Ders içerikleri pdf formu için tıklayınız.

1. Sınıf 1. Dönem

BİRİNCİ SINIF DÖNEM I.

GÜZ DÖNEMİ

DERS

T

U/L

YK

AKTS

TAF101 TEMEL ANATOMİ ve FİZYOLOJİ (3+0 3 AKTS 4)

3

0

3

4

Anatomiye ve Fizyolojiye giriş ve kısa terminoloji, Eksenler, düzlemler, Yer ve yön bildiren terimler; genel bilgiler, Hücre Kuramı, Yapısal özellikleri, Hücre organelleri, Hücre bölünmesi; Madde alış-verişi, Metabolizma Lokomotor Sistem Anatomi ve Fizyolojisi- Osteoloji, Lokomotor Sistem; Artroloji; Genel bilgiler, eklem tipleri, hareketleri. Myoloji; Anatomisi, Kasılma mekanizması, Çizgili kaslar, kalp kası, düz kaslar fizyolojisi. Solunum sistemi Anatomi ve Fizyolojisi. Burun, Paranasalsınuslar, Larynx, trachea, Akciğerler. Solumun Fizyolojisi, ventilasyon, difüzyon, Perfüzyon, Solunum Regülasyonu. Kalp-Dolaşım sistemi Anatomi ve Fizyolojisi. Kan: görevleri, bileşenleri, kanın şekilli elemanları, Kan grupları. Kalbin metabolizması, kalp sesleri. Kalp boşlukları, Damarları. Sindirim sistemi Anatomi ve Fizyolojisi I. Ağız anatomisi, Çiğneme kasları, Pharynx, Oesophagus, Mide, İnce-kalınbarsaklar, Kc. Safra kesesi, Pankreas, Sindirim bezleri. Sindirim Sistemi II. Ağızda sindirim, Mide, ince- kalınbarsaklarda sindirim. KC. İşlevleri, CHO sindirimi, Yağ-proteinlerin sindirimi. Vitamin-Mineral- Elektrolit işlevleri. Üriner Sistem Anatomi ve Fizyolojisi. Böbreklerin işlevi, nefron, urin oluşumu, sıvı - elektrolit dengesi. Organizmada suyun dağılımı, Elektrolitler- aşıt-baz dengesi. Renin-anjiotensinsistemi. Genital organlar-üreme fizyolojisi. Kadın ve erkek genital organları. Üreme sisteminin hormonal kontrolü, hipothalamus, hipofiz, gonodotrop hormonlar. Ovaryum hormonları, üreme siklusu. Endokrin sistem anatomi ve fizyolojisi. İç salgı bezleri, işlevleri. Hormonların fizyolojik işlevleri, sınıflandırılması. Hormonlar ve hedef hücreler. Sinir sistemi Anatomi ve Fizyolojisi. Sinir dokusunun gelişimi, neuron, neuron tipleri, fonksiyonları, sinaps, nöroglia hücreleri. SSS ve PSS. Duyu organları, Anatomi ve Fizyolojisi. Görme yolları, işitme ve denge yolları.

ANZ101 FARMAKOLOJİYE GİRİŞ (2+0 2 AKTS 4)

2

0

2

4

Farmakolojiye giriş ve temel kavramlar, farmakokinetik, farmakodinamik, merkezi sinir sistemi ilaçları, otonom sinir sistemi ilaçları, kardiyovasküler sistem ilaçları, analjezikler, anti-inflamatuarlar, genel anestezikler, lokal anestezikler, preanestezik medikasyon.

