2021 SONRASI MÜFREDAT SEÇMELİ DERSLER

1.DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

HUK 121 Hukuk Edebiyat ve Sanat

Bu ders, hukukun mantıksal yönlerine olan vurgunun ve ona mantıksal yaklaşımın doruğa ulaştığı Romalılar zamanından bu yana hukuk dünyasında egemen olan geleneksel ve hegemonik mantıki-rasyonel yaklaşımlara bir karsı çıkışı amaçlamaktadır. Mantık temelli indirgemeci bir yaklaşımdan uzaklaşmak suretiyle, bu ders hukuk dünyasındaki etik ve estetik unsurlarla ilişkiye geçme cabasında epistemolojik ve metodolojik çeşitliliği esas almaktadır. Bu nedenle bu derste birçok hukuk, edebiyat ve sanat metinleri ile ilişkiye girip, onları birbirleriyle karşılaştıracağız, benzerliklerini ve farklı yanlarını vurgulayacağız, sanat ve edebiyat metinlerindeki hukuka ilişkin gizli varsayımları ve anlamaları ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 123 Siyaset Bilimi

Siyaset bilimi dersinde ağırlıklı olarak Siyasal Sistemler incelenmektedir; bu kapsamda Liberalizm, Marksizm, Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, Anarşizm, Feminizm, Sosyal Devlet anlayışı konuları anlatılmaktadır. Ders; giriş, iktidar kavramı ve Batı demokrasisi, sistem analizi, siyasal gelişme ve tipolojileri, ideoloji ve tipleri, uluslararası ilişkilerde aktörler ve sistemler, iktidar ve devlet, siyasal iktidarın sınırlandırılması, demokrasi kavramı, siyasal güç olarak siyasal partiler ve baskı grupları, seçim yöntemleri ve düzenekleri, siyasal rejimler, rejimlerin kümelendirilmesi konularından oluşmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 127 Felsefeye Giriş

Bu dersin amacı, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin felsefi düşünmeyi ve felsefi sorgulamayı öğrenmelerini sağlamaktır. Felsefenin ne olduğu, nasıl başladığı, nasıl bir bilgi dalı olduğu ve yaşadığımız karmaşık hayatta felsefi temellendirmenin ne işe yarayabileceği konularında öğrencilerin bilgi edinmelerinin yanı sıra sistematik bazı felsefe disiplinleri (felsefi antropoloji, bilgi felsefesi, tarih felsefesi gibi) nispeten detaylı olarak irdelenir. Ayrıca öğrencilerin felsefi bir metni nasıl okumaları, anlamaları ve yorumlamaları gerektiği konularında da pratik bir tecrübe kazanmalarına çalışılır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 131 Akademik Yazım Teknikleri

Akademik paragraf ve kompozisyonların genel özellikleri, organizasyon açısından anlaşılır cümlelerin birbiriyle tutarlı ve uyumlu olduğu paragraflar ve kompozisyonlar yazmak ve belirli bir konu hakkında araştırma yapma becerisini kazanıp çeşitli alıntılama tekniklerinin temel kurallarını öğrenmek bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 141 Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, duygularımızın, davranışlarımızın ve düşüncelerimizin sosyal yapı ve süreçten nasıl etkilendiğini anlamaya yönelik bir disiplindir. Bu ders kapsamında, sosyal psikolojinin temel kavramları ve kuramları, sosyal psikolojide araştırma yöntemleri, sosyal biliş ve sosyal algı, sosyal etki ve uyma davranışı, tutum ve tutum değişimi, saldırganlık, grup yapısı ve dinamiği, liderlik ve karar alma ile önyargı ve ayrımcılık konuları anlatılmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 143 Hukukçular için Matematik

Hukukun matematiksel ifadesi, matematiksel model kurma, ideal düzene ulaşmada hukuk ve matematik, hukukta evrensel dil konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 145 Mantık

Mantığın tanımı, konusu ve amacı, Mantık tarihi, Felsefe, bilim ve mantık ilişkisi, Klasik mantık ile sembolik mantık tanım ve farkları, Formel mantık ,Kavramlar (terimler) mantığı ,Önermeler mantığı ,Çıkarım mantığı (dedüktif mantık),Sembolik mantığın temelleri, Sembolik mantık, Argümanların sembolleştirilmesi ile tutarlılık ve geçerlilik denetlemeleri, Doğruluk çizelgeleri, çözümleyici çizelgeler ve tutarlılık ve geçerlilik denetlemeleri, Doğal türetme yöntemleri.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 153 Satranç

Satranç ile ilgili genel kuramsal bilgilerin aktarımı, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır. Taktiksel oyun gelişim, temel yarışma kuralları ve atranç hakemliğinin öğretimini kapsamaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 147 Hukukçu Olmayanlar İçin Sözleşme Bilgisi

Sözleşmenin unsurları ve sık karşılaşılan sözleşme türleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 149 Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk

Toplumsal cinsiyete giriş, farklı hukuk disiplinlerinde- iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, aile hukuku, ceza hukuku-toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve hukuk, şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk gelinler, annelik ve hukuk konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 151 Türk Hukuk Reformu

Ders kapsamında İslamiyet öncesinden başlayarak, Osmanlı Klasik Devlet Teşkilatı, Tanzimat Dönemi, I. ve II. Meşrutiyet ile Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri ele alınacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

