2021 ÖNCESİ MÜFREDAT SEÇMELİ DERSLER

1.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER

LAW 121 Law Literature And Art

Bu ders, hukukun mantıksal yönlerine olan vurgunun ve ona mantıksal yaklaşımın doruğa ulaştığı Romalılar zamanından bu yana hukuk dünyasında egemen olan geleneksel ve hegemonik mantıki-rasyonel yaklaşımlara bir karsı çıkışı amaçlamaktadır. Mantık temelli indirgemeci bir yaklaşımdan uzaklaşmak suretiyle, bu ders hukuk dünyasındaki etik ve estetik unsurlarla ilişkiye geçme cabasında epistemolojik ve metodolojik çeşitliliği esas almaktadır. Bu nedenle bu derste birçok hukuk, edebiyat ve sanat metinleri ile ilişkiye girip, onları birbirleriyle karşılaştıracağız, benzerliklerini ve farklı yanlarını vurgulayacağız, sanat ve edebiyat metinlerindeki hukuka ilişkin gizli varsayımları ve anlamaları ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 123 Siyaset Bilimi

Siyaset bilimi dersinde ağırlıklı olarak Siyasal Sistemler incelenmektedir; bu kapsamda Liberalizm, Marksizm, Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, Anarşizm, Feminizm, Sosyal Devlet anlayışı konuları anlatılmaktadır. Ders; giriş, iktidar kavramı ve Batı demokrasisi, sistem analizi, siyasal gelişme ve tipolojileri, ideoloji ve tipleri, uluslararası ilişkilerde aktörler ve sistemler, iktidar ve devlet, siyasal iktidarın sınırlandırılması, demokrasi kavramı, siyasal güç olarak siyasal partiler ve baskı grupları, seçim yöntemleri ve düzenekleri, siyasal rejimler, rejimlerin kümelendirilmesi konularından oluşmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 127 Felsefeye Giriş

Bu dersin amacı, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin felsefi düşünmeyi ve felsefi sorgulamayı öğrenmelerini sağlamaktır. Felsefenin ne olduğu, nasıl başladığı, nasıl bir bilgi dalı olduğu ve yaşadığımız karmaşık hayatta felsefi temellendirmenin ne işe yarayabileceği konularında öğrencilerin bilgi edinmelerinin yanı sıra sistematik bazı felsefe disiplinleri (felsefi antropoloji, bilgi felsefesi, tarih felsefesi gibi) nispeten detaylı olarak irdelenir. Ayrıca öğrencilerin felsefi bir metni nasıl okumaları, anlamaları ve yorumlamaları gerektiği konularında da pratik bir tecrübe kazanmalarına çalışılır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 129 Almanca I
Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak temel düzeyde Almanca dersi verilecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 141 Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, duygularımızın, davranışlarımızın ve düşüncelerimizin sosyal yapı ve süreçten nasıl etkilendiğini anlamaya yönelik bir disiplindir. Bu ders kapsamında, sosyal psikolojinin temel kavramları ve kuramları, sosyal psikolojide araştırma yöntemleri,  sosyal biliş ve sosyal algı, sosyal etki ve uyma davranışı, tutum ve tutum değişimi, saldırganlık, grup yapısı ve dinamiği, liderlik ve karar alma ile önyargı ve ayrımcılık konuları anlatılmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

2.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER

LAW 122 Sociology

Bu derste öncelikle sosyolojinin bir bilim olarak tarihi gelişimi üzerine eğilinecek ve özellikle bu hususta sosyal bilimlerin doğal bilim metodolojisini kabul ettikleri 19. Yüzyıl incelenecektir. Buna göre, sosyolojinin kurucu babaları olan Auguste Comte, E. Durkheim, H. Spencer ve Max Weber’i ve onların sosyolojiden ne anladıkları hususlarını analiz edeceğiz. Bunun ardından sosyolojinin 20. yüzyılda aldığı bilimsel gelişme yolunu, özellikle 1960 ve 1970’lerde doruk noktasına ulasan davranışçı bilimler ve ampirik çalışmalara ağırlık vererek incelenmektedir. Sonunda Marksist, Frankfurt Okulu, Yapısalcılık, Post-Yapısalcılık, Feminizm ve Sömürge Sonrası Düşünce okulları ve bunların sosyolojiye bakisini tartışılacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 124 Psikoloji

