Öğrenciler, Sağlık Bilimleri Fakültesinin belirlediği esaslar doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

Öğrencilerin bir dersteki başarı durumu; ilgili öğretim elemanları tarafından her yarıyıl başlangıcında başarı notuna katkısı ilan edilen ödev, proje, atölye, arazi çalışması, uygulama, laboratuvar, seminer, kısa sınav, ara sınav ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarının ve final sınavının sonuçlarına göre belirlenir.

Bir ders için yarıyıl/yıl içi değerlendirme araçları ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Staj, dönem projesi, bitirme projesi, bitirme tezi ve seminer dersi ve benzeri dersler hariç, bir ders için yarıyıl/yıl içi değerlendirmesinde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. Her bir yarıyıl/yıl içi değerlendirme aracı (ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, uygulama ve diğer çalışmalar) 100 puan üzerinden notlandırılır. Bu değerlendirme araçlarının notlandırılmasında herhangi bir başarı değerlendirme yöntemi kullanılmaz ve harfli başarı notu verilmez. Harfli başarı notu verme işlemi, yarıyıl/yılsonu sınavı dâhil tüm değerlendirme araçları notlandırıldıktan sonra gerçekleştirilir. Öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların başarı notuna katkı oranları (ağırlıkları) ders izlencelerinde belirtilir. Bu oranlar, ilgili dersin değerlendirilmesinde esas alınır. Yarıyıl/yıl içi değerlendirmesinde belirlenmiş ara sınav(lar)ın başarı notuna toplam katkısı en az %20’dir.  Yarıyıl/yılsonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır. Yarıyıl/yılsonu sınavının başarı notuna katkısı %60 dır ve öğrenci bu sınavdan 100 üzerinden en az 45 almak zorundadır. 

Öğrencilerin akademik yeterliği her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin o yarıyıl aldığı bütün derslerden sağladığı toplam AKTS kredisinin, aldığı derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerden sağladığı toplam AKTS kredisinin, aldığı tüm derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, önceki notlar yerine o derslerden alınan en son not genel not ortalamasına dâhil edilir, ancak öğrencinin tüm notları transkript üzerinde gösterilir. Gerek yarıyıl gerekse de genel not ortalamaları virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır; ilgili not virgülden sonraki üçüncü hane 5 veya daha fazla olduğunda yukarıya, 4 veya daha az olduğunda aşağıya yuvarlanır. Yaz dönemi sonunda öğrencilerin yaz döneminde kayıt yaptırdıkları derslerden aldıkları notlar dikkate alınarak GNO yeniden hesaplanır.

 

LİSANS SINAV- BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ

 

Fakültemiz  için  bir dersin   Sınav  ve  Başarı  notu, Doğrudan Dönüşüm Sistemine göre ve Tablo 1 deki ağırlıktadır.

Tablo 1.

 

 

 

Birim

Yarıyıl/ Yıl içi Değerlendirmesi Ağırlığı

 

Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı Ağırlığı

Başarı

Değerlendirme Yöntemi

 

YSSL

 

BNAL

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

40

60

DDS

45

50

 

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans HARF Not Aralığı Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS)

Başarı Notu Aralığı

Harfli başarı Notu

Başarı Katsayısı

Başarı Değerlendirmesi

 

A+

4,00

Başarılı

95-100

A

4,00

Başarılı

85-94

A-

3,70

Başarılı

80-84

B+

3,30

Başarılı

75-79

B

3,00

Başarılı

65-74

B-

2,70

Başarılı

60-64

C +

2,30

Başarılı

55-59

C

2,00

Başarılı

 

50-54

C-

1,70

Geçer

45-49

D+

1,30

Başarısız

40-44

D

1,00

Başarısız

0-39

F

0

Başarısız

 

Fx

0,00

Devamsız-Başarısız

 

EX

-

Muaf

 

S

0,00

Yeterli-Başarılı

 

U

0,00

Yetersiz-Başarısız

 

W

-

Çekilme

 

I

-

Eksik

 

P

-

Devam ediyor

 

AU

-

Dinleyici