2021 ÖNCESİ MÜFREDAT ZORUNLU DERSLER
 

1.DÖNEM ZORUNLU DERSLER
 

LAW 101 Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar
 

Bu ders çerçevesinde önce tümel olarak hukukun ne olduğu işlevleri açısından tanıtılmaktadır. Böylece, hukukun toplumsal yaşamda vazgeçilmezliği onun, düzen, sosyal ihtiyaçları giderme ve özellikle adalet açısından anlamı vurgulanmaktadır. Bu şekilde, hukukla ahlâk ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır. Daha sonra hukuku araştıracak çeşitli bilimlerin özelliği ve hukuk bilimlerinin uygulama ile olan ilişkileri anlatılmaktadır.

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 103 Medeni Hukuk I
 

Bu ders kapsamında, Medeni Kanunun başlangıç hükümleri ile kişiler hukuku bölümünde yer alan gerçek ve tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar, kişinin hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakkı ve korunması yolları, hakların sınıflandırılması, yeni Medeni Kanun ile getirilen değişikliklerin eski düzenlemeler ile karşılaştırmalı anlatımı yapılmaktadır.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 6
 

LAW 105 Anayasa Hukuku I
 

Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramları anlatılmaktadır. Dersin konu başlıklarını anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet kavramı, devlet biçimleri, devletin organları, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, siyasal rejimler (hükümet sistemleri), meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, siyasal partiler, demokrasi, seçimler, seçim sistemleri, temel hak ve özgürlükler vb. konular oluşmaktadır

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 6
 

LAW 107 Roma Hukuku
 

Bu derste, Roma İmparatorluğu'nun siyasi yapısına yapılacak kısa bir girişin ardından; Roma Hukukunun temelleri, tarihi ve kaynakları ile Corpus Iuris Civilis üzerinde durulacaktır. Ayrıca Roma usul hukukunun, Medeni Usul Hukuku kavramları üzerindeki etkileri ve Roma Eşya Hukuku kavramlarının Modern hukuktaki yansımaları hakkında bilgi verilecektir. Roma hukukunda borç kavramı, niteliği, alacak haklarının konusu, edanın imkansızlığı, borcun doğumu, Roma akitler sistemi ve türleri, sözleşme benzerleri, haksız fiilden doğan borçlar, Roma hukukunda alacak haklarının nakli, sona ermesi (ifa, ibra, takas) Roma Borçlar Hukuku alanında ulaşılan noktalar ve Türk–İsviçre Borçlar Hukuku sistemiyle karşılaştırılması hakkında bilgi verilecektir

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 3
 

LAW 109 Mesleki İngilizce I
 

Hazırlık programının bir uzantısı olarak, bu derslerde öğrencilerin akademik hayatlarında İngilizce kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak akademik ve iş yaşamlarında İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda hukuk bölümüne ilişkin İngilizce metin okumaları, çeviri çalışmaları ve sözleşme hazırlama gibi spesifik çalışmalar yapılacaktır.

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 3
 

TURK 101 Türk Dili I
 

Hukuk, sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı ve doğru bir Türk dili düzeyi oluşturmadan hukuk metinlerinin anlaşılması, yorumlanması, adaletli ve gerçeklere uygun bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple Türk dili, hukukun tüm dersleri için gereklidir. Ders kapsamında Türk dilinin gelişim evreleri ve dünya dilleri arasındaki yeri, dilin etkin kullanımı, konuşma ve yazma teknikleri, iletişim tekniklerinde dilin yeri ve etkinliği incelenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2
 

HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 

Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, ulusal egemenlik ve Atatürk ilke ve devrimleri anlatılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Fransız İhtilali ile gelişen siyasi değişimler ve milliyetçilik akımlarının Osmanlı’nın son yıllarına yansımaları ve Milli Mücadele yılları öncesinde Osmanlı’da çok partili anayasal sistemde ortaya çıkan fikir mücadeleleri üzerinde tartışmalar; Cumhuriyetin kurulması ile gelişen yeni siyasi ortam ve burada yaşanan sıkıntılar; Atatürk ilkeleri ile ortaya konan dinamik, atılımcı ve Batı medeniyetini hedeflemiş devlet yapısının kurumsallaşması sürecinde yaşanan sorunlar ve günümüz Türkiye’sinde bunların yansımaları incelenmektedir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2
 