Bu derste, hukuk ve psikolojinin kesişim noktasında bulunan, adli psikoloji alanının ve uygulamalarının tanıtılması; bu alana dahil konuların detaylandırılarak incelenmesi; suç, suçlu ve mağduriyet ile ilgili öğrencilere bir bakış açısı sunulması amaçlanmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 128 Almanca II

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 130 Sanatta Suç ve Ceza

Derste yazılı ve görsel sanat eserlerinin "suç" ve "ceza" kavramlarını nasıl resmettiği incelenecek, her derste belirli bir eser ele alınarak eleştirel gözle tartışılacaktır. Bu amaçla önce eserin ceza hukuku teorisindeki hangi yaklaşımı yansıttığı veya eleştirdiği ortaya konulacaktır. Bu yaklaşımlar; suç açısından tabii suç-pozitif suç ayrımı, ceza açısındansa cezanın amaçlarıdır. Derste ele alınacak eserler aracılığıyla, bu yaklaşımların tartışılması planlanmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 132 Uygarlık Tarihi

Bu ders kapsamında uygarlık tarihine ilişkin genel kavramların ve dünya tarihine ilişkin farklı perspektiflerin tanıtılması hedeflenmektedir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 134 Introduction to Human Rights

Bu ders kapsamında İnsan Hakları Hukuku'nun temel kavramları üzerinde durularak İnsan Hakları Hukuku maddi hukuk ve uluslararası denetim usulleri yönüyle incelenecek ve öğrencilere İnsan Hakları Hukuku’na ilişkin genel bilgiler verilerek insan hakları meseleleri tartışılacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 140 Düşünce Tarihi

Felsefeye Giriş dersinde felsefe kavramlarına aşinalık kazanan öğrenciler iki dönem sürecek olan Düşünce Tarihi derslerinde Sokrates öncesi dönemden 20. yüzyıla kadar süregelen felsefi düşünmenin serüvenine tanıklık ederler. İlk dönemde Batı Felsefesi’nin başlangıcındaki Platon, Aristoteles gibi büyük düşünürlerin yanı sıra Yeniçağ’a kadarki evre incelenir. Ancak Batı Felsefesi’nin İslam Felsefesi’ne etkisi ve bunlardan tamamen bağımsız olarak gelişmiş olan Uzakdoğu (Buddha, Tao, Konfüçyus gibi) düşüncesi de işlenen konular arasındadır. İkinci dönemde ise Yeniçağ’dan itibaren bilimin ve akılcılığın etkisiyle gelişen Batı Felsefesi’nin 18. yüzyılda İngiliz ve Fransız, 19. yüzyılda ise Alman düşünürlerin eserleriyle insanlığa nasıl eşsiz katkılarda bulundukları anlatılır. 20. Yüzyıldan ise örnek olarak ontoloji, antropoloji, varoluş felsefesi gibi akımlar üzerinde durulur.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

3.DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

LAW 221 Siyasi Tarih

Bu derste konu ile ilgili temel kavramlar ve kaynaklardan yola çıkarak, Türk siyasal hayatının gelişimini incelenmektedir. İlk olarak, kısaca Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi süreçlerini devlet-toplum ilişkileri temelinde ele alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun incelendiği bu derste, daha sonra çok partili hayata geçişten günümüze siyasi partiler, sosyo-kültürel dinamikler, temel siyasal güçler, sivil toplumun gelişimi ve demokratik konsolidasyon gibi konular anlatılmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 223 Introduction to Common Law

