Ders içerikleri pdf formu için tıklayınız.

1. Sınıf 1. Dönem

BİRİNCİ SINIF DÖNEM I.

 

GÜZ DÖNEMİ

 

DERS

T

U/L

YK

AKTS

 

TAF101 TEMEL ANATOMİ ve FİZYOLOJİ (3+0 3 AKTS 4)

3

0

3

4

 

Anatomiye ve Fizyolojiye giriş ve kısa terminoloji, Eksenler, düzlemler, Yer ve yön bildiren terimler; genel bilgiler, Hücre Kuramı, Yapısal özellikleri, Hücre organelleri, Hücre bölünmesi; Madde alış-verişi, Metabolizma Lokomotor Sistem Anatomi ve Fizyolojisi- Osteoloji, Lokomotor Sistem; Artroloji; Genel bilgiler, eklem tipleri, hareketleri. Myoloji; Anatomisi, Kasılma mekanizması, Çizgili kaslar, kalp kası, düz kaslar fizyolojisi. Solunum sistemi Anatomi ve Fizyolojisi. Burun, Paranasal sınuslar, Larynx, trachea, Akciğerler. Solumun Fizyolojisi, ventilasyon, difüzyon, Perfüzyon, Solunum Regülasyonu. Kalp-Dolaşım sistemi Anatomi ve Fizyolojisi. Kan: görevleri, bileşenleri, kanın şekilli elemanları, Kan grupları. Kalbin metabolizması, kalp sesleri. Kalp boşlukları, Damarları. Sindirim sistemi Anatomi ve Fizyolojisi I. Ağız anatomisi, Çiğneme kasları, Pharynx, Oesophagus, Mide, İnce-kalınbarsaklar, Kc. Safra kesesi, Pankreas, Sindirim bezleri. Sindirim Sistemi II. Ağızda sindirim, Mide, ince- kalınbarsaklarda sindirim. KC. İşlevleri, CHO sindirimi, Yağ-proteinlerin sindirimi. Vitamin-Mineral- Elektrolit işlevleri. Üriner Sistem Anatomi ve Fizyolojisi. Böbreklerin işlevi, nefron, urin oluşumu, sıvı - elektrolit dengesi. Organizmada suyun dağılımı, Elektrolitler- asit-baz dengesi. Renin-anjiotensinsistemi. Genital organlar-üreme fizyolojisi. Kadın ve erkek genital organları. Üreme sisteminin hormonal kontrolü, hipothalamus, hipofiz, gonodotrop hormonlar. Ovaryum hormonları, üreme siklusu. Endokrin sistem anatomi ve fizyolojisi. İç salgı bezleri, işlevleri. Hormonların fizyolojik işlevleri, sınıflandırılması. Hormonlar ve hedef hücreler. Sinir sistemi Anatomi ve Fizyolojisi. Sinir dokusunun gelişimi, neuron, neuron tipleri, fonksiyonları, sinaps, nöroglia hücreleri. SSS ve PSS. Duyu organları, Anatomi ve Fizyolojisi. Görme yolları, işitme ve denge yolları.

 

DYZ101 DİYALİZDE TEMEL MİKROBİYOLOJİ (2+0 2 AKTS 3)

2

0

2

3

 

Mikrobiyolojinin tarihçesi, gelişimi ve temel kavramlar; Laboratuvarda uygulanacak çalışma kuralları; Mikrobiyolojide Kullanılan Genel Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar; Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri; Bakterilerin yapısı, üreme özellikleri, metabolizması; Bakterileri genetiği ve Antimikrobik maddeler; Enfeksiyon ve bulaşma yolları, sterilizasyon ve dezenfeksiyon; Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Boyalar ve boyama yöntemleri; Stafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar hakkında genel bilgi; Virüsler hakkında genel bilgi, bazı önemli virüs hastalıkları; Normal floralar ve örnek alma teknikleri; İmmunoloji'ye giriş, antijen-antikor reaksiyonları; Mikrobiyolojik tanı yöntemleri, enfeksiyon hastalıkları, bu hastalıklara engel olabilecek mikroorganizmalar ve bu mikroorganizmalardan korunma yolları, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri hakkında genel bilgiler verilecektir.