2.DÖNEM ZORUNLU DERSLERİ
 

LAW 102 Medeni Hukuk II
 

Bu ders kapsamında, nişanlanma, evlilik, evliliğin genel hükümleri, evliliğin sona ermesi, mal rejimleri, soy bağı, evlat edinme, nafaka, velayet, vesayet, kayyımlık ve yasal danışmanlık gibi aile hukukun temel kavram ve kurumları pratik çalışmalarla desteklenerek anlatılmaktadır.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 6
 

LAW 104 Anayasa Hukuku II
 

Bu ders kapsamında Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ve yürürlükteki anayasanın öngördüğü özgürlükler rejimi ile Anayasa Hukuku Genel Esaslar dersinde öğrenilen kavramlar perspektifinde anayasal sistem anlatılmaktadır. Özellikle Türk Anayasa Hukukunun tarihî gelişimi (1876, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları) ve 1982 Anayasası'nın temel ilkeleri, yasama, yürütme ve yargı organlarının düzenlenişi ve aralarındaki ilişkiler, olağanüstü yönetim usulleri ve Anayasada düzenlenmiş bulunan diğer kurumlar ile Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş ve işleyişi ele alınacaktır.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 6
 

LAW 106 Türk Hukuk Tarihi
 

Bu derste genel olarak, geçmişte yürürlülükte bulunan hukuk kurallarının hangi toplumsal, ekonomik, kültürel veya coğrafi etkiler altında oluştuğu, bu kuralların hangi ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıktığı, siyasal ve sosyal gelişmeler ile hukuk düzeni arasında ne gibi etkileşimlerin olduğu ele alınmaktadır. Ayrıca, hukuksal kurumların ve kuralların tarihsel gelişimi farklı hukuk sistemleri ile karşılaştırılmak suretiyle anlatılmaktadır. Bu ders, esas olarak, iki ana başlık altında incelenmektedir: • Tanzimat' ın ilanı sonrası dönem (Sened-i İttifak ve esasen Tanzimat' ın ilanıyla başlayan Batı hukuku ile İslam hukukunun birlikte egemen olduğu, karma bir özellik gösteren bir dönem), Cumhuriyet' in ilanı sonrası dönem (Cumhuriyet' in ilanı ile mutlak olarak Batı hukukunun ve ilkelerinin benimsendiği çağdaş dönem).

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 4
 

LAW 108 Genel Kamu Hukuku
 

Devlet kavramının oluşumu ve gelişimi, Sokrates, Platon, Aristotales gibi önemli düşünürlerin devlet ve demokrasi kavramlarına ilişkin görüşleri ile açıklanmaktadır. Ardından Orta Çağ ve Modern Çağ'da toplum, devlet ve hukuk kavramlarının ilişkisi, özellikle Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau gibi modern düşüncenin öncülerinin görüşleri ışığında ele alınmaktadır. Ayrıca küreselleşme gibi çağımızın önemli akımları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 110 Mesleki İngilizce II
 

Hazırlık programının bir uzantısı olarak, bu derslerde öğrencilerin akademik hayatlarında İngilizce kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak akademik ve iş yaşamlarında İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda hukuk bölümüne ilişkin İngilizce metin okumaları, çeviri çalışmaları ve sözleşme hazırlama gibi spesifik çalışmalar yapılacaktır.

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 3
 

TURK 102 Türk Dili II
 

Hukuk, sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı ve doğru bir Türk dili düzeyi oluşturmadan hukuk metinlerinin anlaşılması, yorumlanması, adaletli ve gerçeklere uygun bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple Türk dili, hukukun tüm dersleri için gereklidir. Ders kapsamında Türk dilinin gelişim evreleri ve dünya dilleri arasındaki yeri, dilin etkin kullanımı, konuşma ve yazma teknikleri, iletişim tekniklerinde dilin yeri ve etkinliği incelenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2
 

HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 

Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, Ulusal Egemenlik ve Atatürk İlke ve Devrimleri anlatılmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2
 

3.DÖNEM ZORUNLU DERSLERİ
 

LAW 201 Borçlar Hukuku (Genel) I
 

Bu dersin içeriğini Borçlar hukukunu oluşturan genel prensipler, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar oluşturmaktadır.

