Program amacı:

Ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasın ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek cerraha ameliyat sırasında asiste sağlayabilecek, bu alanda ihtiyacı duyulan tecrübeli yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.

Program Öğrenme Çıktıları:

 Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1. Temel tıp bilimleri ve cerrahi klinik bilimler ile ilgili teorik bilgileri ana hatlarıyla bilir ve bunları uygulamalarla ilişkilendirir. Ameliyathane alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri, görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı derslerden mesleki olarak değerlendireceği ve uygulamalarına yansıtacağı bilgiler edinir.

2. İdeal ameliyathane ortamını, ameliyathane ortamının aydınlatma, havalandırma, gaz sistemi ve teknolojisi ile ilgili temel düzeyde kuramsal bilgi sahibi olarak tanımlayabilir. Cerrahiyle ilgili teknikler, ameliyathanede kullanılan araç ve malzemeler konusunda güncel bilgiye sahiptir. Cihazların ve ameliyathane donanımının özelliklerini bilir; kullanım, bakım, koruma ve temizlikle ilgili çalışmalarda hastanenin genel çalışma prensipleriyle uyumlu olarak ekip içinde rol alabilir.

3. Temel mikrobiyoloji, bulaşıcı hastalıklar ve genel enfeksiyon hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur, özellikle kan ve diğer vücut sıvıları yoluyla bulaşan hastalıklar hakkında, bu hastalıklardan korunma konusunda evrensel ve spesifik önlem alabilecek düzeyde bilgi sahibi olur.

4. Ameliyathane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları tanımlayabilir. Enfeksiyonların bulaşma yollarını sayar, ameliyathaneye özgü risk faktörlerinin farkındadır. Dezenfeksiyon ve sterilizasyonla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.

5. Ameliyathaneye kabul edilen hastanın hazırlığını yapar; hasta taşıma-kaldırma tekniklerine uygun olarak hasta transferinde rol alabilir. Ameliyat öncesi cilt hazırlığını yapar; hastalara ameliyat pozisyonunun verilmesinde ve steril olarak örtülmesinde yardımcı olur.

6. Aseptik tekniğe uygun olarak ameliyata hazırlanır; ameliyat ekibinin ameliyata hazırlanmasına yardımcı olur; ameliyat için gerekli steril alanı oluşturur ve ameliyat boyunca korunmasını sağlar.

7. Tüm sistemler ile ilgili cerrahi hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibidir. Ameliyathanede gerçekleşen her türlü cerrahi işlem ilgili hasta, sarf malzeme, cihaz ve donanım hazırlığını ve ameliyat bitiminde yapılması gereken işlemleri bilir. Temel cerrahi ilkeler doğrultusunda ameliyathane ekibinin bir parçası olarak görevini yapar.

8. Ameliyathane sorumlu uzmanı, ameliyathane sorumlu hemşiresi ve ameliyatı yapan cerrahın liderliğinde ve yönlendirmesi doğrultusunda ameliyat ekiplerinde yer alır; cerrahı ve ameliyathane hemşiresini ameliyat sırasında uygulama açısından destekler.

9. Genel ilkyardım bilgisine sahip olarak acil durumlarda farkındalık, uygun yaklaşım ve doğru uygulama becerisini gösterir; ameliyathanede güvenlik kurallarının bilincinde olarak işini uygular.

10. Hasta güvenliğiyle ilgili kuralları bilir ve uygular. Ameliyathane hizmetlerinde kalite yönetimi, çevre ve kültürel değerlerin korunması, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet bilinci ile hareket eder.

11. İş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerini bilerek mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışır.

12. Ameliyathanede görevli bir birey olarak görev hak ve sorumluluklarını hukuksal boyutta tanımlar; ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder; ekip içinde sorumluluk bilinciyle çalışır; evrensel etik değerlere uyar.

13. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.