Ders içerikleri pdf formu için tıklayınız. 

 

BİRİNCİ SINIF DÖNEM I.

GÜZ DÖNEMİ

DERS

T

U/L

YK

AKTS

TAF101 TEMEL ANATOMİ ve FİZYOLOJİ (3+0 3 AKTS 4)

Anatomiye ve Fizyolojiye giriş ve kısa terminoloji, Eksenler, düzlemler, Yer ve yön bildiren terimler; genel bilgiler, Hücre Kuramı, Yapısal özellikleri, Hücre organelleri, Hücre bölünmesi; Madde alış-verişi, Metabolizma Lokomotor Sistem Anatomi ve Fizyolojisi- Osteoloji, Lokomotor Sistem; Artroloji; Genel bilgiler, eklem tipleri, hareketleri. Myoloji; Anatomisi, Kasılma mekanizması, Çizgili kaslar, kalp kası, düz kaslar fizyolojisi.Solunum sistemi Anatomi ve Fizyolojisi. Burun, Paranasalsınuslar, Larynx, trachea, Akciğerler. Solumun Fizyolojisi, ventilasyon, difüzyon, Perfüzyon, Solunum Regülasyonu. Kalp-Dolaşım sistemi Anatomi ve Fizyolojisi. Kan: görevleri, bileşenleri, kanın şekilli elemanları, Kan grupları. Kalbin metabolizması, kalp sesleri. Kalp boşlukları, Damarları.Sindirim sistemi Anatomi ve Fizyolojisi I. Ağız anatomisi, Çiğneme kasları, Pharynx, Oesophagus, Mide, İnce-kalınbarsaklar, Kc. Safra kesesi, Pankreas, Sindirim bezleri. Sindirim Sistemi II. Ağızda sindirim, Mide, ince- kalınbarsaklarda sindirim. KC. İşlevleri, CHO sindirimi, Yağ-proteinlerin sindirimi. Vitamin-Mineral- Elektrolit işlevleri.Üriner Sistem Anatomi ve Fizyolojisi. Böbreklerin işlevi, nefron, urin oluşumu, sıvı - elektrolit dengesi. Organizmada suyun dağılımı, Elektrolitler- aşıt-baz dengesi. Renin-anjiotensinsistemi.Genital organlar-üreme fizyolojisi. Kadın ve erkek genital organları. Üreme sisteminin hormonal kontrolü, hipothalamus, hipofiz, gonodotrop hormonlar. Ovaryum hormonları, üreme siklusu.Endokrin sistem anatomi ve fizyolojisi. İç salgı bezleri, işlevleri. Hormonların fizyolojik işlevleri, sınıflandırılması. Hormonlar ve hedef hücreler. Sinir sistemi Anatomi ve Fizyolojisi. Sinir dokusunun gelişimi, neuron, neuron tipleri, fonksiyonları, sinaps, nöroglia hücreleri. SSSvePSS. Duyu organları, Anatomi ve Fizyolojisi. Görme yolları, işitme ve denge yolları.

3

0

3

4

AML101 CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ-I (3+0 4 AKTS 6)

 

1-Cerrahiye Giriş (Cerrahinin Tarihçesi, Cerrahi Gerektiren Durumlar, Cerrahinin

Sınıflandırılması, Cerrahinin Hasta Üzerine Etkisi), 2-Cerrahide Temel Teorik Kavramlar (homeostasis, ağrı, anksiyete, cerrahi asepsi), 3-Travmaya Karşı Bedenin Tepkileri (İnflamasyon, Yara/ yaraçeşitleri, İnsizyon/ İnsizyonçeşitleri, Yara iyileşmesi, Yara iyileşmesini etkileyen faktörler), 4-Ameliyat Öncesi (Preoperatif) Dönem, 5-Ameliyat Sırası (İntraoperatif) Dönem, 6-Ameliyat Sonrası (Postoperatif) Dönem, 7-Gastrointestinal Sistem (GİS) Cerrahi Hastalıkları Ve Cerrahi tedavisi 1, 8-GİS Cerrahi Hastalıkları Ve Cerrahi tedavisi 2, 9-Meme Hastalıkları Ve Cerrahi tedavisi, 10-Endokrin Hastalıkları Ve Cerrahi tedavisi, 11-Doku Ve Organ Tranplantasyonu, 12-Kas- İskelet Sistemi Hastalıkları Ve Cerrahi tedavisi 1, 13-Kas- İskelet Sistemi Hastalıkları Ve Cerrahi tedavisi 2, 14 Sinir sistemi hastalıkları Ve Cerrahi tedavisi