Dünya çapındaki işbirliği değişik uluslarüstü kuruluşların kurulmasına yol açmıştır. Bu kuruluşların çoğunun yargı organları bulunmaktadır ve bu organlar kendi hukuklarını yaratmışlar ve yaratacaklardır. Bunlar birlikte küresel bir hukuk kültürü geliştirmektedir. Bu hukuk kültürü öncelikle ulusal hukuklardan kaynaklanacak, daha sonar zamanla ulusal hukukları geliştirecektir. Bu nedenle, çağdaş bir hukukçunun sadece kendi hukukunu bilmesi yetmez; diğer hukuk sistemleri ve küresel hukuk kültürü hakkında da bilgi sahibi olması gerekir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 225 Siyasi Partiler Hukuku

Bu derste seçme ve seçilme hakkı; seçimlerin yönetimi ve yargısal denetimi; seçim sistemleri; siyasal partiler; siyasal partilerin işlevleri ve siyasal parti özgürlükleri; anayasa mahkemesi ve avrupa insan hakları mahkemesi önünde görülen parti kapatma davaları işlenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 227 Almanca III

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 229 Moot Court Studies I

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 223 Hukuk Sosyolojisi

Bu derste sosyolojinin temel kavramları, hukuk sosyolojisinin konuları, hukuk sosyolojisinin kurucuları, hukukun toplum yapısındaki işlevleri ele alınacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

4.DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

LAW 222 İslam Hukuku

Önemli hukuk sistemlerinden birisi olan ve hukuk tarihimizde de önemli bir yere sahip bulunan İslam hukukunun kaynakları, dalları ve bunlar hakkında kısa açıklamalar bu derste ele alınacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 226 Almanca IV

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 228 Türk Borçlar Hukukunda Yeni Gelişmeler

2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile girilen yeni dönemde Türk Borçlar Hukukunda meydana gelen yenilikleri konu almaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 232 Etik ve Değer Felsefesi

Felsefenin en önemli sistematik disiplinlerinden biri olan etik, Batı Felsefesi’nin başlangıcından beri temel problem alanlarından birini oluşturmuştur. ‘Ahlak’, ‘moral’ ve ‘etik’ ayırımları yapıldıktan sonra bu derste “erdem etiği”(Platon ve Aristoteles) ve “ödev etiği”nin(Kant) en önemli temsilcilerinin seçme metinleri irdelenir. Daha sonra genellikle etik ile birlikte ele alınan ‘Değer Felsefesi’nin temel konusu olan ‘değer’ ile ‘değerler ’in birbirinden farkı açıklanır. Bu fark aynı zamanda insan ve kişi değerlerinin de farkını ortaya çıkaracaktır. Son olarak hukuk fakültesi öğrencileri için son derece önemli olan ‘eylem değerlendirmesi’ konusu ele alınır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 234 Moot Court Studies II

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 236 Spor Hukuku

Bu ders kapsamında, spor özel hukuku ile spor kamu hukuku konularının yanı sıra; devletler üstü teşkilatların sporda etki ve işlevleri, sponsorluk, doping, sporda cezai ve hukuki sorumluluklar, spor yargısı ve bazı sporlara özgü hukuk kuralları incelenecektir. Yabancı mevzuat ve yargı kararları ile birlikte Türk spor mevzuatı ve bu konudaki idari yapılanma da dersin konuları arasındadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 238 Basic Notions in International Relations

Bu ders, kamusal uluslararası hukuka ilgi duyan öğrencilere yönelik olarak bir uzmanlık dersi olarak sunulmaktadır. Güç kullanımı her zaman devletler arasındaki ilişkilerin bir parçası olmuştur. Bununla birlikte, özellikle XIX. Yüzyıldan başlayarak, farklı devletlerin askeri faaliyetlerinin insani boyutuna değinilmiştir. Sivillerin ve silahlı güçlerin düşman devletler tarafından korunması gereken belirli haklara sahip olduğu düşünülüyordu. Özellikle bu derste öğrencilere, uluslararası hukukun gelişmesine ilişkin tarihi ve sözleşmeler tarihi hakkında bilgi verilecektir (1949 Cenevre Sözleşmeleri ve 1977 Ek Protokolleri dahil). Tarihsel analiz bunu, korunan haklar ile gerçekte önerilen koruma verimliliğini ve / veya verimsizliğini belirleyerek uluslararası hukuk alanındaki sorunların eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesine fayda sağlayacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 240 Sözleşme Benzeri Borç İlişkileri

