ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

EĞİTİM PLANI DERS İÇERİKLERİ

 

I.YIL (1.Yarıyıl) GÜZ DÖNEMİ 

 

ZORUNLU DERSLER

 

FTR 101 Fizyoterapi Rehabilitasyona Giriş ve Etik (3-0-2)  AKTS 4

Fizyoterapi ve rehabilitasyon tanımı, mesleki kimliği, yetki ve sorumlulukları, içeriği ve gelişimi, fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi ve uygulama alanları, profesyonel uygulamalar, ekip çalışması, deontoloji tanımı, fizyoterapide ve rehabilitasyonda etik prensipler, etik sorunlar ve çözüm yolları.

FTR 103 Anatomi I  (4-2-4) AKTS 6

İnsanı oluşturan yapıların normal anatomisi ve fonksiyonları yer alır. İnsan anatomisi ile ilgili temel kavramlar, Anatomiye giriş, anatomik terminoloji, Hareket sistemi (Kemikler-Eklemler-Kaslar).

FTR 105 Fizyoloji I (3-1-3) AKTS 5

Hücre Fizyolojisi, kas fizyolojisi, periferik sinir ve merkezi sinir sistemi fizyolojisi, dolaşım fizyolojisi.

HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0-2) AKTS 2

Kavramlar ve Osmanlı-Türk modernleşmesi, Fransız Devrimi & Sanayi Devrimi, Modern Devletin Oluşumu Doğrultusunda İlk Adımlar 1789-1839, Tanzimat Dönemi 1839-1876, I.Meşrutiyet’in İlanı ve II. Abdülhamit Dönemi 1876-1908, 19. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi, Jön Türkler, Milli Mücadele Dönemi, Lozan Konferansı ve Lozan Barış Antlaşmasının Değerlendirilmesi, Cumhuriyetin İlk Yılları 1923-1930.

TURK 101 Türk Dili I (2-0-2) AKTS 2

Noktalama işaretleri ve yazım kuralları, Dilin doğuşu ve dilin önemi, Dünyadaki diller: Dil aileleri, yapı ve köken bakımından dünya dilleri, Türk Dilinin tarihi dönemleri, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dil Bilgisi ve bölümleri: Türkçenin sesleri ve sınıflandırılması, ses değişmeleri, ses olayları, Türkçeye sözcük kazandırma yolları ve tarihçesi: yapısı bakımından kelimeler, kökler ve ekler, yapım ekleri: fiilden fiil, fiilden isim, isimden isim, isimden fiil, çekim ekleri: hal ekleri, anlam bakımından kelimeler, fiilimsiler, sıfatlar, zamirler

FTR 107 Fizik (2-0-2) AKTS 3

Ölçme, Vektörler, Bir ve iki boyutlu hareket, Newton kanunları-hareket yasaları , İş, güç, enerji, Enerjinin korunumu, Katı cisimler ve kütle merkezi, Dönme ve yuvarlanma, Temel elektrik bilgileri (Elektrik Alan, elekt potansiyel, devreler vb), Manyetik Alan, Işık ve ışığın özellikleri.

FTR 109 Psikososyal Rehabilitasyon (3-0-2) AKTS 4

Psikososyal rehabilitasyon alanındaki kavramların tanımlanması, kaza sonrası yaşanan psikososyal süreç ve uyum aşamaları, stres ve posttravmatik stres bozukluğu, travmatik yaralanmalardan sonra görülen problemlerde psikososyal rehabilitasyon, nörolojik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon, çocuklarda özüre neden olan problemlerde psikososyal rehabilitasyon, ilerleyici kronik hastalıklarda ve geriatrik kişilerde psikososyal rehabilitasyon, fiziksel engellilerde psikosoyal süreç, engelli çocuğa sahip ailelerde psikosoyal süreç, görme engellilerde psikosoyal süreç, işitme-konuşma engellilerde psikosoyal süreç, depresyon ve başa çıkma yolları

FT.YD 101 Yabancı Dil I (2-0-2) AKTS 2

Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Öğrencilerin “Elementary” seviyesinin ilk kısmını tamamlamaları hedeflenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.

