Program amacı:

Uzman hekiminin gözetiminde; diyaliz tedavisi alan tüm hastaların diyaliz makinasının hazırlanması, diyalizin başlatılması, diyalizin sürdürülmesi ve diyalizin sonlandırılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi, diyaliz işlemleri öncesi, devam ederken ve sonunda karşılaşılan sorunların giderilmesi, diyaliz cihazlarının günlük, haftalık ve aylık bakımlarının sağlanması aşamalarında çalışacak; güncel tıbbi bilgileri takip eden, hastaya maksimum fayda sağlayacak yetkin sağlık teknikeri yetiştirilmesidir.

Program Öğrenme Çıktıları:

 Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1. Diyaliz sağlık teknikeri mesleğinin yetki ve sorumluluklarını bilir, mesleki etik ve ahlak kavramlarını uygular.

2. Üriner sistem ile ilgili hastalıklar, özellikle kronik böbrek yetmezliğinin tanı ve tedavi yöntemleri, hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli hakkında bilgi sahibi olur.

3. Hemodiyaliz makinalarını tanır, kullanır ve bakımı hakkında bilgi sahibidir.

4. Su arıtımının temel ilkeleri, uygulama yöntemleri ve arıtılmış su denetimi hakkında uygulayıcı olma boyutunda bilgi ve beceriye sahiptir.

5. Kronik böbrek yetmezliği nedenleri ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olur. Diyaliz tedavi yöntemleri ve çeşitleri hakkında bilgi sahibidir. Diyalizin temel fiziksel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur, Uygulama esnasında bu bilgilerinden pratikte yararlanır.

6. Damar erişim yolları hakkında bilgi sahibi olur, hastanın sahip olduğu damar yolunun uygulamada en hijyenik koşullarda kullanır, Ev hemodiyalizi hastalarını kendi damar yoluna kendi girişim yapacak düzeyde eğitilmesi konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahiptir.

7. Uzun dönemde diyaliz hastalarında ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında hastaları bilgi sahibi olur, bu sorunların asgari düzeye inmesi için hastanın uyması gereken önlemler konusunda hastayı eğitecek düzeyde bilgi ve donanıma sahiptir.

8. Diyaliz hastalarının takibi esnasında periyodik olarak yapılan tetkiklerin nelerden ibaret olduğunu, patolojik durumlarının anlamları hakkında bilgi sahibi olur. Bu tetkikler için örnek alınmasındaki ilkelere dikkat edecek bilgi ve beceriye sahiptir.

9. Mikrobiyoloji hakkında, bulaşıcı hastalıklar ve genel enfeksiyon hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur, özellikle virüs hepatitleri gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklar hakkında bu hastalıklardan korunma konusunda önlem alabilecek ve hastaları eğitecek düzeyde bilgi sahibi olur.

10. Genel olarak ilaçlar doz, yan etki, toksik etki, ilaçların veriliş yolları konularında bilgi sahip olur, böbrek yetmezliği hastalarının kullandığı ilaçlar hakkında geniş bilgiye sahip olur, hastaların bu ilaçları kullanmasında uyumu sağlamak üzere eğitecek düzeyde bilgi ve donanıma sahiptir.

11. Diyaliz hastasının sosyal ve psikolojik sorunları hakkında bilinçli olur ve hastalara bu anlamda yardımcı olabilecek bilgi donanıma sahip olur.

12. Sağlıklı beslenme, hastalıklarda genel beslenme, böbrek hastalıklarının nedenleri ve beslenme ile ilişkisi ve böbrek hastalıklarında beslenme ilkelerini bilir.

13. İç hastalıklarının endokrinoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, hematoloji, romatoloji, onkoloji yan dalları ve kardiyoloji ile ilgili hastalıklar hakkında genel olarak bilgi sahibi olur, özellikle diyaliz hastalarında görülebilecek sorunlar konusunda bu hastalıklardan korunma ve mücadelede hasta uyumunu sağlamak üzere hastaları eğitebilecek düzeyde bilgi sahibi olur.

14. Hemşire bakımı ilkeleri, uygulama yöntemleri hakkında uygulama düzeyinde bilgi ve beceri sahibidir.

15. Türkiye’de hemodiyaliz, periton diyalizi, organ nakli, diyaliz hizmetleri işletme mevzuatını bilir ve uygulamada bu ilkelere uyar.