Teori: 3

Uygulama: 2

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 203 İdare Hukuku I
 

Bu derste, idare kavramı tanımlanmakta ve Türk idari teşkilatının unsurları ve özellikleri üzerinde durulmaktadır. Gerek merkezden yönetim, gerekse yerinden yönetim esaslarına ait unsurlar, son yasal değişiklikler de göz önünde tutularak öğrencilere aktarılmaktadır. Ayrıca, kamu personeli kavramı ve buna bağlı hak ve yükümlülükler ile disiplin hukuku da Danıştay kararları ışığında incelenmektedir. Kamu malı kavramı tanımlanmakta, kamu mallarının hukuki rejimi ve yararlanma usulleri anlatılmaktadır.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 205 Ceza Hukuku (Genel) I
 

Bu dersin içeriğini, ceza hukukunun giriş konuları ile ceza kanununun uygulama alanına ilişkin hususlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda ceza hukukunun fonksiyonu, hukuk düzeni içindeki yeri, ceza hukukunun temel kavramları, suç politikasının temel ilkeleri, ceza hukukunun güvence fonksiyonu (suçta ve cezada kanunilik ilkesi), ceza hukukunun kaynakları, ceza kanununun zaman, yer ve kişi bakımından uygulama alanı ile suçluların geri verilmesi konuları ele alınmaktadır.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 207 International Law I
 

Bu ders kapsamında Devletler Umumi Hukukunun kaynakları, temel prensipleri ve tarihçesi ile başlanacak olan derse uluslararası hukukun iç hukuk ile ilişkisi; antlaşmalar hukuku, uluslararası hukukun temel süjesi olarak devletin niteliği, devletin egemenlik alanları olarak deniz, hava ve kara ülkesi konuları takiben işlenecektir.

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 213 Legal Writing
 

Bu ders, Türkiye’deki bir üniversitede, avukat olma amacıyla eğitim gören öğrencilere hitap etmektedir. Dersin amacı, öğrencileri, sözlü ve yazılı olarak yabancı müvekkil ve işverenlerle muhatap olacakları uluslararası çalışan hukuk bürolarındaki kariyerlerine hazırlamaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 4
 

LAW 289 Kamu Maliyesi 
      

Bu dersin amacı, kamu maliyesinin temellerini, kamusal mallar teorisini, kamusal karar alma sürecini ve kamu harcamalarını ve bu alanlardaki başlıca yaklaşımları öğretmek ve bu alanlardaki gelişme ve sorunları değerlendirebilmek için gerekli temel bilgileri kazandırmaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 4
 

4.DÖNEM ZORUNLU DERSLER
 

LAW 202 Borçlar Hukuku (Genel) II
 

Bu derste, esas olarak, borçların ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları, borcun üçüncü kişilere etkisi ile borçların sona ermesi ele alınmaktadır. Buna ilaveten müteselsil borçluluk ve şarta bağlı borçlar gibi özellik arz eden borç ilişkileri ile alacağın temliki ve borcun nakli kavramları da incelenmektedir.

Teori: 3

Uygulama: 2

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 204 İdare Hukuku II
 

Bu derste, kolluk ve kamu hizmeti konuları derinlemesine incelenmektedir. Bunun yanı sıra, idari işlemler mercek altına alınmakta ve idari işlemlerin özellikleri ile bu özelliklerin bireyler üzerindeki yansımaları anlatılmaktadır. Mahkeme kararları önemli bir yer teşkil etmektedir.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 206 Ceza Hukuku (Genel) II
 

Bu derste suç teorisi ve yaptırım teorisi ele alınmaktadır. Bu çerçevede suçun unsurları, kusurluluk, cezalandırılabilirliğin diğer şartları, ihmali suçlar, teşebbüs, iştirak, içtima, yaptırım türleri olarak cezalar ve güvenlik tedbirleri, davayı ve cezayı düşüren sebepler incelenmektedir.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 208 International Law II
 

Uluslararası uyuşmazlıkların çözümü, devletlerin güç kullanımı; uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözümü olarak uluslararası yargı mekanizması, işleyişi ve önemi, Birleşmiş Milletler Örgütü, rolü, organları ve faaliyetleri dersin temel konuları olarak verilecektir. Uluslararası hukukta insan hakları öğesi ve uluslararası insancıl hukuk konularına değinilecektir.

