Program amacı:

Programın amacı klinik biyokimya, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji laboratuvarlarında preparat hazırlayacak, değişik yöntemleri uygulayabilecek, ileri teknoloji aygıtlarını kullanabilecek ve laboratuvar hizmetlerini bizzat yürütebilecek; hastalıkların teşhis ve tedavisi için gereken tüm tetkikleri en kısa sürede yapabilecek ve karşılaştığı sorunlara doğru çözümler üretebilecek niteliklere sahip; sağlık kurum ve kuruluşları laboratuvarlarında görev alacak nitelikli laboratuvar teknikerleri yetiştirmektir.

Program Öğrenme Çıktıları:

 Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1. Tıbbi Laboratuvar alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

2. Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir.

3. Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular.

4. Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygular, analiz çözeltilerini hazırlar.

5. Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlama konusunda teorik ve pratik beceriyi gösterir.

6. Tıbbi laboratuvar araç gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

7. Tıbbi laboratuvarda iş organizasyonu yapar, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirirken, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.

8. Tıbbi laboratuvarda güvenlik önlemlerini alır, kişisel güvenlik kurallarını uygular ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur.

9. Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek meslektaşları, hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.

10. Tıbbi laboratuvar alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.

11. Tıbbi laboratuvar alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.

12. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.