Temel soru kalıpları, geniş zaman, şimdiki zaman, sayılabilen ve sayılamayan isimler gibi dilbilgisi kuralları ile farklı kültürlerden insanlarla tanışmak, ülkeler ve milletleri tanımak, kıyafet isimlerini tanımak, sıklık zarflarını tanımak ve zaman edatlarını tanımak dersinin öğrenme çıktıları arasında yer alır.

 

SEÇMELİ  DERSLER

FTR 111 İletişim Becerileri (2-0-2) AKTS 2

İletişimin tanımı, öğeleri, türleri ve iletişim engelleri, iletişim geliştirme yöntemleri, gençlerde iletişim ve iletişim problemleri, sağlık personellerinin birbirleriyle iletişimleri, hastalarla ilişkilerinde temel öğeler ve modeler, hasta ve fizyoterapist iletişiminin temelleri, hasta ile görüşmede temel teknikler, içeriği ve yönetimi, çocuk ve yaşlı hastalarda iletişim, farklı hastalıklar ve durumlarda iletişim.

 

I.YIL ( 2.Yarıyıl) BAHAR  DÖNEMİ

ZORUNLU DERSLER

FTR 102 Anatomi II (4-2-4) AKTS 6

İnsan anatomisi ile ilgili; Solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, Pelvis-Perineum, üreme sistemi, endokrin sistem. Sinir sistemi, Duyu organları ve sistemleri

FTR 104 Fizyoloji II (3-1-3) AKTS 5

Solunum fizyolojisi, Sindirim fizyolojisi, Enerji ve metabolizma fizyolojisi, Boşaltım fizyolojisi, Endokrin fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi

HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0-2) AKTS 2

20. Yüzyıl Dünya Tarihine Kısa Bir Bakış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Siyasî Partiler, iktidar-muhalefet ilişkileri, Partiler: Cumhuriyet Halk Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Fırka; Siyasî ve toplumsal hayatın Demokratikleşmesi, İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye, Türkiye’de Çok Partili Hayata ve Demokrasiye Geçiş, Demokrat Parti Dönemi, İstikrarsız Koalisyonlar, Ekonomik Gelişmeler ve Toplumsal Dönüşüm, Muhtıradan Darbeye, 12 Eylül Darbesi Sonrasında Türkiye, 90’lı ve 2000’li Yıllarda Türkiye.

 

TURK 102 Türk Dili II (2-0-2) AKTS 2

Noktalama işaretleri, yazım kuralları, kompozisyon tanımı, amacı, kompozisyonda başarılı olmanın yöntemleri, kompozisyon yazmada yöntemler, anlatım özellikleri, anlatım bozuklukları, anlatım biçimleri, anlatım türleri

FTR 106 İlk Yardım (1-1-2) AKTS 2

Hasta bakım prensipleri, sağlık ve yaralanma, kaza bölgesinin incelenmesi,  hasta ve yaralının değerlendirilmesi, temel hayat desteği (erişkin), temel hayat desteği (çocuk), kanama, yaralanma ve şok, havayolunun tıkanması, zehirlenme ve ilk yardım, hayvan ısırığı ve sokmaları, kırık, çıkık ve burkulmada ilk yardım, bilinç kaybı ve koma,  hastaları taşıma tekniği, yanıklar.

