Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, öğrencilerimiz, bölüm müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamaları, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve toplam kredilerinin 240 AKTS olması neticesinde Lisans diploması almaya hak kazanacaklardır.