PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1.Hemşirelik alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla birey, aile ve topluma; kültüre duyarlı hemşirelik bakımı verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.

2.Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerini belirler, bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık yapar.

3.Hemşirelik alanında problem çözme, karar verme, eleştirel düşünme ve liderlik becerilerini kullanır.

4.Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini ifade ederek iletişim kurar. 

5.Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak insan hakları ve onuruna saygı gösterir

6.Disiplin içi ve disiplinler arası ekip üyeleri ile iş birliği içinde çalışır.

7.Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.

8.Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı doğrultusunda hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşır, bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirir.

9.Bireysel ve mesleki gelişime katkı sağlayacak her türlü araştırma, proje ve etkinliklerde yer alarak hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir.
10.Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.