ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

EĞİTİM PLANI DERS İÇERİKLERİ

 

I.YIL (1.Yarıyıl) GÜZ DÖNEMİ 

ZORUNLU DERSLER

HEM117 HEMŞİRELİK ESASLARI I (4-2-0-5) (AKTS:8)

Bu ders; Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Bir Meslek Olarak Hemşirelik, Hemşireliğin Kültürel ve Sosyal Rolleri, Fonksiyonları, Sorumlulukları, Temel İnsan Gereksinimleri, Yaşam Süreci, Homeostazis, Stres, Sağlık, Hastalık, Holistik, Hümanistik Yaklaşım, Birey Ve Hastane Ortamı, Hastanın Hastaneye Kabulü ve Taburculuk, Enfeksiyon Kontrolü, Hareket Gereksinimi, Sağlıklı Bireyin Hijyen Gereksinimi, Yaşam Bulguları, Sıcak-Soğuk Uygulamalar, İlaçların Uygulanması, Parenteral İlaç Uygulamaları - 1 Lokal İlaç Uygulamaları, Ağrı ve Acıyla Baş Etme konularını kapsamaktadır.

HEM119 ANATOMİ I (2-1-0-3) (AKTS:4)

Bu ders ;temel anatomi bilgileri, terminoloji, kemik, eklem, kas, dolaşım, solunum, sindirim, endokrin, ürogenital ve sinir sistemleri ile duyu organları ve sistemleri oluşturan organların ve bu organlar arasındaki yapısal ve komşuluk ilişkilerini açıklar.

HEM121 FİZYOLOJİ I (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders ile öğrencinin; insan vücudundaki hücre, doku, organ ve sistemlerin normal işleyiş mekanizmaları ve bunların kontrol yöntemlerini öğrenmesi amaçlanır.

HEM123 MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ (2-1-0-3) AKTS:3)

Bu ders; temel tıbbi mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji, doğal ve edinilmiş bağışıklık ile mikrobiyolojik tanı süreçlerine ilişkin konuları kapsar.

HEM125 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders ile öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kavramları bilme, işyerlerinde risk yönetimi ve değerlendirmesi yapabilme, iş sağlığı ve güvenliği kanunu öğrenme, iş kazaları ve önlemlerini, meslek hastalıklarını tanıyabilme, acil durumlar ve  ilk yardım durumlarında gereken uygulamalır konusunda beceri kazandırmak amaçlanmıştır.

INGL101 İNGİLİZCE I (2-0-0-2) (AKTS:2)

Öğrencilerin başlangıç düzeyde İngilizce dil bilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

TURK101 TÜRK DİLİ I (2-0-0-2) (AKTS:2)

Dersin içeriğini temel dil bilgisi kuralları, kelime çeşitleri, zamanlar ve anlatım içinde zaman uygunluğu. dünya dil grupları, türkçenin dünya dil grupları arasındaki yeri, sözlü ve yazılı anlatım şekilleri, imla, noktalama ve yazım kuralları, doğru cümle kurma, cümle çözümlemesi oluşturmaktadır.

HIST101 ATATÜRK İLKELERI VE İNKILÂP TARiHi I (2-0-0-2) (AKTS:2)

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra laik ve üniter yapıda ulus-devlet  olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devrimi'nin, ulus-devlet ve  çağdaşlık ve laiklik olgularının Türkiye bağlamında ifadesi ve anlamına karşılık gelen Atatürkçü Düşünce'yi genç nesillere öğretmek ve bunun değerini idrak ettirmektir

SEÇMELİ DERSLER

HEM127 BAKIM TEKNOLOJİSİ (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu dersin amacı; öğrencinin teknolojik gelişmelerin önemini kavrama, hemşirelik ve sağlık bakımı uygulamalarında teknolojik gelişmeleri tanıma, kullanabilme becerileri kazandırmaktır

HEM129 TOPLUMSAL SORUMLULUK (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu dersin amacı; öğrencilerin yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarını, bir takım çalışması içerisinde ve aynı zamanda bireysel inisiyatiflerini de ele alarak gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

I.YIL (2.Yarıyıl) BAHAR DÖNEMİ 

ZORUNLU DERSLER

 

HEM122 HEMŞIRELIK ESASLARI II (4-4-0-6) (AKTS:6)

Hemşirelik Esasları II dersi, hemşirelik eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik olup, hemşirelik bakımında temel olacak bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlar. Bu ders, öğrencilerin insanı kendine özgü varlığı ve gereksinimleri içinde çevresi ve toplumla birlikte bütüncül bir anlayışla ele almasını hedefleyen, temel insan gereksinimleri doğrultusunda, hemşirelik bakımında temel kavram ilke, kural, yöntem bilgisi ve uygulama becerisi kazanmasını sağlayan, aynı zamanda diğer mesleki derslere temel oluşturan kuramsal ve uygulamalı bir derstir. Bu ders aynı zamanda Hemşirelik Esasları I dersinin devamı niteliğindedir.

