BUSI 1XX

BUSI 111 Bilgi Teknolojileri

Bu ders bir bilgi sistemini içeren bir çok unsura geniş bir giriş sağlamaktadır ve kısaca bilgi teknolojileri ve iş örgütleri üzerindeki etkilerinin altında yatanları araştırmaktadır. Yöneticilerin bilgi ihtiyaçları, karar verme için gerekli değişik destek çeşitleri ve örgütler için bilgi sistemlerinin fonksiyonel ve stratejik etkileri üzerinde vurgu yapılacaktır. Örnek vakalar yoluyla öğrencilerden son gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yeni teknolojilerin benimsenmesiyle ortaya çıkabilecek önemli mevzuları tanımlayabilme kabiliyetlerini sergilemeleri beklenmektedir.

Teori: 2
Uygulama: 2
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 102 Yönetime Giriş

Bu dersin amacı işletme ilkeleri ve kavramlarını tanıtmaktır. Bu ders günümüz iş ortamındaki genel işletme ve girişimcilik konularını kapsayacaktır. Bu ders muhasebe, finans, pazarlama, insan kaynakları ve operasyon yönetimini içeren işletme fonksiyonlarının bir incelemesini sunacaktır. Bu ders örgütlenme biçimleri, işletme mülkiyet çeşitleri ve çağdaş toplumlarda işletmenin rolünü gösterecektir. Öğrencilere ahlaki ve sosyal sorumlulukla ilgili kavramlar tanıtılacaktır. Öğrenciler yönetimin temellerini öğreneceklerdir.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4

BUSI 104 Hukuka Giriş

Sosyal düzen ve hukuk, haklar, yaptırımlar, adalet ve hakkaniyet, uyuşmazlık, hukuk sistemleri, kamu ve özel hukuk ayrımı, hukukun dalları, hukukun kaynakları, hukukun uygulanması, yargı sistemi, mahkemeler ve görevleri, hukuki kişilik, gerçek ve tüzel kişiler, fiil ehliyeti, eşya ve borçlar hukukunun temel kavramları.

Teori: 2
Uygulama: 0
Kredi: 2
AKTS: 2
BUSI 2XX

BUSI 2XX - ZORUNLU DERSLER

BUSI 211 Finansal Muhasebe

Bu ders öğrenciye finansal muhasebenin temellerini öğretmektedir. Finansal muhasebe bir işletme veya örgütün performansıyla ilgili finansal bilgilerin kayıt edilmesi ve raporlanması ile ilgilidir. Bu ders finansal muhasebenin kavramları, ilkeleri ve teamüllerinin anlaşılmasını sağlamaktadır. Öğrencilere karar verme amaçlı olarak finansal tabloların yorumu ve değerlendirmesini yapmakta ihtiyaç duyacakları araçları sağlamaktadır. Bu ders nakit, alacaklar, envanter, işletme sermayesi, ekipman, uzun vadeli varlıklar, amortisman, kısa vadeli borç, uzun vadeli borç ve öz sermaye gibi finansal tabloların ana bölümlerini oluşturan kısımları incelemektedir. Konular finansal durum, faaliyet sonuçları ve nakit akışlarını içermektedir. Öğrenciler muhasebe mantığına aşina olacaklardır.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 231 Pazarlamaya Giriş

Bu ders ürün ve hizmetlerin mevcut ve gelişen tüketici ihtiyaçları ile eşleştirilmesini sağlayan sistemi işletme öğrencilerine tanıtacaktır. Stratejik planlama açısından, ders büyük ve küçük örgütler için kar edilebilir iş fırsatlarını tanımlamak ve değerlendirmek için gerekli ana kavram ve tekniklere odaklanmıştır. Öğrencilerin dinamizm ortamında analitik becerilerini geliştirmelerini sağlamak için örnek olay metodu kullanılacaktır.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 251 Lineer Cebire Giriş

Bu ders lineer cebire giriş niteliğinde olup matris cebiri, gauss eleme yöntemi, determinantlar, vektör uzayları, lineer dönüşümler, ortogonallik gibi kavramlar incelenecektir.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 261 Örgütsel Davranış 1

Bu dersin amacı örgütlerdeki insan davranışının yapısı ve fonksiyonunun kavramsal ve ampirik olarak anlaşılmasını sağlamaktır. Öğrenciler üretimi, örgütsel etkinlik ve verimliliği etkileyen davranışsal etkenler üzerinde çalışacaklardır. Tartışılacak konular algı, iş ve örgütsel tasarım, karar verme ve liderliği içermektedir. Bireysel ve grup çalışmaları ve örnek olay analizi teorik kavramların pratikte uygulamalarının anlaşılmasını artırmak için kullanılacaktır. Bireyin çevresiyle kurduğu ilişkilerde takındığı tutum ve bakış açısına vurgu yapılacaktır. Bu ders bireysel, grup ve tüm işletme düzeyinde örgütsel davranışa bir giriş sağlamaktadır.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 212 Yönetim Muhasebesi

Bu ders yönetim muhasebesiyle alakalı kavramlara, zorluklara ve yöntemlere genel bir giriş sağlamaktadır. Yönetim muhasebesi ağırlıklı olarak işletmelerin, hizmet sağlama ve ürün üretiminde kullanılan kaynakları ölçmek ve kontrol etmek için bilgiyi nasıl kullandıkları sorusunu ele almaktadır. Bu derste planlama, denetleme, ve karar vermede kullanılan raporlamalara ilişkin ilkeler, kavramlar, ve metotlara aşinalık sağlanacaktır. Maliyetlendirme, analiz ve kontrol de ayrıca ele alınacaktır.

Ön Koşul: BUSI  211

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 202 Yönetim Etiği

Bu ders öğrencilere ahlak teorisi ile ilgili bir anlayış ve modern iş hayatındaki ahlaki ikilemler söz konusun olduğunda eleştirel bir analiz yapabilme kabiliyetini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu derste etik ikilemlerle karşılaşan bir yöneticinin perspektifi vurgulanacaktır. Öğrenciler bu tarz sorunların ortaya çıkmasını önlemek ve ortaya çıkarsa çözümleyebilmek için gerekli bakış açısı ve ahlaki kavramlar hakkında anlayışa sahip olacaklardır. Konu başlıkları arasında ahlak teorileri, adalet, sosyal sorumluluk  ve iş ahlakı yer almaktadır.  