 

DYZ103 HASTA BAKIM İLKELERİ (2+2 3 AKTS 6)

2

2

3

6

 

Hasta Bakımında Temel Kavramlar, Sağlık ve Hastalık Kavramları, Güvenli Hastane Ortamı,  Hayati Belirtiler; Ateş, Nabız, Arteriyel Tansiyon, Solunum ve Vital Bulguların Takibi, Hayati Belirtiler; Ateş, Nabız, Arteriyel Tansiyon, Solunum ve Vital Bulguların Takibi, Sıcak-Soğuk Uygulamalar, Hastane Enfeksiyonları, Bireysel hijyen ve bakım, İzolasyon-Asepsi-Antisepsi-Sterilizasyon-Dezenfeksiyon, Dekibüt (Yatak/Bası Yarası) Oluşumu ve Tedavisi, Kan Şekeri Tanımı, Ölçümü ve Şeker Hastalıkları, Boşaltım Sistemi ve Sorunları,  İlaç Uygulama Yöntemleri ve İlaç Hazırlama, Parenteral İlaç Uygulaması, İntravenöz Sıvı Tedavisi, Kronik Hastalığı Olan ve Terminal Dönem Hastanın Bakımı

 

DYZ105TEMEL FARMAKOLOJİ (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

 

Farmakolojiye giriş ve temel kavramlar, farmakokinetik, farmakodinamik, merkezi sinir sistemi ilaçları, otonom sinir sistemi ilaçları, kardiyovasküler sistem ilaçları, analjezikler, anti-inflamatuarlar, genel anestezikler, lokal anestezikler, preanestezik medikasyon

 

DYZ107BİYOKİMYA-I (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

 

Hücre, Amino Asitler, Peptidler, Proteinler, Enzimler, Nükleik Asidler, Karbohidratlar, Lipidler ve Membranlar, Yağlar, Vitaminler

 

DYZ109 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM (2+0 2 AKTS 3)

2

0

2

3

 

