PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1. YIL

1. Dönem

Psikolojiye Giriş I (PSYC 101): Bu ders psikolojinin temel prensiplerine nesnel ve bilimsel bir giriş niteliğindedir. Ders konuları psikoloji tarihi, psikolojide araştırma yöntemleri, duyum ve algı, davranış, öğrenme, motivasyon, duygu ve bellektir.

Sosyolojiye Giriş (PSYC 103): Bu ders öğrencilere sosyolojinin akademik disiplinini, prensiplerini, kavramlarını ve teorilerini tanıtmaktadır. Ders konuları arasında sosyolojinin bilim olarak kavramsallaştırılması, sosyalleşme, küçük ve büyük ölçekli grupların doğası, tarihsel dönemler ve sosyal değişim ve ırksal, etnik ve cinsiyet ilişkileri yer almaktadır.

Felsefeye Giriş (PSYC 105): Bu dersin konusu felsefenin temel kavramları ve soruları, felsefe tarihinde yer alan filozofların görüşleri, felsefedeki temel disiplinler, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, sanat felsefesi ve etik felsefesi gibi konulardır.

Akademik İngilizce I (ENPS 101): Bu ders üniversite düzeyinde akademik çalışmaların gerektirdiği İngilizce okuma ve yazma becerilerine giriş dersidir. Bu dersin temel amacı kapsamlı pratikler ile akademik okuma ve yazma becerilerinde uzmanlığın geliştirilmesidir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (HIST 101): Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz eden bu iki dönemlik dersin ilk bölümünde, Osmanlı İmparatorluğu’nun neden sona erdiği, devlet ve toplum arasındaki ilişki bağlamında Türkiye Cumhuriyeti’ne ne miras bıraktığı; Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar Erken Cumhuriyet Dönemi’nde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğine bakılacaktır.

Türk Dili I (TURK 101): Bu dersin amacı öğrencilerin sözlü olarak tartışma yürütme becerisini geliştirmektir. Derste Türkçe’nin özellikleri ele alınacak ve Türk Edebiyatı’ndan seçme metinler incelenecektir. Düzyazı, hikaye ve şiir gibi farklı yazınsal türler okunacak, incelenecek ve tartışılacaktır. Anlatım bozuklukları, noktalama ve yazım yanlışlarından hareketle Türkçe’nin doğru kullanımı üzerinde durulacak ve metinlerin tarihsel ve kültürel temelleri incelenecektir.

1. YIL

2. Dönem

Psikolojiye Giriş II (PSYC 102) Bu ders Psikolojiye Giriş I dersinin devamı niteliğindedir. Ders konuları arasında zeka, kişilik, gelişim psikolojisi, sağlık psikolojisi, sosyal psikoloji, psikolojik bozukluklar ve psikolojik bozuklukların tedavisi bulunmaktadır.

Davranış Bilimlerinde Bilimsel Yöntemler (PSYC 104): Bu derste öğrencilere temel araştırma kavramları ve araştırma aşamaları tanıtılacaktır. Bu ders ile öğrenciler sosyal sorunları inceleyen araştırmalar tasarlayabilecek ve bu araştırma sonuçlarını değerlendirmek için gerekli kavramları öğrenecektir.

Modern Dünya Tarihi (POLS 104): Bu ders modernleşmenin sosyal ve siyasal sonuçlarını tarihi bir perspektiften incelemektedir. Bu derste özellikle modern Avrupa tarihi üzerinden, bilim devrimi, reform, aydınlanma, kolonileşme, siyasal devrimler gibi modernleşme tarihine ışık tutan olaylar incelenmektedir. Bu olayların ışığında ortaya çıkan modernleşmenin 20. Yüzyılda Orta Asya, Afrika, Orta Doğu, Amerika ve Uzak Doğu coğrafyalarına yayılan küresel etkileri ele alınmaktadır. 