2.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER

HUK 124 Psikoloji

Bu derste, hukuk ve psikolojinin kesişim noktasında bulunan, adli psikoloji alanının ve uygulamalarının tanıtılması; bu alana dahil konuların detaylandırılarak incelenmesi; suç, suçlu ve mağduriyet ile ilgili öğrencilere bir bakış açısı sunulması amaçlanmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 130 Sanatta Suç ve Ceza

Derste yazılı ve görsel sanat eserlerinin "suç" ve "ceza" kavramlarını nasıl resmettiği incelenecek, her derste belirli bir eser ele alınarak eleştirel gözle tartışılacaktır. Bu amaçla önce eserin ceza hukuku teorisindeki hangi yaklaşımı yansıttığı veya eleştirdiği ortaya konulacaktır. Bu yaklaşımlar; suç açısından tabii suç-pozitif suç ayrımı, ceza açısındansa cezanın amaçlarıdır. Derste ele alınacak eserler aracılığıyla, bu yaklaşımların tartışılması planlanmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 136 Akademik İngilizce I

This course is aimed to build professionals English speaking capacities, with a focus on grammar, language vocabulary and legal terminology. This program will help students develop the language proficiency and cultural background knowledge necessary to succeed in a professional legal environment in English. Expanding knowledge of English legal system.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 132 Uygarlık Tarihi

Bu ders kapsamında uygarlık tarihine ilişkin genel kavramların ve dünya tarihine ilişkin farklı perspektiflerin tanıtılması hedeflenmektedir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 142 Adalet Psikolojisi

Adalet Psikolojisi dersi, suç, suçlu kavramlarını, ceza hukuku kurumlarını, infaz sistemini, yargı sürecini, hâkimlerin karar almasında etkili olan unsurları, tanıklık kurumumu, mağdur olma hali gibi hukuki kavramlarını, günümüzde ayrı bir bilimsel disiplin haline gelen adalet psikolojisinin çağdaş verilerinden hareketle incelenmesini konu edinir

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 144 Ceza Felsefesi

Ceza hukuku genel teorisini etkilemiş felsefeciler ve felsefeleri; büyük felsefecilerin ve felsefi akımların suç genel teorisini ve yaptırım teorisini nasıl şekillendirdiği; modern ve modern öncesi dönem karşılaştırılarak Aydınlanma düşüncesinin ceza hukukuna etkileri; ceza hukuku okulları, günümüz ceza hukukunun felsefi temelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 146 Bioetik ve Hukuk

Biyoetik ve biyotıp alanlarına hakim hukuk ilkeleri ışığında ilgili alanlara ilişkin hukuki sorunlarına nasıl çözümler getirilebileceği derste ele alınacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 148 Türk Anayasal Tarihi

Biyoetik ve biyotıp alanlarına hakim hukuk ilkeleri ışığında ilgili alanlara ilişkin hukuki sorunlarına nasıl çözümler getirilebileceği derste ele alınacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

3.DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

HUK 213 Siyasi Tarih

Bu derste konu ile ilgili temel kavramlar ve kaynaklardan yola çıkarak, Türk siyasal hayatının gelişimini incelenmektedir. İlk olarak, kısaca Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi süreçlerini devlet-toplum ilişkileri temelinde ele alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun incelendiği bu derste, daha sonra çok partili hayata geçişten günümüze siyasi partiler, sosyo-kültürel dinamikler, temel siyasal güçler, sivil toplumun gelişimi ve demokratik konsolidasyon gibi konular anlatılmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 215 Akademik İngilizce II

This course is aimed to build professionals English speaking capacities, with a focus on grammar, language vocabulary and legal terminology. This program will help students develop the language proficiency and cultural background knowledge necessary to succeed in a professional legal environment in English. Expanding knowledge of English legal system.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 217 Siyasi Partiler Hukuku

Seçme ve Seçilme Hakkı; Seçimlerin Yönetimi ve Yargısal Denetimi; Seçim Sistemleri; Siyasal Partiler; Siyasal Partilerin İşlevleri ve Siyasal Parti Özgürlükleri; Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Görülen Parti Kapatma Davaları.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 219 Farazi Mahkeme Yarışmalarına Hazırlık I

Bu derste, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 221 Hukuk Sosyolojisi

Bu derste Sosyolojinin Temel Kavramları, Hukuk Sosyolojisinin Konuları, Hukuk Sosyolojisinin Kurucuları, Hukukun Toplum Yapısındaki İşlevleri ele alınacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 225 Tüzel Kişiler

Tüzel kişilik kavramı ve tanımı üzerinde değinilecek olup genel bilgiler verilecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 227 Uygulamada Boşanma Davaları

Uygulamada Boşanma Davaları dersi Aile Hukukunun en önemli konularından olan boşanmanın tanımı, hukuki niteliği, boşanmaya ilişkin görüşler, boşanmanın unsurları, boşanma hukukunun kaynakları, özel boşanma sebepleri, boşanmanın sonuçları ve bunların uygulamaya etkisi konuları irdelenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 229 Aile Hukukunda Mal Rejimleri

Derste Medeni Kanun’da yer alan yasal ve seçimlik mal rejimleri incelenmektedir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 231 Kadın Hakları

