ABU İİSBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans programı öğrencilerinin mezun olduklarında aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmış olmaları amaçlanmaktadır:

PÇ-1: Gündelik yaşamda, konusu ile ilgili ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşabilme ve bunu yorumlama becerisine sahip olmak

PÇ-2: Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek

PÇ-3: Hukukun temel kavramlarına hâkim olmak

PÇ-4: Yerel düzeyden uluslararası düzeye kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen siyasal, sosyal ve iktisadi değişimleri anlamlandırmak

PÇ-5: Siyasal, sosyal ve iktisadi yaşamda karşılaşılan problemleri tanımlamak ve çözümlemek

PÇ-6: Günümüzde Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili yurttaşlar olmak

PÇ-7: Herhangi bir kamu alanında veya özel sektörde üretken katılımcılar olarak faaliyet gösterecek profesyoneller olarak yetişmiş olmak

PÇ-8: Kamu alanında ve özel sektörde kurumların işleyişi, karar alma süreçleri ve mekanizmalarının nasıl çalıştığının bilgisine sahip olmak

PÇ-9: Konusu ile ilgili karşılaştığı problemlere dair özgün çözümler üretebilmek

PÇ-10: Araştırma ve sorgulama alışkanlığı kazanmak; eleştirel düşünceye sahip olmak

PÇ-11: Sosyal bilimlerin farklı disiplinleri arasındaki yaklaşımlara hâkim olmak ve disiplinler arasında bağlantı kurabilmek

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi 

 

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Program Çıktıları

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ - Kuramsal-Olgusal

 

1-Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

BECERİLER -  Bilişsel –Uygulamalı

 

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

 

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 √

 

 

YETKİNLİKLER -  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 √

 

 

YETKİNLİKLER -  Öğrenme Yetkinliği

 

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

YETKİNLİKLER -  İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 

3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

YETKİNLİKLER -   Alana Özgü Yetkinlik

 

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 √

 

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.