Akademik İngilizce II (ENPS 102): Bu ders üniversite düzeyinde akademik çalışmaların gerektirdiği İngilizce okuma ve yazma becerilerine giriş dersinin ikinci kısmıdır. Bu dersin temel amacı akademik okuma ve yazma becerilerinde uzmanlığın ileri derecede geliştirilmesi, uzun akademik yazılar üzerine kritik düşünme, özetleme ve sentezleme becerilerinin ve en yeni APA stilini kullanarak akademik yazma becerilerinin geliştirilmesidir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (HIST 102): Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz eden bu iki dönemlik dersin ikinci bölümünde, iki kutuplu dünyada siyasal rejimin demokrasiye geçiş süreci; 1960-1970 arasında uygulanan ithal ikameci sanayileşme; bu stratejinin sona erdiği 1980’lerde uygulamaya geçen “açık ekonomi” politikaları ve bu politikaların toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçları; Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ve bu sürecin devlet ve toplum arasındaki ilişkiye olan etkilerine değinilecektir.

Türk Dili II (TURK 102): Bu dersin amacı öğrencilerin yazılı olarak tartışma yürütme becerisini geliştirmektir. Derste, “Neden edebiyat okuruz?” sorusuna cevap aramak üzere Türk Edebiyatı’ndan seçme metinler incelenecek ve edebiyata farklı yaklaşımlar ele alınacaktır. Derste farklı yazınsal türlerden seçilen kurmaca yapıtlar okunacak ve bu yapıtlar üzerine eleştirel değerlendirme yazıları yazılacaktır. Ders boyunca anlatım bozuklukları, noktalama ve yazım yanlışlarından hareketle Türkçe’nin doğru kullanımı üzerinde de durulacaktır.

2. YIL

3. Dönem

Psikoloji İçin İstatistik I (PSYC 201): Bu ders istatistikteki temel kavramları incelemesini içerecektir. Temel kavramlara giriş yapıldıktan sonra, frekans dağılımı, ortalama, mod, medyan, standart sapma, varyans, normal dağılım, hipotez testi, korelasyon teknikleri ve basit regresyon ele alınacaktır.

Sosyal Psikoloji (PSYC 203): Bu ders sosyal psikoloji alanına bir giriş sağlamaktadır. Bu derste öğrenciler sosyal varlık olarak benlik algısını, tutumları, izlenimleri, yakın ilişkileri, grup süreçlerini ve etkilerini ve sosyal güdüleri inceleyecektir. Ayrıca, kişilerarası alanda, normlar, uyma davranışı, saldırganlık, müzakere, iş birliği, çatışma, liderlik, verimlilik ve sosyalleşme süreçleri gibi grup süreçlerindeki teorik ve ampirik çalışmalar tartışılacaktır.

Deneysel Psikoloji (PSYC 205): Bu ders öğrencilere psikoloji alanındaki deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi ve uygulamalı pratik kazandırmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi deneysel araştırmalarını nasıl planlayacaklarını, yürüteceklerini ve analiz edeceklerini ve araştırma sonuçlarını başkalarına nasıl ileteceklerini öğrenirler. Bu ders, deneysel araştırma bilgilerinin yanı sıra öğrenme ve davranışın temel ilkelerine bir giriş niteliğindedir.

Psikoloji Tarihi (PSYC 207): Bu ders, Antik Yunandan başlayarak psikolojinin günümüze kadar olan tarihçesini inceler. Psikolojinin tarihsel gelişimi ve pratiğine genel bir bakış sağlamak için tasarlanmıştır. Akıl ile ilgili fikirlerin tarihi, alanı şekillendiren temel tarihsel ve sosyal olaylar, psikolojinin bilimsel alan olarak ne zaman ve nasıl kabul edildiği gibi psikoloji ile ilgili fikirler ve gelişmeler bu dersin temel konularıdır.

2. YIL

4. Dönem

Psikoloji İçin İstatistik II (PSYC 202): Bu ders Psikoloji İçin İstatistik I dersinin devamı niteliğindedir. Dersin amacı psikolojide sıklıkla kullanılan istatistiksel hipotez test yöntemlerini tanıtmaktır. İşlenecek konular arasında varyans analizi (tek yönlü ve çok değişkenli), korelasyon ve parametrik olmayan testlerin kullanımı bulunmaktadır.