Bu dersin içeriğini toplumsal cinsiyet algıları, kadın ve sağlık, kadın ve siyaset, kadın ve hukuk, modernleşme, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları, kadına yönelik şiddet türleri ve önlenmesi, kadın ve edebiyat, küresel ekonomide kadın emeği, çalışma yaşamı ve kadın, kadın ve girişimcilik, kadın ve çevre konuları oluşturmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

4.DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

HUK 212 İslam Hukuku

Önemli hukuk sistemlerinden birisi olan ve hukuk tarihimizde de önemli bir yere sahip bulunan İslam hukukunun kaynakları, dalları ve bunlar hakkında kısa açıklamalar bu derste ele alınacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 214 Türk Borçlar Hukukunda Yeni Gelişmeler

2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile girilen yeni dönemde Türk Borçlar Hukukunda meydana gelen yenilikleri konu almaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 216 Etik ve Değer Felsefesi

Felsefenin en önemli sistematik disiplinlerinden biri olan etik, Batı Felsefesi’nin başlangıcından beri temel problem alanlarından birini oluşturmuştur. ‘Ahlak’, ‘moral’ ve ‘etik’ ayırımları yapıldıktan sonra bu derste “erdem etiği”(Platon ve Aristoteles) ve “ödev etiği”nin(Kant) en önemli temsilcilerinin seçme metinleri irdelenir. Daha sonra genellikle etik ile birlikte ele alınan ‘Değer Felsefesi’nin temel konusu olan ‘değer’ ile ‘değerler ’in birbirinden farkı açıklanır. Bu fark aynı zamanda insan ve kişi değerlerinin de farkını ortaya çıkaracaktır. Son olarak hukuk fakültesi öğrencileri için son derece önemli olan ‘eylem değerlendirmesi’ konusu ele alınır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 218 Farazi Mahkeme Yarışmalarına Hazırlık II

Derste, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 220 Spor Hukuku

Bu ders kapsamında, spor özel hukuku ile spor kamu hukuku konularının yanı sıra; devletler üstü teşkilatların sporda etki ve işlevleri, sponsorluk, doping, sporda cezai ve hukuki sorumluluklar, spor yargısı ve bazı sporlara özgü hukuk kuralları incelenecektir. Yabancı mevzuat ve yargı kararları ile birlikte Türk spor mevzuatı ve bu konudaki idari yapılanma da dersin konuları arasındadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 222 Uluslarası İlişkilerde Temel Kavramlar

Bu ders, kamusal uluslararası hukuka ilgi duyan öğrencilere yönelik olarak bir uzmanlık dersi olarak sunulmaktadır. Güç kullanımı her zaman devletler arasındaki ilişkilerin bir parçası olmuştur. Bununla birlikte, özellikle XIX. Yüzyıldan başlayarak, farklı devletlerin askeri faaliyetlerinin insani boyutuna değinilmiştir. Sivillerin ve silahlı güçlerin düşman devletler tarafından korunması gereken belirli haklara sahip olduğu düşünülüyordu. Özellikle bu derste öğrencilere, uluslararası hukukun gelişmesine ilişkin tarihi ve sözleşmeler tarihi hakkında bilgi verilecektir (1949 Cenevre Sözleşmeleri ve 1977 Ek Protokolleri dahil). Tarihsel analiz bunu, korunan haklar ile gerçekte önerilen koruma verimliliğini ve / veya verimsizliğini belirleyerek uluslararası hukuk alanındaki sorunların eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesine fayda sağlayacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 224 Sözleşme Benzeri Borç İlişkileri

Bu derste sözleşme benzeri borç ilişkisi kavramı, türleri, hukuki niteliği, hükümleri ve uygulama alanlarının anlatımı ile konu hakkında yargı kararları incelenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 226 Kabahatler Hukuku

Bu ders; Kabahat Kavramı, Kabahat - Suç Ayrımı, Kabahatler Hukukunun Kaynakları, Kabahatler Kanunu'nun Uygulama Alanı, Kabahatin Yapısal Unsurları ve Yaptırım Uygulanmasının Koşulları, Hukukunda Kusur, Kabahatin Özel Görünüm Şekilleri, Kabahatlerde Yaptırım Uygulanmasını Engelleyen veya Sağlayan Koşullar, Kabahatlere Uygulanacak İdari Yaptırımlar, İdari Para Cezası ve İdari Tedbirler, İdari Yaptırım Kararı ,İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Yargısal Korunma konularını içermektedir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 228 Akademik İngilizce III

This course is aimed to build professionals English speaking capacities, with a focus on grammar, language vocabulary and legal terminology. This program will help students develop the language proficiency and cultural background knowledge necessary to succeed in a professional legal environment in English. Expanding knowledge of English legal system.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 232 Seçim Hukuku

Seçim kavramı, seçim sistemleri, seçim türleri, seçme ve seçilme ehliyeti konularını içeren hukuk dalıdır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 234 Roma Ceza Hukuku

Bu derste Roma ceza hukuku hakkında genel bilgi sahibi olarak, modern ceza hukukunun temel ilkelerinin tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

5.DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

 HUK 315 Çocuk Ceza Hukuku

Bu derste çocuk kavramı, çocukların korunmasına yönelik uluslararası ilkeler, korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak koruyucu ve destekleyici tedbirler ele alınacaktır. Ayrıca suça sürüklenen çocuk hakkında yapılan ceza soruşturması ve kovuşturmasının özellikleri hakkında bilgiler verilecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 317 Çevre Hukuku