Pozitif Psikolojinin Tanımı ve Temel Kavramlar: Mutluluk Bilimi, Çoklu Zekâ, Nöroyönetim ve Çoklu Zekâ İlişkisi, Sosyal Davranışların Beyinsel Altyapısı, Zihin Temelli Eğitim Pozitif Psikolojinin Teorik Temelleri: Problemlerin çözümünde bireyin biyolojik doğasına uygunluğunu göz önünde bulundurmayı, koruyucu ruh sağlığının temel değerlerini öğrenme ve öğretme, beyin temelli eğitimle değerler eğitiminin birebir örtüştüğü örnekleri sunmak. Sosyal Kognitif Nörobilime Giriş-Sosyal Davranışların Beyinsel Altyapısı: Sosyoemosyonel deneyim ve davranış, kognitif bilimlerin içinde incelenen beyin-davranış sistemlerini incelemek. Pozitif Psikoloji Uygulamaları Duygusal Zekâ -Yetişkinlerde, Çocuk ve Gençlerde, Evlilik ve İş Yaşamında Duygusal Zekâ: Zekâ, Duygusal Zekâ, Duygusal Zekâ İlkeleri, Duygusal Zekânın Kişilik Gelişimi, Evlilik ve İş Yaşamı İle İlişkisi. Kendini Tanıma ve Farkındalık: "Kişinin kendini, duygu-düşünce ve davranışlarını tanımasını sağlamak, iç görü tanımı, ilgi, yetenek ve değerlerini fark etme ve şekillendirme kavramlarının ele alınması. Başkalarını Tanıma ve Empati: Kişinin, çevresizdeki kişileri, olayları, yaklaşımları ve süreçleri nasıl algıladığı; beklentilerinin belirlenmesi, tanımlanması, kendi ve çevresine yönelik gerçekçi beklentiler geliştirebilmesi, karşısındaki kişinin bakış açısını kavrayabilme, başkalarının duygularına karşı hassasiyetin gelişmesi, başkalarını daha iyi anlayabilme becerilerinin geliştirilmesi kavramlarının anlatılması. İletişim Becerileri: İletişim becerilerini öğrenme ve uygulayabilir hale gelmek, kendi duygu ve düşüncelerini fark edebilmek, bunları sağlıklı bir şekilde ifade edebilme becerisini kazanmak, ben dilini kullanabilmeyi, ilişkilerimizi devam ettirebilmek için önemli olan becerilerden biri olan, "Hayır Diyebilme" becerisini yerinde ve zamanında kullanabilmeyi, sözlü-sözsüz iletişim becerilerinin öğrenilmesi kavramlarının işlenmesi. Motivasyon ve Planlama: Kişinin amaçlarına ulaşmak için kendini harekete geçirebilmesi, sorumluluk duygusunun gelişmesi, hedefe odaklanma, dikkatini hedefe yöneltebilme, daha az dürtüsel davranma, daha fazla özdenetim yapabilme, hedefe yönelik stratejiler geliştirebilme, kendileri için önemli olan değerleri fark etmeleri, soyut ve somut hedef ayrımı yaparak kendi gelecek planlarını belirlemeleri, gelecekleri ile ilgili sağlıklı karar alma basamaklarını belirleme becerilerinin kazanılması kavramlarının işlenmesi, Sorun Çözme Becerileri: Stres yaratan durumların belirlenerek, çözümleri için strateji geliştirme, gevşeme yöntemlerinin, olumlu-olumsuz düşünmenin çalışılması, sosyal ilişkileri analiz etme ve anlama yeteneğinin gelişmesi, olumlu akran ilişkileri geliştirme, sorun durumlarında uzlaşma yeteneğinin artması, ilişki sorunlarını daha iyi çözebilme, dışadönük, uyumlu olma, paylaşma, işbirliği ve ilişkilerde demokratik olmanın öğretilmesi kavramlarının işlenmesi. Öfke, Saldırganlık ve Şiddet: : Öfke, saldırganlık, şiddet tanımları, öfke ve stres tepkilerini tanımaları, stresle başa çıkma yöntemleri üzerinde çalışmaları, rol-oynama yöntemi ile stresli bir durumla baş etme deneyimi kazanma ve stresli durumlarda olumlu düşünmenin yararlarını kavrama; zamanını doğru, kaliteli ve hedefe yönelik kullanabilme becerisinin geliştirilmesi kavramlarının işlenmesi. İlişki Yönetimi: İletişim, iletişim düzeyleri ve ilişki türleri, farkındalık kavramı, kendini ve başkalarını tanıma, duygu yönetimi, sorumluluk kavramı, başkalarının duygularını yönetme kavramlarının anlatılması, Sebatkârlık: Dürtüleri kontrol edebilme, alınan kararları uygulayabilme, sabırlı olabilme, karar verilen işi / görevi bırakmama, işin devamı ve sürekliliği için çaba harcama becerilerini kazanma kavramlarının işlenmesi. Sağlıklı Karar Verme: Karar vermenin nörobiyolojik temeli, karar verme kuramları, karar vermenin aşamaları, karar verme stilleri, karar vermeyi etkileyen faktörlerin işlenmesi. Uzlaşmacılık: Çatışmaya neden olan durumu tanımlama, iki tarafın da istek ve ihtiyaçlarını belirleme, karşılıklı ihtiyaçları dikkate alarak önerilerin oluşturulması, her iki taraf için de uygun olan çözüm önerisinin seçilmesi, karar verilen çözümde kimin ne yapacağının belirlenmesi, işbölümünün yapılması becerilerini kazandırma kavramlarının anlatılması.