Bu derste sözleşme benzeri borç ilişkisi kavramı, türleri, hukuki niteliği, hükümleri ve uygulama alanlarının anlatımı ile konu hakkında yargı kararları incelenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

5.DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

LAW 321 Çocuk Ceza Hukuku

Bu derste çocuk kavramı, çocukların korunmasına yönelik uluslararası ilkeler, korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak koruyucu ve destekleyici tedbirler ele alınacaktır. Ayrıca suça sürüklenen çocuk hakkında yapılan ceza soruşturması ve kovuşturmasının özellikleri hakkında bilgiler verilecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 323 Almanca V

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 325 Çevre Hukuku

Kavşak niteliğinde bir hukuk disiplini olan çevre hukukunda, genel olarak çevre kavramı, çevre hakkı ve bunun gelişimi, ulusal ve ulusal üstü düzenlemelerde çevre hukuku, yaptırımları, sorumluluk halleri ile bu düzenlemelerin sonuçları incelenmektedir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 327 Bilişim Hukuku

Kişisel veriler kavramı ve türleri özel hayat ve sır saklama yükümlülüğü kapsamında incelendikten sonra, verilere erişim hakkı, bilgilerin ifade özgürlüğü kapsamında açıklaması ve bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin değeri, kişisel verilerin ticari kullanımı, kişisel verilerin saklanmasında kamu ve özel sektörün rolü konuları Türk ve AB mevzuatı ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 329 İnfaz Hukuku

İnfaz hukuku dersinin amacı özetle, hükmün kesinleşmesinden hükümlünün infaz kurumundan salıverilmesine kadar olan süreç ile infazla ilgili kararları ve koşullu salıverilmeyi de düzenleyen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun un belli bir sistematik içerisinde incelenerek yeni Türk infaz hukuku hakkında yeterli bilgiyi öğrenciye sunmaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 331 Moot Court Studies III

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 355 Karşılaştırmalı Özel Hukuk

Bu dersin amacı, dünyadaki çeşitli hukuk sistemlerinde sözleşmeler hukukunun ve diğer özel hukuk kurumlarının temel özelliklerini, ortak özelliklerini ve temel farklılıkları göstermektir. Bu ders kapsamında, farklı hukuk sistemlerine ve düzenlerine, uluslararası sözleşmelere atıfta bulunulacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 357 Hukuk Kliniği I

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 359 Bütçe Hukuku

Bu ders kapsamında Kamu Maliyesinin kamu giderleri kolunu oluşturan bütçeyi, ekonomik ve hukukî açıdan ele alarak bütçenin niteliği, temel ilkeleri, çıkarılma usulleri, uygulanması ve denetiminin hukukî niteliğinin aktarılması amaçlanmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

6.DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

LAW 324 Rekabet Hukuku

Bu derste rekabet kavramı, rekabete aykırı sözleşmeler, anlaşmalar, uyumlu eylemler, hâkim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalar, rekabet kurulu incelemeleri işlenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 328 Tüketici Hukuku

Bu derste Tüketicinin Korunması Hukukunun temel ilkeleri ve terminolojisi, ayıplı mal ve hizmetler, ayıplı mal ve hizmet edinen tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar, tüketici uyuşmazlıklarında çözüm yolları tüketici örgütleri konuları işlenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 336 Moot Court Studies IV

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 338 Almanca VI

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 340 Kriminoloji

Bu derste kriminoloji biliminin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kriminolojik araştırmalarda metot ve bilinmeyen suçluluk konusu, günümüz kriminolojisine göre suçun nedenleri ve bu bağlamda Medya ve suçluluk, çocuk suçluluğu, cinsiyet ve suç, şiddet suçları, cinsel suçlar, ekonomi ve suçluluk, bağımlılık maddeleri ve suçluluk konuları incelenmektedir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 342 Kadastro Hukuku

