1. Ebelik alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla gebeliğin oluşumundan doğuma kadar geçen dönemde normal/riskli gebe ve ailesinin gereksinimi olan nitelikli bakımı verir.

  2. Temel sağlık hizmetleri kapsamında, bağışıklama ve 0-6 yaş çocuk bakım ve izlemi, bulaşıcı hastalık kontrol programlarını yürütür.

  3. Kadın, aile ve topluma gerekli ebelik bakımını verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.

  4. Kadın, aile ve toplumun sağlığını ilgilendiren konularda sağlık eğitim gereksinimlerini belirler, bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık yapar.

  5. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini ifade ederek iletişim kurar. 

  6. Ebelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde ulusal ve uluslararası düzeyde ebelik alanında kanun ve yasaları bilir, ilgili mevzuata, insan hakları ve onuruna, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.

  7. Disiplin içi ve disiplinler arası ekip üyeleri ile iş birliği içinde çalışır.

  8. Bireysel ve mesleki gelişime katkı sağlayacak her türlü araştırma, proje ve etkinliklerde yer alarak ebeliğe özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir.

  9. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu eğitimin gerekliliği bilincinde alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşır, bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirir.

  10. Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.