 

DYZ111 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

 

Giriş, temel tanım ve kavramlar, terimlerin telaffuzu, tıbbi terimleri meydana getiren öğeler, kökler, ön ekler, son ekler, sıklıkla kullanılan eş anlamlı terimler, terim çeşitleri, tanısal terimler, hareket sistemine ilişkin terimler, kan yapısı ve kardiyovasküler sisteme ilişkin terimler, solunum sistemine ilişkin terimler, sindirim sistemine ilişkin terimler, ürogenital sistem, kadın ve doğum hastalıklarına ilişkin terimler, endokrin sistem ve psikiyatri alanında kullanılan tıbbi terimler, sinir sistemi ve duyu organları ile ilgili terimler

 

ING101 İNGİLİZCE-I (3+0 3 AKTS 4)

3

0

3

4

 

Belirteçler; Ön hal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve Sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Should not, Must, Must not, Can; Karşılaştırmalı yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu cümle, Olumsuz cümle ve Soru cümleleri; Bağlaçlar: ve Fakat -ken, Çünkü.

 

HIST101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

 

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler ile ilgili konular aktarılır.

 

TURK101 TÜRK DİLİ-I (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

 

 

İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikâye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) ile ilgili konular aktarılır.

 

 

 

1.Sınıf 2. Dönem

 

BİRİNCİ SINIF DÖNEM II.

BAHAR DÖNEMİ

DERS

T

U/L

YK

AKTS

DYZ102DİYALİZ EKİPMANLARININ KULLANIMI VE BAKIMI (2+2 3 AKTS 6)

2

2

3

6

Diyaliz Sistemi Ekipmanları, Su arıtma sistemleri, Reverz Ozmos sistemleri, Diyaliz ekipmanları, Diyaliz ekipmanlarının problem ve çözümleri, diyaliz makinesi temel özellikleri, Diyaliz makinesi sıvı devresi, Singleneedle diyaliz sistemi, hemofiltrasyon temel özellikleri, hemodiafiltrasyon temel özellikleri, Na Ve Uf profilleri, Diyaliz Makinesi Dezenfenkisyon Sistemleri I, Diyaliz Makinesi Dezenfenkisyon Sistemleri II ve Diyaliz makinalarının nasıl kullanılacağını konuları hakkında genel bilgiler verilecektir.

DYZ104 DİYALİZ - I (2+2 3 AKTS 6)

2

2

3

6

Diyaliz ilgili temel kavramlar, üriner sistem kavramları, böbreğin yapısı ve fonksiyonları, idrar üretimi ve analizi, Nefroloji hastalarının değerlendirilmesi 1-2,  hemodiyalizin tarihçesi, Hemodiyalizin temel prensipleri, Hemodiyaliz aygıtının tanıtımı ve Hemodiyaliz uygulaması için gereklilikler, Hemodiyaliz uygulaması için damarsal giriş yolları, Kronik böbrek yetmezliği belirti bulgularının tanınması ve tedavi seçenekleri, Hemodiyaliz öncesi hasta hazırlığı, Hemodiyaliz Uygulamaları  1-2, Hemodiyaliz uygulaması sonrası hasta takibi

DYZ106 NEFROLOJİ (3+0 3 AKTS 6)