ANZ103 MESLEKİ UYGULAMALAR (2+2 3 AKTS 7)

2

2

3

7

Ameliyathanelerde enfeksiyon kontrol programları, Kullanılan materyallerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonu, Standart ameliyathane donanımı ve iş organizasyonu, Ameliyat öncesi hazırlık dönemi, Anestezi kayıtlarının tutulması ve gerekliliği, Monitorizasyon parametreleri, Havayolu kontrolü ve zor havayolu yönetimi, Normoterminin sağlanması, Damar yolu kontrolü, Kan ve kan ürünleri uygulamaları, Hasarlardan korunma, Postoperatif hasta bakımı, Çalışan güvenliği, Acil kodların tanıtımı

ANZ105 BİYOKİMYA (2+0 2 AKTS 3)

2

0

2

3

Hücre, Amino Asitler, Peptidler, Proteinler, Enzimler, Nükleik Asidler, Karbohidratlar, Lipidler ve Membranlar, Yağlar, Vitaminler

ANZ107 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM (2+0 2 AKTS 4)

2

0

2

4

Pozitif Psikolojinin Tanımı ve Temel Kavramlar: Mutluluk Bilimi, Çoklu Zekâ, Nöroyönetim ve Çoklu Zekâ İlişkisi, Sosyal Davranışların Beyinsel Altyapısı, Zihin Temelli Eğitim, Pozitif Psikolojinin Teorik Temelleri, Sosyal Kognitif Nörobilime Giriş-Sosyal Davranışların Beyinsel Altyapısı, Pozitif Psikoloji Uygulamaları Duygusal Zekâ -Yetişkinlerde, Çocuk ve Gençlerde, Evlilik ve İş Yaşamında Duygusal Zekâ, Kendini Tanıma ve Farkındalık, Başkalarını Tanıma ve Empati, İletişim Becerileri, Motivasyon ve Planlama, Sorun Çözme Becerileri, Öfke, Saldırganlık ve Şiddet, İlişki Yönetimi, Sebatkârlık, Sağlıklı Karar Verme, Uzlaşmacılık

TURK101 TÜRK DİLİ-I (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikâye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) ile ilgili konular aktarılır.

ING101 İNGİLİZCE-I (3+0 3 AKTS 4)

3

0

3

4

Belirteçler; Ön hal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Should not, Must, Must not, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: ve Fakat -ken, Çünkü.

HIST101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler ile ilgili konular aktarılır.

 

 

1.Sınıf 2. Dönem

 

BİRİNCİ SINIF DÖNEM II.

 

BAHAR DÖNEMİ

 

DERS

T

U/L

YK

AKTS

 

ANZ102 SİSTEM HASTALIKLARI-I (2+0 2 AKTS 3)

2

0

3

4

 

 

Genel Hastalık Bilgisi, Dolaşım Sistemi Hastalıkları, Solunum Sistemi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Kan Hastalıkları, Ürogenital Sistem Hastalıkları, Genetik Hastalıklar.

 

ANZ104 ANESTEZİ UYGULAMALARI-I (2+2 3 AKTS 5)

2

2

3

5

 

Anestezi pratiği kazanmak, Anestezide kullanılan ilaçlara, alet ve ekipmanlara hakim olmak

 

ANZ106 REANİMASYON-I (2+2 3 AKTS 5)

2

2

3

5

 

 

Kardiyopulmonerresüsitasyon algoritmalarının belirlenmesi, Erişkin Temel Yaşam Desteği, Elektriksel Tedaviler (Otomatik EksternalDefibrilatör, Defibrilasyon, Kardiyoversiyon),Pacing, KPR Teknikleri ve Aletleri, Erişkin İleri Kardiyak Yaşam Desteği , Kardiyak Arrest Sonrası Bakım , Akut Koroner Sendromlar, Erişkinde İnme , Özel Durumlarda Kardiyak Arrest, Çocuk Temel Yaşam Desteği , Çocuk İleri Yaşam Desteği, YenidoğanResüsitasyonu, Eğitim, Uygulama ve Ekipler

 

ANZ108 SAĞLIK HUKUKU (2+0 3 AKTS 4)

2

0

3

4

 

Sosyal Kurallar ve Hukuk; Hukuk Kavramı ve Hukuki Yaptırım; Hukuk Kurallarının Özelliği; Hukukun Kaynakları; Hukukun Kolları; Hakkın Tanımı ve Türleri; Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi ve Kullanılması; Kişi ve Kişi Türleri: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler; Gerçek Kişilerin Ehliyetleri: Hak ehliyeti, Fiil ehliyeti; Hısımlık; İkametgâh; Kişiliğin Korunması; Zilyetlik; Mülkiyet; Borç İlişkisi ve Sorumluluk; Yargı Organları. Sağlık Hukuku.

