştirel olarak değerlendirme becerisinin geliştirilmesini ve uygulamaların bilimsel bilgiye dayandırma kültürünün oluşturulmasını sağlar. Ders; kanıt kavramı ve kanıt temelli yaklaşımların tarihçesi, kanıt temelli uygulama ve kanıtların gözden geçirilmesi, kanıt düzeyleri, kanıtların elde edildiği çalışma türleri (randomize kontrollü çalışma, vaka kontrol çalışması, kohort çalışmaları vs), kanıtlara ulaşma yolları, kanıtların uygulanması ve etkinliği, kanıtların yansıması (bireysel, kurumsal ve etik değişim), gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin  var olan kanıtlar konularını  konularını içermektedir.

EBE 314 Proje Geliştirme ve İzleme (2-0-2) 3 AKTS

Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına eğitim alanında proje hazırlama sürecinin öğretilmesi ve ilgili becerilerin kazandırılmasıdır.

EBE 316 Hasta ve Çalışan Güvenliği (2-0-2) 3 AKTS

Bu dersin amacı, öğrencinin; hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenmesi; hasta güvenliği hedefleri ve standartları hakkında bilgi sahibi olması; hasta güvenliğine ilişkin sorunlar hakkında farkındalık kazanması; hasta güvenliği ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmasıdır.

4.yıl- (7.Yarıyıl) Güz Dönemi 

Zorunlu Dersler

EBE401 Ebelik ve Toplum Sağlığı Hizmetleri (2-0-2) (AKTS:3)

Bur dersin amacı, öğrencinin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası anne ve yenidoğanın bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli ebelik hizmetlerinin temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde inceleyebilmesini ve bu konuda bilgi kazanmasını sağlamaktır.Türkiye’de nüfus yapısı, Temel Sağlık göstergeleri ve sağlık sorunları, Aile yapısı ve özellikleri, Koruyucu sağlık hizmetleri, Temel sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve yönetimi, Toplumda olumlu sağlık davranışları geliştirme, Aile ebeliği süreci, ev ziyaretleri, Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri, Aile planlaması hizmetleri, Bağışıklama, Adölesan ve okul sağlığı, Toplum ruh sağlığı hizmetleri, Bulaşıcı hastalıklar, Türkiyede nüfus hareketleri konularını içermektedir.

EBE 403 Klinik Saha Uygulamaları I (1-24-13)  (AKTS: 18)

Bu ders; Öğrencinin üç yıl boyunca kazandığı bilgi, beceri ve uygulamaları pekiştirmesi ve mezuniyet kriterlerini tamamlaması amaçlanmaktadır. Kadın hastalıkları ve doğum klinikleri, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde verilen ebelik bakımı ve uygulamalarını kapsar.

Alan Seçmeli Dersleri

EBE 411 Gebelik ve Doğum Farmakolojisi (2-0-2) (AKTS: 3)

Bu ders, doğum sürecinde uygulanan farmakolojik tedavi yaklaşımları hakkında güncel ve temek yaklaşımları öğretmeyi amaçlamaktadır. Doğum Farmakolojisi Dersi; Doğum öncesi, doğum esnasında ve doğum sonrasında kullanılan ilaçların, uygulama esaslarını, uygulama ilkelerini, farmakolojik özelliklerini ve bu konudaki bilimsel yaklaşımı içermektedir.

EBE 407 İnfertilite ve Ebelik (2-0-2) (AKTS: 3)

Ebelik öğrencilerinin infertilite sorunu olan çiftleri fiziksel, psikososyal yönden değerlendirebilmesi, tanı ve tedavi yöntemlerini bilmeleri, güncel gelişmelerin ve sağlık ekip üyelerinin karşılaştığı sorunları ele alabilmeleri amaçlanmıştır. Bu ders Doğurganlığı Etkileyen Faktörler ve Kadın/Erkek infertilitesinin nedenleri, oranları, yardımcı üreme teknikleri, danışmanlık, infertilitede tedavi süreci, yasal sorunlar, ınfertilite de ebelerin değişen rolleri ve eğitim gereksinimleri konularını içermektedir.