3

0

3

6

KBY’de Etyopatogenez ve Klinik (H.Tansiyon, K.V. Sistemi, Sinir Sistemi, Renal Osteodisirofi Hemopoetik Sisitemimyopati, GİS İmmunsistem), KBY’de Etyopatogenez Ve Klinik (Sinir Sistemi, Renal Osteodisirofi Hemopoetik Sistem imyopati), KBY’de Etyopatogenez Ve Klinik (GİS İmmunsistem), KBY’de Konservatif Tedaviler, Renal Replasman Tedavilerine Genel Bakış Endikasyon Kontrendikasyonlar, Glomerül Hastalıklar (Yetişkinlerde), Renal Osteodistrofi Anemi ve Tedavisi, EpoVenofer kullanma Kriterleri, Hemodiyalizin Fizyolojik Prensipleri, Akut Hemodiyaliz Kronik Hemodiyaliz, Hemodiyaliz Yeterliliği, Hemodiyalizde Mg. Komplikasyonları, Türkiyede Renal Replasman Tedavilerinin Durumu, Hipertansiyon Ve Tedavisi, Periton Diyalizi Fizyolojik Prensipleri, Akut Kronik Periton Diyalizi Peritonitler

DYZ108 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (2+0 2 AKTS 4)

2

0

2

4

İş sağlığı ve güvenliği terminolojisi. Gıda sektöründeki iş güvenliğiyle ilgili riskler. Kaza Sebeplendirme Yöntemleri ve Kaza Teorileri. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. İş Güvenliği ile ilgili Kurumlar. Gıda Sektöründe İş Güvenliği Uygulamaları. Süreç Tehlike Analizi. Risk Analizi ve Değerlendirilmesi. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri.

TURK102 TÜRK DİLİ-II (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazmaçalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

ING102 İNGİLİZCE-II (3+03 AKTS 4)

3

0

3

4

Zamanlar: Şimdiki zaman, Geniş zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman yapıları; Kipler: Might, Could, Can, Must, May; Zarflar: Yer, Yön, Amaç, Hal zarfları; Sıfatlar: Sıfatların sırası, Karşılaştırma, Üstünlük belirten yapılar; Edilgen Yapı: Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek zamanda edilgen yapı; Şart Cümlecikleri; Sıfat Tümceleri; Aktarım Cümleleri; Fiil Yapıları: TO, -ING; İsim Cümlecikleri; Zarf Cümlecikleri

HIST102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

2

Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması; Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi; Birinci T.B.M.M.'nin Açılması; 1920-1922 Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler; Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler; Atatürk İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi.

 

2.Sınıf 3. Dönem

 

İKİNCİ SINIF DÖNEM III.

GÜZ DÖNEMİ

DERS

T

U/L

YK

AKTS

DYZ201 HASTALIKLAR BİLGİSİ (3+0 3 AKTS 4)

3

0

3

5

1. Temel Sağlık ve Hastalık Kavramları 2. İnsan Vücudu Sistemlerine Genel Giriş 3. Solunum Sistemi Hastalıkları 4. Sindirim Sistemi Hastalıkları 5. Sinir Sistemi Hastalıkları 6. Dolaşım Sistemi Hastalıkları 7. Dolaşım Sistemi Hastalıkları 8. Boşaltım Sistemi Hastalıkları 9. Endokrin Sistemi Hastalıkları 10. Kan Hastalıkları 11. Eklem Hastalıkları 12. Cilt Hastalıkları konularında genel bilgiler verilecektir.

DYZ203 DİYALİZ - II  (2+16 10 AKTS 16)

2

16

10

16

Yavaş Ve Sürekli H.D. Yöntemleri, Plazmaferez- Zehirlenmelerde Hemoperfüzyon Ve Diyaliz, Kuru Ağ Kavramı – Resürkilasyon Yaşlı Hasta Di. Reuse, Hepatit-B-C- Aşılama-H.D. Personelinin Taşıdığı Riskler İğne Batması, Kardiyovasküler Problemler, Gastro-intestinal Sorunlar, Enfeksiyonlar (Vas. Gir. Yol.Enf. Bakteriyemi, Pnomoni İdrar Yolu Enfeksiyonu), Diyaliz Amiloidozu, Karpal Tünel Sendromu, Periferik Eklemlerde Osteartropati, Spondiloaz Tropat, MetabolikVe Endokrin Proplemler, H.D. Hast. Karşılaşılan Diğer Sorunlar (Kanser Kazanılmış RenalKistik Hastalık İmpotans, Kadınlarda Seksüel Fonk. Boz. Uterus Kanaması İnfertilite Kontrolü Ve Gebelik Ve Diyaliz), A.C. Ve Plevral Sorunlar –A.C. Ödemi, Plevral Enfüzyon , Diğer Sorunlar TBC, Diyaliz Yeterliliği konuları hakkında genel bilgiler verilecektir.