Kavşak niteliğinde bir hukuk disiplini olan çevre hukukunda, genel olarak çevre kavramı, çevre hakkı ve bunun gelişimi, ulusal ve ulusal üstü düzenlemelerde çevre hukuku, yaptırımları, sorumluluk halleri ile bu düzenlemelerin sonuçları incelenmektedir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 319 Bilişim Hukuku

Kişisel veriler kavramı ve türleri özel hayat ve sır saklama yükümlülüğü kapsamında incelendikten sonra, verilere erişim hakkı, bilgilerin ifade özgürlüğü kapsamında açıklaması ve bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin değeri, kişisel verilerin ticari kullanımı, kişisel verilerin saklanmasında kamu ve özel sektörün rolü konuları Türk ve AB mevzuatı ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 321 İnfaz Hukuku

İnfaz hukuku dersinin amacı özetle, hükmün kesinleşmesinden hükümlünün infaz kurumundan salıverilmesine kadar olan süreç ile infazla ilgili kararları ve koşullu salıverilmeyi de düzenleyen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun un belli bir sistematik içerisinde incelenerek yeni Türk infaz hukuku hakkında yeterli bilgiyi öğrenciye sunmaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 323 Farazi Mahkeme Yarışmalarına Hazırlık III

Bu derste, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 325 Karşılaştırmalı Özel Hukuk

Bu dersin amacı, dünyadaki çeşitli hukuk sistemlerinde sözleşmeler hukukunun ve diğer özel hukuk kurumlarının temel özelliklerini, ortak özelliklerini ve temel farklılıkları göstermektir. Bu ders kapsamında, farklı hukuk sistemlerine ve düzenlerine, uluslararası sözleşmelere atıfta bulunulacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 327 Hukuk Kliniği I

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 359 Bütçe Hukuku

Bu ders kapsamında Kamu Maliyesinin kamu giderleri kolunu oluşturan bütçeyi, ekonomik ve hukukî açıdan ele alarak bütçenin niteliği, temel ilkeleri, çıkarılma usulleri, uygulanması ve denetiminin hukukî niteliğinin aktarılması amaçlanmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 333 Fikri Mülkiyet Hukuku

Derste, fikri mülkiyet hukukunun genel ilkeleri incelenecektir. Bu kapsamda fikri mülkiyet hukukuna giriş ve genel bilgiler, fikir ve sanat eserleri, komşu haklar, tecavüz halinde ileri sürülebilecek talepler ve davalar, markalar, marka çeşitleri, tescili; marka üzerindeki haklar ve korunması, patentler, patent çeşitleri, buluş, patentin tescili ve korunması, faydalı modeller, entegre devre topografyaları, tasarımlar, coğrafi işaretler, fikri mülkiyet hakları alanında uluslararası düzenlemeler; konularını içermektedir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 339 Kişisel Verilerin Korunması

Bu derste, öğrenciler kişisel veri kavramı konusunda bilgi edinir. Kişisel verileri koruma yolları, verilerin işlenmesinde ilkeler ile hukuka uygunluk şartları ile KVKK ile GDPR arasındaki farklı düzenlemeleri öğrenir; aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile AB kapsamındaki diğer veri koruma otoritelerinin kararlarından örneklerle bilgilerini pekiştirir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 343 İnsan Felsefesi

İnsan Hakları konusu hukukçular tarafından yoğunluklu olarak ele alınmakla birlikte, insanların insanlara ettiği bir muamele biçimi bağlamında anlaşıldığında, felsefenin, daha doğrusu etiğin bir konusu olmaktadır. Felsefenin temel amacı, adına “insan” denen türün haklarının nereden kaynaklandığını göstermek ve bunları kavramlaştırarak temellendirmektir. Felsefenin bu işe girişmesiyle birlikte ‘temel hak ve özgürlük’ olarak addedilen bazı hakların temel bir insan hakkı olmadığı görülür. Bu ders, hukuk fakültesi öğrencilerinin temel hak ve özgürlükleri felsefi olarak kavramlaştırmanın önemini fark etmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ‘demokrasi’, ‘laiklik’ gibi kavramların kullanımında da belirli bir hassasiyet kazanmalarını sağlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 347 Uluslararası Antlaşmalar Hukuku

Uluslararası antlaşma çeşitleri ve özellikleri, Uluslararası hukukun genel düzenine dair antlaşmalar (MC ve BM Şartları, Uluslararası Antlaşmalar Viyana Sözleşmesi, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi, vs.), Güvenlik ve savunma antlaşmaları, askeri antlaşmaları (NATO, Bağdat Paktı, Balkan Paktı, AGİT vs.), Küresel ekonomik ilişkilere ilişkin antlaşmalar (DTÖ, IMF, DB, Gümrük Birliği ..) Geniş kapsamlı işbirliği antlaşmaları (AB, İİT vs.), Türkiye’nin uluslararası antlaşmalara taraf olma prosedürü, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar, Kuruluşuna, egemenliğine ve sınırlarına ilişkin antlaşmalar, Osmanlı’nın halefi olması nedeniyle taraf olduğu antlaşmalar, Türkiye’nin taraf olduğu diğer antlaşmalar

