ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE
REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Antalya Bilim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Tam zamanlı uzman: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren psikiyatristler, psikolojik danışmanlar, psikologlar ve klinik psikologlardan oluşan tam zamanlı ve kadrolu personeli,
f) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,
g) Yarı zamanlı uzman: Merkezde duyulan gereksinim çerçevesinde belirlenen hizmetlere tam zamanlı ve kadrolu olmaksızın ve yetkinlik düzeyine göre katkıda bulunan uzmanları, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Başta öğrenciler ve Üniversite personeli olmak üzere Merkeze başvuran bütün bireylerin psikolojik ve sosyal uyum düzeylerini arttırmalarına, problemlerini çözmelerine ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,

b) Üniversite öğrencilerinin yaşamları boyunca eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal alanlarda gelişmesi, karşılaştığı sorunlarla başa çıkması ve yaşamlarını daha fazla doyum alarak sürdürmesi için profesyonel bir yardım süreci sunmak,

c) Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel yönden sağlıklı bir gelişim sürdürebilmesine yardımcı olmak,

ç) Öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca ortaya çıkabilecek olan çeşitli problemlere yönelik önleyici ve gelişimsel çalışma ve uygulamalar sunmak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda broşür, bülten ve benzeri tanıtıcı ve bilgilendirici yayınlar hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite bünyesinde gelişimsel, önleyici, eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal rehberlik programları düzenlemek,
b) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek,
c) Öğrencileri alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzeri riskli madde kullanımı ve alışkanlıklarından korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak,
ç) Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki psikiyatri servisleri ile eş güdüm içinde çalışarak ihtiyaç duyan ve psikolojik rahatsızlığı olan öğrencileri sevk etmek ve bu öğrencilerin izleme çalışmalarını yürütmek,
d) Üniversiteye yeni başlayan ve farklı programlarla Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik olarak genel uyum çerçeve programı hazırlamak, öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek,
e) Öğrencilere bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini sunmak,
f) Merkezde çalışan personelin, mesleki gelişimleri için kongre, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katılımlarını desteklemek,
g) Gerektiğinde faaliyet alanı kapsamında Üniversite personeline yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak,
ğ) Hedef kitlenin ihtiyacını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak,
h) Hedef kitlenin ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için toplum kaynaklarını araştırmak, bu kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve bu tür hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ı) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere gerektiğinde müşavirlik hizmetleri vermek,
i) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak,
j) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkiliğini değerlendirmek üzere düzenli aralıklarla bilimsel süreçler doğrultusunda değerlendirme çalışmaları yapmak,
k) Merkezin çalışma alanında yapılmış her türlü bilimsel çalışmaları yayınlamak,
l) Merkezin çalışma alanında yapılan her türlü ulusal/uluslararası bilimsel etkinliğe katılmak,
m) Gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulamak,
n) Bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde Üniversitenin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamındaki diğer etkinlikleri gerçekleştirmek.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,
b) Danışma Kurulu.
 

Müdür
MADDE 8 –
(1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekalet süresi altı ayı aştığı taktirde yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve programların yürütülmesini sağlamak,
ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
d) Merkezde sunulan hizmetlerin, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştirilmesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek,
f) Merkez çalışanlarının birlikte uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik ve mesleki alanlarda geliştirmelerine destek olmak,
g) Merkezin kadro ihtiyaçlarını mevcut stratejilere göre planlamak ve gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek,
h) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektörün onayına sunmak.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmeler yapmak,
b) Müdürün ihtiyaç duyduğu konularda istişare niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.