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 210 Vergi Hukuku
 

Vergi hukukunun kaynakları ve vergi hukukunda yorum, vergilendirme yetkisi, vergilendirme yetkisinin uluslararası alanda sınırları, vergi ödevi, vergi yükümlülüğü ve vergi sorumluluğu kavramları ile vergilendirme işlemleri olarak tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil kavramları, vergi hukukunda süreler, vergi borcunu sona erdiren nedenler, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları, vergi suç ve cezaları, gelirden alınan vergiler, servetten alınan vergiler, harcamalardan alınan vergiler, vergi sorumluluğu, vergi yargılaması ve yargılama usulü gibi konular ele alınmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 3
 

LAW 212 Economics for Lawyers
 

Bu ders, fiyat belirleme, tüketici davranışı teorisi, mükemmel şekilde rekabetçi piyasaların koşulları, aksak rekabetçi piyasalar (monopol ve oligopol) konularını kapsamaktadır. Ders ayrıca işsizlik, fiyat istikrarı, sürdürülebilir kalkınma gibi makroekonominin temel kavramlarını da kapsar. Bu derste işlenen diğer önemli konular ise para ve bankacılık, parasal teori ve politikalar, devlet bütçesi, gelir dağılımı ve ekonomik kalkınmadır

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 3
 

LAW 216 Comparative Legal Systems
 

Ulusal hukuklar daha geniş bir evrenin parçasıdırlar. Karşılaştırmalı hukukun temel amacı belirli yabancı hukuk sistemleri hakkında genel bilgi vererek uluslararası hukuk pratiği için gerekli temel becerileri kazandırmaktır. Bu öğrencilerin yabancı hukuklar, kavramlar ve yaklaşımlar ile tanışmasını sağlayarak yabancı hukukçularla iletişimi kolaylaştırır. Bu derste bazı müşterek ve Kara Avrupası hukuk sistemlerinin yargı örgütü, temel hukuk kaynakları ve temel hukuki kavramlar hakkında bilgi verilecektir

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2
 

5.DÖNEM ZORUNLU DERSLER
 

LAW 301 Eşya Hukuku I
 

Eşya Hukuku I dersinin konusunu, ayni haklar, ayni hakkın unsurları, diğer haklardan ayrılan yönleri, zilyetlik kavramı ve niteliği, zilyetliğin iktisabı ve kaybı, zilyetliğin korunması, tapu sicili kavramı ve unsurları, tapu sicili teşkilatı ve devletin sorumluluğu, tapu kütüğüne yapılan kayıtların geçerliliği meselesi ve hükümsüzlük halleri, mülkiyet kavramı ve unsurları, mülkiyetin konusu ve kapsamı, taşınır ve taşınmaz mallarda mülkiyet, mülkiyetin iktisabı, kaybı ve takyitleri oluşturur.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 303 Medeni Usul Hukuku I
 

Medeni Usul Hukuku I dersinde, medeni usul hukukunun yer ve zaman bakımından uygulanması, kaynakları, yorum, hakim olan ilkeler; yargı; mahkemeler; yargı görevlileri; dava; usul işlemleri; davanın tarafları konuları işlenecektir

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 305 Borçlar Hukuku (Özel) I
 

Borçlar hukukunun genel kavramları temelinde özel borç ilişkilerinin tabi olduğu düzenlemeler, tipik, atipik ve karma sözleşme tiplerine göre yapılan ayrımlarda esas alınan kriterler, taşınır ve taşınmaz satım sözleşmesi, satım sözleşmesinin diğer çeşitleri, kira, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, saklama borcu doğuran sözleşmeler, kişisel teminat sözleşmeleri ve ortaklık sözleşmeleri incelenmektedir. Franchise, factoring ve lisans sözleşmeleri gibi özellikli sözleşme çeşitleri ele alınmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 3
 

LAW 307 Ticari İşletme Hukuku
 

Ticari işletme hukuku derslerinin amacı, ticaret hukukunun genel ilkelerini, teorilerini detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 309 Ceza Hukuku (Özel) I
 

Bu derste suçların tasnifinde esas alınan hukuki değer kriteri ve buna göre ceza kanununda tasnif edilen çeşitli suçlar incelenmektedir.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 4
 

LAW 311 İdari Yargı
 

İdarenin tabi olduğu denetim mekanizmaları ve idari yargılama usulü pratik çalışmalar vasıtasıyla öğrencilere tanıtılmaktadır. Bu amaçla, derste idari yargılama mercileri, idari yargıda dava açma süreleri, idari işlemin niteliğine göre idari yargıda başvurulacak mahkemelerin sınıflandırılması, bu mahkemelerin görev ve yetki alanının yanı sıra, idari yargıda dava çeşitleri, mahkeme kararlarının uygulanması, sorumluluk esasları ile olağan ve olağanüstü kanun yolları ele alınmaktadır.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 3
 