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 349 Örgüt, Uyuşturucu ve Fuhuş Suçları

Örgüt, uyuşturucu ve fuhuş suçlarının tanımlanması, nitelik hallerinin incelenmesi ve Yargıtay kararları ile edinilen bilginin desteklenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 351 Ombudsmanlık

Ombudsmanlık Kurumuna yapılan ve kişisel verileri gizlenmiş bir veya birden fazla başvuru seçilerek bu başvurunun konusuyla ilgili literatürün ve mahkeme kararlarının araştırılması, başka ülke örneklerinin incelenmesi konuları dersin içeriğini oluşturur.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 353 Özel Hayatın Korunması

Özel Alan Tanımlaması, Özel Yaşamın Kapsamının Değerlendirilmesi, Avrupa Sözleşmesi ve Diğer Uluslararası Sözleşmelerin Tanımlamaları, Mahkeme Kararlarında Örnekler, Müdahale Tanımı, Müdahalenin Yasaya Uygunluğu/Yasayla Düzenlenmiş Olması, Müdahalenin Demokratik Toplum Geleneklerine Uygunluğu, Milletlerarası Mahkeme Kararları, Orantılılık İlkesinin Uygulanması, Orantısız ve/veya Hukuka Aykırı Müdahalelere Türkiye’den Örnekler, Orantısız ve/veya Hukuka Aykırı Müdahalelere Avrupa’dan Örnekler, Özel Yaşamın İhlalinde Etik Yaklaşımlar, Medya Etiği ve Özel Yaşamın İhlali.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

6.DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

HUK 312 Türk Vergi Sistemi

Bu dersin amacı, Türk Vergi Sisteminde yer alan gelir, harcama ve servet vergilerinin işleyişini ortaya koyarak pratikte karşılaşılabilecek sorunları hukuk metodolojisine uygun muhakeme gücüne dayalı olarak çözümleme becerisi kazandırmaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 316 Rekabet Hukuku

Rekabet kavramı, rekabete aykırı sözleşmeler, anlaşmalar, uyumlu eylemler, hâkim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalar, rekabet kurulu incelemeleri.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 318 Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hukukunun temel ilkeleri ve terminolojisi. Ayıplı mal ve hizmetler. Ayıplı mal ve hizmet edinen tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar. Tüketici uyuşmazlıklarında çözüm yolları. Tüketici örgütleri.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 320 Farazi Mahkeme Yarışmalarına Hazırlık IV

Derste, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 322 Kriminoloji

Bu derste kriminoloji biliminin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kriminolojik araştırmalarda metot ve bilinmeyen suçluluk konusu, günümüz kriminolojisine göre suçun nedenleri ve bu bağlamda Medya ve suçluluk, çocuk suçluluğu, cinsiyet ve suç, şiddet suçları, cinsel suçlar, ekonomi ve suçluluk, bağımlılık maddeleri ve suçluluk konuları incelenmektedir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 324 Kadastro Hukuku

Bu dersin amacı, kamu hukukuna ait bir dal olan Kadastro Hukuku hakkında bilgiler vermektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 328 İnsan Haklarına Giriş

Bu ders kapsamında İnsan Hakları Hukuku'nun temel kavramları üzerinde durularak İnsan Hakları Hukuku maddi hukuk ve uluslararası denetim usulleri yönüyle incelenecek ve öğrencilere İnsan Hakları Hukuku’na ilişkin genel bilgiler verilerek insan hakları meseleleri tartışılacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 330 Sosyal Medya ve Hukuk

Bu ders, öğrencilere sosyal medya ve hukuk arasındaki ilişkiyi aktarmayı amaçlar. Özellikle günümüzde oldukça sıklıkla kullanılan cep telefonları ve tablet bilgisayarlar sayesinde, sayıları gün geçtikçe artan sosyal ağlarda, web sitelerinde, bloglarda yapılan paylaşımların hukukun çeşitli alanlardaki yansımaları incelenecektir. Manevi tazminat davaları, Dijital pazarlarda rekabet, boşanma davalarında sosyal medya paylaşımlarının rolü, dijital güvenlik gibi konular işlenerek öğrencilere yeni nesil bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 326 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

Bu dersin amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin korumacılık konusunda belirli bir anlayışa sahip olmalarını ve hassasiyet kazanmalarını sağlamaktır. Derste önce kültür mirasından ve doğal varlıklardan ne anlaşıldığı, sonra da bunların niçin korunmaları gerektiği anlatılır. Türkiye’nin olağanüstü zengin kültür mirası ve doğasından pek çok örnekler verilerek bunların değeri, evrenselliği ve bu kavramlarla birlikte gelen aidiyet, kimlik ve bilinç konuları incelenir. “Nasıl korumalıyız?” sorusuna gelindiğinde ise koruma hukuku üzerinde durularak hem Türkiye’deki koruma mevzuatı, hem de korumayla ilgili uluslararası kuruluşların (UNESCO, Europa Nostra gibi) işlevleri ve sorumlulukları anlatılır. Dersin tamamlayıcıları olarak Antalya’nın yakın çevresine en az iki adet günübirlik gezi yapılır ve öğrencilerin somut örneklerle karşılaşması sağlanır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 332 Hukuk Kliniği