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 221 İşletme Finansına Giriş

Bu ders öğrencilere kurumsal finansı öğretmektedir. Öğrenciye finansal konularla ilgili sorunları tanımlayacak, analiz edecek ve çözecek analitik araçları sağlamaktadır. Öğrenciler yatırım yapma ve finansman ile ilgili doğru kararları almayı öğreneceklerdir. Konular paranın zaman değerini, menkul kıymetler değerleme ve sermaye bütçelemeyi içermektedir. Öğrenciler riski, getiriyi, çeşitlendirmeyi ve risk-ödül mübadelesini anlayacaklardır. Öğrenciler sermaye maliyetini, finansal kaldıracı ve sermaye yapısını anlayacaklardır. 

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 262 Örgütsel Davranış 2

Bu ders BUSI 261 Örgütsel Davranış 1’in devamı niteliğindedir. Önemle üzerinde durulacak konular grup davranışları ve ekip çalışması ile çatışma yönetimidir.

Ön Koşul: BUSI 261

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 252 Yönetim Bilimine Giriş

Bu ders yönetim bilimine bir giriş sağlar. Analitik karar verme için sayısal analizin kullanımını ön plana çıkarır. Konular optimizasyon (doğrusal programlama modelleme ve çözümleri kullanarak), karar analizi, simülasyon ve kuyruk yöntemi modelleri üzerine kavramlar içerir. Yöntemlerin modellemesi ve uygulaması üretim, pazarlama, finans ve muhasebe alanlarında ele alınacaktır. Görülecek uygulamalar sermaye bütçeleme, optimal satış tahsisi, zamanlama ve dağıtımı içerir.

Ön Koşul: BUSI 251

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 2XX - SEÇMELİ DERSLER

BUSI 201 Proje Yönetimi

Örgütler faaliyet gösterdikleri rekabetçi ve dinamik çevredeki değişikliğe ayak uydurmak için proje yönetiminin kaçınılmaz gerekliliğinin farkındadırlar. Etkin proje yönetimi örgütsel başarı için gerekli  bir yetkinlik haline gelmiştir. Bu dersin amacı seçmek, planlamak, örgütlemek, liderlik etmek ve projeleri kontrol etmek için gerekli temel teknik ve idari becerileri geliştirmektir. Öğrenciler proje yönetimi konusunda hem proje takımı üyesi hem de proje müdürü perspektifinden bilgi sahibi olacaklardır. Zamanlama, bütçe ve performans hedeflerine ulaşabilmek için projeleri örgütlemeyi, planlamayı, uygulamayı ve denetlemeyi öğreneceklerdir. Öğrenilecek araç ve teknikler iş bölümlendirme yapılarını, CPM/ Pert şemalarını, kritik yol analizini, kaynak kullanımını denkleştirmeyi, risk analizini, kaynak tahsisini ve tahminlemeyi içerir.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 203 İş İngilizcesi ve İletişim

Bu ders, iletişimi, yönetim stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak ve işyeri başarısında kritik bir bileşen olarak sunmaktadır. Bu derste, kavramdan teslimata kadar hem yazılı hem sözlü etkili mesajlar tasarlamak için bir temel geliştirirsiniz. Hedefleri tanımlamak, izleyicileri analiz etmek, bilgi seçmek ve bu mesaj için en etkili düzenleme ve kanalı oluşturmak için stratejik bir iletişim modeli kullanacaksınız. Özellikle ikna edici iletişim unsurları vurgulanmaktadır: çeşitli ve büyük olasılıkla kitleye yönelik mesajlar tasarlamak ve bilgiyi inandırıcı ve inandırıcı bir şekilde sunmak amaçlanmaktadır.

Ön Koşul: ENGB 101

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 205 Yönetim Becerileri Geliştirme

Kişilerarası becerilerin gelişimi, kendisini ve diğer insanları anlamayı içeren, yaşam boyu sürecek bir süreçtir. Bir yöneticinin başarısı, kendine özgü bilincine ve kurumun dışındaki astları, amirleri, akranları ve bireyleri etkili bir şekilde etkileşime sokma yeteneğine bağlıdır. Bu ders, kavramsal ve deneyimsel öğrenmeyi birleştirir ve beceri uygulama ve geri bildirimini kuvvetle vurgular. Kendini yönetme konusuna odaklanmaktan başkalarının yönetimine ayrı ayrı ve gruplar halinde odaklanır. Konular şunları içerir: kendi farkındalığının artırılması, stres yönetimi, başkalarının anlayışı, güç kullanma ve başarıyla etki etme, çatışma ile mücadele etme ve grup dinamiklerini yönetme. Bu ders kendileri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen ve kişiler arası becerilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için hazırlanmıştır.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 207 Yenilikçi İş Modellemesi

Bireyler küreselleşen ve rekabetçi hale gelen iş çevrelerinde girişimciliğin gerekli olduğunu hissetmeye başlamışlardır. Yenilikçi iş modellemesi biçimleri başarılı girişimcilik için önemli bir yeterlilik haline gelmiştir. Bu dersin amacı beyin fırtınası yoluyla bir iş fikrini geliştirmek, parayı nasıl kazanacağına karar vermek ve start-up’lar için gereken modellemeyi organize etmek gibi girişimcilik becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler rekabetçi bir iş modeli geliştireceklerdir. Gereken teknikler ve araçlar arasında beyin fırtınası, Kanvas İş Modeli, Javelin Deney Tahtası ve sunum yer almaktadır. 

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 271 Veritabanı Yönetim Sistemleri

Bu ders öğrencileri veritabanı yönetim sistemleri ile tanıştıracaktır. Veritabanlarının kurulum ilkeleri, dizaynı, işletime açılması ve uygulamaları ile ilgili bilgiler verilecektir. Veritabanı planlama, analiz, dizayn, kurulum ve bakımı ile ilgili beceriler kazandırılacaktır. Bu derste ayrıca veri modelleme, veritabanı dizaynı, veri tanımları ve veri işleme anlatılacaktır. Öğrenciler veritabanlarını betimleyebilecek, işlevlerini tanımlayabilecek, bir organizasyona kazandırdıkları avantajlar ve yol açtıkları dezavantajları tanımlayabilecektir. Bu ders veritabanlarının organizasyonun amaç ve hedeflerine destek olacak şekilde nasıl kullanılabileceğini öğretmektedir. Öğrenciler MicroSoft Access ve SQL Sorgulama Dili’ni öğreneceklerdir.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 204 Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimciler, değişim isteği olan ve dünyayı olduğu gibi değil de olabileceği gibi görmek için motive olmuş kişiler olup, sosyal girişimciler uluslararası bir önem kazanmaktadır. Sosyal Girişimcilik, sosyal değişim yaratmak için fırsatların keşfedilmesini ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasını anlatmaktadır. Bu ders, sosyal girişimcilik örneklerini tanıtmakta ve toplumsal ya da çevre sorunlarına yönelik bir girişim kurma sürecinde öğrencilere rehberlik etmektedir.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 206 Kitlesel Fonlama

