Program amacı:

Programın amacı; ameliyat öncesi cihaz, ekipman ve hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında ameliyat sırasında hasta takibinde anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında ise hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek, takım çalışmasının önemini benimsemiş, çağdaş ve donanımlı teknikerler yetiştirmektir

Program Öğrenme Çıktıları:

 Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1. Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

2. Anestezi hekiminin kontrolünde genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder.

3. Monitörize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde ekip içerisinde yer alır.

4. Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır.

5. Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar.

6. Anestezi hekimi ile birlikte anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, bireysel olarak malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar.

7. Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir.

8. Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları anestezi hekimi ile birlikte gerçekleştirir

9. Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir.

10. Gerektiğinde kardiyopulmoner resüsitasyonda farkındalık, yaklaşım ve uygulama becerisini gösterir.

11. Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahaleye yardımcı olur, güvenli hasta transportu sağlar.

12. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.