Yaşam Boyu Gelişim (PSYC 204): Bu ders insan gelişiminin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönlerinin doğum öncesinden geç yetişkinlik dönemine kadar incelenmesini içerir. Bu ders sürecinde öğrenciler gelişimin doğasını ve bağlamını, gelişimin temel teorilerini ve insan gelişimini çalışmak için kullanılan yöntemleri öğreneceklerdir.

Bilişsel Psikoloji (PSYC 206): Bu ders bilişsel psikoloji alanına kapsamlı bir giriş niteliğindedir. Dersin konuları bilişsel psikolojinin ortaya çıkışı ve önemi, hafıza, problem çözme, düşünme ve muhakeme, dikkat, örüntü tanıma, kısa süreli depolama ve işleme ve unutmadır.

Siyaset Sosyolojisi (POLS 204): Bu ders, Siyaset Bilimine Giriş ve Uluslararası İlişkilere Giriş derslerini tamamlamakta ve bu derslerde elde edinilen bilgiyi geliştirmektedir. Bu dersin öncelikle üzerinde durduğu konulardan biri modern toplumun ortaya çıkması ve gelişmesi, modernitenin problemleri ve ortaya konulan çözüm önerilerine ilişkin sosyoloji teorileridir. Bu ders, ilgili disiplindeki belli başlı tartışmaları ve sorun alanlarını belirleyen klasik sosyoloji teorisine önemli bir giriş yapmaktadır. Bu ders ile Marx, Weber ve Durkheim gibi teorisyenlerin modern toplumlara dair yaklaşımlarını oluşturan sosyal ve siyasi koşullarını incelemek üzere dizayn edilmiştir. Bu noktada, belirtilen teorisyenlerin görüşleri ile onların fikirlerinin günümüz sosyolojisindeki uygunluklarına yönelik eleştirel değerlendirmelerin devamlılıkları ve farklılıkları araştırılmaktadır. Bu ders aynı zamanda, post modernizim sunduğu fırsatlar ve meydan okumalar ile Giddens ve Beck gibi belli teorisyenlerin ortaya koyduğu düşüncelerden yola çıkarak öğrencileri sosyoloji teorisinde devam eden gelişmelerle tanıştırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle öğrencilerin modern endüstri toplumunun ortaya çıkışı ile şekillenen sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel değişimlerin anlaşılması noktasında sosyolojik düşünmenin nasıl ortaya çıktığını kavramaları beklenmektedir.

3. YIL

5. Dönem

Psikolojide Araştırma Teknikleri (PSYC 301): Bu ders öğrencilere psikoloji alanında bilimsel araştırma tasarlamak ve araştırma raporu hazırlamak için gerekli araçları sağlamak için tasarlanmıştır. Teoriler ve hipotezler, korelasyonel ve deneysel araştırma, etik ve APA tarzı referanslar konularının yanı sıra güvenilirlik ve geçerlilik, karıştırıcı değişkenler, tanımlayıcı istatistikler, örnekleme ve faktöriyel tasarım gibi konuları içerir.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (PSYC 303): Bu ders, daha etkili ve verimli bir kurumsal ortam oluşturmak için gerekli insan davranışının temellerini tanıtmakta ve davranışların performans üzerindeki etkilerini incelemektedir. Dersin amacı öğrencilerin bireysel, takım ve kuruma dayalı davranışları anlamalarını ve analiz etmelerini sağlamaktır.

Kişilik Kuramları (PSYC 305): Bu ders öğrencileri kişilik kuram ve yaklaşımları, bu yaklaşımların tarihleri ve uygulamaları ile tanıştıracaktır. Kilit teorisyenler, farklı yaklaşımlarının güçlü yönleri ve sınırlılıkları ile birlikte ele alınacaktır.

Öğrenme Psikolojisi (PSYC 307): Bu ders davranışçılık perspektifinden öğrenme ve koşullanmanın temel ilkelerini ele alır. Dersin konuları öğrenmenin ne olduğu ve nesnel bir biçimde nasıl ölçüleceği, alışmanın prensipleri, duyarsızlaşma, klasik koşullanma, edimsel koşullanma ve kaçınma ilkelerini içerir.