3

0

4

6

AML103TEMEL MİKROBİYOLOJİ (2+0 2 AKTS 3)

1-Tıbbi Mikrobiyoloji’ye Giriş, 2 Tıbbi Bakteriyoloji ve Bakterilerin Morfolojik Özellikleri, 3 Bakteri Metabolizması ve Üremesi, 4 Bakteri Genetiği, 5 Bakteriyel Virülans Faktörleri, 6-Antimikrobiyal Maddeler, 7-Tıbbi Bakteriyoloji, 8-Tıbbi Viroloji, 9-Tıbbi Parazitoloji, 10-Tıbbi Mikoloji, 11-Mikroorganizmalar Arası İlişkiler ve Mikroorganizma İnsan İlişkisi, 12-Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi, 13-Temel İmmünoloji, 14-Laboratuvar Tanısının Genel Prensipleri

2

0

2

3

AML105BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ (2+0 2 AKTS 2)

 

Biyomedikal cihaz teknolojisine giriş,Biyomedikalin Tarihsel Gelişimi,Biyomedikal cihaz teknolojisinde tıp ve biyolojinin önemi,Biyomedikal teknolojisi,Ülkemizde Biyomedikal Cihaz Teknolojisinin Eğitim ve Sektördeki Durumu,Biyomedikal Cihaz Teknikerlerinin İstihdam Alanları,Biyomedikal Cihaz Teknikerlerinin Görev ve Sorumlulukları,Biyomedikal cihazların tanımlanması,Biyomedikal cihazlarda kullanılan sensörler,Medikal cihazların sınıflandırılması,Hastanelerde kullanılan cihazların temel çalışma prensipleri,Biyomedikal İşaretler,Biyomedikal Dönüştürücüler,Biyomedikal Elektrotlar

2

0

2

2

AM107  POZİTİF PSİKOLOJİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ (2+0 2 AKTS 3)

 

1-Pozitif Psikolojinin Tanımı ve Temel Kavramları, 2-Pozitif Psikolojinin Teorik Temelleri, 3-Sosyal Davranışların Beyinsel Altyapısı, 4-Duygusal Zekâ, Yetişkinlerde, Çocuk ve Gençlerde, Evlilik ve İş Yaşamında Duygusal Zekâ,Duygusal Zekâ İlkeleri, Duygusal Zekanın Kişilik Gelişimi, Evlilik ve İş Yaşamı İle İlişkisini, 5-Kendini Tanıma ve Farkındalık, 6-Başkalarını Tanıma ve Empati, 7-İletişim 8-Motivasyon ve Planlama 9-Sorun Çözme Becerileri, 10-Öfke Kontrolü, 11-İlişki Yönetimi, 12-Sebatkârlık, Dürtü Kontrolü, 13-Sağlıklı Karar Verme, 14-Uzlaşmacılık

2

0

2

3

AML 109 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2+0 2 AKTS 4)

 

Tıbbi terminolojiye giriş, sözcüklerin temel yapısı, latince telaffuz ve vurgu, önekler- sonekler, terim çeşitleri, vücudun düzlemleri ve sistemler, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem, sinir sistemi tıbbi terimleri, ilaç bilimi, hastalık sınıflaması ve analjezi ile ilgili terimler.

2

0

2

4

TURK101 TÜRK DİLİ-I (2+0 2 AKTS 2)

 

İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikâye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) ile ilgili konular aktarılır.

2

0

2

2

ING101 İNGİLİZCE-I (3+0 3 AKTS 4)

Belirteçler; Ön hal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Should not, Must, Must not, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: ve Fakat -ken, Çünkü.

 

3

0

3

4

HIST101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2+0 2 AKTS 2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler ile ilgili konular aktarılır.

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ SINIF DÖNEM II.