HEM124 HEMŞIRELIK ESASLARI UYGULAMASI (0-0-4-2) (AKTS:4)

Bu dersin amacı öğrencinin teorik bilgisini uygulamaya aktarması, klinik beceri, klinik karar verme, kritik düşünme ve araştırma becerisinin artırılması ve bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanlarda becerilerini arttırarak bağımsız çalışma yeteneğinin geliştirilmesidir.

HEM126 ANATOMİ II (2-1-0-3) (AKTS:3)

Bu ders ile öğrenciye temel anatomi bilgileri, terminoloji, kemik, eklem, kas, dolaşım, solunum, sindirim, endokrin, ürogenital ve sinir sistemleri ile duyu organları hakkında genel bilgilerin kavranması ve sistemleri oluşturan organların ve bu organlar arasındaki yapısal ve komşuluk ilişkilerinin açıklanması amaçlanmaktadır.

HEM128 FİZYOLOJİ-II (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders; hücre ve sinir-kas fizyolojisi, kan ve dolaşım sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisini kapsamaktadır.

HEM130 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders, hemşirelik öğrencilerine sağlık hizmeti alan bireyler, aileler, hemşirelik meslektaşları ve diğer sağlık profesyonelleri ile etkili bir şekilde iletişim kurmaları için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Öğrencilerin içsel ve kişilerarası iletişim becerilerini etkili bir şekilde geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olacak iletişim kavram ve ilkelerini tanıtır.

HEM132 PSİKOLOJİ (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders; Psikolojinin Tanımı Ve Konusu, Hemşirelik Bakımında Psikolojinin Önemi Psikolojinin Tarihçesi, Psikolojinin Alt Dalları, Psikolojide Yaklaşımlar, Duyum Ve Algı, Bellek, Öğrenme, Zeka, Duygular, Kişilik, Motivasyon, Kültürel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Anormal Psikoloji, Klinik Psikoloji konularını içerir.

INGL102 İNGİLİZCE-II  (2-0-0-2) (AKTS:2)

Öğrencilerin başlangıç düzeyde İngilizce dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

HIST102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu dersi alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu temel ilkeleri ve Türk Devrimi çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde millî esaslara göre uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke seviyesinde çağdaş sorunların çözümü üzerine sınıflama, betimleme, açıklama, analiz yeteneğini kazanması hedeflenir. 

TURK102 TÜRK DİLİ II (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders Türkçenin söz dizimi özelliklerini, cümle yapısı, bilimsel yazılarda türk dilinin özelliklerini, anlatım bozukluğundan kaynaklanan iletişim sorunlarını içermektedir. Türk dilinin söz dizimi özelliklerini ana çizgileriyle tanıtmak; metin çözümleme becerisini geliştirmek; Türkçeyi doğru ve  güzel kullanabilme yeteneği kazandırmak hedeflenir.

SEÇMELİ DERSLER

HEM134 BİLİMSEL OKURYAZARLIK (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders bilimsel okuryazarlığın tanımı, bilgiye erişmede yeni yaklaşımlar, bilimin doğası ve önemi, elde edilen bilginin kullanılması, bilgiye erişim araçları, kütüphanelerin kullanılması, bilgisayarla tarama ile ilgili kavram ve teknikler, Web of Science araştırma için kullanılması, uygun bilginin bulunması ve kullanılması,bilginin iletilmesi, bilimsel okuryazar uygulamaları ve bilimsel okuryazar olmanın önemini içerir.

HEM136 GİRİŞİMCİLİK (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders ile öğrenciye; iş planı için gerekli araştırmaları yapma, iş planı hazırlığı ve sunumu için gerekli teknikleri kullanabilme becerilerini kazandırabilme amaçlanır.

II.YIL (1.Yarıyıl) GÜZ DÖNEMİ 

ZORUNLU DERSLER

HEM219 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (5-0-0-5) (AKTS:8)

Bu dersin amacı; öğrencilere sağlıklı/hasta birey, aile ya da toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, sistemlere ilişkin tedavi/bakım ve  rehabilitasyon süreçlerine yönelik bütüncül bir anlayışla ve sistematik bir yaklaşımla hemşirelik sürecini kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.

HEM221 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI (0-0-10-5) (AKTS:7)

Bu ders ile,  sağlıklı/hasta birey ve ailenin sağlığının geliştirilmesi, korunması, sistemlere ilişkin sağlık sorunlarında tıbbi tedavi/bakım ve rehabilitasyon süreçlerine yönelik teorik bilgisinin uygulamaya aktarılması, klinik beceri, klinik karar verme, kritik düşünme ve araştırma becerisinin artırılması ve bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanlarda becerilerin arttırarak bağımsız çalışma yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

HEM223 FARMAKOLOJİ I (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders ile  farmakoloji ve toksikolojideki temel kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

HEM225 BİYOKİMYA (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu dersin amacı; öğrencilerin protein, karbonhidrat, lipid ve nükleik asit gibi biyomoleküllerin yapıları hakkında temel bilgileri öğrenmesini, bu moleküllerin metabolizmalarının nasıl meydana geldiğini, moleküller arasındaki metabolik bütünlüğün nasıl sağlandığını kavramasını ve hemşirelik alanında uygulayabilmesini sağlamaktır.