Bu dersin amacı, kamu hukukuna ait bir dal olan Kadastro Hukuku hakkında bilgiler vermektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 344 Sosyal Medya ve Hukuk

Bu ders, öğrencilere sosyal medya ve hukuk arasındaki ilişkiyi aktarmayı amaçlar. Özellikle günümüzde oldukça sıklıkla kullanılan cep telefonları ve tablet bilgisayarlar sayesinde, sayıları gün geçtikçe artan sosyal ağlarda, web sitelerinde, bloglarda yapılan paylaşımların hukukun çeşitli alanlardaki yansımaları incelenecektir. Manevi tazminat davaları, Dijital pazarlarda rekabet, boşanma davalarında sosyal medya paylaşımlarının rolü, dijital güvenlik gibi konular işlenerek öğrencilere yeni nesil bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 346 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

Bu dersin amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin korumacılık konusunda belirli bir anlayışa sahip olmalarını ve hassasiyet kazanmalarını sağlamaktır. Derste önce kültür mirasından ve doğal varlıklardan ne anlaşıldığı, sonra da bunların niçin korunmaları gerektiği anlatılır. Türkiye’nin olağanüstü zengin kültür mirası ve doğasından pek çok örnekler verilerek bunların değeri, evrenselliği ve bu kavramlarla birlikte gelen aidiyet, kimlik ve bilinç konuları incelenir. “Nasıl korumalıyız?” sorusuna gelindiğinde ise koruma hukuku üzerinde durularak hem Türkiye’deki koruma mevzuatı, hem de korumayla ilgili uluslararası kuruluşların (UNESCO, Europa Nostra gibi) işlevleri ve sorumlulukları anlatılır. Dersin tamamlayıcıları olarak Antalya’nın yakın çevresine en az iki adet günübirlik gezi yapılır ve öğrencilerin somut örneklerle karşılaşması sağlanır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 368 Hukuk Kliniği

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 373 Hukuk ve Sinema

Bu derste, sinemanın bir hak olarak hukuksal temelleri; yasal ve anayasa düzenlemeler incelenecektir. Seçilen Anayasa Hukuku ve diğer hukuk konularıyla ilgili filmleri izlenecek ve ardından konuyu teorik düzeyde tartışılacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 378 Kamu İhale Hukuku

Bu derste kamu idaresi, kamu ihalesi, ihale usulleri, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu konuları işlenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

7.DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

LAW 421 Siyasal Düşünceler

Modern devlet düşüncesinin doğuşu ve gelişimi sürecinin siyasi-hukuki kavramlarına yönelik tarihsel ve teorik aşamaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Temel modern anayasal kurumların ve kavramların, hak kavramı doğrultusunda dönemsel ve karşılaştırmalı olarak tartışılması. Modern devletin doğuşuna paralel olarak, hak kavramının tarihsel belgelerinin günümüze kadar gelişiminin anlatımı.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 425 Adli Tıp

Bu derste, öğrencilere Adli Tıp Bilimi’nden özellikle Ceza Hukuku alanında nasıl yararlanıldığı ve Adli Tıp Bilimi ile birtakım suçların nasıl aydınlatıldığı anlatılmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 427 International Criminial Law

Milletlerarası Ceza Hukuku dersinde, milletlerarası ceza hukukunun genel ilkeleri anlatıldıktan sonra ceza hukuku kurallarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin ilkeler, ceza hükümlerinin milletlerarası değeri, suçluların iadesi gibi konularla birlikte Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş olan ad hoc Mahkemeler ile Uluslararası Ceza Divanı, Roma Statüsü kapsamında detaylı olarak incelenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 429 Sermaye Piyasası Hukuku