EBE 413 Fetal Monitörizasyon (2-0-2) (AKTS: 3)

Gebelik ve doğum sürecinde fetüsün iyilik durumunu belirlemek amacıyla yapılan elektronik fetal monitorizasyon ile fetüsün sağlık durumu hakkında bilgi edinmek ve fetal ölüme neden olabilecek riskli durumları erken aşamada tanılayıp gerekli önlemleri almak ve bu süreçte ebenin görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu ders; Fetal monitorizasyonun tanımı ve tarihçesi, Antepartum Dönemde EFM İlkeleri Nonstres test, Kontraksiyon Stres Test, Biyofizik Profil ve Değerlendirme İntra partum dönemde İntermittant Oskültasyon, İntrapartum Dönemde Elektronik Fetal Monitorizasyon, Fetal Monitör Şeritlerinin Yorumlanması, Fetal Kalp Hızındaki Değişkenlikler, Varyabilite Değişikliklerinde Girişimler, FKH'daki Temel Değişikliklerin Özellikleri, Periyodik ve Periyodik Olmayan Şekiller, Fetal Asit Baz Dengesi ve Yapılması Gerekenler, Ritm Bozukluğu Tesbiti ve Alınacak Önlemler, EFM’un Kanıta Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, Trase Yorumlama konularını içermektedir.

4.yıl- (8.Yarıyıl) Güz Dönemi 

Zorunlu Dersler

EBE 402 Ebelikte Yönetim ve Lİderlik (2-0-2) (AKTS: 3)

Dersin amacı Yönetim bilimi ve ebelikte yönetimine ilişkin temel kavramların öğrenilmesi ve öğrencilerin liderlik becerilerini kazanmasını sağlamaktır. Bu ders, Ebelik mesleğinde yönetimin önemi, Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9000 Kalite, Güvence Sistemi, Ekip Kavramı, Liderlik, Yöneticilik, Yönetim biçimleri, Yönetici tipleri, Değişim, İletişim, Çağdaş Hastane yöneticiliği, Motivasyon, İş doyumu, Zaman yönetimi, Ebelik mevzuatları konularını içermektedir.

EBE 404 Klinik Saha Uygulamaları II (1-24-13) (AKTS: 18)

Bu dersin amacı, öğrencinin üç yıl boyunca mezuniyet kriterleri doğrultusunda edindiği bilgi ve becerilerinden eksik ve yetersiz olduğu alanları geliştirmesini ve tamamlamasını sağlamaktır. Kadın hastalıkları ve doğum klinikleri, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde verilen ebelik bakımı ve uygulamalarını kapsar.

Alan Seçmeli Dersleri

EBE 406 Ebelikte Tamamlayıcı Tedaviler (2-0-2) (AKTS:3)

Bu ders ile tıbbi uygulamaların dışında kadın sağlığını koruma, tedavi ve yükseltmeye yönelik uygulanan/kullanılan tamamlayıcı yöntemleri açıklamaktır. Tamamlayıcı ve alternatif tedavi, yasal düzenlemeler, manipulatif yaklaşımlar, biyolojik yaklaşımlar, enerji yaklaşımları, bilişsel yaklaşımlar, meme ve jinekolojik kanserlerde, manopoaz semptomlarda, infertilite ve Tüp bebek te, gebelik semptomlarında, ağrı ve doğum ağrısında tamamlayıcı yaklaşımları konularını içermektedir.

EBE 412 Ebelikte Adli Konular (2-0-2) (AKTS:3)

Bu dersin amacı, ebelik bölümü öğrencilerinin tıbbi ve adli olgulara yaklaşımlarında dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgi sahibi olmalarının sağlanması, yasal prosedürleri kavramalarını bilmesi ve gereken durumlarda ihbar yükümlülüğünü yerine getirmelerinin sağlanmasıdır. Ebelikle ilgili olgulardaki adli tıp problemlerinin belirlenmesi, konu ile ilgili yasal mevzuatın öğrenilmesi ve uygulanma prosedürleri, hukuki açıdan sorumlu duruma düşmemek için gerekli önlemlerin bilinmesi ve konu ile ilgili adli tıp prensiplerinin kavranması konularını içermektedir.

EBE 400 Türk İşaret Dili (2-0-2) (AKTS: 3)

Dersin amacı, öğrenciye, sağlıkçı perspektifiyle engelli bireylere yaklaşma, sorunlarını anlayabilme ve çözümleyebilme, işitme ve konuşma engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğretmek ve bu sayede öğrencilere sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, işaret dilinin dilbilgisi özellikleri ve dil yapısıyla birlikte dili iletişim seviyesinde öğrenir. Türk İşaret Dili'nin (TİD) Tanımı, El ve parmak şekilleri, ellerin vücuda göre konumu, Selamlaşma, hal-hatır sorma, TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma, Duygu ve düşünceleri aktarma, Egzersiz: Karşılıklı Konuşma konuları işlenecektir.