3. YIL

6. Dönem

Kültürlerarası Psikoloji (PSYC 302): Bu ders, kültürün insan biliş, duygu ve davranışı üzerindeki etkisini incelemektedir. Davranış, bireysel gelişim, sosyal davranışlar ve kişilik, zeka, duygu, dil, algı gibi alanlardaki kültürler arası benzerlikler ve farklılıklar dersin ana konusunu oluşturur.

Psikopatoloji (PSYC 304): Bu ders öğrencilere psikopatolojileri tanıtır. Etiyolojileri ve tedavileri hakkındaki ana bilimsel teorilere odaklanarak temel psikolojik bozukluklara genel bir bakış sunar.

Sağlık Psikolojisi (PSYC 306): Bu ders sağlık ve hastalığa ilişkin psikolojik yaklaşımlar üzerine odaklanmaktadır. Biyopsikososyal yaklaşımı kullanarak, sağlık alışkanlıklarını değiştirme, stresle başa çıkma, acı ile başa çıkma ve sağlık sorunlarını tedavi etme konularını içerir.

4. YIL

7. Dönem

Klinik Psikoloji (PSYC 401): Bu ders bilim ve uygulama odaklı klinik psikoloji alanına geniş bir bakış sunar. İşlenecek konular arasında klinik psikolojinin tanımı ile klinik psikologların eğitimi ve mesleki etkinlikleri, tarihi ve güncel tartışmalar, DSM-IV-TR ve DSM-V'e göre tanılama, görüşme ve psikolojik değerlendirme yöntemleri, psikoterapi yaklaşımları ve etik bulunmaktadır.

4. YIL

8. Dönem

Psikolojide Etik İlkeler (PSYC 402): Psikolojik araştırma ve uygulamaların doğasında var olan etik konular bu derste tartışılmaktadır. Ders boyunca terapi, klinik ve örgütsel değerlendirme, eğitim, danışmanlık ve adli konular dahil olmak üzere farklı çalışma alanlarıyla ilgili etik konular ve ikilemler ele alınmaktadır.

 

SEÇMELİ DERSLER

Fizyolojik Psikoloji (PSYC 211): Bu derste davranışın biyolojik temelleri hakkında temel bilgiler öğretilir. Sinir sisteminin yapısı, işleyişi ve temel psikolojik süreçlerle ilişkisi ele alınır. Çeşitli davranışsal süreçlerin sinirsel ve kimyasal temellerini ve bu davranışlara ilişkin beyin yapılarını incelemek bu dersin temel amaçlarındandır. 

Eğitim Psikolojisi (PSYC 212): Bu ders psikolojik ilkelerin eğitim süreçlerine uygulanması ile ilgili konuları içermektedir. Temel eğitim kavramları ve teorilerin yanı sıra, bireysel farklılıklar (örneğin; zeka, yaratıcılık), eğitim davranışı, sınıf yönetimi gibi konular bu derste tanıtılmaktadır.

Psikolojide Seçme Konular I (PSYC 213): Psikolojideki güncel eğilimleri veya özel içerik alanlarını yansıtan konular, bu dersin içeriğini oluşturur. Ders, son yıllarda yayınlanmış teorik ve görgül araştırma makalelerinin sınıfta tartışılması şeklinde işlenir.

Psikolojide Seçme Konular II (PSYC 214): Psikolojideki güncel eğilimleri veya özel içerik alanlarını yansıtan konular, bu dersin içeriğini oluşturur. PSYC 213 dersinin devamı niteliğindedir.

Beyin ve Davranış (PSYC 215): Tüm zihinsel aktivitelerden ve davranışlardan sorumlu olan sinir sistemi ve beyin bu dersin ana konusudur. Bu ders, nörobilimin temel kavramlarına ve beyin mekanizmalarının duyum, motivasyon, duygu, öğrenme ve anormal davranış gibi konularda nasıl aracılık ettiğine odaklanmaktadır.

Bellek (PSYC 216): Bu ders insan belleğini edinme, depolama, hatırlama ve unutmayla ilgili temel işlemlerle birlikte tanıtır. Konular, kısa süreli / uzun süreli bellek ayrımı, semantik bellek, çalışma belleği, duyusal bellek, otobiyografik bellek, örtük bellek ve amneziyi içerir. Ayrıca, bellek tarihi, belleğin biyolojik yapısı, bellek üzerine eleştirel düşünme, bellek ve yaşlanma, duyguların bellek üzerindeki etkileri ve bellek hataları gibi konular da bu dersin içeriğine katkıda bulunur.