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 338 Güncel Olaylarla Uluslararası Hukuk

Dönem sonunda katılımcılar, uluslararası hukuk çözümlemeleri yapma becerilerini geliştirecek, alana yönelik eleştirel bakış açısı kazanacak, güncel sorunları uluslararası hukuk yönüyle de değerlendirebileceklerdir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 342 Uygulamalı Tazminat Hukuku

Sözleşmesel ve sözleşme dışı sorumluluk, haksız fiil hukukunun genel ilkeleri, bedensel zarar, iş gücü kaybı ve hesaplanması, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar ve hesaplanması, manevi zararın tespiti ve hesaplanması, hesaplama için pratik çalışmalar

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 344 Siber Güvenlik, Blokzincir ve Hukuk

Bu derste öğrencilere siber güvenlik ve blokzincir kavramlarına ilişkin genel bilgiler verildikten sonra, bu kavramlara ilişkin güncel gelişmeler incelenecek ve tartışılacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

7.DÖNEM SEÇMELİ DERSLERİ

HUK 415 Siyasal Düşünceler

Modern devlet düşüncesinin doğuşu ve gelişimi sürecinin siyasi-hukuki kavramlarına yönelik tarihsel ve teorik aşamaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Temel modern anayasal kurumların ve kavramların, hak kavramı doğrultusunda dönemsel ve karşılaştırmalı olarak tartışılması. Modern devletin doğuşuna paralel olarak, hak kavramının tarihsel belgelerinin günümüze kadar gelişiminin anlatımı.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 417 Adli Tıp

Bu derste, öğrencilere Adli Tıp Bilimi’nden özellikle Ceza Hukuku alanında nasıl yararlanıldığı ve Adli Tıp Bilimi ile birtakım suçların nasıl aydınlatıldığı anlatılmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 419 Sermaye Piyasası Hukuku

Ders kapsamında Türk sermaye piyasasının özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve bunların denetimleri, Türk sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetler ve bunların halka arzı, halka açık anonim şirketler ve sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurulu konuları anlatılmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

Farazi Mahkeme Yarışmalarına Hazırlık V

Derste, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 423 Avukatlık Hukuku

Hukuk Fakültesi mezunlarının büyük bir kısmı avukatlık mesleğine yönelmektedir. Oysa bu mesleğin hukukunu tanıtan derslere, hukuk eğitiminde yer verilmesi ihmal edilmektedir. Bu dersle, bu alanda hissedilen ciddi bir boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında ele alınacak konular şunlardır: Avukatlık mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler, avukatla müvekkil arasındaki ilişkiler, avukatlık örgütlenme türleri, meslekte yaşanan değişim, uzmanlaşma, avukatın hak ve yükümlülükleri, etik/mesleki kurallar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 425 İnsan Hakları Felsefesi

İnsan Hakları konusu hukukçular tarafından yoğunluklu olarak ele alınmakla birlikte, insanların insanlara ettiği bir muamele biçimi bağlamında anlaşıldığında, felsefenin, daha doğrusu etiğin bir konusu olmaktadır. Felsefenin temel amacı, adına “insan” denen türün haklarının nereden kaynaklandığını göstermek ve bunları kavramlaştırarak temellendirmektir. Felsefenin bu işe girişmesiyle birlikte ‘temel hak ve özgürlük’ olarak addedilen bazı hakların temel bir insan hakkı olmadığı görülür. Bu ders, hukuk fakültesi öğrencilerinin temel hak ve özgürlükleri felsefi olarak kavramlaştırmanın önemini fark etmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ‘demokrasi’, ‘laiklik’ gibi kavramların kullanımında da belirli bir hassasiyet kazanmalarını sağlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 427 Hukuk Kliniği III

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 431 Şirketler Topluluğu

Şirket kavramı, tüzel kişilik, adi şirket, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, anonim şirketler, limited şirketler

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 435 Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri

Ulusal hukuklar daha geniş bir evrenin parçasıdırlar. Karşılaştırmalı hukukun temel amacı belirli yabancı hukuk sistemleri hakkında genel bilgi vererek uluslararası hukuk pratiği için gerekli temel becerileri kazandırmaktır. Bu öğrencilerin yabancı hukuklar, kavramlar ve yaklaşımlar ile tanışmasını sağlayarak yabancı hukukçularla iletişimi kolaylaştırır. Bu derste bazı müşterek ve Kara Avrupası hukuk sistemlerinin yargı örgütü, temel hukuk kaynakları ve temel hukuki kavramlar hakkında bilgi verilecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 437 Mesafeli Sözleşmeler

Derste mesafeli sözleşmeler kavramına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat incelenerek turizm mesafeli sözleşmelere ilişkin güncel tartışmalı konular değerlendirilecektir

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 439 Kamu Hukuku Uygulamaları

Bu derste anayasa mahkemesine bireysel başvuru, yaşama hakkı, işkence yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, suç ve cezaların kanuniliği, özel yaşama, aile yaşantısına, konut ve haberleşme özgürlüğüne saygı, vergi hukuku uyuşmazlıkları, kamulaştırmasız el atma, idarenin kusursuz sorumluluğu konuları ele alınacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 441 Özel Hukuk Uygulamaları I