BAHAR DÖNEMİ

DERS

T

U/L

YK

AKTS

AML102CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ-II (2+0 3 AKTS 5)

 

Plastik cerrahi ve yanıklar, solunum sistemi hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, kardiyovaskülaer sistem hastalıkları, kadın hastalıkları ve sezeryan, göz hastalıkları ve cerrahi tedavisi,genitaüriner sistem hastalıkları ve cerrahi tedavisi, pediatrik hastalıklar ve cerrahi tedavisi, minimalinvaziv cerrahi

2

0

3

5

AML104STERİLİZASYON İLKELERİ (2+0 3 AKTS 5)

 

1-Ders Tanıtımı, 2-Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi’nin Tarihsel Gelişimi3-Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi’ye Giriş, 4-Mikroorganizmaya Ait Faktörler, 5-Enfeksiyon Hastalıklarına Ait Genel Kavramlar, 6-Enfeksiyon Hastalıklarının Bulaş Yolları, 7-Hastane Enfeksiyonları, 8-Sterilizasyon Yöntemleri, 9-Dezenfeksiyon Yöntemleri, 10-Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kuralları ve Kontrolü, 11-Dezenfektan ve AntiseptiklerinEtki Mekanizmaları, 12-Asepsi Teknikleri ve Uygulamaları, 13-Sterilizatör Çeşitleri, 14-Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

2

0

3

5

AML106AMELİYATHANE UYGULAMALARI-I (2+44 AKTS 10)

 

Ameliyathane Ekibi, Rol Ve Sorumlulukları, Ameliyathanenin Fiziki Yapısı AmeliyathanedeOrganizasyon Ve Yönetimi, Ameliyathanede Hasta/çalışan /Çevre Güvenliği, AmeliyathanedeEnfeksiyon Kontrolü, Ameliyathane Masasının Hazırlanması, Ameliyathanede Uygulanan CerrahiPozisyonlar, Ameliyathanede Kayıt Ve Dökümantasyon ve Ameliyathanede Etik

2

4

4

10

AML108MESLEK ETİĞİ (2+0 2 AKTS 2)

1-Etik Nedir? / Etik Kuramlara Bir Bakış / Temel Kavramlar: Sorumluluk, Hesap verebilirlik veYükümlülük / Etik Analiz, 2-Toplum ve Bilişim Etiği: Toplum ve Teknoloji Arasındaki İki Yönlü İlişki Bilişim TeknolojilerininEtkileri; İyimser, Kötümser, Bağlamcı Görüşler Niçin Bilişim Etiği? Bilişim Etiğinin Görevi, 3- Bağımlılık, Sağlık Sorunları, İşsizlik, Sosyal İlişkiler, 4-Güvenlik, Kötüye Kullanım ve Siber Suçlar, 5-İnsan hakları ve Hasta hakları, 6-Hastane etik kurulları, 7-Tıp meslek etiği ilkeleri ve deontoloji, 8-Tıp meslek etiği ilkeleri ve deontoloji- sunum, 9- Etik vaka analizi- öğrenci sunumu, 10-Biyoetik, 11-Etik sorunlar ve etik karar verme süreci, tıbbi etik ikilemler, 12-Etik davranış ilkeleri, 13-Mahremiyet, 14 Vaka tartışması.

2

0

2

2

TURK102 TÜRK DİLİ-II (2+0 2 AKTS 2)

Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazmaçalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

2

0

2

2

ING102 İNGİLİZCE-II (3+0 3 AKTS 4)

Zamanlar: Şimdiki zaman, Geniş zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman yapıları; Kipler: Might, Could, Can, Must, May; Zarflar: Yer, Yön, Amaç, Hal zarfları; Sıfatlar: Sıfatların sırası, Karşılaştırma, Üstünlük belirten yapılar; Edilgen Yapı: Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek zamanda edilgen yapı; Şart Cümlecikleri; Sıfat Tümceleri; Aktarım Cümleleri; Fiil Yapıları: TO, -ING; İsim Cümlecikleri; Zarf Cümlecikleri

 

3

0

3

4

HIST102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2+0 2 AKTS 2)

Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci T.B.M.M.'nin Açılması; 1920-1922 Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler; Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ SINIF DÖNEM III.