Bilişsel Gelişim (PSYC 311): Bu dersin amacı doğumdan ergenliğe kadar geçen zihinsel değişikliklerin anlaşılmasını sağlamaktır. Ders içeriği; algısal yeteneklerin, dikkatin, belleğin, dilin, problem çözme ve akıl yürütmenin ve sosyal bilişin gelişimini kapsar. Aynı zamanda bilişsel gelişim ile ilgili araştırma yöntemleri hakkında temel bir anlayış sağlar.

Benlik (PSYC 312): Bu dersin amacı, sosyal psikoloji konularından biri olan benlik ile ilgili kuram, araştırma ve kavramları tanıtmaktır. Benlik gelişimi, benliği düzenleme, öz sunum vb. teorik yaklaşımları ve araştırma bulgularını kapsar.

Sosyal Biliş (PSYC 313): Sosyal bilgiyi nasıl işlediğimize karşılık gelen sosyal biliş kavramı, kendimizin ve başkalarının davranışlarını nasıl anladığımız, açıkladığımız ve yorumladığımızla ilgilidir. Sosyal biliş bu nedenle sosyal psikoloji ile bilişsel psikoloji arasındaki arayüzdür. Otomatik düşünme, sosyal karşılaştırma, kalıpyargılar, şemalar vb. konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Kişilerarası İlişkiler (PSYC 314): Ders kişilerarası ilişkileri sosyal psikolojik açıdan ele almaktadır. Dersin amacı, bu alanı öğrencilere en yeni teoriler ve araştırma alanları ile tanıtmaktır. Kişilerarası çekicilik ve eş seçimi, bağlanmanın oluşumu, kişilerarası ilişkilerde sosyal-bilişsel süreçler, kıskançlık ve sadakatsizlik, yalnızlık, sosyal ret gibi konular bu dersin içeriğine katkıda bulunmaktadır.

Tüketici Davranışı (PSYC 315): Bu ders tüketicilerin psikolojik süreçlerini ve nasıl karar verdiklerini, tüketici davranışlarının neden bireyler arasında farklılık gösterdiğini ele almaktadır.

Örgütsel Davranışa Giriş (PSYC 316): Bu ders, daha etkili ve verimli bir kurumsal ortam oluşturmak için gerekli insan davranışının temellerini tanıtmakta ve davranışların performans üzerindeki etkilerini incelemektedir. Dersin amacı öğrencilerin bireysel, takım ve kuruma dayalı davranışları anlamalarını ve analiz etmelerini sağlamaktır.

Sosyal Gelişim (PSYC 317): Dersin amacı, özellikle çocukluk döneminde sosyal ve duygusal gelişimi anlamayı sağlayacak çağdaş teori, araştırma ve yöntemleri incelemektir. Bu ders sosyal öğrenme, sosyal biliş, ahlaki gelişim, cinsiyet rolü gelişimi gibi araştırma alanları hakkında bilgi verir.

Siyaset Psikolojisi (PSYC 318): Bu ders, politik psikoloji ile ilgili gelişen literatüre genel bir bakış sağlar ve psikolojik teorilerin uygulanması yoluyla kamuoyu ve politik davranış kaynaklarını araştırır. Ayrıca, insanların politika hakkında ne düşündüklerini ve hissettiklerini anlamalarına yardımcı olan psikolojik teorileri de tanıtır. Kişilik, liderlik, oylama, medyanın rolü, etnik çatışma, milliyetçilik, terörizm, uluslararası güvenlik ve çatışma bu dersin inceleme konularındandır.

Uygulamalı Sosyal Psikoloji (PSYC 319): Bu ders, sosyal psikoloji bilimini günlük yaşamdaki problem çözme uygulamalarıyla birleştirir. Öğrencilere sosyal psikolojideki kuram ve teknikleri günlük yaşamdaki sosyal problemlere uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu dersin ana konusu örgütsel sistemler, adalet sistemi, eğitim, çevre, kişisel sağlık ve sağlık endüstrisi ve toplumun kaygıları gibi sosyal problemlerdir.