Bu derste kitlesel fonlamanın incelenmesine odaklanılırken bu hareketin arge ile uğraşanları kendi çalışmalarını halka duyurmak için kullandıkları yöntemleri nasıl değiştirdiği öğrenilecektir. Gerek inceleyerek gerekse bu harekete katılarak öğrenciler kitlesel fonlamanın çeşitli yönlerini keşfedecekler ve oyun geliştirme, film yapımı, sosyal işletme, teknoloji geliştirme gibi alanlarda endüstriye nasıl şekil verdiğini öğrenecekler. Öğrenciler, bir iş başlatmak için gereken parayı toplamak amacıyla nasıl başarılı bir kitlesel fonlama planı hazırlayacaklarını, bunu nasıl araştıracaklarını ve kampanyayı nasıl kaleme alacaklarını öğrenecekler. Böylelikle de henüz pazara girmeden ürün ve hizmetlerine olan talebi test etmiş olacaklar.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 208 Borçlar Hukuku

Bu dersin kapsamında eski Borçlar Kanunu ve yeni Borçlar Kanunu, karşılaştırmalı olarak Borçlar Kanununun sistematiği, Borçlar Hukukunun temel kavramları ve kaynakları, borç ve borç ilişkisi, hukuki işlemlerden ve özellikle sözleşmeden doğan borçlar; sözleşmenin kurulması, yorumlanması, tamamlanması ve değişen koşullara uyarlanması, hükümsüzlüğü, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme konuları okutulacaktır.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 232 Pazarlama İletişimi

Bu ders reklam araçlarının oluşumu ve yönetiminin yanında işletmeler tarafından kullanımını da çalışmaktadır. Ders reklam, tanıtım, kişisel satış ve satış promosyonunu içeren karma tanıtım çalışmasına bütüncül bir yaklaşım sağlamaktadır. Konular pazarlama ve ekonomide tanıtımın rolünün değerlendirilmesini, tanıtım hedeflerinin (planlama, düzenleme ve tanıtım fonksiyonunu denetleme, yaratıcı planlama, bütçeleme ve medya seçimi) formülasyonu ve analizini içermektedir. Reklam, doğrudan pazarlama, satış promosyonu ve halkla ilişkilerden oluşan pazarlama iletişim karmasının elemanlarının anlamlandırılmasını içerir. Ayrıca marka, ürün veya hizmet stratejisini uygulamak veya desteklemek için bütünleştirilmiş bir program olarak bunların nasıl yönetilebileceği gösterilecektir.

Ön Koşul: BUSI 231

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 234 Tüketici Davranışı

Bu ders tüketicinin ihtiyaçları ve isteklerini (tatmin oldukları süreç) belirlemeyi amaçlayarak tüketici davranışını ve davranışın olduğu çevreyi inceler. Dersin amaçları öğrencilere psikoloji, ekonomi ve sosyolojideki gelişmiş kavramları ve tüketici davranışı ile olan ilişkilerini öğretmek, öğrenciyi doğrudan tüketici davranışı çalışma ve analizine dahil etmek ve öğrencinin öğrendiklerini pazarlama faaliyeti sonuçlarına çeviri kabiliyetini geliştirmektir.
Amaçlar tüketici davranışının kavramsal olarak anlaşılmasını sağlamak, durum analizi yoluyla pazarlama stratejisi ve sosyal politika odaklı karar vermeye tüketici davranışı kavramlarını uygulayarak deneyim sağlamak ve tüketici araştırması kullanımında deneysel yeteneği geliştirmektir. Bu ders psikolojik, durumsal ve sosyo-kültürel faktörler de dahil olmak üzere tüketim sürecindeki ana etkileri kapsar. Belirli konular arasında algı, tutumlar, değerler, tüketici karar vermesi ve tüketici memnuniyeti yer almaktadır. Tüketiciyi anlamanın pazarlama açısından sonuçları vurgulanır ve ayrıca sosyal faktörler de dikkate alınır. Bu ders, karar verme süreci, sorunlar, ihtiyaçlar ve amaçlar, bilgi için tüketicinin araştırılması ve satın alma kararının hesaplanması da dahil olmak üzere tüketici davranışının çeşitli yönlerini öğrenciye öğretmektedir.


Ön Koşul: BUSI 231
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 3XX

BUSI 3XX - ZORUNLU DERSLER

BUSI 301 Topluluk Önünde Konuşma / Etkili İş Sunumları (İngilizce)

Bu ders öğrencilere topluluk önünde konuşma ve sunum yapma ile ilgili önemli noktaları öğretir. Kişisel iletişimde temel kavramları inceler. Kişilerarası iletişim, küçük çaplı grup iletişimi,  doğaçlama konuşma, dinleme ve iletişim platformlarıyla ilgili küçük projeler yapılacaktır. İzleyiciye verilecek mesajlar için keşfetme,  hazırlama, organize etme, sunma, ve kritik yapma adımları ile alakalı temel kavramlar incelenecektir. Çalıştaylarla iş dünyasına hitap edecek şekilde etkili sunum yapmanın önemi vurgulanacak ve öğrencilerden bu alandaki en son teknolojik yenilikleri kullanmaları istenecektir. Projeler izleyici analizi ve davranış değişiklikleri ile ilgili hususların önemini ortaya koyacaktır.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 304 İşletme Yönetiminde Araştırma Yöntemleri

Bu ders iş yaşamındaki sorunların analizine ve bir problem çözme aracı olarak bilimsel araştırmaların  kullanımına odaklanır. Bu yaklaşım uygun araştırma tasarımlarının belirlenmesini, araştırma istatistiklerinin hesaplanmasını, veri analizi ve rapor yazma ve sunum hazırlama ve uygulamayı kapsar. Konu veri toplama, ölçüm, numune alma, analiz ve bulguların takdimi ile ilgili hususları içerir. Öğrenciler kaliteli araştırmaları tespit edebilecek ve araştırma bulgularından yararlanabileceklerdir.

Ön Koşul: MATH 204
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 361 İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu ders insan kaynağı uzmanlığının rolünü günümüz örgütlerinin idaresinde stratejik bir ortak olarak incelemektedir. İstihdam, seçme, geliştirme, değerlendirme, saklama, tazminat ve emek ilişkileri gibi anahtar fonksiyonlar incelenmektedir. Yasal ve küresel çevrelerin etkisi değerlendirilmektedir ve eğitim çeşitliliği, ve artan fayda maliyetleri gibi güncel konular analiz edilmektedir. Seçimin işverenlerinin en iyi uygulamaları sayılır.

