ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ EĞİTİM PLANI DERS İÇERİKLERİ

Ders İçerikleri

I.yıl- (I.Yarıyıl) Güz Dönemi 

Zorunlu Dersler

HEM101 Hemşirelik Esasları-I (4-2-0-5) (AKTS:10)

Bu ders; Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu, bir meslek olarak hemşirelik, hemşireliğin kültürel ve sosyal rolleri, fonksiyonları, sorumlulukları, temel insan gereksinimleri, yaşam süreci, homeostazis, stres, sağlık, hastalık, holistik, hümanistik yaklaşım, birey ve hastane ortamı, hastanın hastaneye kabulü ve taburculuk, enfeksiyon kontrolü, hareket gereksinimi, sağlıklı bireyin hijyen gereksinimi, yaşam bulguları, sıcak-soğuk uygulamalar, ilaçların uygulanması, parenteral ilaç uygulamaları- 1 lokal ilaç uygulamaları, ağrı ve acıyla baş etme konularını kapsamaktadır.

HEM103 Anatomi-I (2-1-0-3) (AKTS:4)

Bu ders ; Anatomiye Giriş, Genel Hareket Sistemi ve Terminoloji, Kemik Genel Bilgi-Eklem Genel Bilgi, Kas-Dolaşım Genel Bilgi, Sinir Sistemi Genel Bilgi, Üst Ekstremite Kemik-Eklem-Kas-Arter ve Ven-Sinir-1, Üst Ekstremite Kemik-Eklem-Kas-Arter ve Ven-Sinir-2, Alt Ekstremite Kemik-Eklem-Kas-Arter ve Ven-Sinir-1, Alt Ekstremite Kemik-Eklem-Kas-Arter ve Ven-Sinir-2, Baş ve Boyun Kemik-Eklem-Kas-Arter ve Ven-Sinir-1, Baş ve Boyun Kemik-Eklem-Kas-Arter ve Ven-Sinir-2, Gövde Kemik-Eklem-Kas-Arter ve Ven-Sinir-1, Gövde Kemik-Eklem-Kas-Arter ve Ven-Sinir-2 konularını içermektedir.

HEM105 Fizyoloji -I (2-0-0-2) (AKTS:3)

Bu ders; hücre yapısı ve organelleri, santral sinir sistemi fizyolojisi, periferik sinir sistemi fizyolojisi, kas sistemi fizyolojisi, duyu sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, kan fizyolojisi konularını içermektedir.

HEM107 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji (2-1-0-3) AKTS:3)

Bu ders; Genel Mikrobiyoloji, Vücudun normal mikrobiyal florası, Klinik örneklerin incelenmesi (taşınması ve saklanması) Mikrobiyoloji tanı yöntemleri, Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon, Antimikrobiyal ilaçlar, Konak parazit ilişkisiTemel immünoloji ve bağışıklık

Aşırı duyarlılık reaksiyonlarıAşılar ve aşı uygulamaları, Hava kaynaklı enfeksiyonlar, Gıda ve su kaynaklı enfeksiyonlar, Yara ve deri enfeksiyonları, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, Kan ve kan ürünleri ile bulaşan enfeksiyonlar Biyolojik savaş ajanları, Hastane enfeksiyonlarına Haftasıilişkin konuları kapsar.

HEM109 Psikoloji (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; psikolojinin tanımı ve konusu, hemşirelik bakımında psikolojinin önemi psikolojinin tarihçesi, psikolojinin alt dalları, psikolojide yaklaşımlar, duyum ve algı, bellek, öğrenme, zekâ, duygular, kişilik, motivasyon, kültürel psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, anormal psikoloji, klinik psikoloji konularını içerir.