Duyum ve Algı (PSYC 320): Bu ders, insanın beş temel duyu sistemi (görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma) ve bu duyularla ilgili algısal deneyimlerle ilgilidir. Ders, duyum ve algıyı etkileyen anatomik, fizyolojik ve sinirsel bağlantıları inceler, duyum ve algı kuram ve kavramlarını araştırır.

Bağımsız Çalışma I (PSYC 411): Bu ders öğrencilere bir araştırma konusunu kapsamlı bir şekilde ele alma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu beceri, yönlendirilmiş okuma, kütüphane araştırması ve/veya laboratuvar deneyimi yoluyla kazandırılır. Ders, dersi veren hocaya bağlı olarak bir araştırma önerisi, araştırma raporu ve/veya bilimsel bir makalenin üretimini içerebilir.

Bağımsız Çalışma II (PSYC 412): Bu ders öğrencilere bir araştırma konusunu kapsamlı bir şekilde ele alma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu beceri, yönlendirilmiş okuma, kütüphane araştırması ve/veya laboratuvar deneyimi yoluyla kazandırılır. Ders, dersi veren hocaya bağlı olarak bir araştırma önerisi, araştırma raporu ve/veya bilimsel bir makalenin üretimini içerebilir. PSYC 411 dersinin devamı niteliğindedir.

Tutumlar ve İkna Edici İletişim (PSYC 413): Bu ders sosyal psikolojide tutum, tutum değişimi ve ikna üzerine kuram ve araştırmaları inceler. Ders, alanın tarihsel arka planını, tutumların doğasını, tutumların kavramsal yapısını ve organizasyonunu ve tutum ve davranış arasındaki ilişkiyi kapsar. Tutum araştırmalarında kalıpyargı, önyargı ve ayrımcılık gibi en çok araştırılan konular bu dersin içeriğine katkıda bulunur.

Psikoloji ve Sosyal Politika (PSYC 414): Bu ders psikoloji ile ilgili önemli kamu politikaları konularını inceler. Devlet politikaları, politika oluşturma bileşenleri ve politika oluşturma süreçleri gözden geçirilir. Psikologların analiz, araştırma ve savunuculuk gibi politikaları etkilemede oynayabileceği roller incelenir.

Gelişimsel Psikopatoloji (PSYC 415): Bu ders, ortak etiyolojileri ve gelişimsel etmenleri anlayarak çeşitli gelişimsel bozuklukların doğasını ve kapsamını öğretmeyi amaçlamaktadır. İşlenecek konular arasında çocuklukta görülen temel bozukluklar, gelişim yolları, teorik açıklamalar ve tanı özellikleri yer almaktadır.

Çift ve Aile Terapisine Giriş (PSYC 416): Bu ders çift, aile ve evlilik terapisinin temellerini oluşturan teorileri ve kavramları tanıtmaktadır. İşlenecek konular arasında sistemik tedavinin tarihsel gelişimi, tedavi modelleri, temel beceriler ve teknikler, danışmanın rolü ve işlevi ve etik standartlar yer almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi (PSYC 417): Bu ders, insan kaynakları uzmanlarının işletmeleri yönetmede stratejik bir ortak olarak rollerini inceler. Bu derste, işe alım, seçim, gelişim, değerlendirme, tazminat ve iş ilişkileri gibi temel işlevler incelenir.

Duygu Psikolojisi (PSYC 418): Bu ders insan duygularına ilişkin teorileri ve farklı yaklaşımları inceler. İşlenecek konular arasında duygu tanımı, rolü ve işlevi, duyguların kökeni ve biyolojik temelleri, duygusal ifadeler, kültürün duygulara etkisi ve temel duygular yer almaktadır.

