Program amacı:

Programın amacı acil durumlarda hastanın yaşamını kurtarmaya veya sakatlıkları önlemeye yönelik müdahaleleri en uygun şekilde gerçekleştirebilecek sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak nitelikli paramedikleri (Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerini) topluma kazandırmaktır.

Program Öğrenme Çıktıları:

 Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1. İlk ve Acil Yardım alanındaki bilgileri içeren ders kitaplarından, uygulama araç-gereçlerinden ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri meslek hayatında değerlendirir ve uygular.

2. Meslek yaşantısında ilk ve Acil Yardım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi, birikimi, becerilerini ve tecrübelerini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

3. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili, sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak gerekli durumlarda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

4. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde uyumlu bir şekilde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.

5. İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında her türlü toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

6. Meslektaşları, hastaları ve hasta yakınları, hekimler ve tüm sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.

7. Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; İlk ve Acil Yardım alanında çalışan bir birey olarak her türlü görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilir ve mevzuata uygun hareket eder.

8. İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.

9. İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

10. İlk ve Acil Yardım ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, kurslara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.

11. İlk ve Acil Yardım alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler, uluslararası gelişmelere duyarlıdır.

12. Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerlere her zaman bağlı kalarak sorunlar karşısında çözüm önerileri geliştirebilir.

13. Mesleğin gerektirdiği fiziksel iş yüklerini öğrenir, kendi beden sağlığını korumak ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirmek için fiziksel uygunluk düzeyini geliştirir ve korur.