LAW 313 Hukuk Felsefesi
 

Bu dersin ana konusu “adalet”tir. Bu terimin felsefi olarak kavramlaştırılması bize adaletin bir talep, adaletsizliğin ise bir olgu olduğunu ortaya koyacaktır. Daha sonra bu kavramın çeşitli hukuk felsefesi akımlarınca nasıl ele alındığı karşılaştırmalı olarak ele alınır. Aristoteles’in ‘dağıtıcı’ adaletinden Bentham’ın ‘faydacı’ adaletine, Kant’ın ‘insana saygı’ temelindeki adalet anlayışından, Rawls’un ‘fairness’ kavramına kadar adalet kavramı tartışılarak irdelenir. Son olarak geçmişte yapılan adaletsizliklerden bugün yaşayanların ne denli sorumlu olabileceği konusu örnekler verilerek tartışılır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3
 

6.DÖNEM ZORUNLU DERSLER
 

LAW 302 Eşya Hukuku II
 

Eşya Hukuku II dersinin konusunu, taşınmaz mülkiyetinin özel bir çeşidi olan kat mülkiyeti, taşınır mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, taşınmaz yükü ve rehin hakları oluşturmaktadır.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 304 Medeni Usul Hukuku II
 

Medeni Usul Hukuku II dersinin konusunu; davanın açılması, davaya cevap, tahkikat, ispat ve deliller, karar ve hüküm, kanun yolları, istinaf, yargılama giderleri ve adli yardım, özel yargılama usulleri, geçici hukuki koruma, tahkim, insan hakları mahkemesine kişisel başvuru oluşturmaktadır.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 306 Borçlar Hukuku (Özel) II
 

Borçlar hukukunun genel kavramları temelinde özel borç ilişkilerinin tabi olduğu düzenlemeler, tipik, atipik ve karma sözleşme tiplerine göre yapılan ayrımlarda esas alınan kriterler, taşınır ve taşınmaz satım sözleşmesi, satım sözleşmesinin diğer çeşitleri, kira, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, saklama borcu doğuran sözleşmeler, kişisel teminat sözleşmeleri ve ortaklık sözleşmeleri incelenmektedir. Franchise, factoring ve lisans sözleşmeleri gibi özellikli sözleşme çeşitleri ele alınmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 3
 

LAW 308 Şirketler Hukuku
 

Şirketler Hukuku dersinde şirket kavramı, tüzel kişilik, adi şirket, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, anonim şirketler, limited şirketler konuları işlenmektedir.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 6
 

LAW 310 Ceza Hukuku (Özel) II
 

Bu derste suçların tasnifinde esas alınan hukuki değer kriteri ve buna göre ceza kanununda tasnif edilen çeşitli suçlar incelenmektedir.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 3
 

LAW 312 Türk Vergi Sistemi
 

Bu dersin amacı, Türk Vergi Sisteminde yer alan gelir, harcama ve servet vergilerinin işleyişini ortaya koyarak pratikte karşılaşılabilecek sorunları hukuk metodolojisine uygun muhakeme gücüne dayalı olarak çözümleme becerisi kazandırmaktır

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 3
 

LAW 318 İmar Hukuku
 

Bu derste idarenin imar yetkileri, imar planlaması, düzenleme ortalık payı, yapı ruhsatı, İmar planlaması nedeniyle yargısal uyuşmazlıklar konuları ele alınacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 3
 

7.DÖNEM ZORUNLU DERSLER
 

LAW 401 Miras Hukuku
 

Miras Hukuku, mirasbırakan dediğimiz bir kimsenin, ölümü ile intikal edebilen hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini ele almaktadır. Bu kapsamda, miras hukukunun temel kavramları (mirasbırakan, mirasçı, tereke, külli halefiyet vs.), yasal mirasçılık, ölüme bağlı tasarruf kavramı ve ölüme bağlı tasarruf türleri, saklı pay, tenkis, denkleştirme, mirasın geçmesi (intikali), mirasın kazanılması (iktisabı) ve mirasın paylaştırılması konuları incelenmektedir.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 4
 