Ders kapsamında Türk sermaye piyasasının özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve bunların denetimleri, Türk sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetler ve bunların halka arzı, halka açık anonim şirketler ve sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurulu konuları anlatılmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 433 Moot Court Studies V

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 435 Almanca VII

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 439 Avukatlık Hukuku

Hukuk Fakültesi mezunlarının büyük bir kısmı avukatlık mesleğine yönelmektedir. Oysa bu mesleğin hukukunu tanıtan derslere, hukuk eğitiminde yer verilmesi ihmal edilmektedir. Bu dersle, bu alanda hissedilen ciddi bir boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında ele alınacak konular şunlardır: Avukatlık mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler, avukatla müvekkil arasındaki ilişkiler, avukatlık örgütlenme türleri, meslekte yaşanan değişim, uzmanlaşma, avukatın hak ve yükümlülükleri, etik/mesleki kurallar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 441 İnsan Hakları Felsefesi

İnsan Hakları konusu hukukçular tarafından yoğunluklu olarak ele alınmakla birlikte, insanların insanlara ettiği bir muamele biçimi bağlamında anlaşıldığında, felsefenin, daha doğrusu etiğin bir konusu olmaktadır. Felsefenin temel amacı, adına “insan” denen türün haklarının nereden kaynaklandığını göstermek ve bunları kavramlaştırarak temellendirmektir. Felsefenin bu işe girişmesiyle birlikte ‘temel hak ve özgürlük’ olarak addedilen bazı hakların temel bir insan hakkı olmadığı görülür. Bu ders, hukuk fakültesi öğrencilerinin temel hak ve özgürlükleri felsefi olarak kavramlaştırmanın önemini fark etmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ‘demokrasi’, ‘laiklik’ gibi kavramların kullanımında da belirli bir hassasiyet kazanmalarını sağlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 457 Hukuk Kliniği III

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

8.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER

LAW 428  Einführung in das deutsche Recht

Alman ceza hukukuna giriş, ceza hukuku genel hükümlerinin temel kavramlarının anlamı ve uygulanması, hukukî metinlerin anlamı ve tartışılması, örnek olay üzerinde hukukî çalışmalar yapılacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 430 Hava ve Uzay Hukuku

Ders kapsamında Uzay Hukukunun temel kavramları, Hava hukukunun tanımı, özellikleri, hava gemisi kavramı, çeşitleri, hava gemisi üzerindeki ayni haklar ve uluslararası anlaşmalar ile Türk sivil havacılık kanunu hükümleri dairesinde hava taşıyıcısı ve işletenin sorumluluğu konuları anlatılmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 432   Moot Court Studies-VI

Moot Court Studies dersi, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 434 Almanca VIII

Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Almanca dersi verilecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 436 International Humanitarian Law

Uluslararası İnsancıl Hukuk dalının varoluş nedeni, savaş olgusudur. Dersin amacı bu hukuk dalını öğrencilere tanıtmak ve Uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanacak kurallar hakkında bilgi vermektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 438 Bireysel Başvuru

Bu derste Anayasa mahkemesine bireysel başvuru sistemi, bireysel başvurunun özellikleri, iç hukuk yollarının tüketilmesi, süre şartı, maddi haklar, bireysel başvuru yapılması incelenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 440 Arabuluculuk

Bu dersin amacı anlaşmazlık çözümünde kullanılan yöntemlerden 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenen arabuluculuğun hukuki boyutlarının incelenmesi ve anlaşmazlık çözümünün hukuki çerçevede değerlendirilmesidir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 442 Adli Yazışma

Bu derste öğrenciler Türk usul hukuku çerçevesinde mahkeme ile yapılacak yazışmaları pratik olarak öğrenme ve uygulama imkânı

bulurlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 444 Enerji Hukuku

Bu dersin amacı, özelleştirilen ve regülasyona tabi tutulan enerji piyasalarının değişen hukuki yapısını öğrenmek ve uygulamada karşılaşılan sorunları analiz etmektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

LAW 468 Hukuk Kliniği

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2