HEM.YD101 Yabancı Dil- I (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; oryantasyon, ingilizce kendini tanıtma, meslekleri tanıma, olmak (to be) fiili, sayıları tanıma, İngilizce telefon numarası ve yaş sorma, cins isimlerde çoğul eki, özne durumundaki çoğul zamirler, there is/ there are (var) kalıbı, ingilizce zamanı (saat, gün, ay, mevsim) sorma, zaman edatları, şimdiki zaman, genel tekrar, ülkeler ve milliyetler, have got/ has got kalıbı, ingilizce kıyafet isimleri, yer edatları, iyelik sıfatları ve hava durumu, ‘ve, fakat, ama’ bağlaçları, ‘this, that, these, those’ kalıpları, isimlerde tanımlık durumu, çoğul öznelerle geniş zaman, tekil öznelerle geniş zaman, sıklık zarfları, geniş zaman ve şimdiki zaman ayrımı konularını içermektedir.

TURK101 Türk Dili- I (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; noktalama işaretleri ve yazım kuralları, dilin doğuşu ve dilin önemi, dünyadaki diller: dil aileleri, yapı ve köken bakımından Dünya dilleri, Türk dilinin tarihi dönemleri: eski Türkçe ve orta Türkçe dönemleri, Türk dilinin tarihi dönemleri: yeni Türkçe; kuzey kıpçak Türkçesi, doğu Türkçesi ve batı Türkçesi dönemleri, çağdaş Türk lehçeleri, dil bilgisi ve bölümleri: Türkçenin sesleri ve sınıflandırılması, ses değişmeleri, ses olayları, Türkçe sözcük kazandırma yolları ve tarihçesi: yapısı bakımından kelimeler, kökler ve ekler, yapım ekleri: fiilden fiil, fiilden isim, isimden isim, isimden fiil, çekim ekleri: hal ekleri, anlam bakımından kelimeler, fiilimsiler, sıfatlar, zamirler konularını içermektedir.

HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; kavramlar ve Osmanlı Türk modernleşmesi, devrimler çağı: Fransız devrimi ve sanayi devrimi, modern devletin oluşumu doğrultusunda ilk adımlar 1789-1839, Tanzimat dönemi 1839-1876, I. Meşrutiyet’in ilanı ve II. Abdülhamit dönemi 1876-1908, 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisi, jön türkler 1908 – 1914, jön Türkler ve I. Dünya savaşı 1914 – 1918, milli mücadele dönemi 1918-1923 – I, milli mücadele dönemi 1918-1923 – II, Lozan konferansı ve Lozan barış antlaşmasının değerlendirilmesi, cumhuriyetin ilk yılları 1923-1930 konularını içermektedir.

Alan Seçmeli Dersler-I

HEM113 Bakım Davranışlarını Geliştirme (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; bakım kavramı, bakım kavramı ve hemşirelik, bakım kavramı-sanat ve estetik ilişkisi, bakımda sezgilerin kullanımı, bakımda bilgiden bilgeliğe öğrenme yolları, insan bakım kuramı, bakım anı-kişilerarası bakım ilişkisi, bakım davranışları: bireyi tanıma, birey merkezli olma, bakım davranışları: hazır olma, varlığını sunma, bakım davranışları: kabul etme, göz teması kurma, adı ile seslenme, bakım davranışları: otantik dinleme, bakım davranışları: dokunma, bakım davranışları: konfor sağlama, vaka çalışması konularını içermektedir.

HEM115 Toplumsal Sorumluluk (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; toplum ve topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin temel kavramlar, topluma hizmet uygulamalarının ve sosyal sorumluluk projelerinin önemi, hedef kitle problemini belirleme, belirlenen problemlere yönelik çözüm önerileri üretme ve günümüzde topluma hizmet uygulamaları, toplumun çözüm gerektiren sorunlarına karşı duyarlılık gösterebilme, toplumsal duyarlılıkla göstererek toplumun sorunlarını çözüm arama, yaşlı çevre çocuk aile içi şiddet konularında proje önerilerinin  tartışılması, engelli bireylere yönelik hizmetler konularında proje önerilerinin tartışılması, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri kentimizdeki topluma hizmet uygulamaları, sosyal sorumluluk projelerine karar verilmesi ve ekiplerin oluşturulması, sosyal sorumluluk projelerini araştırma panel, konferans, bilgilendirme seminerleri düzenleme, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almak konularını içermektedir.