GÜZ DÖNEMİ

DERS

T

U/L

YK

AKTS

AML201AMELİYATHANE UYGULAMALARI-II (2+86 AKTS 15)

1-Ameliyathane ekibi ve sorumlulukları, 2-Ameliyathanenin fiziki yapısını ve özellikleri,3-Ameliyathanenin yönetim ve organizasyon şekli, 4-Ameliyathanede kullanılan kayıt ve dökümantasyonlar, 5-Hasta ve personel güvenliğini tehdit eden faktörleri ve alınması gereken önlemler, 6-Ameliyathanede çevre güvenliği ve atıkların imha etme yöntemleri, 7-ameliyathane malzemelerini bilme ve tanıma, 8-Ameliyathanede enfeksiyon kontrolü; dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon yöntemleri, 9-Ameliyat masasın hazırlanmasını açıklar.10 Ameliyathanede kullanılan malzemeler, 11-Ameliyathanede kullanılan cerrahi pozisyonları ve dikkat edilmesi gereken yöntemler

2

8

6

15

AML203ANESTEZİYE GİRİŞ (2+03 AKTS 4)

 

1-Anestezinin tarihçesi ve tanımı, 2-Anestezi riskinin belirlenmesi, 3-Merkezi gaz sistemi ve anestezi makinası, 4-Hava yolunun korunması, 5-İnhalasyon anestezikleri, 6-İntravenöz anestezikler, 8-Analjezikler, 9-Anestezi derinliğinin ölçülmesi, 10-Kas gevşetici ilaçlar, 11-Spinal anestezi uygulamaları, 12-Epidural anestezi uygulamaları, 13-Periferik sinir blokları

2

0

3

4

 

AML205SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (2+0 2 AKTS 2)

 

1-Yönetimde Temel Kavramlar ve Yönetimin Tarihsel Gelişimi, 2-Yönetimin İşlevleri, 3-Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Kavramları, 4-Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması ve Fonksiyonları, 5-Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi ve Örgütlenmesi, 6-Ulusal Sağlık Politikaları, 7-Uluslararası Sağlık Politikaları, 8-Hastane Yönetimi, 9-Sağlık Hizmetleri Finansmanı, 10-Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, 11-Sağlıkİşletmelerinde Pazarlama Yönetimi, 12-Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim, 13-Sağlık İşletmelerinde Hasta Hakları ve Etik

 

 

2

0

2

2

AML200 YAZ STAJI (0+0 0 AKTS 9)

 

Öğrenciye dönem içerisinde aldığı teorik bilgi eşliğinde sahada uygulama becerisini kazandırmak. Teorik bilgiler ile uygulama yapma.

0

0

0

9

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ SINIF DÖNEM IV.

BAHAR DÖNEMİ

DERS

T

U/L

YK

AKTS

AML202AMELİYATHANE UYGULAMALARI-III (0+8 4 AKTS 14)

Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Uygulamaları; Transplantasyon Ameliyatları; Bariatrik CerrahiUygulamaları; Pediatrik Cerrahi Uygulamaları; Geriatrik Cerrahi Uygulamaları; Travma Cerrahisi Uygulamaları; Olağan Dışı Koşullarda Cerrahi Uygulamaları

14

Olağan Dışı Koşullarda Cerrahi Uygulamaları

0

8

4

14

AML204SAĞLIK HUKUKU (2+02 AKTS 3)

 

1-Sağlık hukukuna giriş, 2-Sağlık hukukunun temel kavramları ve kurumları, 3-Hasta hakları ve karamları, 4-Hekim hakları ve kavramları, 5-Tıbbi Müdahalelerde mahremiyet, 6-Aydınlatma ve rıza, 7-Tıbbi müdahalenin hukuka aykırılığı, 8- Tıbbi endikasyonlar olmaksızın yapılan müdahaleler, 9-Hastane ve hasta arasındaki ilişkiler ile hukuksal niteliği,10-Özel hastaneler ile hasta arasındaki ilişkiler ile hukuksal niteliği,11-Kamu hastaneleri ile hasta arasındaki ilişkiler ile hukuksal niteliği, 12-Hatalı tıbbi uygulamalar ve tazminat sorunları