Ön Koşul: BUSI 261

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 302 Uluslararası İşletme Yönetimi

Bu ders, yabancı ülkelerdeki iş yapma biçimini etkileyen iki ülke arasındaki siyasi, hukuki, sosyolojik, ekonomik, teknolojik ve yasal farklılıkları anlamak için öğrencilere olanak sağlar. Konular küreselleşme ve ticaret kalıplarını içerir. Bu derste uluslararası firmaları, stratejilerini ve örgütsel tasarımlarını, dış pazarlara girmek için gerekli stratejileri inceleyecektir. Ayrıca uluslararası işletme yönetiminde kültürel ve etik konular incelenecektir. Bu ders güncel olaylar ve uluslararası işletmeciliği hangi bağlamda etkilediğini de tartışacaktır.

Ön Koşul: BUSI 231

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 340 İhracat-İthalat Yönetimi

Dış ticaretin temelini ülkeler arasındaki mal ve para hareketi oluşturmaktadır. Günümüzde işletmelerin pek çoğu dış ticaret faaliyetleri yürütmektedirler. İşletme bölümü öğrencileri mezun olduktan sonra çalışacakları şirketlerin ithalat ve ihracat bölümlerinde çalışabileceklerdir. Bu bağlamda ihracat ve ithalat işlemlerinin yönetimi konusunda bilgileri olması gerekmektedir. Bu dersin amacı, bu bölümündeki öğrencilerin dış ticaret uygulamaları hakkında gerekli bilgi altyapısına kavuşmalarının sağlanmasıdır.  Derste temel olarak mal ve para hareketini düzenleyen kurallar öğretilmektedir.

Teori: 
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 341 Operasyon Yönetimi

Operasyon yönetimi hammadde, emek, ekipman, tesisler gibi kaynakları bitmiş ürün veya hizmetlere dönüştürmek için yönetim metotlarının kullanımı hakkındadır. Öğrenciler değer yaratma ve rekabetçi avantaj elde etmede operasyon yönetiminin gerekli doğasını anlayacaklardır. Bu ders planlama, liderlik, örgütlenme ve verimlilik, etkinlik ve kalite için üretim sürecini geliştirme ve kontrol etme hakkındadır. Konular karar verme, ürün tasarımı, süreç planlama, tesis yerleşimi, envanter modelleri, kapasite planlama, performans ölçümü ve zamanlamayı içermektedir. Öğrencilere verimlilik, esneklik, kalite ve tepki süresini içeren önemli performans ölçütleri öğretilecektir. Öğrenciler operasyon yönetimi problemlerini çözecek analitik araçlara aşina olacaklardır.

Ön Koşul: MATH 204
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 306 Ticaret Hukuku

Bu dersin amacı öğrencileri iş hayatının yasal çerçevesiyle tanıştırmaktır. Temel hukuki kavramlara giriş ve Türk hukuk sistemine kısa bir bakıştan sonra, vurgulanacak olan hususlar kanuni yükümlülükler ve ticaret hukuku üzerine olacaktır. Bu dersin bir diğer amacı da öğrencileri hukuki analiz ve terminoloji ile, onların uluslararası ticari sözleşmelerin gerektirdiği görüşmeleri gerçekleştirebilecek düzeye gelmeleri için tanıştırmaktır. Öğrenciler tüccar ve ticari işletmelere hitap eden düzenlemeleri inceleyeceklerdir.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 3XX - SEÇMELİ DERSLER

BUSI 311 Finansal Rapor Analizi

Bu derste hem mali tabloları analiz etmek için gerekli olan bir çerçeve hem de araçlar sağlanmaktadır. Yöneticiler, şirketlerinin rakiplerine göre performansını izlemek, harici yatırımcılarla iletişim kurmak, hangi finansal politikaları takip etmeleri gerektiğine karar vermek ve potansiyel yeni işlerin kazanılmasını değerlendirmek için finansal tablolar kullanmaktadır. Menkul kıymet analistleri, müşterilere önerdikleri şirketleri derecelendirmek ve değerlendirebilmek için finansal tablolar kullanmaktadır. Bankacılar, müşteriye bir borcun uzatılıp uzatılmayacağına ve kredinin şartlarını belirleyip etmeyeceğine karar vermek için finansal tablolar kullanırlar. Yatırımcı bankacılar, olası satın alımların, birleşmelerin ve satın almaların değerlemesi ve analizi için bir temel oluşturmak amacıyla bunları kullanır ve danışmanlar, müşterileri için rekabetçi analiz için bir temel olarak bunları kullanır. Kavramsal düzeyde, mali tabloların hazırlayıcılarının ve kullanıcılarının farklı amaç ve teşvikler içerdiğini vurgular. Aynı zamanda, bu derste güncel mali tabloların kullanımını vurgulanır.

Ön Koşul: BUSI 211, BUSI 221

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 321 İleri Düzeyde Şirket Finansmanı

Bu ders, modern kurumsal finansta ortaya çıkan teorik konular üzerine yoğunlaşacaktır. Kursun ana teması firmanın sermaye yapısı, temettü politikası ve vergilendirme; borç ve hisse senedi piyasalarında halka arz, çekişim ve tahkim sebepleri, uluslararası sermaye piyasaları ve acentelik teorisi de dahil olmak üzere kurumsal çeşitlendirme için mantıklıklar olacaktır. Dersin son bölümünde gerçek seçenekler hakkında bilgi edineceğiz ve bunu riskli yatırımları finanse etmek için bir sermayeyi arttıran bir firmanın optimal politikasını incelemek için uygulayacağız.

Ön Koşul: BUSI 211, BUSI 221

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 331 Pazar Araştırmaları

Öğrenciler pazar araştırmalarını planlama, sürdürme, analiz etme ve sunma teknikleri ve teorilerinin anlaşılmasını geliştirirler. Pazar araştırmasının genel bir yapısal çerçeveyle sağlanan temel kavram ve aşamaları incelenir, içerdikleri: aşamaların nasıl bütünleştirildiği, araştırmanın bilimsel bir anlama taşınması, anket araştırması ve anket formu oluşturulması, bilimsel piyasa araştırması ve planlaması; veri toplama; analiz için temel istatistiksel araçlar; ve araştırma sonuçlarının rapor yazımı ve irtibatı. Öğrenciler araştırma raporlarını analiz etmeyi ve okumayı öğrenecekler, araştırma becerilerini uygulayacaklardır. 

