OHUK 707 Bilimsel Araştırma Teknikleri

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

OHUK 736 Uygulamada Taşınmaz Davaları

Uygulamada sıkça rastlanan davaların niteliği, koşulları ve sonuçlarının Eşya Hukuku teorisi çerçevesinde değerlendirilmesi.
 

OHUK 738 Hukuk Yargılamasında Kanun Yolları

Bu dersin kapsamında, kanun yolu türleri, istinafın amacı, istinaf başvurusu, istinaf sebepleri, istinaf talepleri, istinaf incelemesi ve istinaf mahkemesinin verebileceği kararlar ele alınacaktır.

OHUK 740 Tacir Yardımcıları

OHUK 742 Toplu İş Sözleşmeleri

Sendikaların örgütlenme esasları ve sendika özgürlüğü, sendika içi demokrasiyi sağlamaya ilişkin düzenlemeler, toplu iş sözleşmesi sistemi ve düzeyi, toplu iş sözleşmesi iş sözleşmesi ilişkisi, toplu iş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt.

OHUK 746   Sağlık Hukuku

Sağlık Hukukuna ilişkin temel kavramlar, hasta ile hekim arasındaki hukuki ilişkinin türleri, tıbbi müdahale kavramı, hasta ile özel hastaneler ve kamu hastaneleri arasındaki ilişki, malpraktis kavramı ve bundan doğan hukuki sorumluluk, tıbbi kayıtlarından tutulması ve saklanmasından doğan hukuki sorumluluk ve aydınlatma yükümlülüğü kavramları ele alınacaktır.

OHUK 795 Bitirme Projesi