HEM227 HEMŞİRELER İÇİN FİZİKSEL DEĞERLENDİRME (2-1-0-3) (AKTS:3)

Bu ders ile öğrencinin, tüm hemşirelik girişimlerinde planlı hemşirelik bakımını yürütebilmesi için hasta/sağlıklı bireyin fiziksel değerlendirmesini gerçekleştirebilecek bilgi, beceri ve davranışları kazanması amaçlanmaktadır.

HEM229 HEMŞİRELİK BAKIMI İÇİN FİZYOPATOLOJİ (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders; öğrencinin homeostazis ve homeostazisi bozan durumlarda organizmanın tepkisini açıklayabilme; hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyopatolojik süreçleri ile ilgili teorik bilgileri anlayabilme; yaygın olan akut ve kronik hastalık durumlarında fizyopatolojik süreçlerin neden olduğu klinik özellikleri açıklayabilmesini amaçlar.

SEÇMELİ DERSLER

HEM231 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu dersin amacı, öğrencinin dünya ve ülkemiz hemşireliğinin gereksinimi olan liderlik özellikleri ve becerilerinin önemini anlamasını, kendisini bu açıdan tanımasını ve mesleki yaşamında değişime yön vermek için liderlik becerilerini geliştirmeleri için rehberlik yapmaktır.

HEM233 HASTA GÜVENLİĞİ (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders öğrencinin, hasta güvenliğini tehdit eden risklere, tıbbi hataların önlenmesine ve hasta güvenliğinin sağlanmasına ilişkin bilgi, tutum ve beceri kazanmasını amaçlamaktadır. Hasta güvenliği ve temel kavramları, hasta güvenliği konusunda risk yaratan faktörler, ulusal ve uluslararası hasta güvenliği hedefleri, tıbbi hataların nedenleri, ilaç hatalarının önlenmesi, kan ve kan ürünü transfüzyon hatalarının önlenmesi, cerrahi hataların önlenmesi, düşmelerin önlenmesi, enfeksiyonların önlenmesi, iletişim hatalarının önlenmesi, bebek/çocuk hasta güvenliği, intiharların önlenmesi ve hasta güvenliği konularını içerir.

II.YIL (2.Yarıyıl) BAHAR DÖNEMİ 

ZORUNLU DERSLER

HEM220 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ (5-0-0-5) (AKTS:8)

Bu ders ile öğrenciye; hastaya ve hasta yakınına biyo-psiko-sosyal bütünlük içinde yaklaşarak cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrasında hemşirelik gereksinimlerini belirleme, girişimlerini planlama, uygulama, değerlendirme becerilerini kazanması ve diğer sağlık personeli ile etkin iletişim kurma becerisini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Cerrahinin tanımı ve sınıflandırması, stress, cerrahi hastalarında sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi, şok, yara iyileşmesi, hastane enfeksiyonları, cerrahi alan enfeksiyonları, perioperatif hemşirelik bakımı, yanık ve hemşirelik bakımı, göğüs travmaları, meme kanseri ve hemşirelik bakımı ve tüm sistemlerin cerrahi girişimlerine yönelik hemşirelik bakımı konularını içerir.

 

HEM222 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI (0-0-10-5)

(AKTS:7)

Cerrahi hastasının bakımında verilen eğitim doğrultusunda hasta ve ailesinin ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakım gereksinimlerinin hemşirelik süreci doğrultusunda uygulamasını içerir. Klinik ortamda uygulama yapılır.

HEM224 FARMAKOLOJİ-II (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders ile, organ sistemlerine etki eden ilaçların  yan etkilerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

HEM226 BESLENMEYE GİRİŞ (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders ile, yeterli ve dengeli beslenmeye zemin hazırlayacak, beslenmenin sağlıkla ilişkisini açıklayıcı temel beslenme bilgisi kazanılması amaçlanmaktadır.

HEM228 SAĞLIK EĞİTİMİ (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders ile hemşirenin eğitici rolü kapsamında yer alan sağlık eğitiminin, eğitim süreci doğrultusunda gerçekleştirmesinde bilgi ve beceri kazanılması amaçlanmaktadır.

HEM230 HEMŞİRELİKTE TEMEL KAVRAMLAR (2-0-0-2) (AKTS:3)

Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavramlar ve bakım ilkeleri hakkında bilgi vererek hemşirelik mesleğinin temel bakım anlayışlarının geliştirilmesidir

 

SEÇMELİ DERSLER

HEM232 KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders ile, öğrencilerin kültürlerarası hemşirelik modelleri, kültürel yeterliliğin hemşirelik eğitimi ve uygulamasına entegrasyonu ve kültürün sağlık üzerine etkilerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.

HEM234 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE KANITA DAYALI SEMPTOM YÖNETİMİ (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders ile, kanser hastalarında en sık görülen semptomlara kanıtada dayalı ulaşılması, en iyi kanıt düzeyleriyle değerlendirilmesi ve semptom yönetiminde kanıtların kullanılması amaçlanmaktadır.