 

2

0

2

3

AML206KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (2+0 2 AKTS 3)

 

Kalite ve tanımı, standardizasyon ve tanımı, standardizasyonun işletme için, tüketici için ve ekonomi için faydaları, Türkiye'de yapılan standardizasyon çalışmaları, uluslararası standardizasyon çalışmaları ve örnekleri,Kaliteyaklaşımları,Toplam kalite yönetimi, Kalite güvence,ISO 9000 standartları, Mesleki kalite standartları

 

2

0

2

3

AML208 İLK YARDIM (2+0 2 AKTS 3)

 

Genel İlk Yardım Bilgileri, İnsan Vücudu, Hasta/Yaralı ve Olay Yeri Değerlendirmesi, Temel Yaşam Desteği, Solunum Yolu Tıkanıklıkları, Kanamalar ve Şok, Yaralanmalar, Yanıklar, Donmalar, Sıcak Çarpması, Bilinç Bozuklukları (Bilinç Kayıplar, Havale, Kan Şekeri Düşüklüğü, Göğüs Ağrısı), Zehirlenmeler, Hayvan Isırmaları, Göze-Kulağa-Buruna Yabacı Cisim Kaçması, Boğulmalar, Kırıklar, Çıkıklar, Burkulmalar, Taşıma Teknikleri.

2

0

2

3

AML210 HASTA GÜVENLİĞİ

 

1-Hasta güvenliği, 2-Cerrahi kaynaklı hataların önlenmesi, 3-Cerrahi kaynaklı hataların önlenmesi, 4-Enfeksiyon hatalarının önlenmesi, 5-İlaç hatalarının önlenmesi, 6-Düşmelerin önlenmesi, 7-Kan ve kan transfüzyonu hatlarının önlenmesi, 8-Bebek/çocuk kaçırmaların önlenmesi, 9-Kısıtlamalara bağlı ciddi yaralanma ve ölümlerin önlenmesi, 10-İntiharların önlenmesi, 11-SBAR tekniği ile hataların önlenmesi, 12-Tedavilerin ertelenmesine bağlı hataların önlenmesi, 13- Hasta güvenliğinde olay bildirimi,14-Örnek olay çalışması

2

0

3

5

SEÇMELİ DERS (2+0 2 AKTS 2)

 

AMLSEC212ENFEKSİYON HASTALIKLARI

 

Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi ve Enfeksiyon hastalıklarında genel epidemiyolojik prensipler Enfeksiyon hastalıklarının nedenleri Mikroorganizmalar ve virulans faktörleri Konak savunma mekanizmaları Bulaşıcı hastalıklarla savaş yöntemleri Hastane enfeksiyonları ve hastane enfeksiyonlarından korunma Sağlık personeli ve el yıkama Üst solunum yolu enfeksiyonları Pnömoniler Akut ishaller Üriner sistem enfeksiyonları A gurubu beta-hemolitik streptokok (AGBHS) enfeksiyonları Akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozu Viral hepatitler Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Acquiredimmunodeficiencysyndrome (AIDS) ve korunma Kan ve kan ürünleri transfüzyonunun enfeksiyözkomplikasyonları Kan ile bulaşan enfeksiyonlar ve sağlık personeli

 

AMLSEC214 POST OPERATİF BAKIM

Bu ders hastanın operasyon sonrası, anestezi sonrası bakım ünitesinde (PACU) transferi, bakım ünitesine kabulü, bakım ünitesinde yapılması gerekenler, çıkarılma kriterleri ve postoperatif komplikasyonlarla tedavileri içermektedir.

 

AMLSEC216 FARMAKOLOJİ

Farmakodinami ve farmakokinetik, Anestezik ajanlar, Antiaritmikler-Antihipertansifler, Vazodilatörler-Antiiskemikler, Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ajanlar, Antimikrobik ajanlar, İlaç endüstrisi, Kanama pıhtılaşma mekanizmaları, Antikoagulanlar-Heparine bağlı trompositepeni-Antitrombin 3 eksikliği, Antifibrolitikler-Antiagreganlar, Antidiabetikler, Kemoterapi ve immünosüpresyon ajanları

2

0

2

2