LAW 403 İcra ve İflas Hukuku I
 

İcra ve İflas Hukuku kapsamında icra organlarının neler olduğu, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası anlatılmaktadır. Bu bağlamda icra hukuku hakkında genel bilgiler, cebri icra çeşitleri, icra teşkilatı, şikâyet, icra harç ve giderleri, tebligat, süreler, tatil ve talik halleri, icra takibinin tarafları, genel haciz yoluyla takip, itirazın iptali davası, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, icra takibinin iptali ve taliki, mal beyanı, haciz hacze iştirak, hacizde istihkak prosedürü, borcun taksitle ödemesi, satış, ihalenin feshi, borç ödemeden aciz vesikası kavramları ve kurumları, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların tahliyesi, ilâmlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyati haciz ve icra suçları konuları anlatılacaktır.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 405 Ceza Muhakemesi Hukuku I
 

Bu dersin içeriğini ceza muhakemesinin amacı, işlevi, bu hukuk dalının kaynakları, kaynakların yorumu, ceza muhakemesi kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması, muhakeme şartları, soruşturma evresinin işlevi ve özellikleri, soruşturma evresinin süjeleri, soruşturma evresinde delillerin toplanması, koruma tedbirleri ve soruşturmadan sonuç çıkartılması konuları oluşturmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 4
 

LAW 407 Devletler Özel Hukuku I
 

Dersin amacı, özellikle, yabancı kanunların tatbikinin söz konusu olabileceği milletlerarası özel hukuku kaidelerimizin uygulanması metotlarını öğrenciye aktarmaktır. İlk yarıyılda esas olarak milletler özel hukukunda kanunlar ihtilafı kaidelerinin hukuki niteliği ve nevileri, atıf kavramı, bağlama kaideleri, kanuna karşı hile, normlar çelişkisi ve intibak, ön mesele, kamu düzenine uygunluk kaidesi, Türk hukukuna göre yabancılık unsuru, yabancı hukukun tatbiki halleri ile vatandaşlık hukukunda genel doktrinler, Türk vatandaşlık hukukunda genel prensipler, vatandaşlığın kazanılması ve kaybı halleri, vatandaşlığın ispatı ve yargı yolu konuları ele alınmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 4
 

LAW 409 İş Hukuku
 

Bu derste, uygulamada oldukça geniş bir yer kaplayan iş uyuşmazlıklarının kaynağı olan işçi işveren ilişkileri incelenecektir. Bu kapsamda, İş hukukunun tarihi gelişimi; İş hukukunda temel kavramlar (işçi, işveren, çırak, stajyer, işveren vekili, alt işveren, iş yeri ve işletme); iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin unsurları, türleri, iş sözleşmesinin geçerliliği ve hükümsüzlüğü, iş sözleşmesinden doğan temel ve yan borçlar, işin düzenlenmesi (çalışma süresi, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin), iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları anlatılacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 3
 

LAW 411 Deniz Ticaret Hukuku
 

Deniz Ticareti Hukuku dersinde, Deniz Ticareti Hukuku’nun gemi, kaptan, gibi temel kavramları incelenmektedir. Donatan ve donatanın sorumluluğu açıklanmaktadır. Navlun sözleşmesi incelenmektedir. Gemi tahsis sözleşmeleri üzerinde özellikle durularak, bilhassa çarter sözleşmelerinin gemi tahsis sözleşmeleri içindeki yeri ve tanımı incelenmektedir. öncelikle gemi tahsis sözleşmelerine değinilirken karşılaştırmalı olarak çarter sözleşmelerinin gemi tahsis sözleşmeleri içindeki yeri belirlenmekte ve tanımı yapılmaktadır. Çarter sözleşmelerinin türleri, türlerin kendilerine münhasır özellikleri ve ortak özellikleri incelenmektedir. Ders kapsamında çarter sözleşmelerindeki taşıyan, taşıtan, donatan, çarterer gibi kavramların içi doldurulmakta, bu şahısların hukuki sorumluluklarına değinilmektedir. Uygulamada kullanılan tip sözleşmelerin çevirisi yapılarak karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Navlun sözleşmesinin sona ermesi incelenmektedir.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 4
 

LAW 413 Kıymetli Evrak Hukuku
 

Kıymetli evrak hukuku dersinde özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, şekil şartları ve hükümleri, ziyaı ve iptali, poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 4
 