FTR 108 Engellilik ve Halk Sağlığı (3-0-2) AKTS 3

Bu derste normallik, engellilik ve sağlık kavramı konusundaki tanımlar, sağlığı etkileyen faktörler ve sağlığın değerlendirilmesi, engelliliğe İlişkin modeller medikal ve sosyal model, engelliliğin insan gelişimine ve aile sistemi üzerine etkisi, engelliliğin sınıflandırılması görme engelliler, ortopedik engelliler, işitme/dil ve konuşma engellileri, zihinsel engelliler, ruhsal ve duygusal engelliler, engelli bireylerin toplumla ilişkisi ve engelli bireylerin hakları, sağlığın geliştirilmesinde gerekli yaklaşım modelleri, toplum temelli rehabilitasyon, fizyoterapide uluslararası sınıflandırma sistemi, iş, okul ve çevre sağlığı, koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon konuları ele alınır.

FT.YD 102 Yabancı Dil II (2-0-2) AKTS 2

Genel İngilizce öğretiminin seviyeleri temel alınarak işlenir. Dilbilgisi kuralları öğrencilerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyacakları yapılar arasından seçilir ve öğretilir. Öğrenciler temel düzeydeki okuma parçalarından ve örnek cümlelerden dilbilgisi kurallarını farkında olmadan öğrenir. İletişime dayalı aktiviteler yardımıyla dilbilgisi kuralları pekiştirilir.

Geçmiş zaman, gelecek zaman, bazı kalıplar (“must”, “can”, “too” ve “either”), sıfatlar, zarflar, düzenli ve düzensiz fiillerle geçmiş zaman, soru kalıpları, vücut kısımları, hastalıklar, duygularımız, ofis araçları kelime bilgisine sahip olmak amaçlanır.

 

 

SEÇMELİ  DERSLER

FTR 110 Fizyoterapide Biyokimya (1-0-1) AKTS 2

Kimyasal bağlar, su ve tamponlar, Amino asitler ve proteinler, Enzimler ve koenzimler, Karbohidratlar, Lipitler ve biyolojik zarlar, Sinyal iletim mekanizmaları, Hormonlar, Biyoenerjetik ve metabolizmanın temel kavramları, Karbohidrat metabolizması, Lipit metabolizması, Amino asit ve protein metabolizması, Metabolizmanın integrasyonu, Klinik biyokimyada temel kavramlar

FTR 112 Fizyoterapide Histoloji (1-1-2) AKTS 2

Histolojiye giriş ve Histolojik Yöntemler, epitel doku, bağ doku, kıkırdak doku, kemik doku, kan doku, kas doku, sinir doku, lenfoid sistem.

FTR 114 Fizyoterapide Patoloji (1-1-1) AKTS 2

Patolojiye giriş, patolojik inceleme, laboratuar yöntemleri ve canlı hastalık etkenleri, hemopoetik sistem hastalıkları, tümör patolojisi, kalp hastalıkları, iltihap-nekroz-trombüs-embolüs-infarktüs, solunum hastalıkları, kadın genital sistemi hastalıkları ve meme hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, endokrin sistem hastalıkları, üriner ve erkek genital sistem hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, kemik ve yumuşak doku hastalıkları, deri hastalıkları 

FTR 116 İş  Sağlığı ve İş Güvenliği (2-0-2) AKTS 2

İş Sağlığı ve İş Güvenliği dersi tanımı ve tarihsel gelişimi, İş sağlığı ve güvenliğinin genel olarak önemi, iş kazası ve meslek hastalıklarının işçiler, işveren ve ülke ekonomisi açısından maliyetleri, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri, iş kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına karşı alınabilecek önlemler, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kuruluşlar, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlar, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat, İşverenin işçiyi gözetme borcu, İşverenin sorumluluğunun kaynakları ve türleri, işverenin sorumluluğunun hukuki niteliği, işverenin sorumluluğunun koşulları ve bunun diğer sorumluluk halleriyle karşılaştırılması, iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi tazminat ve işçinin ölümü halinde destekten yoksun kalma tazminat davaları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan manevi tazminat davaları ve iş güvenliği tedbirlerini almayan işverenlere uygulanacak kamu hukuku yaptırımları, Türkiye’de iş güvenliği denetiminin örgüt yapısı ve uygulanışı.