I.yıl- II.yarıyıl/ Bahar Dönemi 

Zorunlu Dersler

HEM102 Hemşirelik Esasları-II (4-4-0-6) (AKTS:9)

Bu ders; hemşirelik süreci, doku bütünlüğünün sağlanması, yara bakımı, basınç ülseri, parenteral ilaç uygulamaları 2, kan alma, periferik venöz kateter uygulaması, sıvı elektrolit dengesinin sürdürülmesi, transfüzyonlar ve hemşirelik bakımı, dolaşım sistemi ve hemşirelik bakım uygulamaları, solunum sistemi ve hemşirelik bakım uygulamaları, sindirim sistemi ve hemşirelik bakım uygulamaları, boşaltım sistemi ve hemşirelik bakım uygulamaları, vaka tartışması konularını ve uygulamalarını içermektedir.

HEM108 Hemşirelik Esasları Uygulaması (0-0-4-2) (AKTS:4)

Bu dersin amacı öğrencinin teorik bilgisini uygulamaya aktarması, klinik beceri, klinik karar verme, kritik düşünme ve araştırma becerisinin artırılması ve bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanlarda becerilerini arttırarak bağımsız çalışma yeteneğinin geliştirilmesidir. Ders Hemşirelik Esasları-II dersi kapsamında verilen tüm konuların laboratuvar uygulamalarının hastanede gerçekleştirimesini içerir.

HEM104 Anatomi-II (2-1-0-3) (AKTS:3)

Bu ders; Solunum Sistemi, Dolaşım Sistemi, Sindirim Sistemi, Ürogenital Sistem, Nöroendokrin Sistem, Duyu Organlarıkonularını ve uygulamalarını içermektedir.

HEM106 Fizyoloji-II (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; kardiyovasküler sistem fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, gastrointestinal sistem fizyolojisi, üriner sistem fizyolojisi, üreme sistemi fizyolojisi konularını içermektedir.

HEM110 Kişilerarası İlişkiler (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; iletişim tanımı, türleri, iletişimde yer alan sistemler, sözlü ve sözsüz iletişim, iletişimi etkileyen etmenler; geri bildirim - ben dili –algı, iletişimi etkileyen etmenler; iletişim analizinde benlik kavramı - önyargı - dinleme – değerler, iletişimi etkileyen etmenler; kültür, iletişimi etkileyen etmenler; kendini tanıma, iletişimi kolaylaştıran (terapötik) teknikler, iletişimi engelleyen (nonterapötik) teknikler, kişiler arası iletişimde davranış biçimleri, hemşire –hasta iletişimi, iletişimde güçlük yaratan hasta davranışları, iletişimde güçlük yaratan hasta davranışları, iletişimde güçlük yaratan hasta davranışları konularını içermektedir.

HEM112 İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar, iş sağlığı ve güvenliği kanunu, risk yönetimi ve değerlendirmesi, iş kazaları, iş kazalarından korunma ve kaza analizi, iş yeri hemşireliği görev yetki ve sorumlulukları, iş yeri hekimliği ve iş yeri uzmanları görev yetki ve sorumlulukları, meslek hastalıkları, meslek kazaları, önlenmesi ve korunması, acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi konularını içermektedir.

HEM.YD102 Yabancı Dil -II (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; oryantasyon, iyelik eki(-s), yapabilme kalıbı (can), ‘de – da’ yapıları (too, either), sıfatlar, vücudumuzun kısımları, hastalıklar, duygularımız, zarflar, geçmiş zamanda olmak (to be) fiili, zorunluluk kalıbı (must), geçmiş zamanda ve geniş zamanda olmak (to be) fiili ayrımı, genel tekrar, gelecek zaman (be going to), nesne konumundaki zamirler, kelime çalışması (ofis araçları), nesne konumundaki ve özne konumundaki zamir ayrımı, düzenli fiillerle geçmiş zaman, düzensiz fiillerle geçmiş zaman, geçmiş zaman zarfları, zaman kalıpları tekrarı, soru kalıpları ( which, what), soru kalıpları (where, how many, when), soru kalıpları ( whose, who), soru kalıpları ( why, how) konularını içermektedir.

HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-IIı (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; 20. yüzyıl dünya tarihine kısa bir bakış, türkiye tarihi 1923 - 1939: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasî partiler, iktidar-muhalefet ilişkileri, partiler, cumhuriyet halk partisi, terakkiperver cumhuriyet fırkası, serbest fırka; siyasî ve toplumsal hayatın demokratikleşmesi, Türkiye tarihi 1939-1945: ikinci dünya savaşı ve Türkiye, Türkiye tarihi 1945-1950: Türkiye’de çok partili hayata ve demokrasiye geçiş, demokrat parti dönemi 1950-1960, 1960'lar Türkiyesi: istikrarsız koalisyonlar, ekonomik gelişmeler ve toplumsal dönüşüm–I, 1960'lar Türkiye’si:,istikrarsız koalisyonlar, ekonomik gelişmeler ve toplumsal dönüşüm–II, 1970'lerde Türkiye: muhtıradan darbeye –I, 1970'lerde Türkiye: muhtıradan darbeye–II, 12 Eylül darbesi sonrasında Türkiye, 90’lı yıllarda Türkiye, 2000’li yıllarda Türkiye konularını içermektedir.

TURK102 Türk Dili-II (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; noktalama işaretleri (nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, ünlem ...), noktalama işaretleri (tırnak işareti, ayraç,...), yazım kuralları (büyük harflerin yazılışı, sayıların yazılışı, birleşik kelimelerin yazılışı), yazım kuralları (deyimlerin, ikilemelerin, alıntı kelimelerin ve yabancı özel adların yazılışı), yazım kuralları (kısaltmaların ve bazı eklerin yazılışları), kompozisyon (tanımı, amacı, kompozisyonda başarılı olmanın yöntemleri), kompozisyon yazmada yöntemler (yardımcı ve ana düşüncenin oluşturulması, plan yapma), kompozisyon yazmada yöntemler (paragraf oluşturma, paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemleri), anlatım özellikleri, anlatım bozuklukları, anlatım biçimleri (ödevlerin toplanması), anlatım türleri (sözlü anlatım) konularını içermektedir.

Alan Seçmeli Dersler-II

HEM114 Bakım Teknolojisi (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; teknolojinin önemi, teknolojinin sağlık bakım uygulamalarında yeri, sağlık bakım uygulamalarında teknolojinin tarihi, hasta bakım uygulamalarında teknolojik gelişmelerin yansımaları, sağlık bakım uygulamalarında teknolojik gelişmeler: bilgi teknolojisi sistemleri, telesağlık, infüzyon sistemleri, sağlık bakım uygulamalarında teknolojik gelişmeler: yara bakım teknolojisi, sağlık bakım uygulamalarında teknolojik gelişmeler: cerrahi tekniklerde kullanılan araçlar, bakım kalitesi ve teknoloji, teknolojik gelişmelerin hemşirelik mesleğine yansımaları ve katkıları, teknolojik gelişmelerin hemşirelik eğitiminde yeri, bilgisayar teknolojisi ve hemşirelik dokümantasyonu, teknolojik gelişmelerin hemşirelik araştırmalarında yeri, teknolojik gelişmelerin getirdiği etik tartışmalar konularını içermektedir.

HEM116 Bilimsel Okuryazarlık (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; bilimsel okuryazarlığın tanımı, bilgiye erişmede yeni yaklaşımlar, bilimin doğası ve önemi, bilgi kaynaklarının özellikleri, kütüphane, bilgiye erişim araçları, bilgisayarla bilgi tarama, web of science kullanılması, uygun bilginin bulunması, değerlendirilmesi ve iletilmesi, bilimsel okuryazar uygulamaları, bilimsel okuryazar olmanın faydaları, bilim dünyasına katkı sağlamanın yolları, bilimsel okuryazar ve akademisyen ilişkisi konularını içermektedir.

HEM120 Girişimcilik (2-0-0-2) (AKTS:2)

Bu ders; girişimciliğe giriş: temel kavramlar, yaratıcılık ve yenilikçilik, hemşirelikte yenilik, ürün geliştirme, patent alma, faydalı model, bir ürün fikri geliştirme ve sunma konularını içermektedir.