8.DÖNEM ZORUNLU DERSLERİ
 

LAW 402 Toplum Felsefesi
 

Batı üniversitelerinde çok zaman “toplum/devlet/siyaset felsefesi” konularının birlikte işlendiği görülür. Dersin amacı da, adı geçen bu üç devasa konu ve problem alanının hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerine en uygun biçimde anlatılabilmesidir. Batı düşüncesindeki “utopia” örnekleri Platon, Morus ve Campanella’da görüldükten sonra 19. yüzyılın “ütopik sosyalist”(Fourier, Saint-Simon) ve “sosyalist”(Marx, Engels) düşünürleri irdelenir. Sosyoloji biliminin kurucuları olan Auguste Comte, Emile Durkheim ve Max Weber’in ana düşünceleri ele alınır. 20. yüzyılın evrimci ve çatışmacı toplum kuramlarının yanı sıra İslam dünyasından da İbni Haldun ve Ziya Gökalp’in görüşleri irdelenir. Son olarak da Türkiye Cumhuriyeti’nin “Batılılaşma” ve “çağdaşlaşma” serüveni toplum felsefesi açısından büyüteç altına alınır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 4
 

LAW 404 İcra ve İflas Hukuku II
 

İcra ve İflas Hukuku kapsamında İflâs yoluyla takip, iflâs davası, doğrudan doğruya iflâs hâlleri, iflâsın kaldırılması, iflâsın hukukî sonuçları, iflâsın tasfiyesi, tacirin nasıl iflas ettirilebileceğine ilişkin usuller ve konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması, iflas sonrası malların tasfiyesi ve alacakların tatmini konuları anlatılmaktadır.

Teori: 3

Uygulama: 1

Kredi: 3

AKTS: 5
 

LAW 406 Ceza Muhakemesi Hukuku II
 

Bu dersin içeriğini ceza muhakemesinin kovuşturma evresinde yapılan işlemler oluşturmaktadır. Bu çerçevede kovuşturma evresinde yetkili olan ceza mahkemesinin madde, yer, kişi yönünden yetkileri, hakimlerin nitelikleri, bağımsızlık ve tarafsızlığı, uyuşmazlıklar arasındaki bağlantı, duruşma evresinin safha ve özellikleri, kanun yolları ve özel yargılama usulleri üzerinde durulmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 5
 

LAW 408 Devletler Özel Hukuku II
 

İkinci yarıyılda şahsın hukuku, aile hukuku, nesep hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukukunda milletlerarası özel hukukunun uygulama kuralları, hukuki muamelelerde şekil ve zamanaşımı konuları ile milletlerarası usul hukukunda lex fori prensibi, vasıflandırma, maddi hukuk ile ilişki, milletlerarası yetki kaideleri, Türk milletlerarası yetki sistemi, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, milletlerarası tahkim, yabancı hakem kararlarının tenfizi, milletlerarası adli yardım konuları ile yabancılar hukukunda yabancıların Türkiye' de çalışma hürriyeti, gayrimenkul edinme hakları ile miras hakları konuları işlenmektedir.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 4
 

LAW 410 Sosyal Güvenlik Hukuku
 

Sosyal Güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, uluslararası hukukta ve Avrupa hukukunda Sosyal Güvenlik; Sosyal Güvenliğin ilkeleri ve finansmanı; Sosyal Güvenlik hukukunun kaynakları, hukuk sistemi içindeki yeri, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde reform; Sosyal sigortaların uygulanma alanı (sigortalı kavramı, sigortalılık süresi), sosyal sigortaların idari yönetimi; Sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primler; Sosyal sigorta türleri (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası, malullük sigortası, yaşlılık ve ölüm sigortası); İşsizlik sigortası; Sağlık hakkı ve genel sağlık sigortası; Bireysel emeklilik; Sosyal yardım ve sosyal hizmetler bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 3
 

LAW 412 İnsan Hakları Hukuku
 

İnsan haklarının anlamı ve tarihsel gelişimi, İnsan hakları kuramı, Uluslararası insan hakları denetim sistemleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yöntemi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, ayrımcılık yasağı, eşitlik hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, dinsel özgürlükler, seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, azınlık hakları, AB’de İnsan Hakları incelenecek konulardır.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 4
 

LAW 414 Sigorta Hukuku
 

Bu derste sigorta kavramı, sigorta sözleşmelerinin özellikleri, sigorta şirketlerinin denetimi, sözleşmelerin kurulması, sigortacının hak ve yükümlülükleri, sigorta ettirenin hak ve borçları, sigorta sözleşmesinin sona ermesi, tazminat ve sigortacının halefiyeti konuları işlenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 1

Kredi: 2

AKTS: 3