OHUK 501 İş Hukukunda Güncel Sorunlar
İstihdamın dışsallaştırılması uygulamaları, alt işverenlik ve özel istihdam büroları, işyeri devri, atipik iş sözleşmesi türleri ve uygulama sorunları, işçi ve işverenin borçları, özellikle işverenin eşit davranma borcu, iş sözleşmesinin feshi ve iş güvencesi, kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı fonu.

OHUK 503 Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Milletlerarası Ticaret Hukukunun kaynakları (ticarî örf ve adetler, lex mercatoria, tip sözleşmeler, milletlerarası sözleşmeler, vb) 
Incoterms 
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Milletlerarası ticari uyuşmazlıkların giderilmesi yöntemi olarak tahkim. 

OHUK 505 Sözleşme Hukuku
İsimsiz sözleşmelerin tanımlanması, yorumlanması, boşluk doldurma yöntemleri ve sona ermeleri
anlatıldıktan sonra Tek Satıcılık Sözleşmesi, Lisans Sözleşmesi, Franchising sözleşmesi, Yönetim
Sözleşmesi, Faktoring Sözleşmesi, Leasing sözleşmesi, Garanti Sözleşmesi ana hatlarıyla anlatılmakta
ve ilgili literatür verilmektedir.

OHUK 507 Bilimsel Araştırma Teknikleri
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
OHUK 509 Fikri Haklar
Fikri Hakların Konusu, Kapsamı, Korunması, Bağlantılı Haklar, Fikri Hakların İhlalinde Açılacak Davalar

OHUK 511 Hukukun Güncel Sorunları
Özel ve kamu hukukundaki temel alan dersleri hakkında genel bilgi vermek ve bu alanlardaki güncel problemlerin tartışılması.

OHUK 513 Uluslararası Sözleşmeler ve Yargı Kararları Işığında İş Hukuku
Globalleşen dünyada milli disiplin olmaktan çıkan iş hukukuna ilişkin güncel sorunlar, konuya ilişkin uluslararası sözleşmeler ve yargı kararları çerçevesinde ele alınacaktır.

OHUK 515  Uluslararası Mal Satım Sözleşmesi
Bu derste, Uluslararası Mal Satım Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler
Konvansiyonunun (CISG) hükümleri incelenecek ve iç hukuk düzenlemeleriylekarşılaştırmalar yapılacaktır.

OHUK 517 Fikri Mülkiyet Hukuku
Fikri Mülkiyet, Fikri Haklar, Sınai Haklar

OHUK 519 İş Hukukunda Tazminatlar
İhbar tazminatı, kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, kötüniyet tazminatı, sendikal tazminat, haksız fesih tazminatı.

OHUK 521 Deniz Ticaretinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim
Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulu

OHUK 523 Sermaye Şirketleri I
Şirketler Topluluğu ve Sermaye Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler

OHUK 525 Sağlık Hukuku
Sağlık hukukunun temel kavramlarının ele alınacağı bu derste, hastane, hekim ve hasta arasındaki borç ve sorumluluk ilişkileri incelenecektir.

OHUK 502 Spor Hukuku 
Temel insan hakları bağlamında sporun kişi ve toplum içinde oynadığı rolün önemine dikkat çekilerek spor hukukunun kaynakları, sportif yapılanma, yönetim ve organizasyon, sporcu-kulüp, kulüp-federasyon, sporcu federasyon ilişkileri, disiplinin sağlanması, hukuki sorumluluk ve spor hukukunda uyuşmazlıkların çözüm yollarından oluşan konular ele alınacaktır.

OHUK 504  Çek Hukuku
Çek kavramı, çekle ilgili mevzuat, çeke benzeyen senetler, çekin şekli, çekin unsurları, çekin keşidesi, çekin devri, çekin ödenmesi, çekin ödenmesi için yapılması gerekenler, karşılıksız çek, çekin karşılıksız çıkmasının sonuçları, çekin ziyaı ve iptali

OHUK 506 Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
Türk Medeni Kanunu’nda taşınmaz rehni ve taşınır rehni düzenlenmiş olup; ayni bir teminat olan rehnin özelliği dolayısıyla İİK'da rehinli alacaklar için ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki ayrı takip yolu öngörülmüştür. İcra İflas Kanunu’nda rehinli alacaklar için öngörülen takip yolları ve takibin sona ermesi halleri ders kapsamında ele alınacaktır.  

