Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavları sonucunda bölümün gereği olan notu elde etmiş veya yatay geçiş başvurusu kabul edilmiş olmak gerekir. Uluslararası öğrencilerin kabulü ve kayıtları için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya üniversitenin aynı düzeydeki diploma programları arasında yapılacak yatay geçiş işlemleri ve çift ana dal-yan dal programları ile ilgili hususlar 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına dikey geçiş işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.