Zina Nedeniyle Boşanma, Aile Konutunun Hukuki Tasarruflara Konu Olabilmesi, Bağışlama/Bağışlama Dönme Sebepleri/Karma Bağış, Nispi Muvazaa, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, MK.m.716 uygulama alanı, Borç İlişkisinin Nispiliği, KMK M.10/5, Kiraya Verenin Borçları, Adam Çalıştıranın Sorumluluğu, Yapı Malikinin Sorumluluğu, KMK M.17, Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 443 Taşıma Hukuku

Bu derste taşıma hukukunun genel ilkeleri, tarafları, taşıma senedinin hukuki niteliği ve şartları, taraflar, riziko alanı, amblajlama, yükleme ve boşaltma, taşıyanın sorumluluğu ve sorumluluktan kurtulma halleri, gönderenin sorumluluğu ve hakları, tazminat hükümleri ve zamanaşımı, sorumluluğun sınırlandırılması,bildirimler, zamanaşımı, örnek olayların tartışılması, gemi tanımı, hukuksal niteliği, donatan ve işleten kavramları, navlun sözleşmesi, deniz taşımacılığında yükleme ve boşaltma, taşıyanın, donatanın ve kaptanın sorumluluğu ve tazminat, konişmentonun hukuki niteliği ve hükümleri, deniz kazaları, çatma ve müşterek avarya konuları işlenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 445 İrtifak Hakları

Derste irtifak hakkına dair bilgiler verildikten sonra eşyaya bağlı irtifak hakkı incelenecektir. Sonrasında ise intifa hakkı incelendikten sonra, özel intifa çeşitleri ve oturma hakkı tartışılacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 449 Ayni Teminatlar

Teminatlar, ayni ve şahsi teminatlar, taşınır rehni, bir sicile tescili zorunlu taşınır malların rehni, hak veya alacaklar üzerinde rehin, pay senedi rehni, taşınmaz rehni, ticari işletme rehni ve konuya ilişkin uygulamaya yönelik çalışmalar ele alınacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 451 Vergi Ceza Hukuku

Vergi ceza hukukunun ceza hukuku içindeki yeri, vergi idaresinin cezalandırma yetkisi açısından vergi usul hükümlerine genel bakış, ikmalen tarhiyat, re'sen tarhiyat, vergi cezaları ve hukuki niteliği, kamusal cezalarla idari cezaları ayırt etmeye yarayan kıstaslar, vergi ceza hukukunda ehliyet, idari vergi suçları, kamusal vergi suçları; iştirak; içtima; cezalarda indirim, tekerrür, ceza ilişkisinin sona ermesi, ödeme, ölüm, zamanaşımı, af, uzlaşma konuları bu dersin içeriğini oluşturur.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 453 Noterlik Hukuku

Bu ders noterliğin tanımı, niteliği ve hukuktaki yeri, noterlik ve mesleki organizasyonu, noter işlemleri, noterlerin hak ve yükümlülükleri, noterlerin denetimi ve sorumlulukları konularını içermektedir

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

8.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER

HUK 418 Hava ve Uzay Hukuku

Ders kapsamında Uzay Hukukunun temel kavramları, Hava hukukunun tanımı, özellikleri, hava gemisi kavramı, çeşitleri, hava gemisi üzerindeki ayni haklar ve uluslararası anlaşmalar ile Türk sivil havacılık kanunu hükümleri dairesinde hava taşıyıcısı ve işletenin sorumluluğu konuları anlatılmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 420   Farazi Mahkeme Yarışmalarına Hazırlık

Derste, Avusturya’da yılda bir kez düzenlenen ​Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot isimli yarışmaya katılım sağlanması amacıyla, öğrencileri dilekçeler aşaması ve sanal mahkeme huzurunda sözlü tartışma aşamasına hazırlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 422 Uluslararası İnsancıl Hukuk

Uluslararası İnsancıl Hukuk dalının varoluş nedeni, savaş olgusudur. Dersin amacı bu hukuk dalını öğrencilere tanıtmak ve Uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanacak kurallar hakkında bilgi vermektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 424 Bireysel Başvuru

Bu derste Anayasa mahkemesine bireysel başvuru sistemi, bireysel başvurunun özellikleri, iç hukuk yollarının tüketilmesi, süre şartı, maddi haklar, bireysel başvuru yapılması incelenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 426 Arabuluculuk

Bu dersin amacı anlaşmazlık çözümünde kullanılan yöntemlerden 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenen arabuluculuğun hukuki boyutlarının incelenmesi ve anlaşmazlık çözümünün hukuki çerçevede değerlendirilmesidir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

HUK 428 Adli Yazışma

Bu derste öğrenciler Türk usul hukuku çerçevesinde mahkeme ile yapılacak yazışmaları pratik olarak öğrenme ve uygulama imkânı bulurlar.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 430 Enerji Hukuku

Bu dersin amacı, özelleştirilen ve regülasyona tabi tutulan enerji piyasalarının değişen hukuki yapısını öğrenmek ve uygulamada karşılaşılan sorunları analiz etmektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 432 Hukuk Kliniği IV

Bu ders kapsamında öğrenciler, Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimleri boyunca, özel hukuk ve kamu hukuku alanında öğrendikleri teorik hukuk bilgilerini uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk üstlenmektedirler. Hukuk kliniği eğitimi, öğrencilerin hukuk bilgisini, gerçek hayat ilişkileri üzerinden sunacakları bir bilgi hizmeti sayesinde geliştirmelerini hedefler.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 444 Turizm Hukuku

