İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı nedir?
Artan dünya nüfusuna paralel olarak, yapılı çevremiz de her geçen gün gelişmekte, dönüşmekte ve büyümektedir. Küreselleşme ve teknolojinin de etkisiyle, bölgeler arası bilgi alışverişi artmış, kültürlerarası iletişim zenginleşmiştir. Bu gelişmeler ışığında toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişimlerinin hızlandığı da yadsınamaz bir gerçektir. Toplumsal gelişmeler üretilen yapılı çevrenin niteliğini gündeme getirmekte, mekansal düzenlemelerin kaliteli, kullanışlı ve estetik olması yönünde kullanıcı beklentileri gün geçtikçe artmaktadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı, insan odaklı yaklaşımı ile gelişen teknolojinin olanaklarını bir arada değerlendirerek,  kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek, fonksiyonel, estetik, sürdürülebilir ve özgün tasarımlar geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır. Sağlıklı, konforlu ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla, sadece iç mekan ile sınırlı kalmayarak, mekansal öğelerin tasarımını yapmak ve iç ve dış mekan düzenlemelerinin birlikteliğini sağlamak da bölümün başlıca konularındandır.

Bölümde verilen dersler hakkında genel bilgiler
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı 4 yıllık bir programdır ve eğitim dili İngilizce’dir. Teknik ve teknolojik bilgilerin yanı sıra insanın fiziksel ve psikolojik gereksinimleri; bu bilgilerin ışığında tasarımların geliştirilmesi ve uygun tekniklerle sunulması derslerde ele alınan başlıca konularıdır. Tasarım stüdyoları ile birlikte sanat ve tasarım tarihi, çizim ve sunum teknikleri, yapı malzemeleri, yapım teknikleri, ergonomi, çevre tasarımı gibi konulara odaklanan dersler bölümün müfredatını şekillendirmektedir. Teori ve pratiği birlikte ele alan müfredatta yer alan yaz stajları ve mesleki uygulama pratikleri dersleri ile öğrencilerin profesyonel meslek yaşamını deneyimlemesi, mesleki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Bölümün Vizyonu ve Misyonu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümümüz, üniversitemize paralel olarak yenilikçi bir yaklaşımla öğrencilere eleştirel düşünme, küresel ve sosyal bilinç, sürdürülebilirlik ve mesleki etik değerleri aşılayarak, evrensel sorunlara çözüm odaklı, teknolojiye hakim, etkili iletişime açık bireylerin yetişmesini hedefler.

Bölümümüz, öğrencilerin bütünsel bilgi entegrasyonunu sağlayarak, keşifçi, işbirlikçi ve deneyimsel öğrenmeyi teşvik ederek, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı güçlendiren, disiplini ve kullanıcı sağlığını odak alan bir mesleki eğitim vizyonu benimsemektedir.”

Hangi ilgi alanına sahip öğrenciler bu bölümü seçmeli?
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplini öncelikle yaşam kalitesi ile yakından ilişkili olan sosyal konulara karşı ilgili olmayı gerektirmektedir. Kaliteli mekanlar tasarlayabilmek için insan, çevre, estetik gibi konularda duyarlı olunmalı ve gözlem yapılmalıdır. Görsel kültürle ilgilenmek tasarımlar için esin kaynaklarını bulma konusunda başlıca kaynak olacaktır. Diğer tasarım disiplinlerinde de olduğu gibi, öğrencilik döneminden itibaren mesleki etkinlikler ve yayınlar takip edilmeli ve böylece mesleki gelişmelere ve tasarım trendlerine ilişkin bilgiler sürekli olarak güncel tutulmalıdır.

Bölümden mezun olunca hangi alanlarda çalışılabilir.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı mezunları, iç mimarlık ve mimarlık bürolarında, kamu kurumlarında, inşaat şirketlerinde, malzeme ve mobilya, medya ve reklam alanlarında çalışabilir veya iç mimar ve çevre tasarımcısı olarak bağımsız çalışmalarını sürdürebilirler.  

Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, ayrıca yabancı dilde alacakları eğitim ve sahip olacakları uluslararası vizyon ile uluslararası arenada da çalışma imkanına sahip olabilecektir.

Bölümü neden Antalya Bilim Üniversitesinde okumalıyız ?
ABÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı ile uluslararası düzeyde çağdaş bilgi ve becerilere sahip, yaratıcı, çok yönlü, toplumsal ve çevresel değerlere duyarlı, nitelikli tasarımcılar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Üniversitemizin uluslararası yapısı gereği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde eğitim ve yapılacak araştırmalar uluslararası platformda rekabet yaratacak düzeyde olacaktır. Ayrıca, üniversitemizin bu özelliği ile bilgiye ulaşmak, analiz etmek ve geliştirerek, hem bölgesel hem küresel düzeyde meslek disiplinine katkı sunmak kolaylaşmaktadır.

Programın diğer bir önemli avantajı ise teori ve uygulamanın birlikte ele alınması, eğitimin sadece tasarım bağlamında değil, mesleğin teknolojik gelişmelerini, üretim ve yönetim ilişkilerini de kapsayacak şekilde kurgulanmış olmasıdır.