Psikolojide Güncel Tartışmalar (PSYC 419): Bu ders psikoloji alanındaki güncel konular ve teorileri incelemeyi ve analiz etmeyi amaçlar. Güncel konular hakkında derinlemesine bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

Spor Psikolojisi (PSYC 420): Ders, spor psikolojisinin teorik ve pratik yönlerine bir giriş niteliğindedir. Bu dersin amacı, öğrencilere motivasyon, konsantrasyon, kaygı, odaklanma gibi sporda performansı etkileyen psikolojik faktörler hakkında temel bilgileri vermektir.

Yaşlılık Psikolojisi (PSYC 421): Bu ders normal yaşlanma sürecinde meydana gelen davranış değişikliklerine odaklanmaktadır. Öğrenme, bellek, algısal ve bilişsel yeteneklerdeki yaş farklılıkları bu dersin ana ilgi alanıdır.

Adli Psikoloji (PSYC 422): Bu ders, adli psikolojideki güncel araştırma konu ve teorilerine ayrıntılı bir bakış sunmaktadır. Bu dersin amacı, adli psikolojinin bazı alanlarını tanıtmak ve psikoloji araştırmalarının hukuk sistemine nasıl katkıda bulunduğunu öğretmektir. Bu derste suç ve suçluluk, şiddet ve tehdit, cinsel istismar, sosyal risk faktörleri, suç mağdurları, etik meseleler gibi temel konular ele alınmaktadır.

Stres Yönetimi (PSYC 423): Bu ders, stresin nedenleri ve stresin vücudumuzu nasıl etkilediğine dair genel bir giriş sağlar. İşlenecek konular arasında stres teorileri, stresle başa çıkma, stres algısı, stresin işlevi ve sonuçları üzerindeki kişisel ve kültürel etkiler yer almaktadır.

Trafik Psikolojisi (PSYC 424): Bu ders, öğrencilere trafik psikolojisinde araştırma yöntemleri ve yaklaşımları öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu derste sürücü davranışları, psikoteknik değerlendirme, trafikteki riskli davranışlar, tutumlar ve bireysel sürücü davranışları ve sürücü rehabilitasyonu gibi trafik psikolojisi konuları tanıtılmaktadır.

Psikolojik Testler (PSY 425): Bu ders, psikolojik test ve değerlendirme teori ve ilkeleri ile çeşitli standart zeka, kişilik, başarı, ilgi, nöropsikoloji testlerine giriş niteliğindedir. Ayrıca, psikolojik testlerin geçerli, uygun ve adil kullanımıyla ilgili tartışmaları da inceler.

Nöropsikoloji (PSYC 426): Bu ders beyin ve sinir sistemi ile zihin ve davranış arasındaki ilişkiyi kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Bu dersin amacı öğrenciye belirli beyin bölgelerinin ve ağların davranış üretimindeki rolünü tanıtmaktır. Ayrıca, fonksiyon kaybından ya da beyin hasarından kaynaklanan davranışsal ve bilişsel eksiklikleri tespit etmek için kullanılan araçları da tanıtmaktadır.

Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme (PSYC 427): Bu ders psikolojideki temel ölçüm prensiplerini kapsar. Ele alınacak konular arasında test geliştirme ve testlerin kullanımı, norm geliştirme, geçerlilik, güvenilirlik, zeka ve zeka testindeki konular bulunmaktadır.


İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİNE VERİLEN DERSLER

Sosyal Psikoloji (PSYC 351): Bu ders, sosyal psikoloji alanına bir giriş sağlamaktadır. Bu kapsamda, kişilerin kendilerini ve başkalarını nasıl algıladıkları, dünyayı nasıl anlamlandırdıkları, tutumları, yakın ilişkileri ve farklı gruplardan bireylerle ilişkileri nasıl yönettikleri incelenecektir. Ayrıca, saldırganlık, çatışma ve liderlik gibi bireyler arası ve birey ve grup arası süreçler sosyal psikolojik açıdan tartışılacaktır.
Stresin Psikolojisi (PSYC 353): Bu ders stres kavramını ve stresin insan hayatının çeşitli alanlarındaki etkisini ele almaktadır. Derste işlenecek konular arasında stres teorileri, stres alanındaki bilimsel çalışmalar, stresin psikofizyolojisi ve evrimsel kökenleri, başa çıkma, stres algısına ve stresin işlevine etki eden kültürel etmenler bulunmaktadır.