OHUK 508 İş Hukukunda Üçlü İlişkiler
Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulu

OHUK 510 Yük Taşıma Sigortaları
Yük Taşıma, Sigorta, Nakliyat

OHUK 512 Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü
Uluslararası yatırım ve ticaret ilişkileri, dünya ticaret sisteminin yapısı ve işleyisi, ICSID, NAFTA, DTÖ, Enerji Şartı Sözleşmesi, uluslararası yatırım uyuşmazlıklarının çözümü

OHUK 514 Sermaye Şirketleri II
Anonim şirketler, limited şirketler ve tek kişilik şirket.

OHUK 516 Milletlerarası Ticari Tahkim
Milletlerarası ticari tahkim, milletlerarası ticari uyuşmazlıklar, yerli ve yabancı yahkim ayrımları, yerli ve yabancı hakem kararları, yabancı kararların Türkiye’de tenfizi, milletlerarası ticari tahkime ilişkin Yargıtay kararları

OHUK 518 İş Hukukunda Güncel Sorunlar II
Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulu

OHUK 524 Sosyal Güvenlik Hukukunda Güncel Sorunlar
Sosyal güvenlik  hukukunun temel kavramları, primli ve primsiz rejimler, kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları, isteğe bağlı sigortalılık, genel sağlık sigortası, işsizlik sigortası, sosyal hizmetler.

OHUK 526 Medya Hukuku
Bu derste, Türk ve AB Medya Hukuku mevzuatında karşılaştırmalı olarak ifade özgürlüğü, kişinin itibarını zedeleyen hukuka aykırı davranışlar, haber kaynağının gizliliğinin korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması, radyo TV yayıncılığıı hakkındaki yasal düzenlemeler, reklamlarla ilgili yasal düzenleme ve sınırlamalar, marka, telif hakları, kişisel verilerin korunması ve devlet sırları konuları ele alınacaktır.

OHUK 528 Rekabet Hukuku
Rekabet, Serbest Piyasa, Ekonomi

OHUK 530  Sermaye Piyasası Hukuku 
Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulu

OHUK 532 Yargıtay Kararları Işığında Sosyal Sigortalar Hukuku
Sosyal güvenlik  hukukunun temel kavramları, primli ve primsiz rejimler, kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları, isteğe bağlı sigortalılık, genel sağlık sigortası, işsizlik sigortası, sosyal hizmetler.

OHUK 534 Taşınmaz Mülkiyeti
Mülkiyet Hukuku dersi kapsamında,  mülkiyet kavramı, hakkın korunması, konusu ve kapsamı ile  paylı mülkiyet, elbirliği halinde mülkiyet ve kat mülkiyeti şeklinde çeşitleri incelenmektedir. Ayrıca, gayrimenkul ve menkul mülkiyeti ile bu haklara ilişkin kanuni ve iradi sınırlamalar ile sınırlı ayni haklar konusunda genel bilgiler, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, gayrimenkul ve menkul rehni incelenmektedir.

BİTİRME PROJESİ
Teorik ve Uygulamalı derslerde öğrendiği bilgileri proje çalışmasına yönelik belli bir disiplin çerçevesinde gruplandırmak , almış olduğu derslerden edindiği bilgileri harmanlayarak planladığı bir projeyi ürün / dosya şeklinde sunma becerisi kazanmak ,  teorik ve deneysel bilgilerin bir tez halinde düzenlenmesini ve başkalarının da yararlanacağı bir biçimde sunulmasını sağlamak.öğrenilenlerin tasarımlara alt yapı oluşturacağını ve öğrenmenin yaşam boyu devam edeceğini kavramak.