Ön Koşul: BUSI 231, MATH 204

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 333 İhracat Pazarlaması ve Dış Ticaret Kararları

Bu ders ürünlerin ve hizmetlerin uluslararası pazarda ihracat pazarlamasına ilişkin konuları inceler. Öğrenciler, yabancı ülkelerin ihracat pazarlama konseptlerini uygulamaya çalışırken karşılaştıkları zorlukları keşfedeceklerdir. Derste, bir şirketin uluslararası pazarlama hedeflerini karşılamak amacıyla, firma kaynakları için politika ve stratejinin geliştirilmesi ve uygulanmasına ağırlık verilecektir. Bir ülke veya coğrafi bölge ile ilgili ihracat pazarlaması konuları da incelenecektir.

Ön Koşul: BUSI 231

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 335 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) dersi, MİY temelleri, bu stratejinin temeli ve önemi, müşteri olarak düşünme yolları, değişen iş koşullarındaki yeni pazarlama eğilimleri ve farklı endüstrilerdeki MİY başarı öyküleri üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca, bu ders size MİY’'nin genellikle yöneticiler tarafından göz ardı ettiği önemli yönlerini de öğretir- MİY nasıl çalışır? İşletmelerin aradığı şeyleri nasıl gerçekleştirir? Müşteri ömrü değeri nedir? Nasıl hesaplanır? Müşteriler markalar arasında geçiş yapınca veya satın alma yapıp birkaç dönem sonra tekrar geri dönseler ne olur? Müşteri değeri (sermayesi) nedir ve bu nasıl belirlenir? Müşteri veritabanı nasıl kullanılır? Müşteri tutma nedir ve nasıl başarılır? Bir firma bir müşterinin geri gelmediğini ne zaman bilmelidir? Bağlılık nedir, bu nasıl belirlenir ve müşteriler gerçekten sadık mıdır? Dersin amacı, MİY’'in stratejik ve analitik yönlerini incelemek ve böylece öğrencilerin MİY'nin gücünü daha iyi anlamaları ve etkin bir şekilde nasıl kullanacaklarını öğretmektir.

Ön Koşul: BUSI 231

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 343 Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri nihai bir ürüne katkıda bulunan bütün materyallerin akışıdır. Bu ders materyalleri ve lojistik yönetimini içeren tedarik zinciri yönetimi (TZY)’nin ilkeleri ve uygulamalarını belirler. Bu ders TZY ile ilgili stratejik, taktik ve operasyonel konuları tartışır. İşlenen konular tedarik zinciri koordinasyonu ve entegrasyonu, tesis planlama, kapasite planlama, envanter yönetimi, sipariş işleme, dış kaynak kullanımı ve tedarik zinciri risk yönetimini içerir.

Ön Koşul: MATH 204

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 351 İş Süreçleri Tasarımı

Bu ders iş süreci yönetimini tanıtır. Bu ders iş süreci tasarımı ve planlamasına yoğunlaşmıştır. Öğrenciler iş süreçlerini tanımlamayı, tasarlamayı ve geliştirmeyi öğreneceklerdir. Bu ders farklı sistem türlerini tanıtacaktır. Öğrenciler iş süreci tasarlamayı iş etkinliğinden, iş akışı sürecinden, bilgi ve sosyal açıdan öğreneceklerdir. Öğrenciler bir örgüt modellemesi için tekniklere, süreç mimarisini tanımlamaya, iş kurallarına ve süreç içindeki fonksiyonlara aşina olacaklardır. 

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 308 Örnek Olay Analizi

Öğrenciler problem çözme ve belirsizlik durumlarında karar verme becerilerini uygulamayı öğreneceklerdir. Öğrenciler iş durumları için bütünsel bir yaklaşım kazanacaktır. Öğrenciler, verilerden bilgileri ayıklamak, yönetimsel sorunları tespit etmek ve sınıflandrımak, yönetim teorisi uygulamak ve çok boyutlu sorunlara çözüm önerme becerilerini geliştireceklerdir. Öğrenciler takım çalışması, zaman yönetimi, iletişim ve sunum becerilerini de ilerletecektir. Öğrenciler kaotik durumlarda bilgilerini anlamlı bir şekilde sentezlemeyi öğrenecektir.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 322 Yatırım Stratejileri ve Finansal Piyasalar

Bu ders öğrencinin yatırım stratejilerini anlamasına yardımcı olacaktır. Öğrenciler portföy yönetimi, risk yönetimiyle ilgili teknikler ve spekülasyon hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Yatırımların sınıflarının nitelikleri incelenmektedir. Menkul kıymetler piyasalarının mekanizması tartışılacak ve açıklanacaktır. Öğrenciler menkul kıymetleri hesaplamayı bir portföye dahil edebilmeyi öğrenmektedirler. Bu ders hem teorik hem pratik unsurları barındırmaktadır. İşlenen konular etkin piyasa hipotezini, çeşitlendirmeyi, özsermaye primini, gider ve işlem maliyetlerini, tahvilleri, yaşam döngüsü yatırımını, piyasa zamanlamasını, aktif ve pasif yatırımını, dengeleme sektörünü ve arbitrajı içermektedir.

Ön Koşul: BUSI 211, BUSI 221

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 324 Risk Sermayesi ve Özel Sermaye

Bu ders özel sermaye finansına odaklanmaktadır. Bu ders risk sermayesi ve özel sermayeyi riskli yatırımcı açısından incelemektedir. Konular iş değerlemesini, pazarlık stratejilerini ve çıkış stratejisini içermektedir. Bu derste karşılıklı anlaşmalar üzerine yoğunlaşılmıştır. Büyüyen pazarlarda açılan şirketlere ve yeniden yapılandırılan ve büyüyen orta ölçekli girişimlere odaklanılmıştır. Bu ders yeni açılan firmaların örgütlenmesi ve finansmanı, satın alma işlemlerini yapılandırmayı, çıkış stratejilerini ve yatırım fonlarının yasal örgütlenmesini tartışmaktadır.

Ön Koşul: BUSI 211, BUSI 221

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 326 Uluslararası Finans

“Artan açıklık ve ülkeler arası karşılıklı bağımlılık" küreselleşmenin basit bir tanımı olabilir. Bu sürecin birçok nedeni ve etkisi vardır (kültürel, teknolojik, politik, çevre vb.), Ancak Finansın en gelişmiş olduğu boyut olduğu kabul edilmektedir. Bu ders, uluslararası finans teorisini ve gerçek dünya uygulamalarını bir işletme bakış açısından anlamaya odaklanmaktadır. Döviz piyasalarını ve dünya sermaye piyasalarını (bankacılık, borç ve eşitlik) anlamak, firmanın finansal açıdan sağlam ve etkili bir şekilde yönetilmesi için gereklidir. Çokuluslu şirketler fırsatlar karşısında riske girdikleri için, finansal yönetim, bu amaçla mevcut olan çeşitli finansal varlıkların (türev finansal araçların kullanımı) şirketin gerçek ve potansiyel risklerinden korunmak için uygun stratejilerin tasarlanmasını gerektirmektedir.