 

ANZ110 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ (2+0 3 AKTS 4)

2

0

3

4

 

 

Biyomedikal Teknolojisine Giriş, Temeller, Biyomedikal Etik, Biyomekanik (Kas ve İskelet Sisteminin Mekanik Özellikleri), Biyomekanik (Solunum Sistemi ve Dolaşım Sistemin Mekanik Özellikleri), Biyoelektronik, Bioelektriksel Olaylar ve Biyosinyaller (EEG, ECG, EMG), Biyomedikal Ölçme ve Enstrümantasyon, Fizyolojik Sistemlerin Modellenmesi, Biyomedikal Cihaz Türleri ve Özellikleri, Biyomedikal Cihaz Türleri ve Özellikleri, Biyomedikal Cihazlar Kalite ve GüvenlikStandartlar, Biyomedikal Cihazların Kullanımı ve Bakımı, Biyomateryaller, Biyoinformatik Teknolojiler, Klinik Mühendisliği Uygulamaları

 

TURK102 TÜRK DİLİ-II (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

 

Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazmaçalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

 

ING102 İNGİLİZCE-II (3+0 3 AKTS 4)

3

0

3

4

 

Zamanlar: Şimdiki zaman, Geniş zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman yapıları; Kipler: Might, Could, Can, Must, May; Zarflar: Yer, Yön, Amaç, Hal zarfları; Sıfatlar: Sıfatların sırası, Karşılaştırma, Üstünlük belirten yapılar; Edilgen Yapı: Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek zamanda edilgen yapı; Şart Cümlecikleri; Sıfat Tümceleri; Aktarım Cümleleri; Fiil Yapıları: TO, -ING; İsim Cümlecikleri; Zarf Cümlecikleri

 

HIST102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

 

Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci T.B.M.M.'nin Açılması; 1920-1922 Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler; Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi

 

 

2.Sınıf 3. Dönem

 

İKİNCİ SINIF DÖNEM III.

GÜZ DÖNEMİ

DERS

T

U/L

YK

AKTS

ANZ201 SİSTEM HASTALIKLARI-II (2+0 2 AKTS 5)

2

0

2

3

Endokrin sistem hastalıkları, Üriner sistem hastalıkları, Genital sistem hastalıkları, Sinir sistemi hastalıkları, Kas-iskelet sistemi hastalıkları, KBB hastalıkları, Göz hastalıkları hakkında bilgi verilecektir.

ANZ203 ANESTEZİ UYGULAMALARI-II (2+8 6 AKTS 12)

2

8

6

12

Genel anestezi öncesi hastayı değerlendirmesi, malzeme ve hasta hazırlığı, hasta pozisyonları monitörizasyonu, anestezi indiksiyonu, hava yolu açıklığı, endotrakealentübasyon, alternatif hava yolu yöntemleri, santral kateterizasyon, genel anestezinin idamesi, monitörörizasyon izlemi, genel anestezi uygulamasını sonlandırma, anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar.

ANZ205 REANİMASYON-II (2+2 3 AKTS 6)

2

2

3

6

Kas gevşemesi, sedo-analjezikler, hipoksi, oksijen tedavisi, şok, emboli, aspirasyonpnömonisi, travmalar, zehirlenmeler, zehirlenmeler, akut böbrek yetmezlikleri, koma ve ölüm hakkında bilgi verilecektir.

ANZ200 YAZ STAJI (0+0 0 AKTS 9)

0

0

0

9

Öğrenciye dönem içerisinde aldığı teorik bilgi eşliğinde sahada uygulama becerisini kazandırmak. Teorik bilgiler ile uygulama yapma.

 

 

2.Sınıf 4. Dönem

 

İKİNCİ SINIF DÖNEM IV.