Derste turizm hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat incelenerek turizm hukukuna özgü teşvik ve benzeri bazı kavramlar incelenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 446 Kamu Hukuku Uygulamaları  II

Hayata Karşı Suçlar, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Hürriyete Karşı Suçlar, Malvarlığına Karşı Suçlar, Bilişim Suçları, Adliyeye Karşı Suçlar

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 448 Özel Hukuk Uygulamaları  II

Medeni Hukuk kavramlarıyla bağlantılı pratik çalışmalar, Borçlar Hukukunun temel kavramlarının diğerleri ile bağlantısı, Medeni ve Borçlar Hukuku kavramları arasındaki bağlantılar ile devam, borçlu temerrüdü ve özel hükümler, borçlu temerrüdü ile diğer disiplinler arasındaki bağlantı, borçlu temerrüdü ile diğer disiplinler arasındaki bağlantı, borca aykırılık görünümleri, Eşya Hukuku ile diğer derslerin bağlantısı, tüm konularla ilgili yapılan pratik çalışmalar çerçevesinde yargıtay kararı okumaları.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 452 AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Özel Hukuk

Bu derste Avrupa Konseyi kuruluşu ve yapısı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve kararlarının icrası, İnsan hakları bölgesel koruma sistemleri ve AİHS, Anayasa Mahkemesi ve AİHM’ye bireysel başvuru yolları, Kabul edilebilirlik kriterleri, AİHS’ne genel bakış, Adil Yargılanma Hakkı, Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü İfade Özgürlüğü, Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü konuları ele alınmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 454 Mükellef Hakları

Genel mükellef hakları, adil, eşit ve saygılı hizmet alma hakkı, bilgi alma hakkı, başvuru hakkı, idari ve yargı yollarına başvuru, mükelleflere ilişkin bilgilerin gizliliği hakkı, vergilemede belirlilik hakkı, özel hayatın gizliliği hakkı, temsilci kullanma hakkı, tarh ve tahsil sırasında haklar, ihtirazı kayıtla beyan, pişmanlık, tecil ve terkin, cezalarda indirim, vergi denetimi sırasında hakla, idari ve yargısal çözüm yolları sırasında haklar, uzlaşma, hataların düzeltilmesi, adil yargılanma hakkı, susma hakkı konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 458 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ele alınacaktır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 456 Anayasa Yargısı - Norm Denetimi

Bu ders, anayasa hukukunun yargılama hukuku boyutunu karşılaştırmalı bir perspektifle incelemektedir. Anayasa kurallarının yaptırım müessesesi olan anayasaya uygunluk denetimi, kuramsal anayasa hukukunun pratik karşılığıdır. Anayasa yargısının tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkışı, gelişimi ve bugün uygulanan türlerini ele almaktadır. Türk anayasa yargısının kurumsal hem de fonksiyonel özellikleri, dünyadaki diğer örneklerle mukayeseli bir biçimde incelenecektir.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 462 Dış Ticaret Hukuku

Bu dersin kapsamını uluslararası ticaret kavramı, önemi ve tarihi gelişimi, uluslararası ticaret hukukuna ilişkin temel kavramlar, müesseseler ve uluslararası ticari kuruluşlar, uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması, uluslararası ticari sözleşmelere uygulanacak hukukun tayini, uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların milli mahkemeler tarafından çözümü, uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü, uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri, ticarette kullanılan teslim şekilleri, kambiyo mevzuatı, uluslararası banka teminat mektupları, uluslararası ticarette finansman teknikleri, dış ticaret açısından türkiye –ab ilişkileri, gümrük rejimleri, ihracat ve ithalat işlemleri, uluslararası ticarette kullanılan belgeler oluşturmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

HUK 464 İsimsiz Sözleşmeler

Sözleşme kavramı ve anlamı, sözleşmelerin borçlar kanunu açısından önemi ve düzenlenmesi, karma sözleşmeler-bileşik sözleşmeler ve atipik sözleşmeler (kanun tarafından düzenlenmeyen sözleşmeler), atipik sözleşmelere ilişkin genel teoriler, sulh sözleşmesinin tanımı, tarafların hakları ve borçları ve sözleşmenin sona ermesi, satış için tevdi sözleşmesi, tanımı, tarafların hakları ve borçları, sözleşmenin sona ermesi, franchising sözleşmesinin, tanımı, tarafların hakları ve borçları ve sözleşmenin sona ermesi, garanti sözleşmesinin tanımı ve tarafların hakları, garanti sözleşmesinde tarafların borçları ve sözleşmenin sona ermesi, teminat mektupları, lisans sözleşmesi, tanımı, tarafların hakları ve borçları ve sözleşmenin sona ermesi, know-how tanımı, tarafların hakları ve borçları ve sözleşmenin sona ermesi, finansal kiralama sözleşmesi, tanımı, tarafların hakları ve borçları ve sözleşmenin sona ermesi, barter sözleşmesi, tanımı, tarafların hakları ve borçları ve sözleşmenin sona ermesi, tek satıcılık sözleşmesi, tanımı, tarafların hakları ve borçları ve sözleşmenin sona ermesi bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3