Ön Koşul: BUSI 221, ECON 102

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 332 Pazarlama Stratejisi

Bu dersin odak noktası stratejik pazarlama analizi ve pazarlama planlamasıdır. Öğrenciler stratejik pazarlama planının yapısını ve bileşenlerini öğreneceklerdir ve karmaşık piyasa kararlarının analizinde kayda değer deneyim kazanacaklardır. Buna ek olarak, bu ders, piyasa iletişimlerinin birleştirilmesi, satış gücü ve satış fonksiyonundaki radikal değişiklikler, müşteri ilişkileri yönetimi, e-ticaretin etkisi ve örgütler boyunca piyasanın genişleyen rolünü içeren ana trendleri incelemektedir. 
Ön Koşul: BUSI 231

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 334 Hizmet Pazarlaması

Bu ders, profesyonellerin ve kuruluşların yüksek kaliteli hizmetleri yaratmada ve bu hizmetleri sunarken karşılaştıkları zorlukları ele almaktadır. Alıştırmalar, öğrencileri, müşteri / müşteri gereksinimlerini analiz etmek için uygulayıcıların günümüzün rekabetçi pazarlarında kullandığı kavram ve yöntemleri kavramalarını sağlar; hizmet kalitesini ölçme; ve üstün hizmet tasarımı, teşvik edilmesi ve sunumunu içerir.

Ön Koşul: BUSI 231

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5

BUSI 4XX

BUSI 4XX - ZORUNLU DERSLER

BUSI 481 & BUSI 482 Stratejik Yönetim 1&2

Bu ders öğrencilerin, uzun dönem üstün performansa neden olan rekabetçi avantaj kaynaklarını anlamalarına olanak sağlar. Bu ders, iş stratejisinin oluşturulmasında ve firmanın içsel ve dışsal çevrelerinin analizi için kullanışlı olan teorik kavram ve çerçeveleri anlatır. Öğrenciler görev, hedefler, strateji oluşturma, strateji uygulama ve strateji değerlendirme hakkında bilgi edineceklerdir. Öğrenciler endüstri analizi, rekabetçi çevre analizi, anahtar başarı faktörleri, stratejik senaryo analizi ve SWOT analizini içeren stratejik analizleri yönetmeyi öğreneceklerdir. Stratejik konular bir CEO, genel müdür veya yönetim kurulu açısından incelenir. Konular stratejik düşünme, rekabetçi avantaj, dikey ve yatay entegrasyon ve planlama sürelerini içerir. 

Ön Koşul: BUSI 102, BUSI 211, BUSI 221, BUSI 231
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 7

BUSI 4XX - SEÇMELİ DERSLER

BUSI 401 İleri Araştırma Yöntemleri

Temel amaç, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili bilgi ve anlayışı geliştirmek ve
bir araştırma projesi tasarlama ve gerçekleştirme becerisi kazandırmak, nitel ve
nicel araştırma yöntemleri ve sonuçlarının iletilmesini öğretmektir. Ayrıca, öğrenci
metodolojik ve felsefi yaklaşımlara dayalı araştırma sonuçlarını da yansıtmalıdır.

Ön Koşul: BUSI 304

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 403 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bu ders öğrencilerin İş Hukukunun temel kavramları, Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukukunu kavramalarını, Sosyal Güvenlik Sisteminin gelişimini, araçlarını, hukuki niteliğini, sigorta kollarını ve Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumlarını tanımalarını sağlamayı amaçlar. İş hukukunun tarihsel gelişimi, kavramları, kaynakları ve uygulama alanları, sosyal güvenlik hukuku ve Türk sosyal güvenlik sistemi uygulaması ders içeriğini oluşturmaktadır.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 423 Tahvil Piyasası Analizi

Bu ders, Global Tahvil Piyasaları ile -hükümet ve kurumsal, yerli ve avro, düz ve opsiyonel gömülü- kapsamlı bir şekilde ilgilenmektedir. Öğrenciler, sabit getirili piyasalardaki ürünleri, fiyatlamaları, ticareti ve hedging stratejilerini analiz etme olanağına sahip olacaktır. Ders ayrıca, yabancı tahviller ve avro tahvilleri, kredi değerlendirme, avro tahvil piyasası yapısı ve uygulamaları, uluslararası tahvil piyasası endeksi ve uluslararası sermaye piyasalarını da kapsamaktadır.

Ön Koşul: BUSI 211, BUSI 221

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 431 Marka Yönetimi

Bir firmanın en değerli varlıklarından bazıları, zaman içinde yatırım yaptığı ve geliştirdiği markalardır. Üretim süreçleri çoğu zaman çoğaltılırsa da, tüketicilerin zihinlerinde kuvvetle tutulan inanç ve tutumlar çoğaltılamaz. Bu nedenle, markaların oluşturulması ve marka değerinin etkili bir şekilde korunması, yüksek performans gösteren şirketlerin öncelikleri arasındadır. Etkili marka yönetimi sonucunda, tüketici sadakati, rekabet avantajı ve üstün finansal sonuçlar vb. ortaya çıkmaktadır.

Ön Koşul: BUSI 231

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 441 Envanter Yönetimi

Bu ders envanter yönetimini ve optimizasyonunu öğretir. Öğrenciler envanter yönetimi süreçlerini ve en iyi uygulamaları öğreneceklerdir. Envanter yönetimi, hizmet düzeyi ve karlılık arasındaki ilişki araştırılacaktır. Öğrenciler envanter kontrol modelleri, parti büyüklüğü ve performans ölçütleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. İşlenen konular envanter temelleri, terminoloji, ekonomik sipariş miktarı, zamanında teslim envanteri, bağımsız talep siparişleri sistemleri, izleme, nakliye ve depolama uygulamalarını içerir. Öğrenciler envanteri analiz ve kontrol etmeyi öğreneceklerdir.

Ön Koşul: MATH 204

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 443 Hizmet Operasyon Yönetimi

Bu ders öğrencilere hizmet operasyonları yönetimini tanıtmaktadır (örneğin; bankacılık, ulaşım, devlet ofisleri ve turizm). Öğrenciler hizmet stratejisi, hizmet sistemini planlama ve tasarlama, hizmet kalitesi, hizmet süreci gelişimi, hizmet sistemlerini yönetme, kapasite ve talebi yönetme ve hizmet tedarik zincirini yönetme hakkında bilgi sahibi olacaklardır. İşlenen konular yönetim hattı bekleme, çoklu site performans değerlendirmesi, hizmet karşılama yönetimini içerir. 