 

BAHAR DÖNEMİ

 

DERS

T

U/L

YK

AKTS

 

ANZ202 MESLEK ETİĞİ (2+0 2 AKTS 3)

2

0

2

3

 

Meslek etiği dersi etik kavramına dair temel kavramları, ahlaki kuralları ve değerler sistemini anlatır. Sağlık çalışanının sahip olması gereken erdemleri, değerleri ve etik kodları tanımlar.

 

ANZ204 KLİNİK ANESTEZİ (2+16 10 AKTS 19)

2

16

10

19

 

 

Kardiyovasküler sistem hastalıklarında anestezi uygulamaları, Solunum sistemi hastalıklarında anestezi uygulamaları, Santral sinir sistemi hastalıklarında anestezi uygulamaları, Kadın-doğum hastalıklarında anestezi uygulamaları, Endokrin sistem hastalıklarında anestezi uygulamaları, Renal sistem hastalıklarında anestezi uygulamaları, Ürogenital sistem hastalıklarında anestezi uygulamaları, Ortopedik hastalıklarda anestezi uygulamaları, KVC ameliyatlarında anestezi uygulamaları, Acil hastalarda anestezi uygulamaları, Çocuk hastalarda anestezi uygulamaları, Kan hastalıklarında anestezi uygulamaları, Kas-iskelet sistemi hastalıklarında anestezi uygulamaları, Nadir görülen hastalıklarda anestezi uygulamaları

 

ANZ206 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (2+0 2 AKTS 3)

2

0

2

3

 

 

Kalite ve tanımı, standardizasyon ve tanımı, standardizasyonun işletme için, tüketici için ve ekonomi için faydaları, Türkiye'de yapılan standardizasyon çalışmaları, uluslararası standardizasyon çalışmaları ve örnekleri,Kaliteyaklaşımları,Toplam kalite yönetimi, Kalite güvence,ISO 9000 standartları, Mesleki kalite standartları

 

ANZ208 İLK YARDIM (2+0 2 AKTS 3)

2

0

2

3

 

 

Genel İlk Yardım Bilgileri, İnsan Vücudu, Hasta/Yaralı ve Olay Yeri Değerlendirmesi, Temel Yaşam Desteği, Solunum Yolu Tıkanıklıkları, Kanamalar ve Şok, Yaralanmalar, Yanıklar, Donmalar, Sıcak Çarpması, Bilinç Bozuklukları (Bilinç Kayıplar, Havale, Kan Şekeri Düşüklüğü, Göğüs Ağrısı), Zehirlenmeler, Hayvan Isırmaları, Göze-Kulağa-Buruna Yabacı Cisim Kaçması, Boğulmalar, Kırıklar, Çıkıklar, Burkulmalar, Taşıma Teknikleri.

 

SEÇMELİ DERS (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

 

ANZSEC210 TOKSİKOLOJİ

 

 

Toksikolojinin tanımı ve önemi, Zehir ve zehirlenme kavramı, Zehirlerin giriş yolları, etki mekanizması, Pestisitler, Zehirli gazlar ve buharlar, Organik çözücüler, metalik zehirler, Radyasyon ve radyoizotoplar, Mikotoksinler, Gıda zehirlenmeleri, Bakteri toksinler, Bitkisel zehirler ve hayvansal zehirler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

ANZSEC212 POST OPERATİF BAKIM

 

 

Bu ders hastanın operasyon sonrası, anestezi sonrası bakım ünitesine (PACU) transferi, bakım ünitesine kabulü, bakım ünitesinde yapılması gerekenler, çıkarılma kriterleri ve postoperatif komplikasyonlarla tedavileri içermektedir.

 

ANZSEC214 PATOLOJİ

 

Bu ders Genel Patoloji ve patoloji bölümleri, hücresel adaptasyon, Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü, inflamasyon, akut ve kronik inflamasyon, Onarım ve Tamir, Hemodinamik bozukluklar, Tromboembolik hastalıklar ve şok, Genetik hastalıklar, İmmün sistem, İmmün sistem bozuklukları, Neoplazi, Tümör biyolojisi, Çevresel patoloji konularını içermektedir.