FAKÜLTE KURULU

Amacı: Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek ve kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

 

Görevi

Ad Soyadı

Başkan

Prof. Dr. Hamza KANDUR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Dinç SARAÇ

Üye

Prof. Dr. Fatma Bike KOCAOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gözdegül BAŞER

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Görevi

Ad Soyadı

Başkan

Prof. Dr. Hamza KANDUR

Üye

Prof. Dr. Fatma Bike KOCAOĞLU

Üye

Prof. Dr. İbrahim Sani MERT

Üye

Doç. Dr. Bouchra SOUMMAKIE

Üye

Doç. Dr. Mohammad ABUBAKAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Çağla MCKENZIE


KALİTE KOMİSYONU

Amacı: Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, Turizm Fakültesi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak; iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak; kalite dokümanlarının güncelliğini korumasını sağlamak; dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmakla sorumludur.

Görevi

Ad Soyadı

Başkan

Prof. Dr. Bike KOCAOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Dinç SARAÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan DURSUN CENGİZCİ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DOĞAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sezer KARASAKAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Çağla ÇAVUŞOĞLU MCKENZIE


 STAJ KOMİSYONU

Amacı: Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Yönergesi’nde tanımlanan ilkeler çerçevesinde Turizm Fakültesi öğretim elemanlarından oluşturulan ve yine staj esaslarında tanımlanan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Görevi

Ad Soyadı

Başkan

Prof. Dr. Fatma Bike KOCAOĞLU

Üye

Öğr. Gör. Nihal ÜSTÜNKAYA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Caner ÜNAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sezer KARASAKAL


ARŞİV AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONU

Amacı: Antalya Bilim Üniversitesi Arşiv Yönergesi’ne uygun olarak, Fakülte arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumludur.

Görevi

Ünvanı - Adı - Soyadı

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DOĞAN

Üye

Arş. Gör. Ali YETER

Üye

Ar. Gör. Sadık Can GAZELCİ


YATAY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU

Amacı: Dekanlığın havalesi üzerine, YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş ve üniversitemize yatay veya dikey geçiş yapmış öğrencilerin ya da üniversitemizin içinde bölüm değiştirerek, Fakültemiz bölümlerinden birine geçiş yapmış öğrencilerin, daha önce almış oldukları derslerin intibakları hakkında Üniversitemiz “Antalya Bilim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ile "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde tespit yapıp raporla karar merciine öneride bulunmakla görevlidir.

Görevi

Ad Soyadı

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Gözdegül BAŞER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Evla MUTLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DOĞAN

 

 

 

 


TANITIM VE İLETİŞİM KOMİSYONU

Amacı: Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin resmî web sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarının (Instagram, Youtube, Twitter ve Facebook) yönetiminden, Fakülte tanıtımı için görüşleri/önerileri toplamak, fikir üretmek, tanıtım faaliyetlerini planlamak ve tanıtım sürecini geliştirmekle sorumludur.

Görevi

Ad Soyadı

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Evla MUTLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gözdegül BAŞER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DOĞAN

Üye

Arş. Gör. Ali YETER


MÜFREDAT KOMİSYONU

Amacı: Gerek duyulan müfredat, ders içerikleri, ders kodları, ders kredileri ve ders saatlerine yönelik değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapmakla sorumludur.

Görevi

Ad Soyadı

Başkan

Prof. Dr. Bike KOCAOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Dinç SARAÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sezer KARASAKAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DOĞAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Dursun CENGİZCİ