Ön Koşul: BUSI 341

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 461 Örgütsel Gelişim ve Değişim

Organizasyonun etkinlik, etkileyicilik ve sağlıklı çalışıp çalışmadığı ölçülerek optimum bir performans düzeyi elde edip sürdürebilsin diye Örgütsel Gelişim (ÖG), bir örgütün yeteneklerinin gelişmesinin planlı ve bilinçli bir sürecidir. ÖG süreci ile bireysel çalışanlar, grup ve takımlar, gruplar arası ve örgütler çapında başarılı değişim çabalarını ortaya çıkarılır. 
Örgütsel değişim hareketli iş çevremizde bir olgu haline gelmiştir. Bu ders insanların çalışma uygulamalarını ve davranışlarını değiştirmeleriyle ilgili zorlukları incelemektedir. Genellikle çabalar tutunmaz veya sürdürülmez. Bu ders öğrencilere maliyetleri azaltmak, etkinliği geliştirmek, karlılığı artırmak ve rekabetçi avantaj oluşturmak için değişimi nasıl yöneteceklerini öğretecektir. Öğrenciler değişimin bireyleri, takımları ve örgütleri nasıl değiştirdiğini ve liderlik biçimlerinin nasıl değişim sürecini etkilediğini anlayacaklardır. Öğrenciler değişim yönetimi modellerini anlayacaklardır.

Ön Koşul: BUSI 261

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 463 Eğitim ve Geliştirme

Bu ders örgütlerdeki eğitim programlarının gelişimi ve tasarımı hakkında genel bir bakış açısı sağlamaktadır. Öğrenciler örgütlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını analiz etmeyi (eğitim ve gelişimle ilgili yöntem ve teknikler) eğitim hedefleri yazmayı, eğitim müdahaleleri tasarlamayı ve eğitim programlarını değerlendirmeyi öğreneceklerdir. Öğrenciler eğitim metodolojileri, teknikleri ve yardımları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler eğitimin örgütler tarafından yararlanılan rekabetçi avantaja yaptığı katkıyı anlayacaklardır.

Ön Koşul: BUSI 261

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 473 Sistem Analizi ve Tasarımı

Bu ders, bir bilgi sisteminin analiz, tasarım ve geliştirme için gerekli metodolojilere bir giriş sunmaktadır. İşlenen konular sistem geliştirme yaşam döngüsü, sistem analisti rolü, bilgi sistemleri olarak organizasyonlar, sistem seçimi, sistem gereksinimleri tanımları, fizibilite analizi, sistem tasarımı ve sistem mimarisi gibi başlıklardır. Öğrenciler yeni ve mevcut sistemleri modelleme, dokümantasyon ve sistem güvenliği modelleme, durum tespit teknikleri, maliyet-fayda analizi, mantıksal sistem betimleme gibi konularda becerilerini geliştireceklerdir.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 475 Yönetim Bilişim Sistemleri

Bu ders organizasyonlarda bilgi sistemlerinin yönetimi ve kullanımı ile ilgilidir. Bilgi sistemleri örgütsel performansını artırmak için nasıl kullanılabileceği anlatılır. Öğrenciler iş hayatında bilgi sistemlerinin kullanımı ile ilgili fırsatlar ve sorunları değerlendirmenin yollarını öğreneceklerdir. Öğrenciler bilgi teknolojilerinin sektörlerde dönüşümü nasıl tetiklediğini öğreneceklerdir. Bu ders bilgi teknolojileri, örgütsel strateji, organizasyon yapısı, yönetim politikaları ve süreçler arasındaki ilişkileri inceler. Bilgi sistemlerinin kullanımı, tasarım ve değerlendirmesi ele alınacaktır.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 402 Girişimcilik

Girişimcilik fırsatlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgilidir. Bu ders girişimcilik faaliyetlerini planlama ve geliştirme için gerekli becerilere odaklanır. Bunlar da piyasaların mevcut durumunu değerlendirme, gelişen iş modelleri, bütçeleme ve işletme finansmanını içerir. Öğrenciler rekabetçi bir iş stratejisi ve bir iş planı geliştirmeyi öğrenir.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 404 Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukukuna ilişkin konuları doktrin; mevzuat ve milletlerarası antlaşmalar kapsamında öğretmek; mahkeme kararlarıyla birlikte sorunların ortaya çıkışı ve bu sorunların mevzuat veya milletlerarası antlaşmalar çerçevesinde çözümü konularında öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk, Karayolu, Denizyolu, Demiryolu ve Kombine Taşımacılıkla ilgili Uluslararası Sözleşmeler, Uluslararası Tahkim Divanları, Dış Ticaret Sözleşmeleri, Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler antlaşması konularını içerir.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 422 Finansal ve Ekonomik Zaman Serileri

Bu ders ekonomik ve finansal zaman serileri verilerini kullanarak tahmin etmeyi araştırır. Veri, faiz oranları, hisse senedi getirileri, ekonomik büyüme vs. gibi değerleri tahmin edecek modelleri kurmak için kullanılır. Tahmin teknikleri Box Jenkins (ARIMA) yöntemi, zaman serileri regresyonu ve zamana bağlı volatilite modelleridir. Ayrıca tahminleri hesaplamak için de teknikler tartışılacaktır.

Ön Koşul: BUSI 221, MATH 204

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 424 Öz Sermaye Analizi ve Değerlendirmesi

Dersin amacı öğrencilerin, firmaların finansal performanslarını analiz etmelerini, potansiyellerini değerlendirmelerini ve değerlemelerini yapmalarını sağlamaktır. Ders, öncelikle bir işletme perspektifinden ziyade, yatırımcı ve analistlerin bakış açısıyla yapılandırılmıştır. Bununla birlikte, bunun hem pratik hem de teorik bir anlayışı gerektirir. Ders, hisse senetlerinin içsel değerini elde etmek için şirketleri temel bir perspektiften analiz eder. Konular: Temel analiz, büyümenin belirlenmesi, indirgenmiş nakit akış modelleri, temettü indirimi modelleri, serbest nakit akım modelleri ve artık gelir modelleri; fiyat kazançları ve fiyat defter değeri katları dahil göreli değerleme modelleri; özel şirketlerin değerlemesi, iskonto oranının tahmin edilmesi, birleşme ve devralmalar ve değerleme konularını içerir.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 442 Kalite Yönetimi

Bu ders öğrencilerin toplam kalite yönetimi ile ilgili ilkeler, kavramlar, süreçler, araçlar ve aktiviteleri anlamasını sağlayacaktır. Bu ders öğrencilerin kalite sistemlerini nasıl örgütleyeceklerini, koordine edeceklerini ve yöneteceklerini anlamalarını sağlayacaktır. İşlenen konular kalite planlaması, kalite güvencesi, kalite kontrol, kalite süreci araçları, kalite geliştirme, ürün kalitesi araçları, kalite denetimleri, kalite sorunları çözümü, kalite yönetim sistemleri, altı-sigma yaklaşımı, kalite yönetim sistemlerini belgeleme ve kıyaslamayı içerir. Öğrenciler kaliteyi sistematik süreçlerin bir sonucu olarak göreceklerdir. “Kalite planlanır, denetlenmez.” Kalite paradigması Deming, Juran, Feigenbaum, Crosby, Ishikawa and Imai gibi kalite uzmanlarının düşünceleriyle incelenecektir. 