DYZ200 YAZ STAJI (0+0 0 AKTS 9)

0

0

0

9

Öğrenciye dönem içerisinde aldığı teorik bilgi eşliğinde sahada uygulama becerisini kazandırmak. Teorik bilgiler ile uygulama yapma.

 

2.Sınıf 4. Dönem

 

İKİNCİ SINIF DÖNEM IV.

BAHAR DÖNEMİ

DERS

T

U/L

YK

AKTS

DYZ202 DİYALİZ HASTALARINDA REHABİLİTASYON (2+0 2 AKTS 4)

2

0

2

4

Enfeksiyon kontrolü, enfeksiyon zinciri. Mikroorganizmaların sınıflandırılması. Asepsi kavramı, tıbbi asepsi, cerrahi asepsi. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemi. Fiziksel yöntemler, kaynatma basınçlı buhar, kuru ısı. Kimyasal yöntemler, gazlar, etilen oksit gazı, solüsyonların dezenfeksiyonda kullanılmaları ve hazırlanışı. Ergonomi, vücudun hareket gereksinimi. Hasta eğitimi hakkında genel bilgiler verilecektir.

DYZ204 DİYALİZ - III  (0+16 8 AKTS 17)

0

16

8

17

Öğrencilerin öğrendikleri teorik bilgilerini pekiştirebilecekleri ve her hafta 16 saat olmak koşuluyla derslerin devam ettiği 14 haftalık uygulama sürecini kapsar.

DYZ206 İLKYARDIM (2+0 2 AKTS 3)

2

0

2

3

Genel İlk Yardım Bilgileri, İnsan Vücudu, Hasta/Yaralı ve Olay Yeri Değerlendirmesi, Temel Yaşam Desteği, Solunum Yolu Tıkanıklıkları, Kanamalar ve Şok, Yaralanmalar, Yanıklar, Donmalar, Sıcak Çarpması, Bilinç Bozuklukları (Bilinç Kayıplar, Havale, Kan Şekeri Düşüklüğü, Göğüs Ağrısı), Zehirlenmeler, Hayvan Isırmaları, Göze-Kulağa-Buruna Yabacı Cisim Kaçması, Boğulmalar, Kırıklar, Çıkıklar, Burkulmalar, Taşıma Teknikleri.

DYZ208 SAĞLIK HUKUKU (2+0 2 AKTS 3)

2

0

2

3

Sosyal Kurallar ve Hukuk; Hukuk Kavramı ve Hukuki Yaptırım; Hukuk Kurallarının Özelliği; Hukukun Kaynakları; Hukukun Kolları; Hakkın Tanımı ve Türleri; Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi ve Kullanılması; Kişi ve Kişi Türleri: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler; Gerçek Kişilerin Ehliyetleri: Hak ehliyeti, Fiil ehliyeti; Hısımlık; İkametgâh; Kişiliğin Korunması; Zilyetlik; Mülkiyet; Borç İlişkisi ve Sorumluluk; Yargı Organları. Sağlık Hukuku.

DYZ210 MESLEK ETİĞİ (2+0 2 AKTS 2)

2

0

2

3

Meslek etiği dersi etik kavramına dair temel kavramları, ahlaki kuralları ve değerler sistemini anlatır. Sağlık çalışanının sahip olması gereken erdemleri, değerleri ve etik kodları tanımlar.