Ön Koşul: MATH 204

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 462 Uyuşmazlık Çözümü

Bu ders anlaşmazlık sebeplerini tanımlamayı ve incelemeyi inceler ve anlaşmazlıkların çözümü için bir dizi pratik teknik sunar. Nitelikli görüşme genellikle çok önemlidir ve bu ders uzman arabulucular ve müzakereciler tarafından yaygın olarak kullanılan ispatlanmış bir yaklaşımı öğretmektedir. Öğrencileri sunum, öz değerlendirme, rol oynama ve samimi ve gayri resmi bir grup ortamında tartışmayı kullanarak anahtar fikirleri araştırma ve uygulama imkanı bulacaktır. 
Bu ders katılımcılarına anlaşmazlık sırasında bir kazan/kazan çözümüne doğru işbirliği için çalışırken duygularını nasıl yöneteceklerini öğretmektedir. Katılımcılar uyuşmazlık biçimine göre bir değerlendirme tamamlayacaklar, anlaşmazlığın beş biçimini öğrenecekler ve baskın biçimini tanımlayacaklardır. Bu ders öğrencilere aktif dinleme ve iletişim becerileri, ilkeli müzakere, ara buluculuk, tahkim, mağdur ve suç-suçlu arabuluculuğu ve şiddetsiz doğrudan eylemi içeren pozitif anlaşmazlık yönetimi süreçlerini öğretmektedir. Aktiviteler ve egzersizler kendi anlaşmazlık yönetimi becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Ön Koşul: BUSI 261

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 464 Yöneticiler için Sözleşme Tasarımı

Bu ders insanların ve organizasyonların yönetimindeki temel konular üzerine analitik bir perspektif sunmaktadır. Öğrenciler örgütsel amaçlara ulaşmak için sözleşmeler tasarlamayı öğrenirler. Ele alınan sorular şunları içerir: Sözleşmeler, en uygun çalışanları işletmeye çekebilmek için nasıl kullanılır? Ödeme, performansa veya çalışma saatlerine dayanılarak yapılmalı mıdır? Takım performansını ödüllerinden mi yoksa bireysel performansa dayalı olarak ödüllendiren bir sözleşme daha iyidir? Temel ekonomik yaklaşımı tamamlamak için, sosyal psikolojiden edinilen bilgiler ve kanıtlar kullanılmıştır.
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 472 Karar Destek Sistemleri

Bu ders karar verme sürecini desteklemek için bilgilerin kullanılması konusunda öğrencilere yol gösterir. Ders etkin karar destek sistemlerinin (DSS) dizayn ve uygulanmasını, karar aşamalarında bilgisayarlı destek sistemlerinin etkinliğini sağlayan faktörleri ve karar destek sistemlerinden faydalanabilecek tarzda işlerin neler olduğunu konu eder. İşlenen konular veri modelleme, veri yönetimi ve veri madenciliğini içerir. Hesaplama araçları simülasyon, optimizasyon, istatistik ve istatistiksel olmayan hesaplama modelleri ve benzeri metotlardır. İncelenen sistemler bilgi tabanlı sistemler, yapay sinir ağları, uzman sistemler ve web tabanlı sistemlerdir.

Ön Koşul: MATH 204

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 474 Elektronik Ticaret

Bu ders elektronik ticaret (e-ticaret) arkasında kavramları ve teknolojileri inceler. Tüketiciler ya da işletmeler mal veya hizmet satın almak için internet tabanlı uygulamalar (kişisel bilgisayarlar ve cep telefonları da dahil olmak üzere) kullandığında E-ticaret oluşur. Bu ders teknoloji, lojistik, pazarlama, ödeme sistemleri, güvenlik, gizlilik, kimlik doğrulama, şifreleme, web tasarım ve kullanılabilirlik ile ilgili sorunları ele alınmaktadır. Mevcut uygulamalar ve fırsatlar da açıklanmıştır.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 484 Liderlik ve Yönetim

Bu ders liderlik teorisi ve pratiğine giriş niteliğindedir. Ders, liderlik ile ilgili literatürün çeşitli yönlerini inceleyecektir; liderlik becerileri geliştirmek için pratik sağlamak ve kendini yansıtma için kişisel deneyimler sunmak gibi. Bu faaliyetlerin toplamı, liderliği anlamak, uygulamak ve öğrenmek isteyen öğrenciler için bir temel oluşturacaktır. Derste, liderlik ile ilgili okumalar, teorik dersler, sınıf tartışmaları, konuk konuşmacılar ve ödevler gibi özellikler bulunmaktadır. Ders için liderlik ile ilgili önceden edinilmiş bir birikim gerekmemektedir.

Ön Koşul: BUSI 102

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6

BUSI 492 Bağımsız Çalışma

Bağımsız Çalışma Projesi veya tez çalışması, öğrencilere İşletme alanında onaylanmış bir konuyla ilgili önemli bir çalışma tamamlama fırsatı sağlamaktadır. Programda öğretilen bir dersin veya derslerin alakası belirgin hale getirilmelidir. Tez yazma alıştırması, öğrencilere bağımsız olarak çalışma sağlamak ve onları yönetim kariyeri ve / veya daha ileri akademik çalışma hazırlamak için beceri ve tecrübe kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Konu, aşağıdaki yaklaşımlardan herhangi birine veya daha fazlasına dayanmalıdır:

a.    Orijinal saha çalışması.
b.    İstatistiksel materyalin eleştirel analizi.
c.    Araştırma yayınlarının eleştirel analizi.
d.    İkincil kaynaklardan elde edilen materyalin orijinal sentezi.

Derste her öğrenciye akademik danışman atanır ve bu sayede toplamda en fazla 6 saat süreyle akademik rehberlik yapılır. Tez konusu program derecesine uygun olmalı ve danışman tarafından onaylanmalıdır. Tezin uzunluğu 10,000 kelimeyi geçmemelidir.

Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 6